головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2012   Число: #4(45)
пошук по сайту
Токар Леонід - Культура в системі самопізнання й самотворення українського народу

8 – 9 листопада 2012 року в ННДІУВІ відбулася науково-практична конференція у форматі круглого столу «Проблеми культури в українознавстві. Традиції та сучасні тенденції розвитку»

читати далі »

Умебеясі Масакі - Порівняльний аналіз елементів календарної обрядовості українців та японців

У статті на основі порівняльного аналізу розкриваються спільні і відмінні риси у народній обрядовості українців та японців. Звернена увага на функціональні властивості обрядів, їх символіку, атрибутику, світоглядні уявлення двох територіально віддалених народів. Підкреслено спільні риси у вшануванні культу померлих, символіці зерна, води та інших магічних уявлень, що пояснюється типологічними паралелями у розвитку світової культури. Висвітлюється питання впливу релігій синтоїзму та буддизму на розвиток календарної обрядовості японців, особливо на ті, що пов’язані із землеробською працею. Вказано на спільні і відмінні моменти у значенні православної релігії щодо свят народного календаря і в українській традиції, де справжньою основою свят був сільськогосподарський календар.

Ключові слова: свята, обряди, символіка, українці, японці, народний календар, жертвоприношення, очищення, ритуальна трапеза.

Сравнительный анализ элементов календарной обрядности украинцев и японцев

В статье на основе сравнительного анализа раскрываются общие и отличительные черты в народной обрядности украинцев и японцев. Обращено внимание на функциональные свойства обрядов, их символику, атрибутику, мировоззренческие представления двух территориально удаленных народов. Подчеркнуты общие черты в чествовании культа умерших, символике зерна, воды и других магических представлений, что объясняется типологическими параллелями в развитии мировой культуры. Освещается вопрос влияния религий синтоизма и буддизма на развитие календарной обрядности японцев, особенно на те, которые связаны с земледельческим трудом. Указано на общие и отличительные моменты в значении православной религии относительно праздников народного календаря и в украинской традиции, где подлинной основой праздников был сельскохозяйственный календарь.

Ключевые слова: праздники, обряды, символика, украинцы, японцы, народный календарь, жертвоприношение, очищение, ритуальная трапеза.

Comparative analysis of Ukrainian and Japanese calendar rituality

Based on the comparative analysis of common and different features in Ukrainian and Japanese national rituality is revealed in the article. An attention is paid to the functional qualities of rituals, their symbolism, attributes and world-view conceptions of two territorially far nations. Common features in cult of death honoring, seed, water and other magic conceptions symbolism which are explained by typological parallels in the development of world culture are stressed. Questions of Shintoism and Buddhism religion influence on the development of calendar rituality of the Japanese especially on those, connected with agriculture are explained. It is indicated on common and different moments in the significance of orthodox religion as to national calendar holydays in Ukrainian tradition where real the background of holydays was agricultural calendar.

Key words: Holydays, rituals, symbolic, Ukrainians, Japanese, national calendar, immolation, purifying, ritual meal.

читати далі »

Пиріг Любомир - Поштова марка – про україну у світі

Визначено роль знаків поштової оплати як візитної картки держави, джерела інформації світовій спільноті про її історію, культуру, природу, досягнення у всіх сферах суспільного життя. Випуски поштових марок в Україні – свідчення становлення її державної незалежності у ХХ ст. Проголошення УНР (1918) було заявлено надруком тризуба на марках Росії і випуском оригінальних марок (1918–1920), проголошення ЗУНР (1918) – надруком тризуба на марках Австро-Угорщини. Поштова марка засвідчила проголошення Карпатської України (1939). Марки Угорщини, Румунії, Німеччини констатують окупацію цими державами українських земель у роки Другої світової війни (1941–1944). Про відродження державності (1991) заявляють поштові марки України, починаючи з 1 березня 1992 р. Зміст марок широко висвітлює історію та культуру української нації, знайомить з природою, архітектурою України. Держава має приділяти більше уваги виховній ролі філателії в середовищі молоді, відродивши традиції філателістичних організацій, гуртків. Подаються назви вибраних публікацій автора як приклад значення філателії в пропаганді знань про Україну.

Ключові слова: філателія, Україна, історія, культура.

Почтовая марка – об Украине в мире

Определена роль знаков почтовой оплаты как визитной карточки государства, источника информации мировой общественности о его истории, культуре, природе, достижениях во всех сферах общественной жизни. Выпуски почтовых марок в Украине – свидетельство становления ее государственной независимости в ХХ в. Провозглашение УНР (1918) было заявлено печатью тризуба на марках России и выпуском оригинальных марок (1918–1920), провозглашение ЗУНР (1918) – печатью тризуба на марках Австро-Венгрии. Почтовая марка засвидетельствовала провозглашение Карпатской Украины (1939). Марки Венгрии, Румынии, Германии свидетельствуют об оккупации украинских земель этими государствами в годы Второй мировой войны (1941–1944). О возрождении государственности (1991) заявляют почтовые марки Украины, начиная с 1 марта 1992 г. Содержание марок широко освещает историю и культуру украинской нации, знакомит с природой, архитектурой Украины. Государство должно больше внимания уделять воспитательной роли филателии в молодежной среде, возродив традиции филателистических организаций, кружков. Представлены названия избранных публикаций автора как пример значения филателии в пропаганде знаний об Украине.

Ключевые слова: филателия, Украина, история, культура.

Postage stamp – about Ukraine in the World

There is determined the role of marks of post payment as the visit card of the country, as the source of information of the world society about its history, culture, nature, achievements in all spheres of the world community. The issue of the post stamps in Ukraine is the evidence of formation of its state independence in XX century. There is determined the role of marks of post payment as the visit card of the country, as the source of information of the world society about its history, culture, nature, achievements in all spheres of the world community. The issue of the post stamps in Ukraine is the evidence of formation of its state independence in XX century. The declaration of the Ukrainian People's Republic (1918) was noted by the issue of the Trident on the Russian stamps and the issue of the original stamps (1918– 1920), the declaration of the Western Ukrainian Autonomic Republic -by the issue of the Trident on the stamps of Austro-Hungary. The post mark testified to the declaration of the Carpathian Ukraine (1939). The stamps of Hungary, Rumania, Germany attest to the occupation by these countries of the Ukrainian territory during the Second World War (1941–1944). The revival of the Statehood (1991) was noted by the post stamp of Ukraine, beginning from the May 1, 1992. The essence of stamps widely elucidates the history and culture of the Ukrainian nation, shows the nature and architecture of Ukraine. The State should pay much more attention to the educational role of the philately among the youth by reviving the traditions of philately organizations and groups. The titles of selected publications of the author are presented as an example of value of philately in propagation of knowledge about Ukraine. The titles of selected publications of the author are presented as an example of value of philately in propagation of knowledge about Ukraine.

Key words: philately, Ukraine, history, culture.

читати далі »

Мірчук Ігор - Роля культури в житті української діяспори

Вже перші українські поселенці далеких континентів Північної і Південної Америки проявляли зрозуміння ролі, яку українська культура відіграє для збереження етнічної тотожности тієї великої кількості братів-скитальців, що пустилися в далекі світи шукати кращої долі...

читати далі »

Кривонос Володимир. - До 60-ліття української школи в Пассейку

Життя розкидало українців по світу. Але, перебуваючи далеко від рідної землі, вони берегли і передавали своїм дітям культурні та історичні надбання свого народу, його прекрасну мову, традиції, звичаї, розповідали дітям про давню героїчну історію своїх предків. У нових місцях поселення українці тягнулись до знань, відкривали церкви і школи, створювали українські організації. У 1951 р. українська громада в Пассейку створила суботню школу, якій виповнилось 60 років. Українська школа була центром підготовки українських кадрів для нашої громади. Те, що сьогодні в Пассейку і Кліфтоні існують українські організації, лунає українська мова, громада має завдячувати українській школі. Вона збирала до себе українських дітей, навчала їх в українському дусі, виховувала українцями. Одночасно школа згуртовувала батьків і зміцнювала українську громаду.

читати далі »

Лозова Марія Магдалина - З історії української освіти та культури в Бразилії

У статті простежуються основні етапи розвитку української освіти в Бразилії та інституції, які займалися викладанням української мови та розвитком культури в українських колоніях Бразилії. Основною особливістю української освіти в Бразилії протягом багатьох десятиліть був її релігійний характер. У сільських місцевостях дітей навчають української мови, історії та культури, опікуються соціальним становищем та культурою українського населення отці василіяни, єпархіальні священики, Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії, Сестри Катехитки святої Анни, Світський Інститут Катехиток Серця Ісусового, Сестри святого Йосифа, Сестри святого Василія Великого. Вони проводять також велику соціальну роботу серед українського населення Бразилії.

Ключові слова: діаспора, українці Бразилії, Українська греко-католицька церква.

Из истории украинского образования и культуры в Бразилии

В статье прослеживаются основные этапы развития украинского образования в Бразилии, а также институции, которые занимались преподаванием украинского языка и развитием культуры в украинских колониях Бразилии. Основной особенностью украинского образования в Бразилии на протяжении многих десятилетий был ее религиозный характер. В сельской местности детей учат украинскому языку, истории и культуре, заботятся о социальном положении и культуре украинского населения отцы василиане, епархиальные священники, Сестры Служебницы Непорочной Девы Марии, Сестры Катехитки святой Анны, Светский Институт Катехиток Сердца Иисусового, Сестры святого Иосифа, Сестры святого Василия Великого. Они проводят также большую социальную работу среди украинского населения Бразилии.

Ключевые слова: диаспора, украинцы Бразилии, Украинская греко-католическая церковь.

History of Ukrainian education and culture in Brazil

The article follows the main stages of the Ukrainian education in Brazil, and history of the institutions, responcible for Ukrainian language teaching and supporting the culture in Ukrainian colonies. The main feature of the Ukrainian education in Brazil during decades was its religios character. Such religious and church communities like St. Basil Brothers, diocesan prists, Sisters the Servants of Immaculate Virgin Mary, Sisters Catechists of St.Anne, Secular Institute of Catechists of Sacred Heart of Jesus, Sisters of St. Joseph, Sisters of St. Basil take care of Ukrainian language education and serve the social work among the Ukrainian population in Brazil.

Key words: diaspora, Ukrainians in Brazil, Ukrainian Greek-Catholic church.

читати далі »

Пранчук Тетяна - Вишивка Чернігівщини – традиції і сучасність

У статті висвітлюється стан вишивального мистецтва Чернігівщини на сучасному етапі на основі дослідження творчості окремо взятих майстрів та об’єднань (Г.Григоренко, К.Каращук, Н.Гачегової, В.Кейдуна, А.Ляшенко та ін.), творчих спільнот та заходів за їх участю (виставок, конкурсів, творчих звітів тощо). Для об’єктивності до розгляду брались не тільки професійні вишивальники, а й аматори. На основі зібраного матеріалу проведено аналіз творчого доробку авторів та виділення основних рис, характерних для сучасної вишивки Чернігівщини у співвідношенні «традиція–новаторство». Виділено основні чинники (техніки виконання, колорит, асортимент тощо) традиційного вишивального мистецтва, які нині слугують не тільки джерелом натхнення для майстрів, а й способом збереження локальної специфіки.

Ключові слова: вишивка, техніки вишивки, колорит, традиція, майстер, виставка, творчість.

Вышивка Черниговщины – традиции и современность

В статье освещается состояние традиционного искусства вышивки Черниговщины на современном этапе на основе исследования творчества отдельных мастеров и объединений (Г.Григоренко, К.Каращук, Н.Гачеговой, В.Кейдуна, А.Ляшенко и др.), творческих сообществ и мероприятий с их участием (выставок, конкурсов, творческих отчетов и т.п.). Для объективности к рассмотрению принимались не только профессиональные вышивальщики, но и аматоры. На основе собранного материала проведен анализ творчества авторов и отмечены основные черты, характерные для современной вышивки Черниговщины в соотношении «традиция–новаторство». Выделены основные факторы (техники исполнения, колорит, ассортимент и т.д.) традиционного искусства вышивки, которые на сегодняшний день служат не только источником вдохновения для мастеров, но и способом сохранения локальной специфики.

Ключевые слова: вышивка, техники вышивки, колорит, традиция, мастер, выставка, творчество.

Embroidery of Chernihiv region – traditions and modernity

Based on the research of separate craftsmen and unions (G.Gryhorenko, K.Karashuk, N.Nachegova, V.Keidun, A.Liashenko, etc.), art communities and events (exhibitions, contests, art reports, etc.) the condition of embroidery art of Chernihiv region on the modern state is shown. To be impartial not only professional but also amateur embroiderers were taken into consideration. Based on the material gathered the analysis of art works and separation of main features which are typical for modern embroidery of Chernihiv region, in correlation «tradition- innovations», is made. Main factors (technique, tonality, assortment, etc.) of traditional embroidery art which are now not only a source of inspiration for artists but also a way to preserve local peculiarities are shown.

Key words: embroidery, embroidery techniques, tonality, tradition, craftsman, exhibition, creative work.

читати далі »

Даренська Віра - Хрещення Русі як світоглядна трансформація

Стаття присвячена дослідженню хрещення Київської Русі як однієї з центральних подій історії української культури. Християнізація розглядається як процес світоглядної трансформації та одна з ключових епох формування вітчизняної культури. Розглядаються підвалини формування ментального типу української людини у цей період. Феномен світоглядного переходу від язичницької до християнської стадії розвитку української культури аналізується як джерело важливого культурно-екзистенціального досвіду для сучасної людини. Показано специфіку формування основних світоглядних змістів і символів у культурі Київської Русі.

Ключові слова: Київська Русь, українська культура, язичництво, хрещення, світогляд.

Крещение Руси как мировоззренческая трансформация

Статья посвящена исследованию феномена крещения Киевской Руси как одного из центральных событий в истории украинской культуры. Христианизация рассматривается как трансформация мировоззрения и одна из ключевых эпох формирования отечественной культуры. Переход от языческой к христианской стадии развития традиционной украинской культуры анализируется как источник ценного культурно-экзистенциального опыта для современного человека. Показана также специфика формирования основных мировоззренческих смыслов и символов в культуре Киевской Руси.

Ключевые слова: Киевская Русь, украинская культура, язычество, крещение, мировоззрение.

Baptistery of Rus as a worldview transformation

The article is devoted to the investigation of baptistery of Kyivan Rus as one of axis epoch of Ukrainian culture. Christianization is vied as a process of worldview transformation of the native Ukrainian culture and as the grounds for creating of the mental type of Ukrainian man. The phenomenon of worldview transformation of traditional culture from pagan to Christian stage as a source of existential experience for contemporary man is analyzed. The specific of constituting basic worldview senses of Kyjivska Rus culture are demonstrated here.

Key words: Kyivan Rus, Ukrainian culture, pagan, baptistery, worldview.

читати далі »

Осипчук Олена - Особливості трансформації культури українців у 90-ті роки XX cтоліття

У статті розглядаються тенденції змін у культурі за перше десятиріччя незалежності України, зазначається їх неоднозначний характер. Виокремлюються позитивні та негативні чинники, що впливали на розвиток культури українців у вказаний період. Досліджуються особливості творення нового культурного середовища пострадянського періоду. Автор вказує на нові загальні тенденції у культурі українців, наголошуючи на породженні нової міфотворчості, засиллі масової комерційної культури Заходу, розширення інформаційного простору та культурного обміну. Розглядається державна політика в галузі культури у 90-ті роки ХХ ст. Висвітлюються важливі питання, пов’язані з деструктивними змінами в розвитку сучасної української культури, процеси, що впливають на пізнання власної культури. Зосереджується увага на недостатньому фінансуванні з боку держави культуротворчих проектів та на викривленні проблем української культури у засобах масової інформації.

Ключові слова: трансформація культури, етнокультура, самоідентифікація, незалежність, українська мова, самобутність, деформація.

Особенности трансформации культуры украинцев в 90-е годы ХХ столетия

В статье рассматриваются тенденции изменений в культуре за первое десятилетие независимости Украины, отмечается их неоднозначный характер. Определяются позитивные и негативные факторы, которые влияли на развитие украинской культуры в указанный период. Исследуются особенности создания новой культурной среды постсоветского периода. Автор указывает на новые общие тенденции в украинской культуре, делая ударение на порождении нового мифотворчества, засильи массовой коммерческой культуры Запада, расширении информационного пространства и культурного обмена. Рассматривается государственная политика в области культуры в 90-е годы ХХ ст. Освещаются важные вопросы, связанные с деструктивными изменениями в развитии современной украинской культуры, процессы, влияющие на познание собственной культуры. Сосредоточено внимание на недостаточном финансировании со стороны государства культуротворческих проектов и искривлении проблем украинской культуры в средствах массовой информации.

Ключевые слова: трансформация культуры, этнокультура, самоидентификация, независимость, украинский язык, самобытность, деформация.

Ukrainian culture transformation peculiarities in the 90th of XX century

Tendencies of cultural changes during the first decade of Ukrainian independence are viewed and their vague character is mentioned. Positive and negative factors that influenced the development of Ukrainian culture, during the period mentioned, are distinguished. Peculiarities of new cultural environment creation in post soviet period are researched. The author point outs to the general tendencies in Ukrainian culture and stresses on the begetting of a new myth-creation art, prevalence of Western mass commercial culture, broadening in informational space and cultural exchange. National policy about culture in the 90th of XX century is viewed. Important questions connected with destructive changes in the development of modern Ukrainian culture, processes, which influence the perception of its own culture. An attention is concentrated on insufficient financing on behalf of state cultural building projects and on the falsification of Ukrainian culture problem in mass media.

Key words: Cultural transformation, ethno-culture, self-identification, independence, Ukrainian language, selfhood, deformation.

читати далі »

Кухар Вікторія - Явище субкультури хіпі в світі і на українських теренах

У статті розглядається субкультура хіпі, яка сформувалася у світі і в Україні в 60-х роках ХХ ст. і надалі продовжує існувати. В основному увага зосереджена на історії виникнення, становлення і розвитку субкультури хіпі, а також розглянуто її світоглядні і духовні цінності, ідеологію і переконання. З’ясовано сутність поняття «хіпі», причину його виникнення і вплив на масову свідомість суспільства. Зроблено спробу виявити характерні риси і особливості, притаманні стилю і способу життя хіпі. Дослідження показало, що це явище є досить відомим і поширеним як у світі, так і на теренах України зокрема, проте, як і будь-яка молодіжна неформальна субкультура, сприймається соціумом досить упереджено і суб’єктивно, тому потребує детального і глибокого вивчення для кращого його розуміння.

Ключові слова: Україна, українці, субкультура хіпі, «діти квітів».

Явление субкультуры хиппи в мире и на украинской территории

В статье рассматривается субкультура хиппи, которая сформировалась в мире и в Украине в 60-х годах ХХ ст. и в дальнейшем продолжает существовать. В основном внимание сосредоточено на истории возникновения, становления и развития субкультуры хиппи, а также рассмотрены ее мировоззренческие и духовные ценности, идеология и убеждения. Выяснена сущность понятия «хиппи», причина его возникновения и влияние на массовое сознание общества. Сделана попытка выявить характерные черты и особенности, присущие стилю и образу жизни хиппи. Исследование показало, что это явление довольно известное и распространенное как в мире, так и в Украине в частности, однако, как и любая молодежная неформальная субкультура, воспринимается социумом достаточно предвзято и субъективно, поэтому нуждается в детальном и глубоком изучении.

Ключевые слова: Украина, украинцы, субкультура хиппи, «дети цветов».

The phenomenon of Hippie subculture in the world and Ukraine

Hippie subculture which formed in the world and Ukraine in the 60th of XX century and still exists is viewed in the article. The main attention is paid to the history of origin, formation and development of hippie subculture so as to its world-view and spiritual values, ideology and believes. The essence of hippie concept, origin reason and its influence on the mass consciousness of society cleared up. An attempt to identify typical features of this style of living is made. The research has shown that this phenomenon is rather known and widespread as in the world as in Ukraine, but as any youth subculture, it is perceived a bit inequitably by the society and that is why needs to be studied deeply and detailed for better understanding.

Key words: Ukraine, Ukrainians, hippie subculture, «children of the flowers».

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet