головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2013   Число: #1(46)
пошук по сайту
Крисаченко Валентин - Українсько-польські відносини

У статті розглядаються українсько-польські взаємини від початку правління Рюриковичів в Україні-Русі та у формуванні ранньофеодальної Польської держави на чолі з князем Мешком І до середини XVII ст. Українсько-польські відносини – «вічна» тема і проблема в історії не тільки Східної, але і всієї Європи. У взаєминах двох країн, які тривають щонайменше два тисячоліття, було практично все: військово-політичні союзи, нейтралітет, політичне змагання за лідерство в регіоні, економічна співпраця і, на жаль, військові конфлікти та численні війни,у яких потерпали обидві сторони – і держави, і народи, що виразно проявлялося у XVII ст. Прикметно, однак, що сучасні українсько-польські взаємини є добросусідськими, дружніми і визначаються як стратегічне партнерство.

Ключові слова: зовнішня політика,загарбницька політика, козацькі військові походи, гетьмани, права, вольності, незалежність, український народ.

Украинско-польские отношения

В статье рассматриваются украинско-польские взаимоотношения от начала правления Рюриковичей в Украине-Руси и в формировании раннефеодального Польского государства во главе с князем Мешко І до середины XVII ст. Украинско-польские отношения – «вечная» тема и проблема в истории не только Восточной, но и всей Европы. Во взаимоотношениях двух стран, которые длятся по меньшей мере два тысячелетия, было практически все: военно-политические союзы, нейтралитет, политическое соревнование за лидерство в регионе, экономическое сотрудничество и, к сожалению, военные конфликты и многочисленные войны, в которых страдали обе стороны – и государства, и народы, что выразительно проявлялось в XVII ст. Примечательно, что современные украинско-польские взаимоотношения являются добрососедскими, дружественными и определяются как стратегическое партнерство.

Ключевые слова: внешняя политика, захватническая политика, казацкие военные походы, гетманы, права, вольности, независимость, украинский народ.

Ukrainian-Polish relationships

The article is dedicated to the relationships between Ukraine and Poland from the government of Rurikovych in Kyiv Rus and formation of early-feudal Poland state in charge of prince Meshkom I till the middle of XVII century. Ukrainian-Polish relationships – it’s an «eternal» topic and problem in the history of not only eastern but the whole Europe. During the interaction of two countries, which lasted for at least two millenaries, there was almost everything: military unions, neutrality, political competition for the leadership in the region, economic collaboration and, unfortunately, military conflicts and numerous wars, where both states and people had suffered, which is especially seen in the XVII century. However it is notable, that modern Ukrainian-Polish relationships are good-neighbourly, friendly and can be determined as strategic partnership.

Key words: foreign policy, expansionist policy, independence, Cossacks military marches, hetmans, rights, liberty, Ukrainian people.

читати далі »

Ціпко Сергій - Історія досліджень про українців Аргентини

Переклад з англійської

Марини Гримич

У статті хронологічно простежується історія досліджень життя українців Аргентини. Серед дослідників – як представники українсько-аргентинської спільноти (М. Данилишин, М. Василик, Е. Снігур), так і українські науковці (О. Сапеляк, С. Качараба та ін.). До огляду включено також праці дослідників, які займалися польською імміграцією до Аргентини (Р. Стемпльовський, Л. Бартоломе). Для порівняння залучено аргентинськi імміграційні дані, а також інформацію про дослідників паралельних імміграційних рухів (зокрема, до країн Північної Америки, Бразилії, Уругваю, Парагваю). Історіографічний аналіз доповнюється коротким оглядом чотирьох хвиль української імміграції до Аргентини (1897–1914 рр., 1920–1939 рр., 1946–1950 рр. та з 1991 р. і донині).

Ключові слова: імміграція до Аргентини, еміграція з Західної України, дослідники діаспори, українці Аргентини.

История исследований об украинцах Аргентины

В статье хронологически прослеживается история исследований жизни украинцев Аргентины. Среди исследователей – как представители украинско-аргентинскго сообщества (М. Данилишин, М. Василик, Э. Снигур), так и украинские ученые (О. Сапеляк, С. Качараба и др.). В обзор включены также работы исследователей, занимавшихся польской иммиграцией в Аргентину (Р. Стемплевский, Л. Бартоломе). Для сравнения привлечены аргентинские иммиграционные данные, а также информация об исследователях параллельных иммиграционных движений (в частности, в страны Северной Америки, Бразилию, Уругвай, Парагвай). Историографический анализ дополнен кратким обзором четырех волн украинской иммиграции в Аргентину (1897–1914 гг., 1920–1939 гг., 1946–1950 гг., с 1991 г. и до настоящего времени).

Ключевые слова: иммиграция в Аргентину, эмиграция из Западной Украины, исследователи диаспоры, украинцы Аргентины.

The History of Researches about Ukrainians in Argentina

The article follows the chronological chain of studies about Ukrainians in Argentina. Among the researches there are Ukrainian-Argentinean authors (M. Danylyshyn, M. Wasylyk, E. Snihur), as well as Ukrainian scholars (O. Sapeliak, S. Kacharaba etc.). The article also involves the names of researchers who have been engaged in research of Polish immigration to Argentina (R. Stempliowsky, L. Bartolome). The author uses comparative data about researchers in the field of general immigration movement to Argentina, and also the information about the parallel Ukrainian immigration movement to other countries of North and South America. The review of studies about Ukrainians in Argentina is made on the background of four Ukrainian immigration waves to this country (1897–1914, 1920–1939, 1946–1950 and from 1991 up to nowadays).

Key words: immigration to Argentina, emigration from Western Ukraine, diaspora researchers, Ukrainians in Argentina.

читати далі »

Ілюк Тетяна - Співробітництво України та Грецької Республіки в галузі освіти: основні форми та напрями (1991–2011)

У статті досліджується процес становлення та розвитку партнерства України та Греції у галузі освіти протягом 1991–2011 рр. Автор виділяє основні форми та напрями освітнього співробітництва двох країн, простежує еволюцію взаємин в означений період, визначає фактори, що вплинули на їх розвиток. У матеріалі досліджується політика уряду Грецької Республіки та діяльність грецьких громадських та державних інституцій, направлена на поширення новогрецької мови та національної освіти на теренах України, насамперед в середовищі грецької діаспори. Проаналізовано політику України щодо забезпечення освітніх потреб національної діаспори в Греції та діяльність української громади, направлену на задоволення освітніх потреб українців Греції, що є важливою складовою збереження власної національної ідентичності.

Ключові слова: Україна, Греція, міждержавне співробітництво, освіта, освітні зв’язки, напрями, форми.

Сотрудничество Украины и Греческой Республики в сфере образования: основные формы и направления (1991–2011)

В статье исследуется процесс становления и развития партнерства Украины и Греции в области образования в течение 1991–2011 гг. Автор выделяет основные формы и направления образовательного сотрудничества двух стран, прослеживает эволюцию отношений в указанный период, определяет факторы, повлиявшие на их развитие. В материале исследуется политика правительства Греческой Республики и деятельность греческих общественных и государственных институтов, направленная на распространение новогреческого языка и национального образования в Украине, прежде всего в среде греческой диаспоры. Проанализированы политика Украины по обеспечению образовательных потребностей национальной диаспоры в Греции и деятельность украинской общины, направленная на удовлетворение образовательных потребностей украинцев Греции, что является важной составляющей сохранения собственной национальной идентичности.

Ключевые слова: Украина, Греция, межгосударственное сотрудничество, образование, образовательные связи, направления, формы.

Ukraine and the Greek Republic collaboration in educational sphere: main forms and tendencies

The article researches formation and development process of Ukrainian and Greek collaboration in educational sphere during 1991–2011. The author separates main forms and tendencies of educational collaboration of two countries, traces their interrelation evolution during the period mentioned and determines factors, which have influenced their development. The materials show governmental policy of the Greek republic government and activity of Greek public and state institutions, aimed on the extension of new-Greek language and national education on the territory of Ukraine, especially in the environment of Greek diaspora. Ukrainian policy as to the ensuring of educational needs of national diaspora in Greece and activity of Ukrainian community, aimed to the satisfaction of educational needs of Ukrainians in Greece, is analyzed, which is an important component of its own national identity preservation.

Key words: Ukraine, Greece, intergovernmental collaboration, education, educational relationships, tendencies, forms.

читати далі »

Якімова Антоніна - Іван Шишманов і український фольклор

У 2012 р. в Болгарії широко відзначалось 150-річчя з дня народження відомого болгарського вченого, політика і культурного діяча професора Івана Шишманова – вченого енциклопедичної ерудицiї, засновника найвагомiших болгарських iнституцiй (Вищої школи (Софiйський унiверситет «Св. Клiмент Охрiдскi»), Народного театру, Музичної школи, Художньої школи), мiнiстра освiти, посла Болгарiї в Українi, літературного iсторика, одного із фундаторiв болгарської етнографії.

читати далі »

Стахівська Юлія - Потяг до України. Аґнешка Матусяк про україністику в Польщі, письменників-модерністів і перекладацьку політику

Передрук із журналу «Український тиждень». - № 50 (267) 14-20 грудня 2012 р.

читати далі »

Хмурковська Світлана - Тридцять шоста Всеамериканська конференція вчителів шкіл українознавства

Щороку на початку жовтня на гостинній оселі СУМ в Елленвіл, штат Нью-Йорк, відбуваються конференції вчителів шкіл українознавства в Америці...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet