головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2013   Число: #4(48)
пошук по сайту
Чікарькова Марія - Глибинні джерела плюралізму в українській культурі: полемічна література XV – XVII століть

У статті аналізуються репрезентативні полемічні твори Христофора Філалета, Іпатія Потія, Мелетія Смотрицького, Івана Вишенського. Розглянуто проблему фактичного формування протофілософської свідомості та ідейного плюралізму в українській релігійно-полемічній літературі ХV–XVIІ століть, що типологічно дуже нагадує постмодерністську ситуацію. Доводиться, що тоді в річищі ренесансного культурного зсуву відбувся поворот церковної словесності від засад гомілетики до античних риторичних норм словесного змагання, і це було проявом пошуку власної національної ідентичності. Водночас діалог між різними гілками християнства стимулював особисту креативність авторів, формування літературних індивідуальностей.
Ключові слова: плюралізм, протофілософія, риторика, література.

Глубинные истоки плюрализма в украинской культуре: полемическая литература XV–XVІІ веков
В статье анализируются репрезентативные полемические произведения Христофора Филалета, Ипатия Потия, Мелетия Смотрицкого, Ивана Вишенского. Рассмотрена проблема фактического формирования протофилософского сознания и идейного плюрализма в украинской религиозно-полемической литературе XV–XVIІ веков, что типологически очень напоминает постмодернистскую ситуацию. Доказывается, что тогда в русле ренессансного культурного сдвига произошел поворот церковной словесности от принципов гомилетики к античным риторическим нормам словесного состязания, и это было проявлением поиска собственной национальной идентичности. В то же время диалог между различными ветвями христианства стимулировал личную креативность авторов, формирование литературных индивидуальностей.
Ключевые слова: плюрализм, протофилософия, риторика, литература.

Deep Sources of Pluralism in Ukrainian Culture: Polemic Literature of XV – XVII Centuries
The article is devoted to analysis of representative polemic works by Christopher Philalet, Hypatius Photius, Meletius Smotrytskyi, Ivan Vyshenskyi. Author examined problem of practical formation of proto-philosophical consciousness and ideal pluralism in Ukrainian religious and polemic literature of XV – XVII centuries that typologically associates with post-modern situation. It is proved that during Renaissant cultural burst ecclesiastical writing turned from homiletics to antic principles of verbal contest that appeared as search of own national identity. At the same time dialog between different branches of Christianity promoted personal creativeness of authors and formation of literary individualities.
Key words: pluralism, proto-philosophy, rhetoric, literature.

читати далі »

Осипчук Олена - Аспекти культурного розвитку сучасної молоді

У статті на основі анкетування, проведеного авторкою, вивчаються важливі чинники формування культури у молоді шкільного віку. Зокрема, здійснено спробу комплексно проаналізувати фактори, які впливають на культуру поведінки та формують культурні пріоритети підростаючого покоління. Порушено питання мовної поведінки у молодіжному середовищі в різних ситуаціях: удома, в школі, у колі друзів. Розглянуто проблеми дозвілля сучасної молоді, з’ясовано, де і як проводять учні свій вільний час. У фокусі дослідження – молодь та інтернет-ресурси: з якою метою учні користуються Мережею, які сайти відвідують найчастіше. Окрему увагу приділено музичним, літературним, мистецьким смакам сучасної молоді.
Ключові слова: культура, мовна ситуація, школа, музеї, суспільно-культурні процеси, молодь.

Аспекты культурного развития современной молодежи (на примере пгт Бородянка на Киевщине)
Аннотация.
В статье на основе анкетирования, проведенного автором, изучаются важные факторы формирования культуры молодежи школьного возраста. В частности, сделана попытка комплексно проанализировать явления, которые влияют на культуру поведения молодежи и формируют ее культурные приоритеты. Поднимается вопрос выбора языка молодёжью в разных ситуациях: дома, в школе, с друзьями. Рассматриваются проблемы свободного времени современной молодежи, выясняется, где и как она его проводит. В фокусе исследования – молодёжь и интернет-ресурсы: с какой целью ученики пользуются Сетью, какие сайты посещают чаще всего. Отдельное внимание уделяется музыкальным, литературным, художественным вкусам современной молодежи.
Ключевые слова: культура, языковая среда, школа, музеи, общественно-культурные про­цес­сы, молодежь.

Some Aspects of Modern Youth Cultural Development (Through the Example of Borodianka Village in Kyiv Region)
Annotation.
The article is devoted to analysis of important factors of school youth cultural de­ve­lop­ment. Having analyzed results of questionnaire author made attempt to research factors which influence of behavior culture and form cultural priorities of youth. Linguistic situation of young people in different conditio ople, their Internet activities and tastes in music, literature and culture.
Key words: culture, linguistic situation, school, museums, social and cultural processes, young people (youth).

читати далі »

Денисюк Сергій - Національно-культурне відродження 20-х років ХХ століття у дослідженнях Юрія Шевельова

У статті розкрито внесок відомого українського вченого Ю. Шевельова в осмислення одного з найцікавіших періодів в історії України – національно-культурного відродження 20–30-х років та його окремих представників у літературі. Вченому вдалося з’ясувати сутнісні прикмети цієї неповторної доби в історії української духовності, визначити хрестоматійне коло визначних постатей національно-культурного руху. Характерними рисами праць Ю. Шевельова були розгляд української літератури у руслі загальносвітових естетичних критеріїв, домінантна настанова на з’ясування внеску класиків українського письменства у скарбницю європейської культури.
Ключові слова: українська література, національно-культурне відродження, національна специфіка, європейський контекст.

Национально-культурное возрождение 20-х годов XX столетия в исследованиях Юрия Шевелёва
Аннотация.
В статье раскрывается вклад известного украинского ученого Ю. Шевелёва в осмысление одного из самых интересных периодов в истории Украины – национально-культурного возрождения 20–30-х годов и его отдельных представителей в литературе. Ученому удалось выявить сущностные приметы этой неповторимой эпохи в истории украинской духовности, определить хрестоматийный круг выдающихся личностей национально-культурного движения. Характерными чертами трудов Ю. Шевелёва являлось рассмотрение украинской литературы в русле общемировых эстетических критериев, пристальное внимание к исследованию вклада классиков украинской литературы в сокровищницу европейской культуры.
Ключевые слова: украинская литература, национально-культурное возрождение, национальная специфика, европейский контекст.

Natural and Cultural Revival of 20’s of the XX Century in Yuriy Sheveliov’s Reseaches
Annotation.
The article is devoted to Yu. Sheveliov’s contribution in understanding of one of the most interesting periods of Ukrainian history – national and cultural revival of 20’s – 30’s and its separate representatives in literature. The researcher was able to define specific features of that unique period in the history of Ukrainian spirituality and to determine set of outstanding figures of national liberation movement. Analysis of Ukrainian literature through universal esthetic criteria and focusing on comprehension of contribution of representatives of Ukrainian classic literature in treasure-house of European culture appear as character features of Sheveliov’s works.
Key words: Ukrainian literature, national and cultural revival, national specificity, European context.

читати далі »

Кухар Вікторія - Неформальні субкультури в інформаційному просторі світової мережі Інтернет

У статті досліджуються окремі аспекти неформальних субкультур в інформаційному просторі світової мережі Інтернет. Основна увага акцентується на спробі виявити, яке враження може сформуватися у соціумі після ознайомлення його з інформацією про неформальні об’єднання у Всесвітній павутині. З’ясовано причини визначальної ролі світової мережі в житті людства та виокремлено основні питання, які ставить Інтернет для роз’яснення неформальних субкультур. Проведений аналіз з теми показав, що феномен неформальних угруповань сприймається суспільством неоднозначно і часто упереджено, тому дослідження зумовлене необхідністю подальшого вивчення і осмислення неформальних субкультур у світовій мережі Інтернет.
Ключові слова: Україна, українці, субкультура, неформал, неформальні субкультури, світова мережа Інтернет, Всесвітня павутина , ЗМІ, інформація.

Неформальные субкультуры в информационном пространстве мировой сети Интернет
Аннотация.
В статье исследуются отдельные аспекты неформальных субкультур в информационном пространстве сети Интернет. Основное внимание акцентируется на попытке выяснить, какое впечатление может сформироваться в социуме после ознакомления его с информацией о неформальных объединениях во Всемирной паутине. Выяснены причины определяющей роли мировой сети в жизни человечества и выделены основные вопросы, которые ставит Интернет для разъяснения неформальных субкультур. Проведенный анализ по теме показал, что феномен неформальных группировок воспринимается обществом неоднозначно и часто предвзято, поэтому исследование обусловлено необходимостью дальнейшего изучения и осмысления неформальных субкультур в мировой сети Интернет.
Ключевые слова: Украина, украинцы, субкультура, неформал, неформальные субкультуры, мировая сеть Интернет, Всемирная паутина, СМИ, информация.

Informal Subcultures in Informational Space of Internet Network
Annotation.
The article is devoted to research of some aspects of informal subcultures in informational space of Internet. Author made attempt to research impressions of society connected with information on informal subcultures in World Wide Web. Researcher determined causes of core role of world wide network in the people’s life and named the main questions for explanation of informal subcultures in Internet. It was proved that society often takes a jaundiced view to informal groups. That’s why the research requires further study and understanding of informal subcultures in Internet network.
Key words: Ukraine, Ukrainians, subcultures, informal person, informal subcultures, Internet network, World Wide Web, mass media, information.

читати далі »

Ніколайчук Дмитрій - Внесок Василя Гладецького у формування національної культури: духовна і мистецька спадщина

Розглядається життєвий і творчий шлях народного художника-іконописця Волині, уродженця і мешканця м. Корця, Василя Семеновича Гладецького. В. Гладецький – один із представників волинської школи іконопису початку ХХ ст., який проніс свій талант через бурхливі роки Великої Вітчизняної війни. У другій половині ХХ ст. художнє мистецтво починає набирати нових рис, не притаманних жодним напрямкам і жанрам. Розкривається внесок іконописця у живописну спадщину України, особливо у сакральне мистецтво. Підкреслюється думка, що творчість митця є яскравим прикладом збереження традицій народного мистецтва та духовних скарбів рідного краю.
Ключові слова: національна культура, Василь Семенович Гладецький, картина, іконопис, художник.

Вклад Василия Гладецкого в формирование национальной культуры: духовное и художественное наследие
Аннотация.
Рассматривается жизненный и творческий путь народного художника-иконописца Волыни, уроженца и жителя г. Корца, Василия Семеновича Гладецкого. В. Гладецкий – один из представителей волынской школы иконописи начала ХХ в., который пронес свой талант через бурные годы Великой Отечественной войны. Во второй половине ХХ в. художественное искусство начинает приобретать новые черты, не свойственные никаким другим направлениям и жанрам. Раскрывается вклад иконописца в живописное наследие Украины, особенно в сакральное искусство. Подчеркивается мысль, что творчество художника является ярким примером сохранения традиций народного искусства и духовных сокровищ родного края.
Ключевые слова: национальная культура, Василий Семенович Гладецкий, картина, иконопись, художник.

Vasyl Hladetskyi’s Contribution to Formation of National Culture: Spiritual and Artistic Heritage
Annotation.
The article is devoted to life and creative career of Volynian folk icon painter Vasyl Semenovych Hladetskyi, a native and resident of Korets town. He was one of the representatives of Volynian school of icon-painting in the early 20th century and kept his talent through turbulent years of the Great Patriotic War. In the past half of the 20th century art of painting obtained new features extrinsic to any trends and genres. Contribution of icon painter to Ukrainian painting heritage, particularly to sacred art is examined. Contribution of icon painter to Ukrainian painting heritage, particularly to sacred art is examined. Author emphasized that creative work of the painter served as example of keeping traditions of folk art and spiritual treasures of native land.
Key words: national culture, Vasyl Semenovych Hladetskyi, picture, icon-painting, painter.

читати далі »

Демеха Інна - Внесок педагогічної громадськості у становлення та розвиток музейної справи на Прикарпатті (90-ті роки ХХ – початок ХХІ століття)

У статті розглядається внесок педагогічної громадськості у становлення та розвиток музейної справи на Прикарпатті упродовж 90-х років ХХ – на початку ХХІ ст. На основі аналізу періодичної, наукової, музейної та педагогічної літератури досліджено становлення та розвиток музеїв Прикарпаття зазначеного періоду. Розглянуто особливості відкриття нових музеїв. Зроблено акцент на роботі навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття, який протягом 70-ти років залишався осередком акумуляції творчих можливостей краю. Узагальнено наявний досвід з метою подальшого наукового розгляду розвитку музейної справи на Прикарпатті кінця ХХ – початку ХХІ століття.
Ключові слова: музеї, експозиції, Прикарпаття, культурна установа, педагогічна громадськість, краєзнавство.

Вклад педагогической общественности в становление и развитие музейного дела на Прикарпатье (90-е годы ХХ – начало ХХІ века)
Аннотация.
В статье рассматривается вклад педагогической общественности в становление и развитие музейного дела на Прикарпатье на протяжении 90-х годов ХХ – в начале XXI в. На основе анализа периодической, научной, музейной и педагогической литературы исследованы становление и развитие музеев Прикарпатья указанного периода. Рассмотрены особенности открытия новых музеев. Сделан акцент на работе учебно-методического центра культуры и туризма Прикарпатья, который в течение 70-ти лет аккумулировал творческие возможности края. Обобщен существующий опыт с целью дальнейшего научного рассмотрения развития музейного дела на Прикарпатье конца ХХ – начала XXI века.
Ключевые слова: музеи, экспозиции, Прикарпатье, культурное учреждение, педагогическая общественность, краеведение.

Contribution of pedagogical society into development of museum affairs in the Сarpathian region (1990s of ХХ – early ХХІ centuries)
Annotation.
In the article author examined contribution of pedagogical society into development of museum affairs in the Carpathian region in 1990s of ХХ – early ХХI centuries. On the basis of analysis of periodicals, scientific, museum and pedagogical literature the process of development of museums in the Carpathian region during the specified period is researched. Author examined peculiarities of foundation of new museums and laid emphasis on work of the Carpathian scientific-methodological centre for culture and tourism which over a distance of 70 years maintains creative abilities of the region. Author summed up available experience for further scientific research of development of museum affairs in the Carpathian region in the late ХХ – early ХХІ centuries.
Key words: museums, Carpathian region, cultural institution, pedagogical society, regional studies.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet