головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2006   Число: #3(20)
пошук по сайту
Галько Оксана - VI міжнародна конференція «Тарас Шевченко і світова культура»у Санкт-Петербурзі

У статті йдеться про організацію та хід конференції «Тарас Шевченко і світова культура» у Санкт-Петербурзі, а також про найважливіші проблеми, висвітлені там доповідачами.

Ключові слова: конференція, Санкт-Петербург, Тарас Шевченко, Україна, поезія, мистецтво, творчість.

11–14 мая 2006 года в г. Санкт-Петербурге проводилась конференция «Тарас Шевченко и мировая культура». Статья посвящена организации и проведению конференции, а кроме того – самым актуальным проблемам, вынесенным в докладах.

Ключевые слова: конференция, Санкт-Петербург, Тарас Шевченко, Украина, поэзия, искусство, творчество.

On the 11-14th of May 2006 the conference “Taras Shevchenko – and world culture” took place in Petersburg. The article is devoted to the conference and main problems highlighted in the reports.

Key words: conference, Petersburg, Taras Shevchenko, Ukraine, poetry, art.

читати далі »

Петриченко Катерина - Українська освіта у Канаді

У статті розглядаються особливості організації системи української освіти у Канаді в історичній ретроспективі і до сьогодення.

Ключові слова:садочок, україномовні підготовчі програми, «Рідна школа», двомовна програма, серцева програма, дистанційне навчання, літнє занурення.

В статье рассматриваются особенности организации системы украинского образования в Канаде в исторической ретроспективе и до сегодняшнего дня.

Ключевые слова: cадик, украиноязычные подготовительные программы, "Родная школа", двуязычная программа, основная программа, дистанционное обучение, летнее погружение.

The article is concerned to peculiarities of the organization of Ukrainian education system in Canada in historical retrospect and to date.

Key words: Sadochok (pre-school program), Ukrainian kindergarden programs, Ridna Shkola (after-school program), bilingual program, core program, distance education, summer immersion.

читати далі »

Найденко Людмила - Досвід роботи української недільної школи в умовах подвійного іншомовного оточення. Пошуки оптимальних програм викладання українознавчих предметів

Українське товариство "Вербиченька" від свого заснування в місті Нижньокамську (на теренах Татарстану, у Російській Федерації) в жовтні 1995 р. вирішилo зосередитися саме на відродженні української мови, культури, розвитку українського руху в Росії. Оскільки в діаспорі українські організації переважно займаються співом, танцями, дефіциту в цьому немає. "Вербиченька" відрізняється саме культурно-просвітницькою роботою...

читати далі »

Ідзьо Віктор - М.С.Грушевський про українське питання у Росії в період І російської буржуазно-демократичної революції 1905 – 1907 років

Революційна пора російської буржуазної революції 1905 р. була часом найактивнішої політико-наукової діяльності М.Грушевського в Росії. У період 1906 – 1907 років він написав понад 25 праць, які безпосередньо стосувалися українського руху в Росії. У своїй праці “Украинство в России, его запросы и нужды” М.Грушевський наголошує, що одне з головних завдань Росії, яка звільняється від рабства, є з’ясування українського питання, надання 30-мільйонному українському населенню національно-культурної автономії...

читати далі »

Мельник Людмила - „Українська весна в Санкт-Петербурзі”

Декілька років українці Санкт-Петербурга чекали цієї миті. І нарешті – перший Міжнародний музичний фестиваль, присвячений пам’яті Т.Г. Шевченка, – „Українська весна в Санкт-Петербурзі”...

читати далі »

Ісаєва Наталя - Поезія Тараса Шевченка періоду заслання і проблема відтворення її національної специфіки в китайських перекладах

У статті аналізуються китайські переклади поезій Тараса Шевченка 1847-1858 рр., здійснені Ге Баоцюанем, Лань Манем і Чжан Тесянем. Окреслено основні шляхи, методи і прийоми відтворення національної специфіки оригіналу в перекладі.

Ключові слова: Тарас Шевченко, Україна, Китай, художній переклад, національна специфіка, фольклор, безеквівалентна лексика, інтерпретація.

В статье анализируются китайские переводы поэзии Т.Шевченко периода ссылки (1847-1858), выполненные Гэ Баоцюанем, Лань Манем и Чжан Тесянем. Определяются основные пути, методы и приемы отображения национальной специфики оригинала в переводах.

Ключевые слова: Тарас Шевченко, Украина, Китай, художественный перевод, национальная специфика, фольклор, безэквивалентная лексика, интерпретация.

Translation made by Ge Baoquan, Lan Man, Zhan Texian from Ukrainian into Chinese of the T.Shevchenko`s poems, written in the period 1847-1858, is studied in this article. The author defines ways and methods of preserving of national specific character of the original in translation.

Key words: Taras Shevchenko, Ukraine, China, translation, national specific character, folklore, non-equivalent words, interpretation.

читати далі »

Вітолін Олександр - Історія України в науковій спадщині євразійців

За останні п’ятнадцять років українські історики досягли великих здобутків у переосмисленні багатьох проблем історії України, хоча залишається ще низка білих плям. Ретельного дослідження потребує і висвітлення історії України в історіографії зарубіжних країн, особливо в Росії. Все частіше заходить мова про необхідність зусиллями істориків держав, пов'язаних спільною історією, виробляти узгоджений погляд на події, які відігравали вирішальну роль у відносинах цих держав. Велику активність виявляють історики Росії на противагу українським, які ризикують залишитися поза світовою історією. Останнім часом у Росії все популярнішими стають праці євразійців [10, 7]. Тому вважаємо за необхідне зупинитися саме на їх інтерпретації української історії...

читати далі »

Карпенко Світлана - Українська діаспора в Республіці Казахстан: історія розвитку

У статті висвітлюються історичні, культурні та освітні чинники консолідації українських емігрантів у Казахстані.

Ключові слова: українська еміграція, діаспора, консолідація, культурно-освітній осередок, недільна школа.

В статье освещены вопросы истории, культуры и образования украинских эмигрантов в Казахстане, а также критерии консолидации украинской диаспоры.

Ключевые слова: украинская эмиграция, диаспора, консолидация, культурно-образовательный центр, воскресная школа.

The article is about momentous, cultural and education conditions of Ukrainian emigrants in Kazakhstan, and also criteria consolidation of Ukrainian diaspora.

Key words: Ukrainian emigration, diaspora, consolidation, cultural and education center, Sunday school.

читати далі »

Сербін Сергій - В іншому часі – в іншому місці (з архіву родини В.Голубовича)

Досліджуються біографічні дані дореволюційної діяльності Всеволода Голубовича, а також його родинне дерево на основі спогадів його племінника Олександра Кохановського.

Ключові слова: історія, заслання, жіночі права, родинне дерево, поезія О.Кохановського.

Исследуются биографические данные дореволюционной деятельности Всеволода Голубовича, а также его родословная из воспоминаний его племянника Александра Кохановского.

Ключевые слова: история, ссылка, женские права, родословная, духовная семинария, поэзия А.Кохановского.

This article researches the biographical information regarding the pre-revolutionary activities of Vsevolod Holubovych. It also includes his family tree based on the memoirs of his nephew Alexander Kochanowsky.

Key words: a history, deportation, women’s rights, Poetry by A.Kochanowsky.

читати далі »

Сіпко Серж - Волинь у новому Світі: українські поселення в Парагваї

Переклад виконала Ірина Кашпіровська, молодший науковий співробітник відділу координації вітчизняних та зарубіжних центрів українознавства НДІУ

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet