головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2007   Число: #3(24)
пошук по сайту
Кожолянко Георгій - Від минулого до майбутнього – через духовні традиції

У статті досліджуються духовні традиції українського народу. Автор переконаний, що традиції – це золота ниточка, що з'єднує минуле українців з їх майбуттям.

Ключові слова: Україна, український народ, українознавство, традиції, культура.

От прошлого к будущему – через духовные традиции

В статье исследуются духовные традиции украинского народа. Автор переубежден, что традиции – это золотая ниточка, которая соединяет прошлое украинцев с их будущим.

Ключевые слова: Украина, украинский народ, украиноведение, традиции, культура.

From the pas to the future through traditions.

Spiritual traditions of the Ukrainian people is probed in this article. The author is convinced, that this traditions – is a gold filament, that zednue the pas of Ukrainians with their future.

Key words: Ukraine, Ukrainian people, Ukrainian studies, traditions, culture.

читати далі »

Горенко-Баранівська Лариса - Національна культура в системі освіти України

18 вересня 2007 р. у конференц-залі Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України відбувся “круглий стіл” на тему: “Національна культура в системі освіти України. Місце і роль культури у вищих навчальних закладах” за участю керівників вищих навчальних закладів м. Києва, вчених - українознавців, а також провідних фахівців в галузі освіти, української культури мистецтва...

читати далі »

Горенко-Баранівська Лариса - Новгород-сіверський осередок кінця XVIII – початку XIX ст. в контексті українознавчих досліджень

У статті висвітлено діяльність новгород-сіверського патріотичного гуртка “автономістів” кінця XVIII – початку XIX ст. в контексті національного культуротворення та піднесення національної свідомості українського народу. Також представлено культурно-музичне життя на теренах Новгород-Сіверського намісництва зазначеного періоду і, передусім, ролі новгород-сіверського осередку у збереженні та розвитку української національної культури. Крім того, йдеться про місце і роль нащадків колишнього гетьмансько-старшинського середовища як представників нової провідної верстви кінця XVIII – початку XIX ст. у цьому розвитку, оскільки саме вони, як підкреслював історик О.Оглоблін, забезпечили “безперервність українського історичного і культурного процесу”.

Ключові слова: націєтворення, культуротворення, українська національна культура, Новгород-Сіверське намісництво, новгород-сіверський патріотичний гурток “автономістів” 90-х років XIX ст., новгород-сіверський культурний осередок, національна еліта України XVIII–XIX ст., нащадки гетьмансько-старшинського середовища, представники верхівки гетьманської адміністрації, світоглядні засади українського народу, національно-визвольний рух, культурно-музичне життя, культурний та інтелектуальний потенціал українського шляхетства, українознавство, українознавчі дослідження.

Новгород-северский центр в конце XVIII – начале XIX ст. в контексте украиноведческих исследований

В статье отображена деятельность новгород-северского патриотического общества “автономистов” конца XVIII – начала XIX ст. в контексте национального культурного созидания и активизации национальной сознательности украинского народа. Также представлена культурно-музыкальная жизнь на территории Новгород-Северского наместничества этого периода и, прежде всего, роль новгород-северского центра в сохранении и развитии украинской национальной культуры. Кроме того, рассматривается роль наследников гетманско-старшинской среды как представителей нового поколения национальной элиты конца XVIII – начала XIX ст. в этом развитии, поскольку именно они, как подчёркивал историк А.Оглоблин, обеспечили “непрерывность украинского исторического и культурного процесса”.

Ключевые слова: нациообразование, культурное созидание, украинская национальная культура, Новгород-Северское наместничество, новгород-северское патриотическое общество “автономистов” 90-х годов XIX ст., новгород-северский культурный центр, национальная элита Украины XVIII–XIX ст., наследники гетманско-старшинской среды, представители верховного командования гетманской администрации, мировоззренческие основы украинского народа, национально-освободительное движение, культурно-музыкальная жизнь, культурный и интеллектуальный потенциал украинского дворянства, украиноведение, украиноведческие исследования.

The Novgorod-Siverskіy society of the end XVIII – the first half XIX century into the context of the system the Ukrainian study

Into the investigation reflection to the activities of the Novgorod-Siverskіy patriotic society “autonomous” of the end XVIII – beginning XIX-th century into the context of the national culturality and elevated to the national consciousness of the Ukrainian people. Also represent music-cultural life on the territorial at the Novgorod-Siverskіy region this is period’ and, first of all, the role Novgorod-Siverskіy patriotic society into the preservation and development to the Ukrainian national culture. Besides, the author of the article reflection to the place and role hereditary of the Cossack-hetman entourage as represent the new hereditary of the chielf the end XVIII – beginning XIX-th century in this, whis, as emphasize O.Ogloblin, provide “continuous of the Ukrainian historical and cultural process”.

Key words: nation create, cultural create, Ukrainian national culture, town Novgorod-Siverskіy, Novgorod-Siverskіy region, Novgorod-Siverskіy patriotic society “autonomous” 90-th year XIX-th century, Novgorod-Siverskіy cultural society, hereditary of the chielf to the Hetman-Cossacks’ state, national elite of the Ukraine the end XVIII – XIX-th century, hereditary of the Cossack-hetman entourage, representative to the supreme of the Hetman-Cossacks’ administration, world outlook of the Ukrainian people, national and liberation movement, music-cultural life, cultural and intellectual complect of the Ukrainian elite, continuous of the Ukrainian historical and cultural process, Ukrainian study, system the Ukrainian study.

читати далі »

Зеленчук Іван - Проблеми збереження народної архітектури Гуцульщини

В статті розглядаються проблеми збереження старих дерев’яних житлових будинків на Гуцульщині, що мають архітектурну цінність, зведення нових житлових будівель у гуцульському архітектурному стилі та надання окремим населеним пунктам Гуцульщини (чи їх частинам) статусу історичних населених місць України.

Ключові слова: народна дерев’яна архітектура, реєстр пам’яток, спадщина гуцулів.

Проблемы сохранения народной архитектуры Гуцульщины

В статье рассматриваются проблемы сохранения старых деревянных жилых домов на Гуцульщине, которые имеют архитектурную ценность, постройка новых жилых строений в гуцульском архитектурном стиле и предоставление отдельным населенным пунктам Гуцульщины (или их частям) статуса исторических населенных мест Украины.

Ключевые слова: народная деревянная архитектура, регистр достопримечательностей, наследие гуцулов.

Problems of Maintenance of National Architecture in Guzul Region

In the article author examined problems of maintenance of old Guzul wooden houses which have special architecture value, problems of building of new houses in Guzul architectural style and problems of granting Guzul localities (or their parts) status of historical localities of Ukraine.

Keywords: national wooden architecture, register of reminders, inheritance of Guzuls.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet