головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #2(31)
пошук по сайту
Коротя-Ковальська Валентина - Національна культура в українознавстві

В статті автор висловлює думки про роль українознавства, зокрема української національної культури як одного з важливих його концентрів, у вихованні особистості та розбудові держави.

Ключові слова: Україна, національна культура, духовний світ людини, культурна діяльність.

Национальная культура в украиноведении

В статье автор высказывает мысли о роли украиноведения, в частности украинской национальной культуры как одного из важнейших его концентров, в воспитании личности и строительстве развитого государства.

Ключевые слова: Украина, национальная культура, духовный мир человека, культурная деятельность.

читати далі »

Соколовська Клавдія - Творчі пошуки режисера В. Василька та їх втілення в українських театрах (1920 – 1925)

У статті висвітлено творчий доробок видатного українського театрального режисера В. Василька, акцентовано увагу на новаторських пошуках митця, їх сценічному втіленні.

Ключові слова: театральне мистецтво, творчий процес, режисерський постановочний план, сценічні засоби виразності.

Творческие искания режиссёра В. Василько и их воплощение в украинских театрах (1920 – 1925)

В статье освещено творческое наследие выдающегося украинского театрального режиссёра В. Василько, акцентировано внимание на его новаторских поисках, их сценическом воплощении.

Ключевые слова: театральное искусство, творческий процесс, режиссёрский постановочный план, сценические средства выразительности.

Creative Searches of Stage Director V. Vasylko and Their Embodiment in the Ukrainian Theatres (1920 – 1925)

In the article an author examined creative heritage of famous Ukrainian stage director V. Vasylko and accented attention on his innovative searches and their scenic embodiment.

Key words: theatre arts, creative process, stage direction, stage means of expression.

читати далі »

Дем’яненко Богдан - Інтонаційний запас української музики – єдність народнопісенної та професійної музичної творчості (на прикладі «Тріо для двох скрипок і альта» М.Лисенка)

У статті розглядається поняття інтонаційного запасу української музики як національно-ідентифікуючого фактора в професійній композиторській творчості та обґрунтовується глибинна єдність музичної мови в авторській і народній музичній творчості на рівні комплексу мелодичних інтонацій. На підтвердження зазначених положень зроблено інтонаційно-образний розбір «Тріо для двох скрипок і альта» М.Лисенка.

Ключові слова: інтонація, інтонаційний запас, інтонаційний комплекс, мелодика, мотив, музична мова, народнопісенна творчість.

Интонационный запас украинской музыки – единство народнопесенного и профессионального музыкального творчества (на примере «Трио для двух скрипок и альта» Н.Лысенко)

В статье рассматривается понятие интонационного запаса украинской музыки как национально-идентифицирующего фактора в профессиональном композиторском творчестве и обосновывается глубинное единство музыкального языка в авторском и народном музыкальном творчестве на уровне комплекса мелодических интонаций. Для подтверждения указанных положений сделан интонационно-образный разбор «Трио для двух скрипок и альта» Н. Лысенко.

Ключевые слова: интонация, интонационный запас, интонационный комплекс, мелодика, мотив, музыкальный язык, народнопесенное творчество.

читати далі »

Тарасенко Ірина - Культура як знакова система

Автор статті аналізує сучасні філософські уявлення про культуру як знакову систему, розглядає визначення терміна «семіосфера», механізми функціонування та динаміку культури. У семіотичній системі культури виділено головні структурні елементи (знак та символ). Звернено увагу на розуміння символу як тексту та усвідомлення культури як сукупності текстів, що підкреслює інтелектуальні властивості культури. У дослідженні культури як знакової системи, інформаційних процесів у культурі простежуються взаємозв’язки з теорією інформації.

Ключові слова: культура, текст, інформація, знакова система.

Культура как знаковая система

Автор статьи анализирует современные философские представления о культуре как о знаковой системе, рассматривает определение термина «семиосфера», механизмы функционирования и динамику культуры. В семиотической системе культуры выделены основные структурные элементы (знак и символ). Обращено внимание на понимание символа как текста и осознание культуры как совокупности текстов, что подчеркивает интеллектуальные свойства культуры. В исследовании культуры как знаковой системы, информационных процессов в культуре прослеживаются взаимосвязи с теорией информации.

Ключевые слова: культура, текст, информация, знаковая система.

Culture as the Sign System

This paper describes the modern philosophical conceptions of the culture as the sign system. The definition of «semiosphera», the mechanisms of functioning and dynamics of the culture are considered. The main structural elements (a sign and a symbol) are emphasized in the semiotic system of the culture. The conception of a symbol as a text and the culture as a set of texts underlines intellectual characteristics of the culture. While investigation the culture as the sign system and informational processes in culture the correlation with information theory is analyzed.

Key words: culture, text, information, sign system.

читати далі »

Гоцалюк Алла - Стародавня народна творчість – первісне джерело пізнання української праісторії (на прикладах обрядових пісень весняного циклу)

У статті розглядається проблема необхідності збереження культурного середовища етносу та відображено історико-культурне життя українського народу на різних етапах розвитку.

Ключові слова: веснянки, святково-обрядова культура, традиції, етнічна самосвідомість, обрядові дії.

Стародавнее народное творчество – первоисточник познания украинской праистории (на примерах обрядовых песен весеннего цикла)

В статье рассмотрена проблема необходимости сохранения культуры и отображена историко-культурная жизнь украинского народа на разных этапах развития.

Ключевые слова: веснянки, празднично-обрядовая культура, традиции, этническое самосознание.

Old peoples creation is primitive sourse recognize ukrains historican (for examples rituals songs of spring circle)

In the article scrutinized the problem recessity surrounding reservation of ethnical culture and refcection history-culture leave ukrain nation on the various stage development.

Key words: springsongs, marimad ritual culture, tradition, etions selflessness ritual actions.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet