головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2004   Число: #2(11)
пошук по сайту
Баран Володимир - Проблеми співвідношення субстратного і прийшлого населення на території України в другій чверті І тис. н.е.

У статті досліджуються проблеми співвідношення субстратного і прийшлого населення на території України в другій чверті першого І тис. н. е.

Ключові слова: Україна, слов’яни, готи, археологія, слов’яногенез.

Проблемы соотношения субстратного и пришлого населения на территории Украины во второй четверти І тыс. н. э.

В статье исследуются проблемы соотношения субстратного и пришлого населения на территории Украины во второй четверти І тыс. н. э.

Ключевые слова: Украина, славяне, готы, археология, славяногенез.

Problems of Coorelation of of substrate and alien population on the territory of Ukraine in the second quarter of the Ist millenium B.C.E.

In the article author examined problems of correlation of substrate and alien population on the territory of Ukraine in the second quarter of the Ist millenium B.C.E.

Key words: Ukraine, the Slavic people, the goths, archaeology, genesis of the Slavic people.

читати далі »

Маловічко Олександр - Найдавніша культурна лексика Європи

Співавтор

Володимир Козирський

У статті проаналізовано письмові джерела дослідження української лексики та її історії.

Ключові слова: українська лексика, лексикологія, археологія, мовознавство, мова, дописемна історія.

Древняя культурная лексика Европы

В статье проанализировано письменные источники исследования украинской лексики и ее истории.

Ключевые слова: украинская лексика, лексикология, археология, языковедение, язык, дописьменная история.

Ancient European Cultural Vocabulary

The writing sources of research of the Ukrainian vocabulary and its history are analyzed in the article.

Key words: Ukrainian vocabulary, lexicology, archaeology, linguistics, language, pre-writing history.

читати далі »

Фігурний Юрій - 29 січня – Свято української національної звитяги – День мужніх оборонців Батьківщини

У статті дискутується проблема святкування 23 лютого «Дня захисника Вітчизни».

Ключові слова: Україна, Крути, УНР, армія.

29 января – праздник украинской национальной отваги, день мужественных защитников Отечества

В статье дискутируется проблема празднования 23 февраля «Дня защитника Отечества».

Ключевые слова: Украина, Круты, УНР, армия.

The 29th of Ianuary is the Holiday of Ukrainian National Courage, the Day of Defenders of Our Motherland

The article is devoted to the problem of celebrating of the Day of Defender of our Motherland on the 23th of February.

Keywords: Ukraine, Kruty, Ukrainian People’s Republic, army.

читати далі »

Губський Сергій - Історичне значення та уроки Акту Злуки 22 січня 1919 р.

В статті розповідається про підготовку до об’єднання двох українських держав УНР та ЗУНР та саму цю подію, яка відбувалась 22 січня 1919 р. на Софійській площі у Києві. Основна увага звертається на історичне значення Акту Злуки для української революції 1917–1920 рр. та подальшої боротьби за незалежність після поразки Перших Визвольних Змагань. Широко представлені документи цього періоду та спогади очевидців – безпосередніх учасників дійства.

Ключові слова: громадянська війна, УНР, ЗУНР, Директорія, армія, уряд, делегація, іноземні держави, боротьба, незалежність, соборність, свято.

Историческое значение и уроки Акта Воссоединения 22 января 1919 г.

В статье рассказывается о подготовке к воссоединению двух украинских государств – УНР и ЗУНР и о самом событии, которое состоялось 22 января 1919 г. на Софиевской площади в Киеве. Основное внимание уделяется значению Акта Воссоединения для украинской революции 1917–1920 гг. и дальнейшей борьбы за независимость после поражения Первых Освободительных Движений. Широко представлены документы этого периода и воспоминания очевидцов – непосредственных участников событий.

Ключевые слова: гражданская война, УНР, ЗУНР, Директория, армия, правительство, делегация, иностранные государства, борьба, независимость, соборность, праздник.

Historic Role and Lessons of Act of Uniting (January, 22, 1919)

The article is devoted to the ceremony of uniting of UNR (Ukrainian National Republic) and WUPR (Western Ukrainian People’s Republic) which took place on January, 22, 1919 in Kyiv. Author paid special attention to importance of the event for the Ukrainian revolution of 1917-1920 and further struggle for independence after defeat of the First Liberation Movements. The researcher presented documents of that period and written memories of participants of those events.

Key words: civil war, Ukrainian National Republic, Western Ukrainian People’s Republic, army, government, delegation, fireign countries, struggle, independence, holiday.

читати далі »

Галько Оксана - Культ дерева в українській весняно-літній календарній обрядовості

У статті йдеться про культ дерева в давній українській обрядовості. Основним об’єктом деревопоклоніння постає Світове Дерево, яке згідно дохристиянськими віруваннями створило богів Лада і Ладу, яким присвячені три свята – Юрія, Зелені свята і Купала.

Ключові слова: деревопоклоніння, світове дерево, обрядовість, клечання, ритуал.

Культ дерева в украинской весенне-летней календарной обрядности

В статье идёт речь о культе дерева в древней украинской обрядности. Основным объектом деревопоклонения является Мировое Дерево, которое согласно дохристианским верованиям создало богов Лада и Ладу, которым посвящены три праздника – Юрия, Зелёные праздники и Купала.

Ключевые слова: деревопоклонение, мировое дерево, обрядность, клечение, ритуал.

Cult of Tree in Ukrainian Spring and Summer Calendar Customs

In the article author examined cult of tree in ancient Ukrainian customs. The main object of tree worship is a World Tree which according to pre-christian beliefs created such gods as Lad and Lada. Three holidays – George, Green Holidays and Kupala are devoted to these gods.

Key words: tree worship, world tree, custom, klechannya, ritual.

читати далі »

Наливайко Сергій - Готи в українській історії, або про одну “помилку” Йордана

На основі нового прочитання відомих і маловідомих писемних джерел дається і нове бачення так званої «готської проблеми», місця і ролі готів у давньоукраїнській історії.

Ключові слова: українознавство, Йордан, готи, «готська проблема», давньоукраїнська історія, давньоукраїнська етнічна історія.

Готы в украинской истории или об одной ошибке Иордана

На основании нового объяснения известных и малоизвестных источников предлагается новое видение т.н. «готской проблемы», места и роли готов в древнеукраинской истории.

Ключевые слова: украиноведение, Иордан, готы, «готская проблема», древнеукраинская история, древнеукраинская этническая история.

Goths in the Ukrainian History

On the basis of new interpretation of some well-known and little-known sources author presented his vision of “Goth problem”, its place and role in Old-Ukrainian history.

Key words: Ukrainian studies, Jordan, Goths, “Goth problem”, Old-Ukrainian history, Old-Ukrainian ethnic history.

читати далі »

Ярошинський Олег - Передумови національної революції на Волині

У статті досліджуються історичні передумови Української національної революції, зумовлені кризою політичної, соціально-економічної, духовної системи Речі Посполитої. Стверджується, що накопичення політичних, національних, духовних, соціальних суперечностей заклало основу загальнонаціонального протесту проти панування Речі Посполитої в Україні.

Ключові слова: Українська національна революція, Волинь, криза.

Предпосылки Национальной революции на Волыни (до выхода монографии автора “Волынь в годы Украинской национальной революции ХVІІ вв.”)

В статье исследуются исторические предпосылки Украинской национальной революции, вызванные кризисом политической, социально-экономической, духовной системы Речи Посполитой. Утверждается, что накопление политических, национальных, духовных, социальных противоречий заложило основу общенационального протеста против господства Речи Посполитой в Украине.

Ключевые слова: Украинская национальная революция, Волынь, кризис.

Factors of National Revolution on Volyn’ Territories

In the article author researched historical backgrounds of Ukrainian national revolution which were caused by crisis of political, social-economical and spiritual system of Polish-Lithuanian Commonwealth. The author proved that political, national, spiritual and social contradiction became the basis for nationwide protest against domination of Polish-Lithuanian Commonwealth in Ukraine.

Key words: Ukrainian national revolution, Volyn’, crisis.

читати далі »

Наливайко Степан - Загадкова назва Житомир у світлі балто-скіфо-індоіранських фактів

Із широким залученням скіфського, балтійського, індоіранського і слов’янського мовного, історичного, міфологічного й культурологічного матеріалу цілковито по-новому тлумачиться досі загадкова назва давнього українського міста – Житомир.

Ключові слова: українознавство, етимологія, індоаріка, санскрит, Житомир, скіфські божества, балтійські, українські, індійські та іранські імена й назви, "Рігведа", "Авеста".

Загадочное название Житомир в свете балто-скифо-индоиранских фактов

На обширном скифском, балтийском, индоиранском и славянском языковом, историческом, мифологическом, культурологическом материале абсолютно по-новому объясняется до сих пор загадочное название древнего украинского города – Житомир.

Ключевые слова: украиноведение, этимология, индоарика, санскрит, Житомир, скифские божества, балтийские, украинские, индийские, иранские имена и названия, "Ригведа", "Авеста".

Enigmatic Name of Zhytomyr in the Light of Baltic--Scythian-Indo-Aryan Facts

On the wide Scythian, Baltic, Indo-Aryan and Slavonic linguistic, historical, mythological and culturological material author explained the enigmatic name of the ancient Ukrainian city of Zhytomyr.

Key words: Ukrainian studies, etymology, indoarika, sanskrit, Zhytomyr, Scythian deities, Baltic, Ukrainian, Indian, Iranian names, "Rigveda", "Avesta".

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet