головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #1(30)
пошук по сайту
Борисенко Валентина - Пам’ятати заради живих

такий лейтмотив книги відомого грецького вченого, дослідника проблематики геноцидів, філософа і поета Нікоса Лігероса «Під вагою колосся», яка вийшла за організаційної підтримки Товариства «Українсько-Грецька Думка» (листопад 2008. – 194 с.) грецькою та українською мовами.

читати далі »

Лігерос Нікос - Сталь проти хліба. Філософське осмислення українського Голодомору. Погляд з Греції.

Інтерв'ю пр. Нікоса Лігероса заслуженому журналісту України, редактору газети «Сільські вісті» Олександру Карпенко.

читати далі »

Лігерос Нікос - Промова проф. Н. Лігероса

Будинок Книги, Песмазоглу 5 & Панепістиміу, м. Афіни 22 вересня 2008 р.

читати далі »

Лігерос Нікос - Вклад ґеноциду

Якщо ґеноцид робить якийсь вклад, це, без сумніву, відчуття втрати...

читати далі »

Калакура Олег - Польськість і українськість української полонії

У статті з’ясовується історична укоріненість польської меншини в Україні, її адаптація до українського етнонаціонального простору, поєднання польськості та українськості в царині повсякденності, народної культури, мови, обрядовості, побуту, в суспільно-політичному та господарському житті, висвітлюється значення цих процесів для гармонізації міжнаціональних відносин.

Ключові слова: українознавство, польська меншина, полонія, польськість, українськість, етнічність, етнічна ідентичність.

Польскость и украинскость украинской полонии

В статье анализируется историческая укорененность польского этнического меньшинства в Украине, его адаптация к украинскому этнонациональному пространству, сочетание польскости и украинскости в области повседневности, народной культуры, языка, обрядности, быта, в общественно-политической и хозяйственной жизни, освещено значение этих процессов для гармонизации межнациональных отношений.

Ключевые слова: украиноведение, польское меньшинство, полония, польскость, украинскость, этничность, этническая идентичность.

Polish and Ukrainian Features of the Ukrainian Poles

In the article an author analyzed historical rootedness of Polish ethnic minority in Ukraine, its adaptation with the Ukrainian ethnonational space, and combination of Polish and Ukrainian features in national culture, language, customs, social-political and economic life. The researcher examined importance of those processes for harmonization of international relations.

Key words: Ukrainian studies, Polish minority, Polish features, Ukrainian features, ethnicity, ethnic identity.

читати далі »

Семенова Оксана - Діяльність українського музею у Нью-Йорку

Переклад з англійської мови

читати далі »

Мельник Людмила - значення закордонного відрядження Осипа Бодянського для славістичних досліджень

У статті висвітлюється значення наукового відрядження до слов’янських країн Осипа Бодянського з метою славістичних досліджень.

Ключові слова: Осип Бодянський, українознавство, славістичні студії.

Значение заграничной командировки Осипа Бодянского для славистических исследований

В статье освещается значение научной командировки в славянские страны Осипа Бодянского с целью славистических исследований.

Ключевые слова: Осип Бодянский, украиноведение, славистические студии.

Role of Foreign Business Trip of Osyp Bodyanskyi for Slavistic Researches

In the article an author examined role of foreign scientific business trip of Osyp Bodyanskyi for Slavistic researches.

Key words: Osyp Bodyanskyi, Ukrainian studies, Slavistic researches.

читати далі »

Карась Ганна - Українознавчі інституції західної діаспори як чинник збереження національної музичної культури

У статті представлено структуру українознавчих інституцій західної діаспори, встановлення їх особливостей та ролі у збереженні національної музичної культури.

Ключові слова: українознавство, інcтитуції, західна діаспора, музична культура.

Украиноведческие институции западной диаспоры как фактор сохранения национальной музыкальной культуры

В статье представлена структура украиноведческих институций западной диаспоры, освещено становление их особенностей и роли для сохранения национальной музыкальной культуры.

Ключевые слова: украиноведение, институции, западная диаспора, музыкальная культура.

Ukrainian Studies Institutions of West Diaspora as Factor of Maintenance of National Music Culture

In the article an author presented a structure of the Ukrainian studies institutions of West Diaspora, determined their peculiarities and emphasized their importance for maintenance of national music culture.

Key words: Ukrainian studies, institutions, West Diaspora, music culture.

читати далі »

Якімова Антоніна - До 145-річчя перших перекладів болгарською мовою творів Тараса Шевченка

У статті йдеться про перші переклади творів Тараса Шевченка в Болгарії, окремо досліджується історія перекладів «Заповіту», розвиток шевченкознавства в Болгарії до наших днів.

Ключові слова: твори Тараса Шевченка, перші переклади, Шевченко-художник, Тарас Шевченко і болгарський театр, болгарське шевченкознавство, переклади «Заповіту».

К 145-летию первых переводов на болгарский язык произведений Тараса Шевченко

В статье говорится о первых переводах произведений Тараса Шевченко в Болгарии, отдельно исследуется история переводов «Завета», развитие шевченковедения в Болгарии до наших дней.

Ключевые слова: произведения Тараса Шевченко, первые переводы, Шевченко-художник, Тарас Шевченко и болгарский театр, болгарское шевченковедение, переводы «Завета».

To the 145th Anniversary of First Translations of Taras Shevchenko’s Works into Bulgarian

The article is devoted to first translations of Taras Shevchenko’s works in Bulgaria. The history of translations of «Testament» and the development of Taras Shevchenko study in Bulgaria till nowadays is studied separately.

Key words: Taras Shevchenko’s works, first translations, translations of «Testament», Shevchenko-artist, Taras Shevchenko and Bulgarian theater, Bulgarian Shevchenko study.

читати далі »

Гумницька Наталія - Гарвардський центр українознавства: модель відродження національної ідентичності

Автор статті на прикладі Центру українознавчих студій у Гарвардському університеті розкриває концепцію національної ідентичності, яку опрацював теоретично і впровадив на Американському континенті сходознавець Омелян Пріцак. У статті аналізуються історичні причини втрати українцями національної ідентичності, обґрунтовується створення центрів українознавства у світі як реального механізму повернення і відродження історичної пам’яті української нації та інтеграції її у співтовариство розвинених націй.

Ключові слова: національна ідентичність, історична пам’ять, націєтворчі науки, національна культура, національна наука, українська еміграція, українознавчі центри, інтеграція, позитивний образ.

Гарвардский центр украиноведения: модель возрождения национальной идентичности

Автор статьи на примере Украиноведческого Центра в Гарвардском университете раскрывает концепцию национальной идентичности, теоретически доказанную и практически реализованную на Американском континенте мировой славы востоковедом Омеляном Прицаком, анализирует исторические причины потери национальной идентичности украинцами, обосновывает создание украиноведческих центров в мире как реального механизма возрождения исторической памяти украинской нации и ее интеграции в сообщество развитых наций мира.

Ключевые слова: национальная идентичность, историческая память, национальная наука, национальная культура, украинская эмиграция, украиноведческие центры, интеграция, позитивный имидж.

Harvard center of Ukrainian studies: model of rebirth of national identity

The author of the article, using the example of Harvard Ukrainian Research Centers, discloses the conception of national identity, which was worked out theoretically and brought about in American continent by well-known orientalist Omelyan Pritsak, analyses historical reasons of loss of national identity by Ukrainians, states the reasons of establishment of Ukrainian Research Centers in the world as a mechanism of restoration and revival of historical remembrance of Ukrainian nation and its to the society of the developed nations of the world.

Key words: national identity, national culture, national science, ukrainian emigration, Ukrainian Research Centers, integration, positive image.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet