головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2002   Число: #3(4)
пошук по сайту
Масляк Петро - Менталітетна база геостратегії Росії й України: теорія і практика в XXI ст.

У статті автор розглядає ментальні особливості географічних стратегій Росії і України з метою визначення статусу України як суб’єкта геополітики та міжнародних відносин.

Ключові слова: Україна, Росія, науково-технічний прогрес.

Менталитетная база геостратегии России и Украины: теория и практика в ХХІ ст.

В статье автор рассматривает ментальные особенности географических стратегий России и Украины с целью определения статуса Украины как субъекта геополитики и международных отношений.

Ключевые слова: Украина, Россия, научно-технический прогресс.

Mentality Basis of Geostrategy of Russia and Ukraine: Theory and Practice in the XXI Century

In the article author examined mental peculiarities of geographical strategies of Russia and Ukraine with the aim to determine status of Ukraine as subject of geopolitics and international relations.

Key words: Ukraine, Russia, scientific and technical progress.

читати далі »

Тимошик Микола - Українознавство у Франції

У статті йдеться про українознавчі документи у французьких архівах, про українознавчі осередки першої половини ХХ ст. у Франції, про українознавчі осередки на теренах Франції другої половини ХХ ст. та українознавство сучасного періоду.

Ключові слова: українознавство у Франції, французькі архіви, Анна Ярославна, її сходження на французький престол, Реймське Євангеліє, Національна Бібліотека Франції, Лувр, П. Орлик, Г. Орлик, І. Мазепа, Іван Ужевич, М. Драгоманов, Б. Кістяківський, І. Лучицький, друга, третя хвилі української еміграції у Франції, Перший український емігрантський з’їзд, Союз українських емігрантських організацій 1925 р. Ілько Борщак, «Ідея соборної України в Європі в минулому», друкований орган «Тризуб», вбивство Симона Петлюри (1925), «Українське Слово» (1933), Перша Українська Друкарня у Франції, четверта і п’ята хвилі української еміграції у Франції, журнал «Україна» після війни – втілення ідеї І. Борщака, НТШ в Сарселі-1951 р., «Українське Слово» знову в Парижі, Союз українських студентів у Франції.

Украиноведение во Франции

В статье речь идет об украиноведческих документах во французских архивах, об украиноведческих ячейках первой половины ХХ ст. во Франции, об украиноведческих ячейках на территории Франции второй половины ХХ в. и об украиноведении современного периода.

Ключевые слова: украиноведение во Франции, французские архивы, Анна Ярославна, её восхождение на французский престол, Реймское Евангелие, Национальная Библиотека Франции, Лувр, П. Орлик, Г. Орлик, И. Мазепа, Иван Ужевич, М. Драгоманов, Б. Кистякивский, И. Лучицкий, вторая, третья волна украинской эмиграции во Франции, Первый украинский эмигрантский съезд, Союз украинских эмигрантских организаций 1925 г. Илько Борщак, «Идея соборной Украины в Европе в прошлом», печатный орган «Тризуб», убийство Симона Петлюры (1925), «Українське Слово» (1933), Первая Украинская Типография во Франции, четвертая и пятая волны украинской эмиграции во Франции, журнал «Украина» после войны – воплощение идеи И. Борщака, НТШ в Сарселе-1951 г., «Українське Слово» опять в Париже, Союз украинских студентов во Франции.

Ukrainoznavstvo in France

In the article author examined documents concerning Ukrainian studies from French archives, centers for Ukrainian studies in France in the XX century and status of Ukrainian studies at the modern stage.

Key words: Ukrainoznavstvo in France, French archives, Anna Yaroslavna, National Library of France, Louvre, P. Orlyk, H. Orlyk, I. Mazepa, I. Uzhevych, M. Drahomanov, B. Kistyakivskyi, I. Luchytskyi, second, third wave of the Ukrainian emigration to France, First Ukrainian Emigrant Conference, Union of the Ukrainian Emigrant Organizations, Il’ko Borschak, “Tryzub”, “Ukrainian Word”, first Ukrainian printing office in France, fourth and fifth waves of the Ukrainian emigration to France, journal “Ukraine” after war – embodiment of I. Borschak’s idea, Union of the Ukrainian students in France.

читати далі »

Пасемко Іван - Одіссея української національної пам’яті в Польщі

У статті – мова про книжку українських авторів у Польщі Богдана Гука, Михайла Козака, Миколи Новосада та Адама Яремка «Чужинче, іди скажи Україні». У цьому виданні – мова про увічнення трагедії Закерзоння в 1944-1947 рр.

Ключові слова: Акція «Вісла», Закерзоння, Пикулицький цвинтар, меморіал, «Об’єднання українців у Польщі», національна пам’ять.

Одиссея украинской национальной памяти в Польше

В статье идет речь о книжке украинских авторов в Польше Богдана Гука, Михаила Козака, Мыколы Новосада и Адама Яремко «Чужбинец, иди скажи Украине». В этом издании – речь об увековечении трагедии Закерзонья в 1944-1947 гг.

Ключевые слова: Акция «Висла», Закерзонье, Пикулицкое кладбище, мемориал, «Объединение украинцев в Польше», национальная память.

Odyssey of Ukrainian National Memory in Poland

The article is devoted to book “Stranger, Go and Say to Ukraine” written in Poland by Ukrainian authors Bohdan Huk, Mykhailo Kozak, Mykola Novosad, Adam Yaremko. The book was created to immortalize tragedy in Zakerzonia in 1944 – 1947.

Key words: campaign “Vistula”, Zakerzonia, memorial, “Union of Ukrainians in Poland”, national memory.

читати далі »

Ідзьо Віктор - Українці в Росії: історія, сучасний стан та перспектива розвитку в «Рік України в Російській Федерації»

Автор торкається подій XVIII століття, пов'язаних з ліквідацією Гетьманщини і проводить паралель із сучасними складностями українського культурного руху в Росії, наводить статистичні дані проживання українців у Російській Федерації та стану регіональних культурно-національних організацій.

Ключові слова: цілісність українського народу, тиск на українське народне життя, агресія влади, етнічні землі, офіційний перепис, телевізійні шоу.

Украинцы в России: история, современное положение и перспективы развития в «Год Украины в Российской Федерации»

Автор прикасается к событиям XVIII столетия, связанных с ликвидацией Гетьманщины и проводит параллель с современными трудностями украинского культурного движения в России, приводит статистические данные проживания украинцев в Российской Федерации и положения региональных культурно-национальных организаций.

Ключевые слова: целостность украинского народа, давление на украинскую народную жизнь, агрессия власти, этнические земли, официальная перепись, телевизионное шоу.

Ukrainians in Russia: History, Current State and Prospects of Development during “Year of Ukraine in Russian Federation”

The article deals with events of the XVIII century connected with liquidation of Hetman state. Author examined current problems of the Ukrainian cultural movement in Russia and gave information about life of Ukrainians in Russia and status of regional cultural and national organizations.

Key words: integrity of the Ukrainian people, pressure on life of the Ukrainians, aggression of authorities, ethnic lands, official, TV show.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet