головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2013   Число: #1(46)
пошук по сайту
Петрова Наталія - Українознавчий компонент у сучасній культурі міста (з досвіду співпраці з одеськими телерадіокомпаніями)

У статті узагальнено досвід останніх десяти років у сфері популяризації і поширення знань про традиційну культуру українців у регіоні через мережу обласного радіо та телеканалів міста Одеси. Простежується еволюція взаємодії та її наслідки: пошук, апробація нових форм трансляції народознавчих матеріалів, урізноманітнення змісту програм. Визначено оптимальні напрями співпраці етнологів і місцевих мас-медіа: підготовка коротких анонсів з місць польових досліджень, висвітлення роботи наукових форумів, створення спеціальних репортажів, пізнавальних програм на кшталт «Забутих стежок», «Країни освіти» тощо, науково-популярних телевізійних фільмів.

Ключові слова: традиційна культура, народознавчі матеріали, репортаж, телерадіокомпанія, обласне радіо, Одеса.

Украинознавческий компонент в современной культуре города (из опыта сотрудничества с одесскими телерадиокомпаниями)

В статье обобщён опыт последних десяти лет в сфере популяризации и распространения знаний о традиционной украинской культуре в регионе через сеть областного радио и телеканалов города Одессы. Прослеживается эволюция взаимодействия и его последствия: поиск, апробация новых форм трансляции народоведческих материалов, внесение разнообразия в содержание программ. Определены оптимальные направления сотрудничества этнологов с местными масс-медиа: подготовка кратких анонсов с мест полевых исследований, освещение работы научных форумов, создание специальных репортажей, познавательных программ наподобие «Забытых троп», «Страны образования» и т.п., научно-популярных телевизионных фильмов.

Ключевые слова: традиционная культура, народоведческие материалы, репортаж, телерадиокомпания, областное радио, Одесса.

Ukrainian studies component in modern culture city (From the experience of cooperation with Odessa Broadcasting Company)

The article summarizes the last ten years experience in promoting and disseminating knowledge about traditional Ukrainian culture in the region through a network of regional radio and TV stations of Odessa. It traces the evolution of communication and its impact: search, testing new forms of broadcasting the ethnological materials, diversifying the content of programs. The optimum directions of cooperation of anthropologists and local media: preparation of short anonosiv from places of field research coverage of scientific meetings, creating special reports, educational programs such as the «forgotten paths», «State of Education» etc., popular science television films.

Key words: traditional culture, ethnology materials report, Broadcasting, regional radio, Odessa.

читати далі »

Даренська Віра - Українське бароко як світоглядний стиль

Стаття присвячена дослідженню культури українського бароко як світоглядного феномену й актуального джерела духовного досвіду для сучасної людини. Показана специфіка конституювання базових буттєвих смислів («образу світобудови») в українській бароковій культурі. З’ясовано, що цінність барокового світогляду полягає у глибокому баченні дисгармонійності та складності світу, катастрофічності та парадоксальності буття. Висвітлено процес світоглядної рецепції української традиційної культури в культурі бароко на основі синтезу із західноєвропейськими культурними впливами. Культура українського «козацького бароко» розглядається як важливе джерело історичного формування ментального типу української людини.

Ключові слова: українська культура, бароко, світогляд, стиль, декоративність.

Украинское барокко как мировоззренческий стиль

Статья посвящена исследованию культуры украинского барокко как мировоззренческого феномена и актуального источника духовного опыта для современного человека. Показана специфика конституирования базовых бытийных смыслов («образа мироздания») в украинской барочной культуре. Выяснено, что ценность барочного мировоззрения состоит в глубоком видении дисгармоничности мира, катастрофичности и парадоксальности бытия. Освещен процесс мировоззренческой рецепции украинской традиционной культуры в культуре барокко на основе синтеза с западноевропейскими культурными влияниями. Культура украинского «казацкого барокко» рассматривается как важный источник исторического формирования ментального типа украинского человека.

Ключевые слова: украинская культура, барокко, мировоззрение, стиль, декоративность.

Ukrainian baroque as a world view style

The article is dedicated to the culture of Ukrainian baroque as a world view phenomenon and actual source of spiritual experience for modern people. The specific of basic senses («world-building image») institutionalization in Ukrainian baroque culture is shown. It is elucidated that the value of baroque world view is in the deep vision of disharmonious and difficultness of the world, catastrophic and paradox view of existence. The process of world view reception of Ukrainian tradition in baroque culture is covered basing on the synthesis with West European cultural influences. Culture of Ukrainian «Cossacks baroque» is viewed as an important historical formation source of mental type of Ukrainian people.

Key words: Ukrainian culture, baroque, world view, style, decorative value.

читати далі »

Молчко Уляна - Концертна діяльність Марти Кравців-Барабаш (львівський період)

Дослідження присвячене концертній діяльності піаністки Марти Кравців-Барабаш на початку ХХ ст. в Галичині. Особливий інтерес становить львівський період творчості артистки, яка через тогочасні суспільно-політичні події змушена була емігрувати. Її піаністичний талант висвітлювався у статтях провідних мистецьких діячів краю В. Барвінського, Н. Нижанківського, М. Нижанківської, І. Шмериковської-Приймової. Аналіз рецензій дає вичерпну характеристику репертуару М. Кравців та можливість виділити прикмети індивідуального виконавського стилю піаністки. У цих публікаціях обґрунтовується висновок, що перші концертні виступи М. Кравців стали видатним мистецьким явищем у 30-х роках ХХ ст. в Галичині.

Ключові слова: Марта Кравців-Барабаш, піанізм, музична інтерпретація, рецензії.

Концертная деятельность Марты Кравцив-Барабаш (львовский период)

Исследование посвящено концертной деятельности пианистки Марты Кравцив-Барабаш в начале ХХ в. в Галичине. Особый интерес представляет львовский период творчества артистки, которая в силу общественно-политических событий того времени была вынуждена эмигрировать. Ее пианистический талант нашел отражение в статьях ведущих художественных деятелей края В. Барвинского, Н. Нижанковского, М. Нижанковской, И. Шмериковской-Приймовой. Анализ рецензий дает исчерпывающую характеристику репертуара М. Кравцив и возможность выделить приметы индивидуального исполнительского стиля пианистки. Эти публикации позволяют сделать вывод, что первые концертные выступления М. Кравцив стали выдающимся художественным явлением в 30-х годах ХХ в. в Галичине.

Ключевые слова: Марта Кравцив-Барабаш, пианизм, музыкальная интерпретация, рецензии.

Concert activity Marty Kravtsiv-Barabash (lviv period)

Research is devoted to concerts of pianist Martha Kravtsiv-Barabash in the early twentieth century in Galicia. The work of artist during the Lviv period is of particular interest as she was forced to emigrate due to social-political events of that time. Her piano talent is described in articles of leading artistic figures of the side such as V. Barvinskoho, N. Nyzhankivskoho, M. Nyzhankivskoyi, I. Shmerykovskoyi-Pryymovoyi. Analysis of comments can distinguish signs of individual performance style of M. Kravtsivand gives a comprehensive description of pianist’s repertoire. These publications substantiate the conclusion that the first concerts of M. Kravtsiv were outstanding artistic event in the 30-th of XX century in Galicia.

Key words: Marta Kravtsiv-Barabash, pianism, musical interpretation, reviews.

читати далі »

Лазарєва Валентина - Культурницька діяльність Пантелеймона Куліша

Стаття присвячена дослідженню культурницьких ідей видатного українського діяча другої половини ХІХ ст. П. Куліша, які є одним із визначальних чинників державотворення. На засадах концептуальних українознавчих візій розкриваються основні складові культури, на які звертав увагу вчений у відродженні й розвитку нації, формуванні її самодостатності. Зокрема, акцентується увага, що культура є головною підставою гармонійного розвитку спільноти. У дослідженні висловлена думка, що на шляху культурного поступу виняткове значення мають вивчення рідної мови, розвиток освіти і виховання, відродження традицій, звичаїв, духовності, які втілюють у собі потужний потенціал нації.

Ключові слова: спадок П. Куліша, культура, мова, освіта, виховання, українознавство, духовність, державотворення, спільнота.

Культурническая деятельность Пантелеймона Кулиша

Статья посвящена исследованию культурнических идей выдающегося украинского деятеля второй половины ХІХ в. П. Кулиша, которые являются одним из определяющих факторов государственного строительства. На принципах концептуальных украинознавческих визий раскрываются основные составляющие культуры, на которые обращал внимание ученый в возрождении и развитии нации, формировании ее самодостаточности. В частности, акцентируется внимание, что культура является главным основанием гармоничного развития общества. В исследовании высказано мнение, что на пути культурного прогресса исключительное значение имеют изучение родного языка, развитие образования и воспитания, возрождение традиций, обычаев, духовности, которые воплощают в себе мощный потенциал нации.

Ключевые слова: наследие П. Кулиша, культура, язык, образование, воспитание, украинознавство, духовность, государствостроение, сообщество.

Cultural activity of Panteleimon Kulish

The article is dedicated to the research of cultural ideas of famous Ukrainian figure of the second half of XIX century – P.Kulish, which are one of the most significant factors of state-building. On the basis of conceptual Ukrainian studies visions main components of culture are revealed which were studied by the scientist in the context of rebirth and development of nation and formation of its self-sustainability. Especially, attention is paid to the fact that culture is one of the main reasons for harmonic development of a community. An opinion is expressed that on the way of cultural step the most essential meaning has got the study of native language, education development, rebirth traditions and spirituality which impersonate a powerful potential of a nation.

Key words: inheritance of P. Kulish, culture, language, education, Ukrainian studies, spirituality, state-building, community.

читати далі »

Коротя-Ковальська Валентина - Майстер-клас від маестро у «Кaраїні солов’їв»

31 січня 2013 року у приміщенні Національного заслуженого академічного українського народного хору ім. Григорія Верьовки відбулася визначна подія в галузі української культури – презентація нової книжки Володимира Корнійчука «Портрет хору з мозаїки. Маестро Анатолій Авдієвський» (Упоряд. В. Корнійчук. – К.: Криниця, 2012. – 494 с.).

читати далі »

Лоцман Руслана - Кобзарське виконавство в контексті становлення та розвитку професійного народного співу в Україні

Кобзарське виконавство, що сягає корінням в епоху Київської Русі, за довгий час свого розвитку стало видатним надбанням національної культури, важливим чинником активізації волелюбних ідей нашого суспільства та основою професійного народного співу в Україні. Фольклорна традиція, що існувала в побуті, стала предметом вивчення і разом зі знаннями, навичками передавалася від вчителя до учня. У статті розглядаються особливості кобзарського виконавства в контексті становлення та розвитку професійного народного співу в Україні; здійснюється аналіз творчих постатей видатних українських кобзарів; простежується розвиток кобзарства на сучасному етапі. Розвиток і стильові особливості кобзарського мистецтва досліджували Ф. Колесса, М. Лисенко, М. Шашкевич, С. Грица, Н. Морозевич, О. Дубас та інші.

Ключові слова: кобзарське виконавство, народний спів, виконавська манера, професійний спів, кобзарська школа.

Кобзарское исполнительство в контексте становления и развития профессионального народного пения в Украине

Кобзарское исполнительство, уходящее корнями в эпоху Киевской Руси, за долгое время своего развития стало выдающимся достоянием национальной культуры, важным фактором активизации свободолюбивых идей нашего общества и основой профессионального народного пения в Украине. Фольклорная традиция, существовавшая в быту, стала предметом изучения и вместе со знаниями, навыками передавалась от учителя к ученику. В статье рассматриваются особенности кобзарского исполнительства в контексте становления и развития профессионального народного пения в Украине; осуществляется анализ творческих личностей выдающихся украинских кобзарей; прослеживается развитие кобзарства на современном этапе. Развитие и стилевые особенности кобзарского искусства исследовали Ф. Колесса, Н. Лысенко, М. Шашкевич, С. Грица, Н. Морозевич, О. Дубас и другие.

Ключевые слова: кобзарское исполнительство, народное пение, исполнительская манера, профессиональное пение, кобзарская школа.

Kobzar performance in the context of Ukrainian professional singing formation and development

Kobzar performance, which starts from Kyiv Rus, for the long time of its development, has become outstanding achievement of national culture, important activation factor of freedom-loving ideas of our society and background of professional national singing in Ukraine. Folklore tradition, which existed in a mode of life, became a subject of study and together with knowledge and experience has been passed from the teacher to the student. The article studies peculiarities of kobzar performance in the context of development and formation of professional national singing in Ukraine; analysis of creative figures of outstanding Ukrainian kobzars is made; development of kobzar performance on the modern stage is traced. Development and stylistic peculiarities of kobzar performance has been researched by F. Kolessa, M. Lysenko, M. Shashkevych, S.Grytsa, N. Morozevych, O. Dubas, etc.

Key words: kobzar performance, national singing, manner of performance, professional singing, kobzar school.

читати далі »

Семенова Оксана - Зміни в розвитку кустарного шкіряного промислу середньої наддніпрянщини в першій половині ХХ століття

У статті розглядається стан розвитку шкіряної кустарної промисловості в Полтавській, Чернігівській та Київській губерніях у першій половині ХХ ст., аналізується динаміка змін в чисельності кустарів, засобах праці та технології виробництва. Автор зазначає нові для кустарів форми організації праці (артіль, кооперація), аналізує заняття кустарними шкіряними промислами в різних політико-економічних умовах, розглядає урядові документи, що регулювали діяльність кустарних промислів у першій половині ХХ ст. На початку 50-х років ХХ ст. держава робила акцент на розвитку фабрично-заводської промисловості, а кустарні промисли нею було взято під контроль. У результаті відбувається подальше скорочення домашнього виробництва.

Ключові слова: кустарна промисловість, шкіряне виробництво, артіль, кооперація, кустарно-промислові школи, кустарні майстерні, неп, фабрично-заводська промисловість.

Изменения в развитии кустарного кожевенного промысла Среднего Поднепровья в первой половине ХХ века

В статье рассматривается состояние развития кожевенной кустарной промышленности в Полтавской, Черниговской и Киевской губерниях в первой половине ХХ в., анализируется динамика изменений в численности кустарей, орудиях труда и технологии производства. Автор отмечает новые для кустарей формы организации труда (артель, кооперация), анализирует занятия кустарными кожевенными промыслами в разных политико-экономических условиях, рассматривает правительственные документы, которые регулировали деятельность кустарных промыслов в первой половине ХХ в. В начале 50-х годов ХХ в. государство делало акцент на развитии фабрично-заводской промышленности, а кустарные промыслы были взяты им под контроль. В результате происходит последующее сокращение домашнего производства.

Ключевые слова: кустарная промышленность, кожевенное производство, артель, кооперация, кустарно-промышленные школы, кустарные мастерские, нэп, фабрично-заводская промышленность.

Changes in the middle Naddniprianshyna leather handicraft development in the first half of XX century

The article views the state of Poltava, Chernihiv and Kyiv province leather handicraft development in the first half of XX century, analyses dynamics changes in handicraftsmen number, working means and production technologies. The author indicates new for the handicraftsmen work organization forms (artel, cooperation), analyses leather handicraft work in different political and economic conditions, views governmental documents which have regulated activity of handicraft industry in the first half of XX century. At the beginning of XX century the state made an accent on the development of industrial manufacturing and handicraft industry was put under control. Resulting further reduction of domestic manufacturing was taken place.

Key words: handicraft industry, leather manufacture, artel, cooperation, handicraft schools, handicraft workshops, nep, industrial manufacture.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet