головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #1(30)
пошук по сайту
Коротя-Ковальська Валентина - Українська пісня як планетарне явище

У статті розкривається феномен всесвітнього значення української пісні та музики в історичному процесі.

Ключові слова: духовний світ українського народу, українська дума, кобзарство, народна пісня, церковна музика, хорове мистецтво.

Украинская песня как планетарное явление

В статье раскрывается феномен всемирного значения украинской песни и музыки в историческом процессе.

Ключевые слова: духовный мир украинского народа, украинская дума, кобзарство, народная песня, церковная музыка, хоровое искусство.

Ukrainian Song as Global Phenomenon

In the article an author examined phenomenon of universal importance of Ukrainian song and music in historical context.

Key words: spiritual world of the Ukrainian people, Ukrainian duma, kobza art, folk song, church music, choral art.

читати далі »

Чікарькова Марія - Ціннісні орієнтації сучасного інформаційного суспільства та проблема контркультури

У статті розглянуто ситуацію формування системи штучних цінностей, визначених духом гедонізму, який стимулюється в системах масової комунікації сучасного інформаційного суспільства вульгаризованим постмодерністським філософствуванням, набуває характеру контркультури, спрямованої на остаточне «вивільнення» людини з-під влади традиційної християнської аксіології.

Ключові слова: гедонізм, духовні цінності, сучасна культура, інформаційне суспільство, національні цінності.

Ценностные ориентации современного информационного общества и проблема контркультуры

В статье рассмотрена ситуация формирования системы искусственных ценностей, определяемых духом гедонизма, который стимулируется в системах массовой коммуникации современного информационного общества вульгаризованным постмодернистским философствованием, приобретает характер контркультуры, направленной на окончательное «освобождение» человека из-под власти традиционной христианской аксиологии.

Ключевые слова: гедонизм, духовные ценности, современная культура, информационное общество, национальные ценности.

Axiological Orientations of Modern Information Society and Problem of Contrculture

The article is devoted to the problem of formation of system of artificial values determined by spirit of hedonism which is stimulated in the systems of mass communications of modern information society by vulgar postmodern philosophy and obtains features of contrculture directed on liberation of human from traditional Christian axiology.

Key words: hedonism, spiritual values, modern culture, information society, national values.

читати далі »

Соколовська Клавдія - Творче спрямування Одеського державного українського драматичного театру (1925 – 1928)

У статті висвітлюється роль Одеського державного українського драматичного театру у вихованні національної свідомості та патріотизму, розглядаються творчі пошуки та експерименти нового за типом театрально-видовищного закладу, започаткованого на державницьких засадах, з метою популяризації українського театрального мистецтва в Південному регіоні України.

Ключові слова: культурне будівництво, театральне мистецтво, організаційно-творча діяльність, пошуки та експерименти, ідейно-патріотичне виховання.

Творческое направление Одесского государственного украинского драматического театра (1925 – 1928)

В статье освещается роль Одесского государственного украинского драматического театра в воспитании национального сознания и патриотизма, рассматриваются творческие поиски и эксперименты нового по типу театрально-зрелищного учреждения, созданного на государственных началах, с целью популяризации украинского театрального искусства в Южном регионе Украины.

Ключевые слова: культурное строительство, театральное искусство, организационно-творческая деятельность, поиски и эксперименты, идейно-патриотическое воспитание.

Creative Direction of the Odesa Ukrainian Drama Theatre (1925 – 1928)

The article is devoted to role of Odesa Ukrainian Drama Theater for education of national consciousness and patriotism. The author examined creative searches and experiments of the new theatrical and entertainment establishment created on the state basis for popularization of the Ukrainian theatrical art in the Southern Ukraine.

Key words: cultural construction, theatrical art, organizational and creative activity, searches and experiments, ideological and patriotic education.

читати далі »

Гоцалюк Алла - Особливості святкування традиційної масниці в Україні в ХХ сторіччі

У статті аналізуються закономірності та історико-культурні особливості традицій святкування українцями Масниці.

Ключові слова: святкування, звичай, чіпляння «колодки», імітація, національна культура.

Особенности празднования традиционной Масленицы в Украине в ХХ столетии

В статье анализируются закономерности и историко-культурные особенности традиций празднования украинцами Масленицы.

Ключевые слова: празднования, обычай, цепляние «колодки», имитация, национальная культура.

Peculiarities of Celebration of Traditional Pancake Day in Ukraine in the XX Century

In the article an author examined historical and cultural peculiarities of celebration of Pancake Day by Ukrainians.

Key words: celebration, custom, imitation, national culture.

читати далі »

Орел Лідія - Красні квіти чорної землі

штрихи до портрета Марії Приймаченко з нагоди 100-річчя від дня народження

читати далі »

Слоновська Ольга - Український театр на Донеччині

Питання розвитку української мови та національної культури в нашій країні, на жаль, все ще залишаються актуальними. І особливо гострими вони є для східних регіонів, де довгі роки у населення “виховували” негативне ставлення до всього українського. Відбудовувати – не руйнувати, а тому процес повернення до коріння, усвідомлення української мови як рідної може затягнутися. Ось чому так важливо діяти у багатьох напрямках, активізувати якомога більше засобів впливу на людську свідомість...

читати далі »

Зеленчук Іван - Карпатська річка Чорний Черемош

Співавтор:

Ярослав Зеленчук - науковий співробітник Філії «Гуцульщина» НДІУ

У статті наведено результати першого етапу українознавчої експедиції по карпатській річці Чорний Черемош. Розглянуто природну, культурну й екологічну складові феномену Чорного Черемоша. Ставиться питання про надання всій річці Черемош статусу Національного заповідника України.

Ключові слова: українознавство, природа, культура, екологія, збереження, Українські Карпати, Гуцульщина, Чорний Черемош, річка, потік, гори, ліс.

Карпатская река Черный Черемош

В статье приведены результаты первого этапа украиноведческой экспедиции по карпатской реке Черный Черемош. Рассмотрена природная, культурная и экологическая составляющие феномена Черного Черемоша. Ставится вопрос о предоставлении всей реке Черемош статуса Национального заповедника Украины.

Ключевые слова: украиноведение, природа, культура, экология, сохранение, Украинские Карпаты, Гуцульщина, Черный Черемош, река, поток, горы, лес.

The Carpathian River Black Cheremosh

The results of the first stage of the Ukrainian studies expedition along the Black Cheremosh are presented in the research. The authors examined cultural and ecological constituents of the phenomenon of the Black Cheremosh and proposed to give the Black Cheremosh a status of the Ukrainian national natural reserve.

Key words: Ukrainian studies, nature, culture, preservation, Ukrainian Carpathians, Hutsulshchyna, the Black Cheremosh, a river, a stream, mountains, a forest.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet