головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2005   Число: #3(16)
пошук по сайту
Винар Любомир - Діяльність світової наукової ради при СКУ

У статті розкриваються основні напрямки діяльності Світової Наукової Ради при Світовому Конгресі Українців і наголошується на тому, що українська діаспора є інтегральною частиною материкової України, а її історія є нероздільною частиною загальної історії.

Ключові слова: українська діаспора, науково-організаційна діяльність, міжнародні конгреси і конференції, наукові досліди, видавнича діяльність, історична правда.

В статье раскрываются основные направления деятельности Мирового Научного Совета при Мировом Конгрессе Украинцев и акцентируется внимание на том, что украинская диаспора является интегральной частью материковой Украины, а ее история – неделимой частью общей истории.

Ключевые слова: украинская диаспора, научно-организационная деятельность, международные конгрессы и конференции, научные исследования, издательская деятельность, историческая правда.

The article reveals the basic activity directions of the World Scholarly Council attached to the Ukrainian World Congress and emphasizes that the Ukrainian Diaspora is an integral part of continental Ukraine, and its history is an indivisible part of the general history.

Key words: Ukrainian Diaspora, scientific-organizational activity, international congresses and conferences, scientific researches, publishing, historical truth.

читати далі »

Івашина Наталія - Україна-Франція: нова епоха відносин

У статті зроблено спробу проаналізувати перспективи україно-французьких відносин, що відкрилися після подій Помаранчевої революції, та показати реакцію французьких політичних, наукових та мистецьких кіл на події в Україні.

Ключові слова: українська присутність, грудневі події, політичні лідери, демократичні змагання, культура Трипілля.

В статье сделана попытка проанализировать перспективы украино-французских отношений, которые открылись после событий Помаранчевой революции, и показать реакцию французских политических, научных и искусствоведческих кругов на события в Украине.

Ключевые слова: украинское присутствие, декабрьские события, политические лидеры, демократическая борьба, культура Триполья.

The article is an attempt to analyze prospects of the Ukrainian-French relationship which have developed after the Orange revolution events and show reaction of the French politicians, scientists and art critics to events in Ukraine.

Key words: Ukrainian presence, December events, political leaders, democratic struggle, Tripoli culture.

читати далі »

Гумецька Ася - Відродження села - відродження українського духу

У статті висвітлюється проблема духовного відродження українського села через літературну творчість – на зразок альманаху «Плуг», започаткованого Михайлом Іванченком та його однодумцями. Позицію Іванченка поділяє сьогодні багато літераторів України у протилежність до сучасних модерністів чи пост-модерністів.

Ключові слова: дух народу, національні особливості, процес самоідентифікації, народництво, українське село, цілісний світогляд, літературні школи.

В статье освещается проблема духовного возрождения украинского села через литературное творчество – по примеру альманаха «Плуг», основанного Михаилом Иванченко и его единомышленниками. Позицию Иванченко разделяют сегодня многие литераторы Украины в противовес современным модернистам или пост-модернистам.

Ключевые слова: дух народа, национальные особенности, процесс самоидентификации, народничество, украинское село, целостное мировоззрение, литературные школы.

The article reveals the problem of spiritual resurrection of the Ukrainian village through literary creativity, by an example of the almanac the "Плуг", created by Michael Ivanchenko and his adherents. Ivanchenko’s opinion nowadays is shared by many Ukrainian writers in a counterbalance to contemporary modernists or postmodernists.

Key words: spirit of nation, national features (peculiarities), process of self-identification, populism, Ukrainian village, complete outlook, literary schools.

читати далі »

Донченко Євгенія - Історична спадщина українсько-французьких відносин

Україно-французькі відносини мають давню історію, засновану не лише на династичних та політичних зв’язках. Інтерес Франції до України не згасав аж до післянаполеонівської епохи. Автор наголошує на різнобічному висвітленні України французькими дослідниками, а також вказує на вплив російської політики на ставлення французів до українців.

Ключові слова: україно-французькі відносини, династична політика, козацька доба, дипломатичні кола, українське питання, проросійська політика, українська еміграція.

Украино-французские отношения имеют давнюю историю, основанную не только на династических и политических связях. Интерес Франции к Украине не угасал аж до посленаполеоновской эпохи. Автор обращает внимание на разностороннем освещении Украины французскими исследователями, а также указывает на влияние российской политики на отношение французов к украинцам.

Ключевые слова: украино-французские отношения, династическая политика, казаческая эпоха, дипломатические круги, украинский вопрос, пророссийская политика, украинская эмиграция.

Ukrainian-French relations have the old history based not only on dynastic and political connections. Interest of France to Ukraine did not die away up to the post Napoleonic epoch. The author pays attention on versatile covering of Ukraine by French researchers and also specifies the influence of Russian policy on the attitude of Frenchmen to Ukrainians.

Key words: the Ukrainian-French relations, dynastic policy, Cossacks epoch, diplomatic circles, Ukrainian question, proRussian policy, Ukrainian emigration.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet