головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2005   Число: #1(14)
пошук по сайту
Наливайко Степан - Назва Полтава за "ріґведою" і "махабгаратою"

На широкому мовному, історичному, фактографічному й культурологічному матеріалі дається нове вмотивоване тлумачення добре відомої, але досі переконливо не поясненої назви Полтава.

Название Полтава в «Ригведе» и «Махабгарате»

На широком языковом, историческом, фактографическом и культурологическом материале дается новое мотивированное толкование хорошо известного, но до сих пор убедительно не объясненного названия Полтава.

The Name of Poltava in «Rigveda» and «Makhabgarata»

On the wide linguistic, historical, factographical and culturological material an author offered a new interpretation of well known but still not fully explained name of Poltava.

читати далі »

Наливайко Сергій - До перегляду питання про походження й етнічну історію гуннів та болгарівів

У статті розглядаються проблеми походження та етнічної історії двох етнічно близьких народів – гуннів та болгарівів. Дослідження цих проблем традиційно виходить за межі інтересу давньоукраїнської історії, оскільки вважається, що проблема їхнього походження вже давно і остаточно розв’язана. Проте, історичні джерела свідчать, що етнічна історія гуннів та болгарівів не лише набуває нових рис, а й має безпосередній стосунок до вітчизняної історії.

К пересмотру вопроса о происхождении и этнической истории гуннов и болгар

В статье рассматриваются проблемы происхождения и этнической истории двух этнически близких народов - гуннoв и болгар. Исследование этих проблем традиционно выходит за пределы интереса дaвнеукраинской истории, поскольку считается, что проблема их происхождения уже давно и окончательно розвязана. Однако, исторические источники свидетельствуют, что этническая история гуннoв и болгар не только приобретает новые черты, но и имеет непосредственное отношение к отечественной истории.

To Revision of Question on Origin and Ethnic History of Huns and Bulgarians

In the article author examined problems of origin and ethnic history of two ethnically related nations – Huns and Bulgarians. Research of these problems traditionally is out of the sphere of interests of ancient Ukrainian history as it is considered that problem of their origin has been already solved. However, historical sources testify that ethnic history of Huns and Bulgarians not only acquires new features but also has direct attitude to the native history.

читати далі »

Фігурний Юрій - Державотворча діяльність Петра Дорошенка в контексті українознавства (до 340-річчя одержання ним гетьманської булави)

У статті досліджується державотворча діяльність Петра Дорошенка в контексті українознавства. Автор вважає, що творче осмислення гетьманських перемог і поразок допоможе українцям в розбудові своєї національної держави у ХХІ ст.

Державотворческая деятельность Петра Дорошенко в контексте украиноведения

В статье исследуется державотворческая деятельность Петра Дорошенко в контексте украиноведения. Автор считает, что творческое осмысление гетманских побед и поражений поможет украинцам в перестройке своего национального государства в ХХІ ст.

Petro Doroshenko’s State-Creative Activity in the Ukrainian Study Context

In the article author analyzed state-creative activity of Petro Doroshenko in the Ukrainian study context. Author considers that creative comprehension of hetman victories and defeats will help Ukrainians in reconstruction of their national state in the ХХІ century.

читати далі »

Сергєєва Ірина - „... і ніколи не вимовляв я Імені Божого всує” Семен Ан-ський – організатор і популяризатор єврейської етнографії

У статті досліджується наукова і організаторська діяльність Семена Ан-ського, популяризатора єврейської етнографії.

Ключові слова. Семен Ан-ський, Ш-З. А. Рапопорт, етнографія, фольклор, єврейський етнос.

«…И никогда не говорил я имени Божьего всуе». Семен Ан-ский – организатор и популяризатор еврейской этнографии.

В статье исследуется научная и организаторская деятельность Семена Ан-ского, популяризатора еврейской этнографии.

Ключевые слова: Семен Ан-ский, Ш-З. А. Рапопорт, етнография, фольклор, еврейский этнос.

“…I Have Never Said the Name of God in Vain”. Semen An-skyi Is an Organizer and Popularizer of Jewish Ethnography.

Scientific and organizational activity of Semen An-skyi, popularizer of Jewish ethnography is examined in the article.

Key words: Semen An-skyi, SH-Z. A. Rapoport, ethnography, folk-lore, Jewish ethnos.

читати далі »

Ідзьо Віктор - Українська Повстанська Армія. Розділ ІІ

Автор продовжує висвітлювати історію УПА. В ІІ розділі охоплюються події українського національно-визвольного руху 40–50 років ХХ ст.

Ключові слова: підрозділи, реорганізація, архівні джерела, боротьба, провокаційно-терористичні групи, депортація.

Украинская повстанческая армия

Автор продолжает освещать историю УПА. Во ІІ разделе охватываются события украинского национально-освободительного движения 40–50 гг. ХХ ст.

Ключевые слова: подразделения, реорганизация, архивные источники, борьба, провокационно-террористические группы, депортация.

Ukrainian Rebel Army

Author continues to describe the history of URA. The events of Ukrainian national liberation movement of 40–50-ss of the ХХ century are analyzed in Part ІІ.

Key words: subdivisions, reorganization, archived sources, fight, provocative terroristic groups, deportation.

читати далі »

Онишко Леся - Катерина Зарицька – чільна ділянка національно-визвольного руху (з нагоди 90-річчя від дня народження)

Стаття присвячена учасниці національно-визвольного руху середини минулого століття Катерині Зарицькій, яка була визначним політичним та громадським діячем, вмілим розвідником, зв’язковою головного провідника українських земель Романа Шухевича.

Ключові слова: український народ, держава, національно-визвольний рух, пропаганда, концтабори.

Екатерина Зарицкая – главное звено национально-освободительного движения (по случаю 90-летия от дня рождения)

Статья посвящена участнице национально-освободительного движения середины прошлого века Екатерине Зарицкой, которая была выдающимся политическим и общественным деятелем, умелым разведчиком, связной главного проводника украинских земель Романа Шухевича.

Ключевые слова: украинский народ, государство, национально-освободительное движение, пропаганда, концлагеря.

Kateryna Zarytska Was a Main Part of National Liberation Movement (to the 90-Anniversary from the Day of Birth)

The article is devoted to Kateryna Zarytska, a participant of national liberation movement of the middle of the last century, prominent political and public figure, perfect secret service agent, and messenger of the main Ukrainian leader Roman Shukhevych.

Key words: Ukrainian people, state, national liberation movement, propaganda, concentration camps.

читати далі »

Падалка Сергій - Концептуальні основи компартійної доктрини: державна експлуатація села 1965 – 1980 рр.

У статті дається аналіз аграрної політики радянської держави 60–80 років ХХ століття, висвітлюється відсутність структурної моделі аграрної політики та науково обґрунтованої концепції розвитку українського села.

Ключові слова: аграрна політика, екстенсивний розвиток, реформи, партійне керівництво, продовольча проблема.

Концептуальные основы компартийной доктрины: государственная эксплуатация села 1965–1980 гг.

В статье дается анализ аграрной политики советского государства 60–80 гг. ХХ век, освещает отсутствие структурной модели аграрной политики и научно обоснованной концепции развития украинского села.

Ключевые слова: аграрная политика, экстенсивное развитие, реформы, партийное руководство, продовольственная проблема.

Conceptual Bases of Communist Doctrine: State Exploitation of Villages in 1965–1980

In the article author made analysis of agrarian policy of the soviet state in 60–80-ss of the ХХ century and emphasized absence of structural model of agrarian policy and scientifical based conception of development of the Ukrainian village.

Key words: agrarian policy, extensive development, reforms, party leadership, food problem.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet