головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2012   Число: #4(45)
пошук по сайту
Данилюк-Кульчицька Оксана - Дослідження української мови та її діалектів вченими Східної Словаччини

Стаття присвячена доробку лінгвістів Східної Словаччини, що є частиною великої наукової роботи українознавців регіону, та аналізу тенденцій мовних досліджень у Східній Словаччині, а саме Пряшівщині. У ХІХ ст. вперше в історії регіону сформувалася команда місцевих дослідників: літературознавців, мовознавців, етнографів, істориків та мистецтвознавців, які разом започаткували нову наукову традицію Пряшівщини і приділили особливу увагу не лише дослідженням, але й популяризації української культури і мови в регіоні. Ця діяльність дуже важлива для збереження знань про культуру, яка поступово зникає у зв’язку з асиміляцією українців регіону.

Ключові слова: мовознавство, Східна Словаччина, Пряшівщина, русини, кафедра української мови і літератури.

Исследования украинского языка и его диалектов учеными Восточной Словакии

Статья посвящена трудам лингвистов Восточной Словакии, которые являются частью большой научной работы украинознавцев региона, а также анализу тенденций лингвистических исследований в Восточной Словакии (Пряшевщине). В ХІХ ст. впервые в истории региона сформировалась команда местных исследователей: литературоведов, языковедов, этнографов, историков и искусствоведов, которые вместе основали новую научную традицию Пряшевщины и уделили особое внимание не только исследованиям, но и популяризации украинской культуры и языка в регионе. Эта деятельность очень важна для сохранения знаний о культуре, которая постепенно исчезает в связи с ассимиляцией украинцев региона.

Ключевые слова: языкознание, Восточная Словакия, Пряшевщина, русины, кафедра украинского языка и литературы.

Research of Ukrainian language and its dialects by the eastern Slovakia scientists

The article is dedicated to the works of eastern Slovakia scientists and the analysis of language researches tendencies in eastern Slovakia especially in Priashivshyna. In XIX century a team of local researchers such as literature specialists, linguists, ethnographers, historians and art critics has been gathered. All together they have started a new scientific tradition of Priashivshyna and paid special attention not only to the researches but to the popularization of Ukrainian culture and language in this region. This activity is very important for the preservation of knowledge about culture which is gradually disappears due to an assimilation of Ukrainians in this region.

Key words: Linguistics, eastern Slovakia, Priashivshyna, Ruthenians, department of Ukrainian language and literature.

читати далі »

Федоренко Євген - До 80-ліття геноциду проти українського народу

Минає 80 років з того часу, коли центр комуністичної влади в Москві свідомо і планово зорганізував національно-політичне народовбивство, спрямоване супроти українців, у формі створеного штучного голоду в Україні у 1932–33 роках...

читати далі »

Чернієнко Денис - Внесок С. Попова у вивчення українського населення Південного Уралу

У статті розглядаються основні етапи професійної біографії і наукової діяльності, творча спадщина і внесок оренбурзького історика, етнографа, краєзнавця, організатора музейної справи в Оренбурзькому краї Сергія Олександровича Попова у вивчення історії та культури українців Південного Уралу. Особливу увагу звернено на створення С. Поповим першої у регіональній науці періодизації переселенського руху українців. Показані результати його експедиційних і архівних пошуків, основне коло проблем у галузі українознавства, над яким працював учений. Зроблено порівняльний аналіз надрукованих і рукописних матеріалів, що зберігаються в особистому фонді С. Попова в Оренбурзькому губернському історико-краєзнавчому музеї.

Ключові слова: українознавство, регіональна історія, історичне краєзнавство, переселення, польові дослідження.

Вклад С. Попова в изучение украинского населения Южного Урала

В статье рассматриваются основные этапы профессиональной биографии и научной деятельности, творческое наследие и вклад оренбургского историка, этнографа, краеведа, организатора музейного дела в Оренбургском крае Сергея Александровича Попова в изучение истории и культуры украинцев Южного Урала. Особое внимание обращено на создание С. Поповым первой в региональной науке периодизации переселенческого движения украинцев. Показаны результаты его экспедиционных и архивных поисков, основной круг проблем в области украинознавства, над которыми работал ученый. Сделан сравнительный анализ опубликованных и рукописных материалов, находящихся в личном фонде С. Попова в Оренбургском губернском историко-краеведческом музее.

Ключевые слова: украинознавство, региональная история, историческое краеведение, переселение, полевые исследования.

S. Popov’s contribution into a study of Ukrainian population of southern Ural

The article views main stages of professional biography and scientific activity, creative heritage and contribution of Orenburg historian, ethnographer, regional ethnographer, museum affairs organizer in Orenburg, Serhij Popov in the study of history and culture of southern Ural Ukrainians. Special attention is paid to the creation of the first in regional science Ukrainians immigrant movement periodization by S. Popov. Comparative analysis of printed and handwritten materials, which are kept in personal fund of S.Popov in Orenburg province historical and regional ethnography museum, is maid.

Key words: Ukrainian studies, regional history, historical regional ethnography, transmigration, field researches.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet