головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2006   Число: #4(21)
пошук по сайту
Сербін Богдана - Відмінності у парадигмі сприйняття української та австралійської моделей оцінки якості навчання

Стаття присвячена з’ясуванню основних критеріїв формування австралійської моделі оцінювання якості навчання, яка порівнюється з українською моделлю, означуються їхні позитиви і негативи через призму загальнолюдського сприйняття.

Ключові слова: австралійська модель оцінки якості навчання, українська модель оцінки якості навчання, парадигма сприйняття, суб’єкт, колектив.

Отличия в парадигме восприятия украинской и австралийской форм контроля качества знаний.

Статья посвящена анализу главных критериев формирования австралийской модели контроля качества образования, дается сравнение с аналогичной украинской моделью. Определяются положительные и отрицательные их черты сквозь призму общечеловеческого восприятия.

Ключевые слова: австралийская модель оценки качества образования, украинская модель оценки качества образования, парадигма восприятия, субъект, коллектив.

Differences in Paradigm of Perception of Ukrainian and Australian Models of Estimation of Quality of Education.

In the article an author analyzed basic criteria of forming of the Australian model of estimation of quality of education and compared it with similar Ukrainian model. The researcher determined their positive and negative features through the prism of panhuman perception.

Key words: Australian model of estimation of quality of education, Ukrainian model of estimation of quality of education, paradigm of perception, subject, collective.

читати далі »

Семілетко В’ячеслав - Особливості навчального процесу в українських школах США

У статті подано аналіз сучасних питань вдосконалення навчання в школах українознавства США. Історичні реалії змінили освітню місію українських шкіл в США з просвітництва через навчання письму у перших школах українознавства початку ХХ сторіччя на збереження етнічної ідентичності засобами мови навчання в школах, збереження елементів культури.

Ключові слова: школа українознавства, українська діаспора, етнічна ідентичність, українська мова.

Особенности учебного процесса в украинских школах в США

В статье дается анализ современных вопросов усовершенствования обучения в школах украиноведения США. Исторические реалии изменили образовательную миссию украинских школ в США с просветительства через обучение письму в первых школах украиноведения начала ХХ века на сохранение этнической идентичности языковыми средствами обучения в школах, сохранение элементов культуры.

Ключевые слова: школа украиноведения, украинская диаспора, этническая идентичность, украинский язык.

Some Peculiarities of Educational Process in Ukrainian Schools in the USA

The article is devoted to the analysis of modem problems of improvement of educational process in Ukrainian study schools in the USA. History changed educational mission of such schools. Nowadays their main task is to maintain ethnical identity and elements of Ukrainian culture.

Key words: Ukrainian studies schools, Ukrainian diaspora, ethnical identity, Ukrainian language.

читати далі »

Найденко Людмила - Використання інноваційних методів у галузі виховання молоді на кращих традиціях українського народу

У статті розкрито процес становлення системи громадської україністичної освіти у місті Нижньокамськ (Республіка Татарстан, Росія). Автор стверджує, що у роботі з учнями українських недільних шкіл у Росії потрібно велику увагу приділяти вихованню в дітей почуття інтернаціоналізму на прикладах і традиціях українського народу.

Ключові слова: Україна, культура, українська культура, школа.

Использование инновационных методов в сфере воспитания молодежи на лучших традициях украинского народа

В статье раскрыты особенности системы общественного украинистского образования в городе Нижнекамск (Республика Татарстан, Россия). Автор раскрывает опыт воспитания у детей чувства патриотизма на примере традиций украинского народа.

Ключевые слова: Украина, культура, украинская культура, школа.

Use of Innovative Methods in the Area of Education of Youth in the Best Traditions of the Ukrainian People

The article is devoted to the peculiarities of the system of public Ukrainistic education in Nyzhnyokamsk (Tatarstan, Russia). An author describes experience of education of children’s patriotic senses in terms of traditions of the Ukrainian people.

Key words: Ukraine, culture, Ukrainian culture, school.

читати далі »

Панова Любов - Про розвиток освіти українською мовою в муніципальній системі м. Рибниці та у районі

Метою даної публікації є спроба узагальнити теоретичні та практичні підходи у вирішенні питання відродження української культури у полікультурному муніципальному просторі. Наводяться концептуальні основи, шляхи та механізми реалізації моделі інноваційного розвитку муніципальної освітньої системи в умовах поліетнічності і полікультурності. Її ефективність підтверджується позитивними результатами.

Ключові слова: муніципальна освітня система, полікультурний простір, муніципальні цільові програми, освіта.

О развитии образования на украинском языке в муниципальной системе г. Рыбницы и в районе.

Целью данной публикации является попытка обобщить теоретические и практические подходы в решении проблемы возрождения украинской культуры в поликультурном муниципальном пространстве. Приведены концептуальные основы, пути и механизмы реализации модели инновационного развития муниципальной образовательной системы в условиях полиэтничности и поликультурности. Эффективность подтверждена практикой.

Ключевые слова: муниципальная образовательная система, поликультурное пространство, муниципальные целевые программы, образование.

Development of Education Provided in Ukrainian Language in the Municipal System of Rybnytsya and in the Region

The aim of the article is to generalize theoretical and practical approaches to the problem of revival of the Ukrainian culture in the multicultural municipal space. An author describes mechanisms of realization of this model of innovation development of municipal educational system in the polyethnical and polycultural conditions.

Key words: municipal educational system,multicultural space,the municipal target program, education.

читати далі »

Пеєва Інна - Навчання української мови в Болгарії (погляд із Варни)

У статті визначаються проблеми, що виникають при навчанні української мови в Болгарії, зокрема у місті Варна. Автор вважає, що проблеми навчання української мови у Варні і в системі освіти Болгарії можна вирішити внаслідок активізації роботи українських культурних та інформаційних центрів.

Ключові слова: українська мова, навчання, культура.

Обучение украинскому языку в Болгарии

В статье определены проблемы, которые возникают при обучении украинскому языку в Болгарии, исходя из опыта преподaвания его в городе Варна. Автор полагает, что проблемы преподaвания украинского языка в Варне и в системе образования Болгарии можнo решить путем активизации работы украинских культурных и информационных центров.

Ключевые слова: украинский язык, обучение, культура.

Teaching Ukrainian in Bulgaria

The article is devoted to the problems of teaching Ukrainian in Bulgaria, particularly, in Varna. An author supposes that problems of teaching Ukrainian in Varna and in educational system of Bulgaria can be solved by activation of the Ukrainian cultural and informative centers.

Key words: Ukrainian, teaching, culture.

читати далі »

Кашпіровська Ірина - Аналіз стану освіти в українській діаспорі Канади за результатами моніторингу (анкети англійською мовою)

У статті проаналізовано результати моніторингу стану української освіти за кордоном.

Ключові слова: Україна, освіта, моніторинг, опитування, Канада, шкільництво, англійська мова.

Анализ состояния образования в украинской диаспоре Канады по результатам мониторинга (анкета на английском языке)

В статье проанализированы результаты мониторинга состояния украинского образования зарубежья.

Ключевые слова: Украина, образование, мониторинг, Канада, школьное образование, английский язык.

An analysis of situation with Ukrainian Diaspora education in Canada after results of monitoring (Questionnaires in English).

The results of the monitoring about situation with Ukrainian education abroad are analyzed in the article.

Key words: Ukraine, education, monitoring, Canada, schooling, English language.

читати далі »

Ключковська Ірина - Освіта українського зарубіжжя як фактор збереження етнонаціональної ідентичності

Співавтор:

Оксана Галько – кандидат історичних наук, завідувач відділу координації вітчизняних та зарубіжних центрів українознавства НДІУ

Стаття присвячена аналізу найважливішого фактора збереження етнонаціональної ідентичності українців у зарубіжжі – української освіти.

Ключові слова: етнонаціональна ідентичність, освіта, діаспора, Україна.

Образование украинского зарубежья как фактор сохранения этнонациональной идентификации.

Статья посвящена анализу самого важного фактора для сохранения этнонациональной идентификации украинцев зарубежья – украинского образования.

Ключевые слова: этнонациональная идентификация, образование, диаспора, Украина.

Education of Ukrainian foreignness as a factor of retaining ethnonational identity.

Ukrainian education, the most important factor, of ethnonational identity of Ukrainians in foreign countries, is analyzed in the article.

Key words: ethnonational identification, education, Diaspora, Ukraine.

читати далі »

Сакаль Ярослав - Державне сприяння у забезпеченні освітньо-культурних потреб українців зарубіжжя

У статті висвітлюється й аналізується законодавче забезпечення функціонування української освіти за кордоном.

Ключові слова: державна політика, постанова Президента, закордонне українство, освіта, співпраця.

Государственная поддержка в решении образовательно-культурных проблем украинцев зарубежья.

В статье освещается и анализируется законодательное обеспечение функционирования украинского образования за рубежом.

Ключевые слова: государственная политика, постановление Президента, зарубежное украинство, образование, сотрудничество.

State support for education and cultural problem of Ukrainians abroad

In the article an author analyzed state support for functioning of Ukrainian education abroad.

Key words: state policy, president’s resolution, Ukrainians abroad, education, cooperation.

читати далі »

Сербін Сергій - «Привид Голубовича витає в Україні»

Досліджуються аспекти увічнення пам’яті видатного державного діяча УНР, есера Всеволода Голубовича в публіцистиці, історії і мистецтві, а також мотиви написання картини «Привид Голубовича витає в Україні» його онучкою Іриною Прудник.

Ключові слова: 120-річний ювілей Голубовича, портрет – дарунок Музею історії України, реабілітація есерів, більшовицька влада, монета Голубовича, Олександр Кохановський, Ганна Довірак.

«Призрак Голубовича витает в Украине»

Исследуются аспекты увековечения памяти выдающегося деятеля УНР, эсэра Всеволода Голубовича в публицистике, истории и искусстве, а также мотивы написания картины «Призрак Голубовича витает в Украине» его внучкой Ириной Прудник.

Ключевые слова: 120-летний юбилей Голубовича, портрет – подарок Музею истории Украины, реабилитация эсэров, власть большевиков, монета Голубовича, стихи Александра Кохановского и Анны Довирак.

The Ghost of Holubovych Still Hovers in Ukraine

In this article an author analyzed memorizing of Vsevolod Holubovych, a prominent public figure of UNR, through publicity, history and arts. An author described motives of the picture “The Ghost of Holubovych Still Hovers in Ukraine” which was painted by his granddaughter Iryna Prudnyk.

Key words: 120 years anniversary of Holubovych, portrait as a present for the National Museum of the History of Ukraine, rehabilitations for the members of the Socialist Revolutionary party, who was liquidated by Bolshevik government, Holubovich’s moneta, Poetry by Alexander Kochanovsky and Anna Dovirak.

читати далі »

Розмериця Юлія - Історики діаспори та їх внесок у державницький напрям української історіографії

Висвітлено роль української діаспори у формуванні державницької концепції української історії, її реалізацію в українських вищих навчальних закладах на території Чехословаччини та Німеччини.

Ключові слова: діаспора, державницький напрям, українські вищі навчальні заклади.

Историки диаспоры и их вклад в государственное течение украинской историографии.

Изображена роль украинской диаспоры в формировании государственного течения украинской истории, ее реализация в украинских высших учебных заведениях на территории Чехословакии и Германии.

Ключевые слова: диаспора, государственное течение, высшие учебные заведения.

Historians of the Diaspora and Their Contribution into the State Development of the Ukrainian Historiography.

In the article an author determined a role of Ukrainian Diaspora in formation of state conception of the Ukrainian history, its realization in Ukrainian higher education establishments on the territory of Czechoslovakia and Germany.

Key words: Diaspora, state tendency, high educational establishments.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet