головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2013   Число: #4(48)
пошук по сайту
Неформальні субкультури в інформаційному просторі світової мережі Інтернет
Автор: Кухар Вікторія
старший лаборант відділу української етнології ННДІУ
Поняття субкультури детально почало вив­чатися в другій половині ХХ ст. і продов­жує масштабно досліджуватися. Відомо, що субкультура є важливою частиною традиційної культури, котра має свої складові, одними з яких є молодіжна субкультура і неформальна субкультура. Перша відноситься переважно до молодого покоління, друга має більш спе­цифічну характеристику і стосується най­частіше творчих, самодіяльних та інших об’єднань. Під час аналізу субкультур увага дослідників акцентується здебільшого на безпосередніх зв’язках між тими, хто їх складає, на їхній об’єднаності спільними інтересами, ніж на виконанні ними соціально значущих функцій [21]. На жаль, прослідковується тенденція, яка передбачає незнан­ня і небажання соціуму заглиблюватися в сутність зазначених вище понять і призводить до того, що їх ототожнюють або взагалі не розмежовують. Найчастіше ця проблема пов’язана з подачею фактів, які пропонують ЗМІ. На сучасному етапі інформаційного розвитку і комп’ютеризації основним джерелом такої інформації є світова мережа Інтернет. Тому актуальність нашого дослідження полягає в тому, щоб з’ясувати якість і достовірність даних про неформальні угруповання, розташовані у Всесвітній павутині, аби з’ясувати, чому виникає упереджене ставлення суспільства до субкультур.
Новизна дослідження – спроба виявити, яке враження може сформуватися у соціумі після його ознайомлення з інформацією про неформальні субкультури в світовій мережі Інтернет.
Мета статті полягає в огляді й аналізі пуб­лікацій з теми «Неформальні субкультури» у світовій мережі Інтернет. Вона передбачає виконання таких завдань: з’ясувати причини визначальної ролі Інтернету в житті суспільства; виокремити основні питання, які ставить світова мережа для роз’яснення неформальних субкультур; розглянути інформацію, що представлена в Інтернеті для тлумачення неформальних субкультур; підбити підсумки і зробити загальні висновки дослідження.
Об’єктом дослідження є сучасні українські неформальні субкультури другої половини ХХ – початку ХХІ ст., їхні уподобання та ментальність; предметом – неформальні субкультури в інформаційному просторі світової мережі Інтернет.
Явище субкультури привернуло увагу нау­ковців, починаючи з 30-х років ХХ ст., і про­дов­жує викликати зацікавленість та зумовлює необхідність у подальшому його вивченні. У другій половині ХХ ст. на базі поняття «субкультура» виникає феномен неформальних субкультур. Існує чимало теоретичних праць, присвячених цій проблематиці, але досліджень, присвячених тому, наскільки явище не­формальних субкультур достовірне і якісно висвітлене в світовій мережі Інтернет, пра­ктично немає. Дослідженням субкультур займалися такі вчені, як М. Соколов, М. Закович, Т. Щепанська, К. Мюллер та ін. [19]. В Україні це явище вивчали Н. Слюсаревський, О. Божок, О. Білецька, В. Радзієвський [18]. Тут варто зазначити, що поняття «неформальна субкультура» окремо не вивчалося, лише в контексті, поряд з власне субкультурою. Щодо дослідників, які аналізують подану в Інтернеті інформацію про субкультури, можна відзначити С. Хаустову, І. Девтерова, М. Прокопюк [8, 22, 30–38] та ін., праці яких представлені у світовій мережі [13]. Однією з проблем залишається те, що відкритий до­с­туп до Всесвітньої павутини і можливість використовувати будь-яку інформацію заз­ви­чай призводять до того, що іноді важко з’ясувати авторство певних матеріалів, часто це взагалі неможливо зробити. Враховуючи ці моменти, необхідно об’єктивно, уважно і раціонально підходити до вивчення такого складного явища, як неформальна субкультура, особливо до її трактування і достовірності фактів у світовій мережі Інтернет.
У сучасному світі Інтернет відіграє визначальну роль у житті багатьох людей, пропонує широкі можливості для спілкування; в ньому легко знайти людей зі спільними інте­ресами та світоглядом. Більше того, в Мережі психологічно значно простіше спілкуватись, аніж при особистій зустрічі. Ці причини обумовлюють створення та активний розвиток інтернет-спільнот – груп людей зі спільними інтересами, котрі спілкуються переважно че­рез Інтернет [12]. Вони відіграють дедалі бі­л­ь­­шу роль у житті сучасного суспільства: «Роз­виток електронних систем породило зов­сім новий вид комунікації і самореалізації – участь людини у взаємодії з певними важливими для неї з тих чи інших причин партнерами, яка дає можливість знайти однодумців і ви­ра­зити себе в спілкува...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet