головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2007   Число: #4(25)
пошук по сайту
Ключковська Ірина - Освіта українського зарубіжжя. Сучасний стан та перспективи

Стаття присвячена історії становлення української освіти в діаспорі, стану її розвитку на сучасному етапі, функціонуванню вищої школи, недільних та суботніх шкіл, їх ролі у вихованні свідомого українця-патріота.

Ключові слова: освіта, діаспора, Україна, українознавчі центри, вища школа, недільна, суботня школи, освітня політика, закордонне українство.

Образование украинского зарубежья. Современное положение и перспективы

Статья посвящена истории становления украинского образования в диаспоре, его развитию на современном этапе, функционированию высшей школы, воскресных и субботних школ, их роли в воспитании сознательного украинца-патриота.

Ключевые слова: образование, диаспора, Украина, центры украиноведения, высшая школа, воскресная, субботняя школы, образовательная политика, украинцы зарубежья.

Education of the Ukrainians from the foreign countries. Modern status and prospects

The article is devoted to history of foundation of Ukrainian education of the Diaspora, its development on modern stage, functioning of the high school, Sunday and Saturday schools, its role in education of deliberated Ukrainian patriot.

Key words: education, Diaspora, Ukraine, centers of Ukrainian study, high school, Sunday, Saturday schools, educational politics, foreign Ukrainians.

читати далі »

Філіпенко Антон - Міжнародна торгівля Київської Русі

У статті аналізуються особливості міжнародної торгівлі Київської Русі, виокремлені її напрямки, названі основні товари українського експорту та імпорту у період середньовіччя, описано головні торговельні шляхи, що пролягали територією України, та наведено перелік платіжних засобів внутрішньої та зовнішньої торгівлі Русі ІХ – ХІ ст.

Ключові слова: Київська Русь, міжнародна торгівля, корпорація, шлях “із варяг у греки”, «залізний шлях», «соляний шлях», київська гривня, “куна” (хутро куниці), “ногата” (хутро соболя), “векша” (хутро білки).

Международная торговля Киевской Руси

В статье анализируются особенности международной торговли Киевской Руси, определены ее направления, названы основные товары украинского экспорта и импорта в период средневековья, описаны главные торговые пути, пролегавшие по территории Украины, и приведен перечень платежных средств внутренней и внешней торговли Руси ІХ – ХІ ст.

Ключевые слова: Киевская Русь, международная торговля, корпорация, путь “из варяг в греки”, «железный путь», «соляной путь», киевская гривня, “куна” (мех куницы), “ногата” (мех соболя), “векша” (мех белки).

International trade of Kievan Rus

The author analyses the features of international trade of Kievan Rus, selects its directions, marks the basic commodities of the Ukrainian export and import in the period of middle ages, describes main trade-routes which layed the territory of Ukraine, and lists the circulating mediums of domestic and foreign trade of Rus in IX-XI centuries.

Key words: Kievan Rus, international trade, corporation, way “from varangian to greeks”, «ferrous way», «salt way», kievan hryvnya, “cuna” (fur of marten), “nogata” (fur of sable), “veksha” (fur of squirrel).

читати далі »

Дякова Олена - Початок організованого життя українських іммігрантів у Австралії, роль церкви у формуванні національно свідомої спільноти

У статті простежено появу українців у Австралії від окремих одиниць до національно свідомої спільноти. Також з’ясовано умови виникнення перших українських церков різних віросповідань в Австралії, їхні міжконфесійні відносини та роль релігії у збереженні ідентичності української діаспори.

Ключові слова: післявоєнна розбудова, повоєнна еміграція, асиміляційна політика, політична еміграція, проект „Снігові гори”, переписи населення, релігійне життя, православні парафії, католики, баптисти, РУНВіра, харитативна діяльність, міжконфесійні відносини.

Начало организованной жизни украинских иммигрантов в Австралии, роль церкви в формировании национально сознательного сообщества

В статье прослеживается появление украинцев в Австралии от отдельных единиц к национально сознательному сообществу. Также выяснены условия появления первых украинских церквей разных вероисповеданий в Австралии, их межконфессиональные отношения и роль религии в сохранении идентичности украинской диаспоры.

Ключевые слова: послевоенная перестройка, послевоенная эмиграция, ассимиляционная политика, политическая эмиграция, проект „Снежные горы”, перепись населения, религиозная жизнь, православные парафии, католики, баптисты, РУНВера, благотворительная деятельность, межконфессиональные отношения.

The beginning of an organized life of the Ukrainian immigrants in Australia, the role of church in forming of nationally conscious association

the appearance of Ukrainians in Australia from separate units to the nationally conscious association is traced in the article. The terms of occurrence of the first Ukrainian churches of different religions in Australia, their interconfession relations and the role of religion in saving the identity of Ukrainian Diaspora are also analysed.

Key words: post-war alteration, post-war emigration, assimilation policy, political emigration, „Snow Mountains” project, censuses of population, religious life, orthodox parishes, catholics, baptists, “NUN” belief, charitable activity, interconfession relations.

читати далі »

Бережна Тамара - Наші в Італії: людські долі/ (продовження. початок у №3 – 2007)

У статті йдеться про перебування українських заробітчанок та заробітчан у сонячній Італії, що пройшли, йдуть та ще будуть іти стежинами цієї благодатної землі світу.

Ключові слова: Батьківщина, заробітчани, заробітчанки, Італія.

Наши в Италии: человеческие судьбы

Еще одна длинная история пребывания украинских женщин и мужчин на работе в солнечной Италии, которые прошли, идут и еще будут идти тропами этой благодатной земли мира.

Ключевые слова: Родина, заработчане, заработчанки, Италия. Tamara Berezhna

Our people in Italy: human destinies

The other ukraine’s emigration story in Italy. It happened, it had has happening and will happening by this wais of beautiful and God blessed italy land.

Key words: homeland, labour immigrants, Italy.

читати далі »

Зелер Гайнс-Йоахім - Європа зазнає поразки? (Доповідь була виголошена на науковому семінарі лауреатів Міжнародної премії ім. Й. Г.Гердера.) Пропозиції щодо ступеневого плану інтеграції.

Пропрацювавши тривалий час депутатом Європейського Парламенту, автор міркує про шестиступеневий процес інтеграції нових держав-членів ЄС, що рухається від економічної спільності до політичної спільноти.

Ключові слова: інтеграція, економічна і політична спільнота.

читати далі »

Кротенко Ираида - Очерк Константинэ Гамсахурдиа «Гоголь». (Писатель о писателе)

Очерк Константинэ Гамсахурдиа «Гоголь» исследуется в современном контексте украинско-грузинских и русских литератур и культур. Культурологический, историко-функциональный и ретроспективный подходы к компаративистике позволяют определить место произведения в истории грузинской критики. Рассматривается история публикации очерка. Восстановлены опущенные фрагменты перевода. Уделено внимание взглядам К.Гамсахурдиа на природу гения Гоголя, исходя из его национальной принадлежности.

Ключевые слова: грузинская критика, грузинско-украинские литературные связи, смысловой интеграл, национальное самоопределение литератур.

Konstantine Gamsakhurdia’s Essay “Gogol” (A Writer on another Writer)

In the present research Konstantine Gamsakhurdia’s essay “Gogol” is analyzed in the context of contemporary Georgian, Ukrainian and Russian literatures and cultures. Culturological, historic-functional and retrospective approaches to comparative studies enable us to identify the place of the essay in question in the history of Georgian literary criticism. The article also deals with the history of the publication of the essay. We have identified the fragments omitted from the Russian translation. It is emphasized that in Gamsakhurdia’s opinion the nature of the genius of Gogol had been determined by his national identity. The analysis of the genre peculiarities of Gamsakhurdia’s essay allow us to gain deep insight into the author’s creative individuality and his social-political and literary positions being in sharp contrast with the cliches of official Soviet literary criticism.

Key words: Georgian literary criticism, Georgian-Ukrainian literary relations, conceptual integral, national self-identification of literatures.

читати далі »

Чолану Людмила - Терни на шляхах відродження

Сучасна Україна стала високим прикладом духовного піднесення. Під її впливом почалось відродження українства і в Молдові. Воно відбувається в різних формах: створення товариств, музичних колективів, проведення етнофестивалів, організація виставок, запрошення митців України. Серед наших досягнень – і такі значні, як відкриття української церкви Св. Володимира, недільної школи та музею при ній в Кишиневі, спорудження погруддя Шевченку, відкриття Українського дому в Бельцях, створення Республіканської бібліотеки ім. Л.Українки та українського фонду в Науковій бібліотеці Бельцького університету...

читати далі »

Івашина Наталія - Ференц Ліст і Україна

Тема впливу музичної культури України на творчість Ф.Ліста стала лейтмотивом музичного вечора, організованого відомим музикознавцем та меценатом Флоренс Бокаріос при підтримці місій при ООН України, Угорщини та Італії. Маючи шведські корені по батьківській лінії та вірменські – по материнській, пані Бокаріос практично без акценту говорить українською! – «мовою мелодичною, як романс», – уточнює вона...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet