головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2004   Число: #4(13)
пошук по сайту
Наливайко Степан - Пан і пані: наш високий предківський спадок

На широкому мовному, історичному й культурологічному матеріалі досліджується походження і значення винятково важливого з найдавніших часів соціального і військового терміна пан, який має численні паралелі в індоєвропейських мовах.

Ключові слова: українознавство, етимологія, індоаріка, санскрит, іранські мови, українські прізвища й терміни, індійські імена й терміни, іранські імена й терміни, словۥянські імена й терміни.

Пан и пани: высокое наследие наших предков

На широком языковом, историческом и культурологическом материале исследуются возникновение и значение важного с давних времен социального и военного термина «пан», который имеет многочисленные перелели в индоевропейских языках.

Ключевые слова: украиноведение, этимология, индоарика, санскрит, иранские языки, украинские фамилии и термины, индийские имена и термины, славянские имена и термины.

Pan (Ukrainian “Mister”) and Pani (“Ukrainian “Lady”): Our High Heritage

On the wide lingistic, historical and culturological material author researched origin and meaning of very important social and military term “pan” (Ukrainian “Mister”) which has a lot of parallels in Indo-European languages.

Key words: Ukrainian studies, etymology, Indoarika, Sanskrit, Iranian languages, Ukrainian surnames and terms, Indian names and terms, Slavic names and terms.

читати далі »

Калакура Ярослав - Місія України з погляду українознавства

Стаття присвячена дослідженням етногенезу українського народу, формуванню української нації, її ментальності, змаганням за незалежність. Зокрема, аналізується монографія відомого вченого М. Юрія «Соціокультурний світ України», в якій автор розмірковує про місію українського народу для розвитку світової культури.

Ключові слова: народ, нація, українознавство, Україна, місія, етногенез, людство, свідомість, культура, держава, цивілізація, українська історія.

Миссия Украины с позиции украиноведения

Статья посвящена исследованиям этногенеза украинского нарoда, формированию украинской нации, ее ментальности, борьбе за независимость. В частности, анализируется монография известного ученого М. Юрия «Социокультурный мир Украины», в которой автор размышляет о миссии украинского народа для развития мировой культуры.

Ключевые слова: народ, нация, украиноведение, Украина, миссия, этногенезис, человечество, сознание, культура, государство, цивилизация, украинская история.

Mission of Ukraine in the Ukrainian Studies Aspect

The article is devoted to research of ethnic genesis of the Ukrainian people, formation of the Ukrainian nation, its mentality and fight for independence. In particular, author analyzed monograph of the famous scientist M. Yuriy «Sociocultural World of Ukraine» which is devoted to mission of the Ukrainian people for development of the world culture.

Key words: people, nation, Ukrainian studies, Ukraine, mission, ethnogenesis, humanity, consciousness, culture, state, civilization, Ukrainian history.

читати далі »

Розумний Ярослав - Геноцид в Україні – вчора й сьогодні: паралелі

Слово «геноцид» у совєтському словнику (1974) пояснюється як «винищення окремих груп населення за расовими, національними, релігійними мотивами»; ще це «один з найтяжчих злочинів проти людства»; і ще геноцид «органічно пов?язаний з фашизмом», а головною метою фашизму є «знищити будь-які демократичні права і свободи всередині країни». Виходячи з цієї диференціації, хочемо зупинитися на паралелях подій, що супроводили геноцид проти українського народу в 1930-их роках з подіями в нинішній Україні. Їх спільний знаменник – розукраїнення України як Lebensraum...

читати далі »

Ярошинський Олег - До питання про основні чинники української національної революції середини ХVІІ ст. (за матеріалами Волинського воєводства)

У статті розглядаються походи української армії, рейди козацьких підрозділів, виступи місцевих повстанських формувань, участь різних соціальних груп у подіях Української національної революції середини XVII ст. Автор досліджує вплив політики українського уряду на розгортання і результати революції.

К вопросу об основных факторах украинской национальной революции середины XVII ст. (по материалам Волынского воеводства)

В статье рассматриваются походы украинской армии, рейды казацких подразделений, выступления местных повстанческих формирований, участие разных социальных групп в событиях Украинской национальной революции середины XVII ст. Автор исследует влияние политики украинского правительства на ход и результаты революции.

Basic Factors of Ukrainian National Revolution Which Took Place in the Middle of the XVII Century (After Materials of Volyn Voivodship)

In the article author examined campaigns of the Ukrainian army, raids of the cossack subunits, military activity of the local insurgent forces, participation of different social groups during Ukrainian national revolution in the middle of the XVII century. Author described influence of policy of the Ukrainian government on the process and results of the revolution.

читати далі »

Фігурний Юрій - Українська Повстанська армія та вітчизняні інтегральні націоналісти: дискусійні методологічні зауваження.

У статті досліджується проблема взаємостосунків Української повстанської армії та вітчизняних інтегральних націоналістів. Автор виносить на суд читачів деякі дискусійні методологічні зауваження.

Украинская повстанческая армия и отечественные интегральные националисты: дискуссионные методологические замечания

В статье исследуется проблема взаимоотношений Украинской повстанческой армии и отечественных интегральных националистов. Автор выносит на суд читателей некоторые дискуссионные методологические замечания.

Ukrainian Rebel Army and Native Integral Nationalists: Some Debatable Methodological Remarks

The problem of mutual relations of the Ukrainian rebel army and native integral nationalists is researched in the article. Author submitted for readers’ approval some debatable methodological remarks.

читати далі »

Ідзьо Віктор - Військове та політичне протистояння ОУН та УПА польським, німецьким та радянським оккупантам України

В статті розкриваються та аналізуються віднайдені автором та вже опубліковані раніше польські, німецькі та радянські документи, присвячені українському національно-визвольному рухові напередодні, під час та після закінчення Другої світової війни. Акцентовано увагу на безкомпромісній боротьбі ОУН та УПА щодо всіх поневолювачів України та тим жертвам, які заплатив український народ на своєму довгому шляху до незалежності.

Ключові слова: український народ, польський терор, шовінізм, українські націоналісти, поліція, фашисти, боротьба, підпілля, повстанці, ОУН, УПА, чекісти, визвольний рух, Україна, незалежність.

Военное и политическое противостояние ОУН и УПА польским, немецким и советским окупантам Украины

В статье раскрываются и анализируются найденные автором и уже опубликованные ранее польские, немецкие и советские документы, посвященные украинскому национально-освободительному движению перед, во время и после Второй мировой войны. Акцентируется внимание на бескомпромисной борьбе ОУН и УПА со всеми поработителями Украины и тем жертвам, которые заплатил украинский народ на своем долгом пути к независимости .

Ключевые слова: украинский народ, польский терор, шовинизм, украинские националисты, полиция, фашисты, борьба, подполье, повстанцы, ОУН, УПА, чекисты, освободительное движение, Украина, независимость.

Military and Political Opposition of OUN (Organization of Ukrainian Nationalists) and URA (Ukrainian Rebel Army) to Polish, German and Soviet Occupants of Ukraine

In the article author analyzed Polish, German and Soviet documents devoted to Ukrainian national liberation movement before, during and after World War II. The researcher described non-compromise fight of OUN and URA with opressors of Ukraine during the long way to its independence.

Key words: the Ukrainian people, Polish terror, chauvinism, Ukrainian nationalists, police, fascists, fight, underground, rebels, OUN, URA, liberation movement, chekists, Ukraine, independence.

читати далі »

Галько Оксана - Колядчаний цар Ворот і його ведійський відповідник

Досліджується давньоіндійський міф про битву ведійського бога-воївника Індри зі злим змієм Врітрою, відбитий і в давньоукраїнських веснянках, колядках і щедрівках.

Ключові слова: українознавство, веди, український фольклор, світоглядні уявлення індійців, світоглядні уявлення українців.

Колядочный царь Ворот и его ведический аналог

В статье автор исследует древнеиндийский миф о битве ведического вога-воина Индры со злым змеем Вритрой и его отражение в древнеукраинских веснянках, колядках и щедривках.

Ключевые слова: украиноведение, веды, украинский фольклор, мировоззренческие представления индийцев, мировоозренческие представления украинцев.

Tsar Vorot from Ukrainian Carols and His Vedic Prototype

In the article author researched Old-Indian myth about fight between Vedic God-warrior Indra and evil dragon Vritra and described reflection of the myth in Old-Ukrainian spring songs (vesnyanky), New Year’s carols ( kolyadky and schedrivky).

Key words: Ukrainian studies, Veda, Ukrainian folk-lore, worldview imaginations of Indians, worldview imaginations of Ukrainians.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet