головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2003   Число: #4(9)
пошук по сайту
Жуковський Аркадій - Відновлення православної митрополії та реформи Петра Могили

У статті розповідається про життя та працю православного київського митрополита Петра Могили (1596–1646). Головна увага звертається на його велику організаторську і реформаторську діяльність для відродження і піднесення українського («руського») православ’я в першій пол. XVII ст. Широко представлені історіографічні праці про Петра Могилу, видані як в Україні, так і в інших державах.

Ключові слова: християнство, церква, митрополія, ієрархія, духовенство, митрополит, автокефалія, православ’я, католицизм, патріарх, папа, гетьман, військо, козаки, релігійна історія, культурна історія, міжконфесійні відносини.

Восстановление православной метрополии и реформы Петра Могилы.

В статье рассказывается о жизни и труде православного киевского митрополита Петра Могилы (1596–1646). Главное внимание уделяется его большой организаторской и реформаторской деятельности для возрождения и возвышения украинского («русского») православия в первой пол. XVII ст. Широко представлены историографические труды о Петре Могиле, изданные как в Украине, так и в других государствах.

Ключевые слова: христианство, церковь, митрополия, иерархия, духовенство, митрополит, автокефалия, православие, католицизм, патриарх, папа, гетман, войско, казаки, религиозная история, культурная история, межконфессиональные отношения.

Revival of Orthodox Metropolitanate and Reforms of Petro Mohyla

The article is devoted to Kyiv Metropolitan Petro Mohyla (1596 – 1646), his managerial and reformative activities for revival and rise of the Ukrainian (“Russian”) Orthodoxy in the first half of the XVII century. Author presented historiographic works devoted to Petro Mohyla.

Key words: Christianity, church, metropolitanate, clergy, metropolitan, autocephaly, Orthodoxy, Catholicism, patriarch, the Pope, hetman, troop, cossacks, religious history, cultural history, interconfessional relations.

читати далі »

Наливайко Степан - В глибінь тисячоліть слідами чорних турів

Досліджується рясне відбиття семеми чорнотур в українських назвах і прізвищах, особливо у винятково важливих для української історії етнонімах кімери-сівери, меланхлени, савдарати, малоруси-чорноруси, галичани.

Ключові слова: українознавство, етимологія, індоаріка, українські «турові» назви, прізвища й етноніми, індійські та іранські «туровіі» імена й назви.

Следами черных туров вглубь тысячелетий

Исследуется обильное отражение семемы чернотур в украинских названиях и фамилиях, особенно в крайне важных для украинской истории этнонимах кимеры-сиверы-северы, меланхлены, савдараты, малорусы-чернорусы, галичане.

Ключевые слова: украиноведение, этимология, индоарика, украинские «турьи» названия, фамилии и этнонимы, индийские и иранские «турьи» имена и названия.

Through Millennia with Black Turs

In the article author examined reflection of the name of chornotur (black tur) in Ukrainian names and surnames, especially in such important for Ukrainian history ethnicons as kimery-sivery, melankhleny, savdaraty, malorusy-chornorusy, halychany.

Key words: Ukrainoznavstvo, etymology, Indoarika, Ukrainian “tur” names, surnames and ethnicons, Indian and Iranian “tur” names.

читати далі »

Бугаєва Олена - Створення українського біографічного словника як етап відродження історичної пам'яті українського народу

У статті досліджується створення українського біографічного словника як важливий етап відродження історичної пам'яті українського народу.

Ключові слова: Україна, українознавство, український етнос, український біографічний словник, історична пам'ять.

Создание украинского биографического словаря как этап возрождения исторической памяти украинского народа.

В статье исследуется создание украинского биографического словаря как важный этап возрождения исторической памяти украинского народа.

Ключевые слова: Украина, украиноведение, украиский этнос, украинский биографический словарь, историческая память.

Creation of Ukrainian Biographical Dictionary as Stage of Revival of Historical Memory of the Ukrainian People

In the article author analyzed creation of Ukrainian Biographical Dictionary as important stage of revival of historical memory of the Ukrainian people.

Key words: Ukraine, Ukrainoznavstvo, Ukrainian ethnos, Ukrainian Biographical Dictionary, historical memory.

читати далі »

Григорчак І. - Політика російського царизму відносно України в другій половині XVIII ст.

В статті розповідається про політику Російської імперії щодо автономної козацької Гетьманщини після 1762 р., коли російський престол після двірцевого перевороту посіла Катерина ІІ. Висвітлюються різні засоби та методи, за допомогою яких російський царизм русифікував та інтегрував українську Гетьманську державу у загальноімперську систему, в якій не було місця властивих українцям демократичних та республіканських традицій.

Ключові слова: Лівобережна Україна, Гетьманщина, гетьман, козаки, старшина, царизм, полки, адміністративний устрій, військовий устрій, духовенство, русифікація, уніфікація, політика, демократичні традиції, республіканські традиції.

Политика российского царизма относительного Украины во второй половине XVIIІ в

В статье рассказывается о политике Российской империи по отношению к автономной казацкой Гетманщине после 1762 г., когда на русский престол после дворцового переворота была посажена Екатерина ІІ. Освещаются разные способы и методы, с помощью которых русский царизм русифицировал и интегрировал украинскую Гетманскую державу в общеимперскую систему, в которой не было места признанным украинцами демократическим и республиканским традициям.

Ключевые слова: Левобережная Украина, Гетманщина, гетман, казаки, старшина, царизм, полки, административное устройство, военное устройство, судовое устройство, духовенство, русификация, унификация, политика, демократические традиции, республиканские традиции.

Policy of Russian Tsarism Towards Ukraine in the Second Half of the XVIII Century

The article is devoted to examination of policy of Russian Empire towards autonomy Cossack Hetman State after 1742. Author described different ways of Russification and integration of Ukrainian Hetman state into all-imperial system with disrespect to Ukrainian democratic and republican traditions.

Key words: Left Bank Ukraine, Hetman State, hetman, cossacks, chairmen, tsarism, regiments, administrative system, military system, legal system, clergy, Russification, unification, policy, democratic traditions, republican traditions.

читати далі »

Снєжко Євгенія - Традиційне та сучасне харчування українців

Робота містить аналіз особливостей традиційного національного харчування і наголошує на необхідності повернення до тих його аспектів, які сприяють покращенню здоров’я.

Ключові слова: їжа, харчування, групи крові, традиція, українська кухня.

Традиционное и современное питание украинцев

Работа содержит анализ особенностей традиционного нацыонального питания и акцентирует внимание на тех его аспектах, которые способствуют улучшению здоровья.

Ключевые слова: еда, питание, группы крови, традиция, украинская кухня.

Traditional and Modern Cuisine of the Ukrainians

In the article author analyzed some features of traditional national cuisine and emphasized necessity of coming back to those aspects which help to keep our health in a good form.

Key words: food, blood groups, tradition, Ukrainian cuisine.

читати далі »

Наливайко Сергій - Проблема Русі у світлі новітніх історико-лінгвістичних досліджень

У статті на основі новітніх досягнень історичної науки та порівняльного мовознавства здійснено спробу пролити додаткове світло на проблему походження Русі.

Ключові слова: Pусь, походження Русі, норманізм, антинорманізм, автохтонізм, назва «русь», русь і таври, закликання варягів, «бичача» семантика назв.

Проблема Руси в свете новейших историко-лингвистических исследований

В статье на основе новейших достижений исторической науки и сравнительного языкознания делается попытка пролить дополнительный свет на проблему происхождения Руси.

Ключевые слова: Pусь, происхождение Руси, норманизм, антинорманизм, автохтонизм, название «русь», русь и тавры, призвание варягов, «бычья» семантика названий.

Problem of Rus in the Context of the Newest Historical and Linguistic Researches

In the article on the basis of the newest achievements of historical studies and comparative philology author made attempt to throw the light on the problem of origin of Kyiv Rus.

Key words: Rus, origin of Rus, Normanism, anti-Normanism, authochthonism, the name of “rus”, rus and Taurus, “ox-like” semantics of names.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet