Українська академія наук
Автор: Оніпко Олексій
Президент УАН, д.т.н., академік УАН

Автор висвітлює основні напрямки діяльності Української Академії Наук – Всеукраїнської громадської організації(УАН), що об’єднує вчених і виробничників різних галузей народного господарства. УАН акумулює найновіші і найсучасніші наукові досягнення, поскільки у її складі представлено всі галузі фундаментальної і прикладної науки, зосереджено основну частину провідних вчених і професійних фахівців – патріотів України.

Ключові слова: конкурентноздатна українська економіка, національна виробнича інфраструктура, інтеграція науки, освіти і виробництва, впровадження екологічно чистих технологій, запобігання відтоку інтелектуального потенціалу за межі України, заснування науково-виробничих центрів, об’єднання вчених- патріотів України.

Украинская академия наук

Автор освещает основные направления деятельности Украинской Академии Наук - Всеукраинской общественной организации (УАН), которая объединяет ученых и производственников из различных отраслей народного хозяйства. Ныне УАН аккумулирует наиболее современные, новейшие достижения, поскольку в ее составе представлены все отрасли фундаментальной и прикладной науки, сосредоточена основная часть передовых ученых и лучших специалистов- патриотов Украины.

Ключевые слова: конкурентная украинская экономика, национальная производственная инфраструктура, интеграция науки, образования и производства, внедрение экологически чистых технологий, создание условий для сохранения и умножения интеллекта страны, для объединения ученых – патриотов Украины.

Ukrainian Academy of Sciences

In the article author examined basic directions of activity of Ukrainian Academy of Sciences - AllUkrainian public organization (UAS) which unites scientists and production workers of different industries of national economy. Now UAS accumulates the most modern, newest achievements, because it comprises all the branches of fundamental and applied science and the main part of progressive scientists and the best specialists-patriots of Ukraine.

Key words: competitive Ukrainian economy, national production infrastructure, integration of science, education and production, introduction of ecologically clean technologies, prevention of outflow of intellectual potential from the country, creation of scientific and production centers, unions of scientists – patriots of Ukraine.

Українська академія наук

У ХХІ століття Україні вступила як суверенна держава. Здійснилися багатовікові мрії і прагнення українського народу звільнитися від колоніального стану і вийти на шлях свого національного розвитку у складі великої сім’ї народів світу. В новій незалежній державі, долаючи труднощі і перешкоди, український народ стає на шлях прогресивного розвитку, займає належне йому місце в історії світової цивілізації. Стрімко відновлюється волелюбний дух українців, їхнє прагнення будувати щасливе і заможне життя для кожної сім’ї, кожної людини. Цей час позначений створенням нових наукових центрів, окремих наукових шкіл і, що є особливо важливим, створення громадських наукових об’єднань. які концентрують у своєму складі найсучасніші напрямки фундаментальних і прикладних наукових досліджень та розробок, які збагачують як українську, так і світову наукову скарбницю, позитивно впливають на розвиток суспільства, духовні й матеріальні здобутки народу.
Українська академія наук займає серед цих новостворених наукових організацій одне з провідних місць. Фундаментальні праці українських вчених охоплюють усі сфери і напрямки та області сучасних наукових досліджень, ефектно впливають на розвиток науки і техніки, на розробку громадянського правового суспільства і становлення демократії в Україні, сприяють виходу на науковій основі з економічної і політичної кризи, становленню на шлях стабільного економічного зростання.
УАН акумулює найновіші і найсучасніші наукові досягнення, оскільки у її складі представлено всі галузі фундаментальної прикладної науки, зосереджено основну частину провідних вчених і професіональних фахівців-патріотів України.   
Українська академія наук – всеукраїнська громадянська наукова організація, що об’єднує вчених і виробничників різних галузей народного господарства. Заснована у 1991 р. в м. Києві. Вона є правонаступницею Української академії наук національного прогресу, має свій гімн, прапор та іншу атрибутику.
Мета її – вивчення і узагальнення досягнень науки, сприяння найбільш повному використанню їх в інтересах соціально-економічного розвитку України, сприяння розвитку і відтворенню інтелектуального потенціалу суспільства, розповсюдженню наукових і технічних досягнень, захисту спільних інтересів членів УАН.
За роки існування УАН стала визначним в Україні науковим центром з багатьох напрямків наукових досліджень.
Академію очолює Президент Оніпко Олексій Федорович.
Головний секретар  Сандул Валерій Якович.
Основними завданнями УАН є:
– об’єднання вчених і спеціальних наукових організацій, вищих навчальних закладів, які є членами УАН, в інтересах розвитку України;
– сприяння утвердженню гуманістичних принципів, міжнародне та наукове співробітництво і зміцнення миру між народами;
– сприяння підготовці науково-технічних  кадрів, залучення обдарованої молоді, виявлення і підтримка талановитих науковців;
– сприяння розвитку та інтеграції науки, освіти й виробництва в Україні;
– надання допомоги  підприємствам у створенні та впровадженні новітніх екологічно чистих технологій та науково-технічних розробок;
– сприяння створенню конкурентноспроможної національної виробничої інфраструктури на новітній технічній і технологічній базі;
– запобігання відтоку інтелектуального потенціалу за межі України;
– представлення інтересів і захист прав членів УАН та працівників її установ;
Для виконання цих завдань УАН у порядку, встановленому законодавством:
– виконує комплекс дій щодо статей створення стимулюючих умов для розвитку творчих осіб,  талановитих вчених, спеціалістів, здібної молоді, перспективних  наукових і виробничих колективів, для їх матеріальної незалежності та плідної діяльності в умовах ринкової економіки;
– засновує підприємства, науково-виробничі центри, навчальні заклади тощо;
– забезпечує діяльність своїх підприємств і організацій на пріоритетних напрямках по створенню наукових технологій, що визначають сучасний технічний рівень виробництва, високу якість і конкурентоспроможність продукції, товарів, послуг;
– використовує нові форми організації праці, виробничих колективів та організаційних структур, що забезпечують концентрацію інтелектуального і науково-технічного потенціалу для виявлення і втілення в життя нових технологічних ідей, примноження духовних цінностей і національного багатства України;
– виробляє своє бачення проблем реалізації державної наукової та науково-технічної політики і пропонує його на розгляд органам державної влади;
– проводить громадський аналіз стану розвитку і впровадження науково–дослідних робіт, спрямованих на розв'язання народногосподарських завдань у виробничих  галузях, та розроблює рекомендації щодо їх використання;
– вивчає стан винахідницької  діяльності в промислових галузях, створює відповідні інформаційні банки та сприяє їх широкому впровадженню в народне господарство;
– бере участь у створенні разом з іншими науково–дослідними, інститутами та вищими навчальними закладами України системи підвищення професійного рівня інженерно-технічних кадрів і мережі спеціальних закладів освіти з метою перепідготовки наукових працівників та інженерів згідно з новими напрямками науки і техніки, а також організації відповідних стажувань за  кордоном;
– утворює спеціальні фонди для фінансової та матеріальної  підтримки членів академії,  в тому числі для тимчасово непрацюючих вчених, інженерів, спеціалістів, вживає заходи  щодо захисту їх законних інтересів;
– надає безприбуткову науково-технічну допомогу галузям народного господарства України, окремим організаціям у розробці та реалізації програм науково–технічного розвитку,  впровадження засобів інформатизації та автоматизації;
– вирішує питання розвитку міжнародних науково–технічних зв'язків з різними закордонними організаціями; проводить обмін науково-технічною  інформацією, з інформаційними банками відкриттів і винаходів; у вигляді безприбуткової допомоги забезпечує рекламу відкритих розробок і технологій на світовому ринку з питань, що відносяться до статутної діяльності;
– проводить громадські обговорення  наукових робіт і проектів УАН  та висуває здобуття Державних та інших премій, запроваджує інші засоби заохочення;
– встановлює і присуджує почесні звання, медалі, а також премії УАН за видатні наукові праці;
– співробітничає з міжнародними та закордонними академіями, Національною академією наук України, галузевими академіями  наук, а також з державними органами та об'єднаннями громадян;      
– у вигляді безприбуткової допомоги  сприяє створенню і впровадженню нових науковомістких технологій, розробок технічної продукції нової технічної інформації, у тому числі із закордонними партнерами та українською діаспорою;
– створює спільні наукові ради з найважливіших проблем у галузі технічних і природничих та суспільних наук;
– проводить незалежні громадські експертизи та безприбуткові консультації науково-технічних програм, проектів розвитку виробничих галузей народного господарства за замовленнями органів державної влади та громадських організацій;
– здійснює виробничу діяльність, пропаганду досягнень науки та поширення  наукових знань;
– організовує загальноукраїнські, регіональні, галузеві, міжнародні конгреси, конференції, симпозіуми та семінари з науково-технічних та інших проблем статутної діяльності УАН;
– організовує безприбуткове видання та розповсюдження науково-технічної літератури, журналів, наукових праць;
– створює власні засоби інформації.
  Структуру УАН складають фахові й територіальні відділення, проблемні НДІ та вищі навчальні заклади.
У складі академії діють фахові відділення: "Аграрних наук" (керівник академік Шмітд Р.М.)  "Архітектури і будівельних наук" (керівник академік Лівінський О.М.), "Гуманітарних наук" (керівник академік Семашко О.М.), "Економіки й управління" (керівник академік Бурдак І.Г.), "Енергетики" (керівник академік Удод Є.І.), "Культури і мистецтв" (керівник академік Шейко В.М.),  "Медико-біологічне відділення" (керівник академік Курськй М.Д.),  "Українознавства" (керівник академік Кононенко П.П.), "Фізико-технічних наук" (керівник академік Демчишин А.В.), "Фізичної культури і спорту" (керівник академік Платонов А.М.), "Спецтехніки і технології" (керівник академік Копнов О.М.), «Журналістики і літератури» (керівник член кореспондент Денисенко С.Г.).
У складі УАН є 19 територіальних відділень: «Буковинське» (керівник академік Сидорчук І.Й.), «Галицьке» (керівник академік Клименко А.О.), «Дніпровське» (керівник академік Мунтян С.С.), «Донецьке» (керівник академік Головацький А.С.), «Західне» (керівник академік Воробець З.Д.), «Київське» (керівник академік Фліс П.І.), «Луганське» (керівник академік Сабаш Є.В.), «Одеське» (керівник академік Баргій-Шахматов Л.В.), «Північно-Західне» (керівник академік Черга П.Г.), «Північне» (керівник академік Скребець О.В.), «Південне» (керівник академік Корнєв Д.І), «Подільсько-Поліське» (керівник академік Друкований М.Ф.), «Полтавське» (керівник академік Скрипніков М.С.), «Придніпровське» (керівник академік Гаврилюк Ю.М.), «Кримське» (керівник академік Бетін О.О.), «Східне» (керівник академік Босін Є.Є), «Тернопільське» (керівник академік Федонюк Я.І.), «Херсонське» (керівник академік Писаренко В.А.).
У складі академії понад 55 проблемних науково-дослідних інститутів. Серед них найбільш вагомі наукові і практичні здобутки мають інститути: радіоелектроніки та зв’язку; надміцного чавуну; системних досліджень; нафти; репродуктивної медицини; гуманітарних досліджень; електронної техніки; композиційних матеріалів; енергоресурсів;  системного аналізу та комп’терно-технологічних систем; проблем світової цивілізації; електроенергетики; стратегічних досліджень; переробки та збереження сільськогосподарської продукції; фізико-хімічній інститут надчистих матеріалів; фундаментальних проблем високих технологій; гідро телекомунікації; екологічної токсикології і біохімії; водневої та сонячної енергетики; екології шкіряної промисловості; нетрадиційних теплових процесів і технологій; Івано-Франківський інститут права, економіки і будівництва та ін.
Вказаними НДІ у 1992-2004 рр. проведені важливі фундаментальні і прикладні дослідження, в результаті чого було розроблено найновіші технології, машини, матеріали, обладнання. Нижче подаються відомості про результати науково-дослідної роботи деяких фахових і територіальних відділень, проблемних НДІ, які отримали визначення в Україні та за її межами.
Відділення медико-біологічних, хімічних і аграрних наук – одне з найбільших за чисельністю в Українській академії наук. Було створене в 1993 році, по заснуванню УАННП (1992), і на той час налічувало 32 члени. У 1999 році відбувся його поділ на 2 відділення: медико-біологічних і хімічних наук та аграрних наук. До складу першого на теперішній час входять понад 150 членів УАН із 16 областей України – співробітники науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, профільних лабораторій, медичних установ як державного, так і приватного сектора. Керівником відділення МБХН є відомий вчений у галузі біохімії м’язів і мембранології, заслужений діяч науки і техніки України (1995), головний науковий співробітник Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України Михайло Дмитрович Курський, який за видатні наукові заслуги був відзначений премією О.В.Палладіна НАН України (1976), Державною премією України (1998) та нагороджений золотою «Медаллю Платона» УАН (2000). Він також обіймає посаду першого віце-президента УАН. Перший його заступник у відділенні і керівник його київського осередку – академік УАН Петро Іванович Черв’як. Заступники – академік УАН Анатолій Васильович Голубєв, керівник секції «Хімія» та академік УВН, чл.-кор. НАН України Георгій Вікторович Донченко, керівник секції «Біологія», а також академік УАН Анатолій Іванович Розкладка, керівник секції «Медицина». Вчений секретар – академік УАН Володимир Іванович Назаренко.
До складу Бюро МБХН входять академіки УАН: Сергій Борисович Безшапочний – заступник голови ВМБХН у Полтавському регіоні; Зіновій Дмитрович Воробець – заступник Голови ВМБХН у Львівському регіоні; Микола Федорович Гелескул; Андрій Степанович Головацький – заступник Голови ВМБХН у Закарпатському регіоні; Федір Васильович Дахно; Марко Петрович Комський – заступник Голови ВМБХН у дніпропетровському регіоні; Анатолій Олексійович Клименко – заступник Голови  ВМБХН в івано-франківському регіоні; Ігор Йосипович Сидорчук – заступник Голови  ВМБХН у чернівецькому регіоні; Володимир Клеонтієвич Напханюк – заступник Голови  ВМБХН в Одеському регіоні; Юрії Степанович  Паращук – заступник Голови  ВМБХН УАН в харківському регіоні; Євген Васильович Сабадаш – заступник Голови  ВМБХН УАН у луганському регіоні; Тетяна Василівна Семенова – заступник Голови  ВМБХН у донецькому регіоні; Ярослав Іванович Федонюк – заступник Голови  ВМБХН у тернопільському регіоні.
Серед видатних вчених УАН – Почесний член ВМБХН УАН, дійсний член НАН і АМН України, почесний директор Інституту клінічної й експериментальної хірургії АМН України, Герой Соціалістичної праці, лауреат Державних премій СРСР та України, заслужений діяч науки і техніки України, Людина року 1997 р. – Олександр Олексійович Шалімов, який вважається творцем Української хірургічної школи. Варто також згадати академіка УАН, професора Федора Власовича Дахно, заслуженого діяча науки і техніки України, засновника та директора інституту репродуктивної медицини УАН,  основними науковими та практичними напрямками діяльності якого є вирішення  проблем безпліддя, допоміжні репродуктивні технології, ембріональні стовбурові клітини тощо.
Окрім інституту репродуктивної медицини, у складі ВМБХН функціонують також інститути Екологічної токсикології та біохімії, екології шкіряної промисловості та ін. Видається фаховий журнал "Вісник проблем біології і медицини". Членами Відділення підготовлено й видано понад 300 монографій, підручники для вищих навчальних закладів, навчально-методичні посібники тощо. Серед них видання, відзначені преміями УАН у 2002 році: Шевченко В.С., (підручник для лікарів інтернів); Черв'як  П.І. "Медична енциклопедія"; Федонюк  Я., Волошин В.Д., Волков К.С. та ін. "Анатомія та фізіологія з патологією" (підручник для студентів медичних вищих навчальних закладів); Михайленко Л.Е. "Бактеріопланктон Дніпровських водосховищ"; Лісовий А.С. та ін. "Судова медицина" (підручник); Орлюк А.П.  Гончарова К.В. "Адапливний і продуктивний потенціал пшениці"; Назаренко В.І. та ін. "Методичний посібник з визначення якості води" і "Методичні основи гідробіологічних досліджень водних екосистем" (навчальні методичні матеріали для вчителів, студентів та учнів). Академік Курський М.Д. у складі авторського колективу в 1998 році став лауреатом Державної премії України за видання підручника "Біохімія".
          Основними завданнями  ВМБХН як і УАН в цілому, є поглиблення  фундаментальних і прикладних досліджень у галузі біології, медицини і хімії, зорієнтованих на прискорення науково-технічного процесу, максимальне використання досягнень науки і техніки в народному господарстві, виховання висококваліфікованих наукових кадрів, зростання інтелектуального і виробничого потенціалу України.
            Відділення фізико-технічних наук  було створено в 1994 році і  на той час налічувало 75 членів. Після перереєстрації членів академії у вересні 2000 року чисельність відділення скоротилася до 53 осіб.  До складу відділення входять співробітники науково-дослідних інститутів, науково-виробничих підприємств, центрів та установ як державного, так і приватного сектора.
   Керівником ВФТН є відомий вчений у галузі парофазової  металургії, провідний співробітник інституту проблем матеріалознавства ім. І.Н. Францевича НАН України, доктор технічних наук(1981 р.) академік УАН Дємчишин Анатолій Васильович. Вчений секретар – академік УАН Курапов Юрій Анатольович.
         Фахівці відділення репрезентують такі галузі: фізика низькотемпературної плазми, фізика твердого тіла, матеріалознавство, металургія, ливарне виробництво, зварювання, інженерія поверхні. У складі відділення функціонують: Інститут високоміцного чавуну (директор — член-кореспондент УАН Волощенко Сергій Михайлович), Інститут композиційних матеріалів (директор — академік УАН Сухоставець Петро Тимофійович), департамент інтелектуальної власності (керівник — академік УАН Синицин  Анатолій Георгійович). Членами відділення підготовлено і видано понад 200 наукових праць, серед яких монографія академіка УАН Вербицького Володимира Григоровича "Іонні нанотехнології в електроніці", 376с., Київ 2002р.
          Основними завданнями відділення є розвиток та поглиблення фундаментальних і прикладних досліджень у галузі фізико-технічних наук, спрямованих на прискорення науково-технічного прогресу, впроводження матеріало, ресурсо і енргозберігаючих технологій, поліпшення робочих умов та екології довкілля, виховання висококваліфікованих наукових кадрів, проведення науково-технічної експертизи, підвищення інтелектуального і виробничого потенціалу України.
 Відділення енергетики УАН      має у своєму складі 21 академіка та 4 членів-кореспондентів, і працює у напрямках:
           - видобуток і спалювання вугілля;
           - виробництво і транспорт електроенергії;
          - енергоринок і ринкові відносини в енергетиці;
          - реконструкція об'єктів енергетики;
          - впровадження систем якості  в управління енергетики;
          - робота із споживачами електроенергії;
Для України  вугілля є стратегічним ресурсом, його ефективному використанню в енергетиці приділяється пильна увага. Академік УАН д.т.п. професор, завідуюча кафедрою теплових і атомних електростанцій НТУУ КГП Любов Олександрівна Кєсова  створила наукову школу з питань аеродинаміки дисперсних потоків в пилопроводах складної конфігурації і систем котлів   ТЕС.
Школа визнана в Європі. Академік Л.О.Кєсова є організатором  Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми та шляхи вдосконалення вугільної теплоенергетики" та семінару"Підвищення ефективності спалювання органічних палив в енергетиці та промисловості" (2003 –2004 рр.). Розроблені під керівництвом Л.О.Кєсової і впроваджені на Трипільській ТЕС системи пилоподачі з високою концентрацією пилу під тиском (ПВКт) надзвичайно ефективні й рекомендовані для впровадження на всіх ТЕС України, які працюють на низькорекційних вугіллях погіршеної якості, маловитратні, енергозберігаючі та екологічно  чисті.
Серед останніх значних робіт, що має в активі відділення енергетики, треба назвати висунуту на здобуття  Державної премії України 2004 р. в галузі науки і техніки роботу "Розробка і впровадження наукових методів реконструкції гідроелектростанцій України для підвищення їх технікоекологічної безпеки та енергоефективності в об'єднанні енергосистем". Керівником цієї розробки є академік УАН, член відділення енергетики Пошашник С.І.
 Значні роботи проводяться по організації енергетичних компаній України в ринкових умовах. Керівник відділення академік Удод Є.І. підготував і випустив "Посібник для працівників енергопостачальних компаній і енергонагляду щодо роботи зі споживачами електроенергії" та "Посібник з вивчення правил технічної експлуатації електричних станцій та мереж".
Електротехнічне обладнання, оперативно-диспетчерське керування стали фундаментальними основами організації експлуатації обладнання і роботи зі споживачами електроенергії.
Віділення економікиі управління. В її складі 60 дійсних членів УАН і 5 членів-кореспондентів. Його очолює бюро у складі 11 осіб. За напрямками діяльності створені секції: питань економічної освіти;  економіки промисловості і підприємства; економіки охорони здоров'я; управлінської діяльності; по роботі з молодими вченими та секція інформаційної політики. У вересні 2004 року була затверджена Концепція програм науково-практичної діяльності відділення економіки і управління УАН на 2004 –2010 роки.
Академіки відділення успішно працюють в напрямку розвитку в державі фундаментальної, прикладної та галузевої економічної науки, все роблять для того, щоб відділення стало по-справжньому "мозковим центром" держави. Вчені спрямовують свою наукову діяльність на:
– підвищення ролі наукових та технологічних факторів у подоланні кризових явищ соціально-економічного розвитку України та забезпечення її економічного зростання;          
– розвиток наукових засад розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки;
– наукове забезпечення вирішення проблем охорони здоров’я людини та екологічної безпеки;
– створення засад розвитку науково-технічної діяльності підприємств і  посередницьких організацій, які сприяють активізації інноваційної діяльності, допомагають встановленню зв’язків між науково-дослідною сферою і виробництвом.
В освітянській діяльності відділення взяло на озброєння ефективну освітню модель ХХІ століття, яке оголошене ЮНЕСКО «століттям освіти».
Великого значення надається теоретичному обґрунтуванню накопичення власного інвестиційного ресурсу та забезпеченню належних умов для залучення іноземних інвестицій дослідження та інновації, забезпеченню конкурентоспроможності української продукції та підвищенню активності наших товаровиробників на світових ринках.
Вчені відділення працюють над теоретичними розробками стратегії державного управління і місцевого самоврядування. Академік Будзан Б.П, у книзі «Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи» розглянув основні моделі управління в контексті соціально економічних, філософських і політологічних концепцій.
Відділення бере участь у виданні наукового журналу «Стратегія розвитку України. Економіка. Соціологія. Право» (головний редактор — академік УАН Степанов О.Л.), готується до видання власного наукового щомісячника «Економіка і управління».
Галицьке територіальне відділення УАН засноване на початку 1998 р. в м. Івано-Франківську і налічує 24 члени, з яких 14 дійсних і 10 член-кореспондентів. Всі вони ведучі спеціалісти, науковці в галузі медицини, новітніх технологій, права, економіки та будівництва. Керівником Галицького регіонального відділення обрано доктора медичних наук, професора, академіка УАН Анатолія Олексійовича Климента.
Гордістю  відділення є інститут права, економіки і будівництва. його Його організатором і ректором є академік УАН, доктор філософії в галузі права Митрофорний протоєрей отець Іван Михайлович Луцький. Новоутворений вуз готуватиме спеціалістів за освітньо-професійними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. У 1998 р. інститут ліцензований (ліцензія серія АА № 428535). За час його існування відкрито три факультети: юридичний за спеціальністю «Правознавство» з поглибленим вивченням іноземної мови; економічний за спеціальностями «Фінанси» та «Облік і аудит», а також архітектурний за спеціальностями «Архітектура», «Мистецтво і дизайн» та «Міське господарство і будівництво» з денною і заочною формами навчання.
В інституті створено належну матеріальну базу. Організовано сучасний комп’ютерний центр, новітню бібліотеку з великим читальним залом, лінгафонні кабінети, лабораторію криміналістики, конференц-зал, медпункт, їдальню.
У закладі навчається більше 2000 студентів. З 65 викладачів вузу — 10 докторів наук і професорів, 35 доцентів. Навчання в інституті здійснюється за навчальними планами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Основні принципи роботи вузу спрямовані на адекватність стандартам університетів європейського рівня.
До  викладання в інституті залучені висококваліфіковані викладачі-науковці провідних вузів України: Міжнародного науково-технічного університету (м. Київ), Харківської національної юридичної академії ім. І.Франка, тернопільської академії народного господарства, Львівської політехніки, Українського вільного університету.
Інститут нагороджений дипломом рейтингового конкурсу вищих закладів освіти України-2000 за активну роботу по підвищенню якості сучасної освіти, а у 2002 році – орденом «За розвиток науки і освіти»,  ім’я його ректора занесено до книги «500 впливових особистостей України».
Важливі розробки є у відділенні гуманітарних наук. Так, вийшла друком фундаментальна праця академіка УАН Ю.В.Павленка «Історія світової цивілізації» (Київ, в-во «Фенікс», 2002 р.-706 с.); започаткована серія книг про регіони України Костянтина Бобріщива під загальною назвою «Отчий край».
О.Іваненко в 1997 р. видав книгу «Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан» в якій показано як Україна входить до світової спільноти суверенних націй і народів, політичні, економічні та науково-культурні відносини між народами.
Підготовлені до видання «Енциклопедія української діаспори» (у 4-х томах), «Життя святих» у 12 томах.
Досить оригінальною є розроблена на багатющих історичних фактах і першоджерелах праця П.Аброскіна, В.Кривошеї, О.Стасенка «Київщина козацька: люди і долі» (-К.: ВД «Стилос», 2004 р, -183 с.)
Одним  з молодих фахових відділень академії наук України є відділення «Українознавство», яке об’єднує у своєму складі видатних українських і зарубіжних вчених з українознавства, спеціалістів і фахівців цієї нової в Україні школи – україністики. Для молодої суверенної держави України, для флотування національної свідомості українського народу і великої української світової діаспори відділення разом з НДІ українознавства видає журнал «Українознавство», а за останні роки  вченими інституту підготовлено і видано десятки підручників, історичних праць і дитячих книжок від цілющих українських першоджерел до сьогодення.
Відділення очолює видатний вчений, доктор філологічних наук, професор, академік УАН П.П.Кононенко, який своєю невтомною працею, суспільно-державною і громадянською позицією згуртував у єдиний потужний науковий колектив і надихнув до плідної праці однодумців вчених і талановиту молодь.
Відділення «Архітектури і будівельних наук», в ньому за останні роки розроблено цілу низку державних будівельних норм України, зокрема, «Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятках культурної спадщини ДБН В. 3.2-1-03; «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації по реставрації пам’яток культурної спадщини ДБН А.2.2-97-04» та ін. Вийшла друком в УАН монографія «Чорнобильська катастрофа: під іншим кутом зору» та багато інших. Президія УАН підтримала ініціативу відділення щодо розробки ряду важливих монографій, словників, енциклопедій, навчальних посібників тощо. В 2004 році видано фундаментальну працю «Український тлумачний словник будівельних термінів», що охоплює понад 10 тис. термінів архітектури, будівництва, економіки будівництва та ін. Підготовлено до друку «Українську будівельну енциклопедію», що охоплює близько 12 тис. статей і понад 250 малюнків.
В УАН розробляються державні науково-технічні проблеми, метою яких є проведення важливих фундаментальних і прикладних досліджень з підвищення ефективності промислового та сільськогосподарського виробництва, випуску конкурентноспроможної продукції та ін. Склався цілий ряд наукових шкіл, які отримали широку відомість та визнання.
Роботи вчених В.П.Ващенка, Оніпка О.Ф. та ін по створенню власного  покриття військової техніки, яке робить її непомітною для найпотужніших вітчизняних та зарубіжних радарних установок і яке вже надійшло на відповідні підприємства України. Оригінальною розробкою є газова зброя і пістолет, які призначаються для активної оборони з використанням боєприпасів несмертельної дії.
Вагомі наукові і практичні результати одержано Інститутом управління природокористуванням та ресурсозбереження (ІУПР). вони стали основою стратегії інноваційної екологічної політики України. Екологізація економічної діяльності – принцип сталого розвитку. Пріоритетними при цьому є:
– визначення екологічних індикаторів сталого розвитку для України;
– визначення факторів і показників екологічності структурної перебудови економіки;
– формування соціально екологічних національних рахунків (відображення ВНП і НД екологічної складової і обґрунтування в національному бюджеті витрат на охорону навколишнього природного середовища і відображення в НВП вартості природних ресурсів як складової національного багатства);
– розробка принципів і методичних рекомендацій щодо економічної оцінки природних ресурсів, витрат на забруднення, нормативів платежів за природні ресурси та зборів за забруднення навколишнього середовища;
– розробка еколого-економічного інструментарію інноваційної та інвестиційної діяльності (методичні рекомендації по оцінці соціально-економічної ефективності нової природоохоронної техніки та природоохоронних інвестиційних проектів, положення про інвестиційний та інноваційний природоохоронні фонди, визначення додаткових джерел фінансування природоохоронної діяльності: приватизація, екологічне страхування, підприємництво, платежі за використання природних ресурсів тощо);
– вдосконалення управління природоохоронною діяльністю та природокористування (структура і функції державних органів управління, виходячи з аналізу зарубіжного досвіду і нинішньої ситуації в Україні на державному та регіональному рівнях тощо);
– розробка регіональної екологічної політики (визначення екологічно приоритетних регіональних проблем, екологічний аудит, експертиза і паспортизація територій, регіональні екологічні програми і територіальні комплексні схеми охорони  навколишнього природного середовища, визначення зон надзвичайних екологічних ситуацій та інше);
– обґрунтування інноваційного екологічного розвитку (визначення критеріїв та показників мало та безвідходних технологій, екологічно чистої продукції, створення систем економічного стимулювання нової природоохоронної техніки, винаходів та раціоналізаторських пропозицій, створення екологічного інноваційного фонду, банку даних мало та безвідходних й екологічно чистих технологій тощо).
ІУПР завершено ряд важливих розробок, у тому числі:
– розробка та впровадження технологій і устаткування по утилізації відходів виробництва та споживання (2000-2004 рр.)
– розробку економічно-правових механізмів комплексного використання відходів виробництва та споживання на регіональному рівні (2001-2002 рр.)
– Проект закону України «Про відходи як вторинну сировину» (2002 р.)
– «Стратегії сталого розвитку України» та ін.
Інститут системного аналізу та комп’ютерно-технологічних систем (до 1999 р. Інститут системних досліджень та інформаційних технологій) – це системний інтегратор, який уже вісім років успішно працює на ринку інформаційних технологій України.
Основні напрямки роботи інституту:
– розробка та впровадження комплексних рішень по створенню територіально – розподілених інформаційно-обчислювальних систем;
– проведення загальносистемних досліджень та розробка механізмів технічного захисту інформації в інформаційних системах;
– системна інтеграція програмно-технічних рішень при створенні корпоративних обчислювальних мереж;
– розробка, впровадження та супроводження в процесі експлуатації корпоративних інформаційних систем;
– розробка програмного забезпечення прикладного характеру.
Інтелектуальна продукція, яка пропонує інститут, це: 
– системи управління підприємствами, установами, підрозділами;
– бази даних;
– комплексні системи захисту інформації;
– структуровані кабельні мережі;
– мережні технології;
– системи автоматизації офісної (групової) роботи;
– гарантійне і післягарантійне обслуговування і супроводження впроваджуваних об’єктів.
За час свого існування колектив Інституту накопичив значний досвід у розробці та впровадженні закінчених рішень, які базуються на відкритих інформаційних технологіях з використанням технологій архітектури «клієнт-сервіс» в організаціях, що працюють в умовах інтенсивних інформаційних потоків:
– Адміністрація Президента України;
– Міністерство оборони;
– Міністерство промислової політики;
– Міністерство культури та мистецтв;
– Державна служба експортного контролю України;
– Український державний центр радіочастот та нагляду за зв’язком «Укрчастотнагляд».
Інститут надає допомогу своїм замовникам при плануванні та інтеграції інформаційних систем, що дозволяє максимально ефективно використовувати наявне технічне і програмне забезпечення та з найменшими витратами здійснювати його модернізацію. Роботи в Інституті проводяться на спеціально створених технологічних стендах, до складу яких входить сучасна комп’ютерна і мережна техніка: сервери, робочі станції, модеми, периферійне обладнання, операційні середовища, системи керування базами даних і засоби розробки: Oracle, Visual FoxPro, MS Access, Borland Delphi, Java та ін.
Основні, створені Інститутом системи:
– автоматизована система експортного контролю України;
– автоматизовані інформаційні системи в закладах Міністерства культури та мистецтв України;
– автоматизована інформаційна система підтримки повсякденної діяльності фінансових органів Збройних сил України.
Інститутом наукових і науково-технічних досліджень УАН (директор академік Корнєв Д.І.) здійснюються науково-дослідні, дослідно-конструкторські і пошуково-винахідницькі роботи, а також виготовляються макети для досліджень, експериментальні зразки і устаткування. Основні напрямки діяльності: матеріалознавство, зварювальне виробництво, енергетика, фізика, аерокосмічні технології і суднобудування, екологія, економіка.
Серед перспективних напрямків діяльності ІННТД слід назвати роботу з комунікаційними грантами; участь в конкурсах програмних проектів, розробка структурованого вебсайта тощо.
Інститут автоматизованих систем (директор Ващенко В.І.)  запропонував до впровадження як у вітчизняне виробництво, так і на експорт, досить важливі розробки: технологію створення нових авіаційних тренажерів; нові технічні рішення по модернізації стрілецької зброї; розробки в галузі створення нових матеріалів і покриттів; створення ряду екологічних програм; технології в галузі ядерної енергетики. Завдяки науковим розробкам  вдалося створити технології, здатні всебічно поліпшити екологію планети, створивши екологічне чисті джерела енергії. Все це складає могутній інтелект держави, який може і повинен забезпечити прорив на світовий ринок науково місткої високотехнологічної продукції України.
У складі УАН функціонують декілька видавництв наукової, навчальної та методичної літератури, видаються фахові журнали: «Наука в олімпійському спорті», «Новини енергетики», «Вісник проблем біології і медицини», «Теорія і практика будівництва», «Регіональні перспективи», «Винахідник і раціоналізатор», «Фондовий ринок», «Агросвіт», «Вісник УАН» та ін. Протягом 1991-2004 рр. підготовлено і видано понад 1200 монографій, підручників для вузів, рекомендацій нормативів тощо.
До складу УАН входять Ізмаїльський інститут водного транспорту, Кременчуцький інститут економіки та нових технологій, Інститут регіональної економіки в м.Чернігові.
УАН – визнаний в Україні науковий центр. В академії 380 дійсних членів та членів-кореспондентів, 27 почесних членів, налагоджено зв’язок із 50 зарубіжними країнами, зокрема з академіями наук США, Італії, Польщі, Південної Кореї, Росії, Казахстану, Грузії. У 2001 році створено філіал в Італії (керівник Сільвано Педролло). В Росії плідно працює Уральське відділення УАН (керівник А.Г.Кириленко); з багатьма країнами є договори про науково-технічне співробітництво.
За видатні заслуги в науці і досягнення в прогресі суспільства Українська академія наук присуджує золоту та срібну «Медаль Платона» (ввійшла до Міжнародного реєстру як особливо почесна нагорода), якою були нагороджені українські вчені М.Д.Курський, В.Я.Циганенко, М.А. Касьян, серед іноземних – С.Педролло та ін. Крім того, рішенням Президії академії присуджуються Почесні грамоти, премії і академічні медалі за колективні авторські розробки, в т.ч. за монографії, підручники та ін.
Нижче надаються відомості про склад керівництва УАН.
Оніпко Олексій Федорович – Президент УАН (1991), фізик, доктор технічних наук (1994). Народився в 1943 р. в с.Велика Рудка Полтавської обл.. Закінчив Харківський державний університет (1965). В 1965-1972 рр. працював в інституті фізики напівпровідників НАН України. 1972-1991 рр. – в Інституті проблем матеріалознавства НАН України. Наукові праці стосуються мікроелектроніки та йонноплазмових технологій. Автор майже 150 публікацій та патентів.
Додонов Олександр Георгійович – віце-президент УАН, вчений в галузі обчислюваної техніки, доктор технічних наук (1978), професор (1981). Народився  в 1941 р. у Ставрополі (Росія). Закінчив Одеський політехнічний інститут (1964). В 1965-1996 рр. працював у НАН України, з 1987 р. – заступник директора Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, 1996-2000 рр. – керівник управління Ради національної безпеки і оборони України. Заслужений діяч науки і техніки України (1998). Державна Премія України (1994), Міжнародної академії інформатизації (1996), Нью-Йорка. АН (1996).
Курський Михайло Дмитрович – віце-президент УАН, біохімік, доктор біологічних наук (1972), професор (1975). Народився в 1930 р. в с. Сергіївка Донецької обл. Закінчив Київський ветеринарний інститут (1956). З 1960 р. працює в Інституті біохімії НАН України, а з 1964-1977 рр. – заступник директора, з 1973 р. – завідувач відділу, головний науковий співробітник. Наукові праці присвячено проблемам біохімії м’язів. Заслужений діяч науки і техніки України (1995). Державна премія України (1998). Академік УАН (1992).
Ленінський Олександр Михайлович – віце-президент УАН (2001), відомий учений в галузі технології і механізації будівельного виробництва, доктор технічних наук (1991), професор (1992). Народився в 1934 р. в с. Олександрівка Вінницької обл.. в селянській родині. Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут (1965). В 1958-1968 рр. працював на ВПДНГ УРСР, 1968-1997 рр. – в НДІ будівельного виробництва завідуючим відділом, в 1993-2001 рр. – першим віце-президентом АБУ, директором Науково-технічного центру АБУ. Заслужений керівник України (1996), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2000), Заслужений винахідник СРСР (1987), член Російської академії архітектури і будівельних наук (1995), академік УАН (1992) та АБУ (1993), почесний член УАА (2001), академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕТ, 2004 р.), Премія ім. М.С.Будникова (1996), премія УАН і нагрудна медаль Платона (2004), Знак Пошани КНУБА, медалі «В пам’ять 1500-ліття Києва», «Ветеран праці», «За розбудову Українського козацтва».
Залудяк Микола Іванович – віце-президент УАН, заслужений працівник промисловості України (1995). Народився в 1941 р. в с. Вендичани Вінницької обл. Закінчив Харківський автодорожній інститут (1968). У 1969-1990 рр. працював на керівних посадах у державних органах м. Кременчука, 1992-1994 рр. – представник Президента України в Полтавській обл., 1994-1998 рр. – голова Полтавської облради, облдержадміністрації; 1998-1999 рр. – радник Президента України. Народний депутат України, голова комісії Верховної Ради з питань екології та раціонального природокористування. Почесна відзнака Президента України (1996). Академік Української екологічної АН (1993). Ордени Дружби народів та «Знак Пошани».
Сандул Валерій Якович – головний вчений секретар УАН (1992). Народився в 1945 р. в с. Шарино Уманського р-ну Черкаської обл. Після закінчення факультету кібернетики Київського державного університету в 1970 р. протягом 17 років працював у ЦНПО «Каскад» на посадах від інженера до головного спеціаліста. В 1970-1992 рр. працював начальником управління зв’язку  і автоматизації РАТАУ (тепер ДІНАУ), начальником центру комп’ютерної інформації ІПРІ НАНУ. З 1992 р. по 1999 р.– заступник директора ІСДІТ УАН, аз 1999 р. – диктор ІСАТТС УАН. Кандидат технічних наук. Автор понад 30 наукових публікацій.
Українська академія наук постійно розширює свої наукові зв’язки з іншими громадськими науковими центрами (академіями), з науково-дослідними інститутами, вищими навчальними закладами і промисловими підприємствами з метою поглиблення впливу результатів наукових досліджень на ефективність виробництва, а в гуманітарній сфері – на формування активної громадянської позиції суспільства.
На відміну від НАН України, де членами є, як правило, вчені старшого і похилого віку (на жаль так повелося!), у складі Української академії наук переважають молоді вчені і постійно ведеться робота про залучення до складу УАН молодих талановитих вчених, активних, не байдужих як до наукової справи, так і до долі молодої Української держави.
УАН налагоджує тісні наукові зв’язки із зарубіжними академіями наук, по можливості, створює свої філіали і фахові відділення за кордоном.
Ми прагнемо до того, щоб підняти на високий рівень престиж і здобутки українських наукових шкіл, спрямувати важливі наукові відкриття у практичне русло на користь всього українського суспільства, зробити посильний внесок у Європейську і світову наукову спадщину.
Проблеми, що стоять перед людством, уже чітко окреслені: це – збереження у світі миру і злагоди між державами і народами, радикальне поліпшення екологічного стану планети Земля, «заморожування» і ліквідація ядерної зброї, пошук нових видів енергії і пального, освоєння космосу, розробка ефективних методів лікування тяжких хвороб і продовження тривалості життя людини, спільна участь усіх держав світу в подолані бідності і голоду в окремих регіонах планети та ін. І тут на перший план виступає духовність людини, від якої залежить майбутнє людства. На цих проблемах буде зосереджуватися вся наукова і практична діяльність Української академії наук на наступні роки.