головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2011   Число: #3(40)
пошук по сайту
Походяща Олена - Вплив церкви на розвиток українського портретного живопису ХVІІ–ХVІІІ століть

У статті досліджено роль і місце церкви та іконописних осередків у розвитку українського портретного живопису ХVІІ–ХVІІІ ст. Проаналізовано основні рушійні фактори державотворення та культурно-освітні процеси, що вплинули на формування культових і світських портретів. Простежено вплив європейського мистецтва на розвиток окремих типів українського портретного живопису (ктиторські портрети, ікони-портрети) з урахуванням самобутніх традицій «козацького бароко», показано їх функціональне призначення. Узагальнено методики вивчення портретного живопису та на їх основі, з урахуванням вимог сучасної науки, запропоновано прикладні класифікаційні схеми українського портрета.

Ключові слова: український портретний живопис, козацька держава, українське бароко, монастирі, ктитори, іконопис, мистецькі осередки, козацька старшина, духовенство.

Влияние церкви на развитие украинской портретной живописи ХVІІ–ХVІІІ веков

В статье исследованы роль и место церкви и иконописных мастерских в развитии украинской портретной живописи ХVІІ–ХVІІІ вв. Проанализированы основные факторы государственного строительства и культурно-образовательные процессы, повлиявшие на формирование культовых и светских портретов. Показано влияние европейского искусства на развитие отдельных типов портретной живописи (ктиторские портреты, иконы-портреты) с учетом национальных традиций «казацкого барокко», рассмотрено их функциональное назначение. Обобщены основные методики изучения портретной живописи и на их основе, с учетом требований современной науки, предложены классификационные схемы украинского портрета.

Ключевые слова: украинская портретная живопись, казацкое государство, украинское барокко, монастыри, ктиторы, иконопись, школы живописи, казацкая старшина, духовенство.

Churches influence onto development of the Ukrainian portraits painting in ХVІІ–ХVІІІ century

Part and place of Churches and school of icons in formation of Ukrainian portrait painting in ХVІІ–ХVІІІ century is researched in the article. We made the analysis of major factors of state building, cultural and enlightenment process which influenced the development of the cult and secular portraits. The influence of European art onto formation of different type of portraits (portrait of patron of the church, icon-portrait) is shown which includes the «Cossack baroque» nationality stile and view the functional meaning. In general the major methodic researches the portraits and offers to classify scheme of the Ukrainian portraits which include demands of modern science.

Key words: Ukrainian portraits paintin, monastery, Cossack state, Ukrainian baroque, patron of church, icons painting, art schools, Cossack foremen, ministry.

читати далі »

Жовтий Сергій - Український внесок у впорядкування російської духовної літератури (друга половина XVII – середина XVIII століття)

У статті розглядається культурно-історичний процес масового залучення до виправлення російської духовної літератури вихідців з України, що тривав з середини XVII ст. і був пов’язаний з реформами патріарха Никона та прагненням уніфікувати переклади богословської літератури, висвітлюється подальший його розвиток у XVIIІ ст. Особлива увага звертається на діяльність українців щодо виправлення текстів Святого Письма та підготовки до друку так званої Єлизаветинської Біблії церковнослов’янською мовою, що вийшла у 1751 р. Єлизаветинська Біблія, з незначними правками, і досі використовується для богослужінь Російською православною церквою.

Ключові слова: духовна література, російська церква, виправлення, книги, вчені монахи.

Украинский вклад в упорядочение российской духовной литературы (вторая половина XVII – середина XVIII века)

В статье рассматривается культурно-исторический процесс массового привлечения к исправлению русской духовной литературы выходцев из Украины, длившийся с середины XVII в. и связанный с реформами патриарха Никона, а также стремлением унифицировать переводы богословской литературы, освещается его дальнейшее развитие в XVIII в. Особое внимание обращается на деятельность украинцев по исправлению текстов Священного Писания и подготовке к печати так называемой Елизаветинской Библии на церковнославянском языке, которая была издана в 1751 г. Елизаветинская Библия, с незначительными правками, и в настоящее время используется для богослужений Русской православной церковью.

Ключевые слова: духовная литература, русская церковь, исправления, книги, ученые монахи.

Ukrainian contribution to ordering of the Russian spiritual literature (second half of XVII – middle of XVIII century)

The article deals with cultural and historical process of mass involvement of immigrants from Ukraine in correction of Russian spiritual literature which lasted from the middle of XVII century and was associated with reforms of Patriarch Nikon and desire to standardize the translation of theological literature, and fix it from errors that have accumulated over time. The article highlights further development of this phenomenon in XVIII century. Particular attention is drawn to the activity of Ukrainians in correction of Scripture texts and prepress so called «Elizabethan Bible» on the Church Slavonic language, which was published in 1751. «Elizabethan Bible» with minor revision even in our time is in usage of Orthodox Church liturgies.

Key words: spiritual literature, Russian church, patches, books, religious scholars.

читати далі »

Калібовець Світлана - Пересувки – дієва форма роботи бібліотечних установ лівобережної України у 1943–1950 роках

У статті на основі архівних джерел та опублікованих матеріалів зроблено спробу висвітлити діяльність бібліотечних установ Лівобережної України у 1943–1950 роках. На прикладах Херсонської, Запорізької, Чернігівської, Дніпропетровської та Полтавської областей розкривається одна із дієвих нестаціонарних форм роботи бібліотек – пересувна діяльність. Наголошується на ролі, яку відіграли мобільні бібліотеки у формуванні культурної пам’яті населення Лівобережної України в повоєнний період. Виокремлюються причини розгортання та припинення роботи пересувних бібліотек.

Ключові слова: бібліотечні установи, книжковий фонд, пересувна робота, художня література, культурна пам’ять.

Передвижки – действенная форма работы библиотечных учреждений Левобережной Украины в 1943–1950 годах

В статье на основании архивных источников и опубликованных материалов сделана попытка осветить деятельность библиотечных учреждений Левобережной Украины в 1943–1950 годах. На примерах Херсонской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Полтавской областей раскрывается одна из действенных нестационарных форм работы библиотек – передвижная деятельность. Отмечается роль, которую сыграли мобильные библиотеки в формировании культурной памяти населения Левобережной Украины в послевоенный период. Выделяются причины развертывания и прекращения работы передвижных библиотек.

Ключевые слова: библиотечные учреждения, книжный фонд, передвижная работа, художественная литература, культурная память.

Trvelling libraries – active form of library institutions work of left bank Ukraine in 1943–1950

Based on archive sources and published materials an attempt to highlight the activity of library institutions of left bank Ukraine in 1943-1950 is made. On the examples of Kherson, Zaporizhia, Chernihivska, Dnipropetrovska and Poltavska oblast one of efficient non-resident forms of library work is revealed – travelling activity. It is stressed on the role which travelling libraries played in the formation of cultural memory of the Left bank Ukraine population in the postwar period. Reasons of deployment and stop of activity of travelling libraries are being distinguished.

Key words: library institutions, book fund, travelling work, art literature, cultural memory.

читати далі »

Гужва Олександр - Українська симфонія як феномен духовної культури

Українська симфонія розглядається як невід’ємна частина духовної культури народу, що підтверджується її зв’язками з вітчизняною філософсько-поетичною думкою. Саме філософсько-культурологічний підхід надає змогу поєднувати різні образи світу – філософський, науковий та художній – і бачити творчу особистість, здатну охопити різноманітність духовного буття і відтворити його. Не дивно, що філософсько-поетичні розвідки Г. Сковороди стають в один ряд із світоглядними системами європейських просвітителів, опиняючись на вістрі художніх осіянь доби бароко та класицизму. Г. Сковорода розуміє симфонію як злагоду божественних слів. Симфонізм поетичної думки, як доводить творчість Т. Шевченка, Лесі Українки, П. Тичини, насправді тяжіє до синтезу мистецтв і має багато спільних рис з симфонізмом музичним.

Ключові слова: симфонія, свідомість, релігійне світоспоглядання.

Украинская симфония как феномен духовной культуры

Украинская симфония рассматривается как неотъемлемая часть духовной культуры народа, что подтверждается ее связями с отечественной философско-поэтической мыслью. Именно философско-культурологический подход дает возможность свести воедино различные образы мира – философский, научный и художественный – и видеть творческую личность, способную охватить разнообразие духовного бытия и воспроизвести его. Не удивительно, что философско-поэтические труды Г.Сковороды становятся в один ряд с мировоззренческими системами европейских просветителей, оказываясь на острие художественных озарений эпохи барокко и классицизма. Г.Сковорода понимает симфонию как согласие божественных слов. Симфонизм поэтической мысли, как доказывает творчество Т.Шевченко, Леси Украинки, П.Тычины, на самом деле тяготеет к синтезу искусств и имеет много общего с симфонизмом музыкальным.

Ключевые слова: симфония, сознание, религиозное мировосприятие.

Ukrainian symphony as a phenomenon of spiritual culture

Ukrainian symphony is viewed as an integral part of spiritual culture of people which is confirmed by its connections with native philosophical and poetical thought. The philosophic and culturological approach itself gives the opportunity to connect different images of world – philosophic, scientific and art – and to see creative peculiarity, which can envelop the diversity of spiritual being and to reproduce it. It isn’t strange that philosophic and poetic investigations of G.Skovoroda stand in one line with world-view systems of European enlighteners, finding itself on the edge of art brightening of the baroque and classical age. G.Skovoroda understands the symphony as harmony of divine words. The symphonism of poetical thought, as proved by the creative work of T.Shevchenko, L.Ukrainka, P.Tychyna, aims towards the art and has got lots of common features with symphonism in music.

Key words: symphony, consciousness, religious world-view.

читати далі »

Макаренко Світлана - Вертеп як основна форма різдвяного рядження на Тернопільщині

У статті проаналізовано особливості сучасного різдвяного рядження на Тернопільщині, ступінь збереженості вертепних обходів та причини трансформацій і нівелювання обряду. Характеризуються аспекти різдвяного рядження, що не дійшли до наших днів. Поставлено завдання здійснити комплексне дослідження сучасного стану зимово-весняного циклу календарної обрядовості даного регіону. У статті використано власні польові дослідження автора.

Ключові слова: різдвяне рядження, вертеп, антиповедінка, традиції, трансформація, маскування і рядження, міфологічний зміст та магічні функції вертепу.

Вертеп как главная форма рождественского ряженья на Тернопольщине

В статье проанализированы особенности современного рождественского ряженья на Тернопольщине, степень сохранности вертепных обходов, причины трансформаций и нивелирования обряда. Характеризуются аспекты рождественского ряженья, не дошедшие до наших дней. Поставлена задача совершить комплексное исследование современного состояния зимне-весеннего цикла календарных обрядов данного региона. В статье использованы собственные полевые исследования автора.

Ключевые слова: рождественское ряженье, вертеп, антиповедение, традиции, трансформация, маскировка и ряженья, мифологическое содержание и магические функции вертепа.

VERTEP as a main form of CHRISTMAS disguise in Ternopil region

The article analyzes particular qualities of modern Ukrainian Christmas Puppet Theater, Vertep in the Ternopil region, the preservation degree of the Vertep and shows the reasons of ordinance transformation and leveling . Also It characterizes those aspects of Christmas disguise that have not reached our days. The purpose of research – to research the transformations of ethnic culture in Ternopil region. Main task: perform complex research of the current situation with winter-spring cycle of calendar’s ritualism in the region. The article uses the author’s own fields of research.

Key words: Christmas disguise, Vertep, antypovedinka, tradition, transformation, masking and disguise, mythological content and magical features of Vertep.

читати далі »

Новосад Світлана - Етноформуючі чинники розвитку особистості

У статті охарактеризовано етноформуючі чинники розвитку особистості, а саме етноприродний, етнонаціональний та етнокультурний. Автор розкриває єдність цих чинників та доводить, що вони виступають способом осмислення й усвідомлення мотивів поведінки, духовної сутності як окремої особистості, так і цілої етнонації, її характерних особливостей і досягнень. У статті виявлено розуміння цінності українознавчо-філософського підходу до вивчення проблем особистості.

Ключові слова: чинники розвитку особистості, етноформуючі чинники: етнокультурний, етнонаціональний, етноприродний, етнонація, етнос, українці, українознавство, концентри, терен, природа, менталітет, українська людина, українська культура, етнонаціональна політика.

Этноформирующие факторы развития личности

В статье охарактеризованы этноформирующие факторы развития личности, а именно этноприродный, этнонациональный и этнокультурный. Автор раскрывает единство этих факторов и доказывает, что они выступают способом осмысления и осознания мотивов поведения, духовной сущности как отдельной личности, так и целой этнонации, ее характерных особенностей и достижений. В статье выявлено понимание ценности украинознавческо-философского подхода к изучению проблем личности.

Ключевые слова: факторы развития личности, этноформирующие факторы: этнокультурный, этнонациональный, этноприродный, этнонация, этнос, украинцы, украинознавство, концентры, территория, природа, менталитет, украинский человек, украинская культура, этнонациональная политика.

Ethno-formation factors of personality development

Ethno-formation factors of personality development such as ethno-natural, ethno-national and ethno-cultural are characterized in the article. The author reveals the unity of these factors and proves that they act as the way to understand the motive of behavior, spiritual essence as a separate personality so as whole ethno-nation, its character peculiarities and achievements. The understanding of Ukrainian studies and philosophical approach value to study the problems of personality is revealed in the article.

Key words: formation factors of personality, Ethno-formation factors: ethno-natural, ethno-national, ethno-cultural, ethno nation, ethnos, Ukrainians, Ukrainian studies, consenters, territory, nature, mentality, Ukrainian person, Ukrainian culture, ethno-national politics.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet