головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2004   Число: #4(13)
пошук по сайту
Чебикін Андрій - Українське образотворче мистецтво як дзеркало духовної історії народу

У статті стисло аналізуються ґенеза та особливості поступу українського національного мистецтва від часів Київської Руси до начала ХХІ сторіччя. Особливу увагу приділено розвитку мистецьких навчальних закладів на Україні та їх ролі у становленні вітчизняної школи образотворчого мистецтва та архітектури.

Ключові слова: фреска, мозаїка, ікономалювання, мистецтво, розвиток, архітектурна традиція, пейзаж, жанр.

Украинское изобразительное искусство как зеркало духовной истории народа.

В статье кратко анализируются становление и особенности развития украинского национального искусства от времен Киевской Руси до начала ХХІ века. Особое внимание уделено развитию художественных учебных заведений на Украине и их роли в становлении отечественной школы изобразительного искусства и архитектуры.

Ключевые слова: фреска, мозаика, иконопись, искусство, развитие, архитектурная традиция, пейзаж, жанр.

Ukrainian Fine Art as Mirror of Spiritual Life of the Nation

The article is devoted to establishment and peculiarities of development of the Ukrainian national art since Kyiv Rus up till now. Author described development of artistic education institutions in Ukraine and their role in establishment of native school of fine art and architecture.

Key words: fresco, mosaic, icon painting, art, development, architecture tradition, landscape painting, genre.

читати далі »

Погребенник Володимир - Інонаціональні мотиви поезії Юрія Федьковича

Стаття присвячена вивченню інонаціональних мотивів в українській літературі на прикладі творчості Юрія Федьковича як однієї з ланок у системі зв’язків із світовою культурою та літературою. Автор аналізує різні форми ідейно-художньої реалізації цих зв’язків у публіцистичних і художніх творах письменника.

Ключові слова: інтернаціональні риси літератури, інонаціональне культурне середовище, генетичні зв’язки, поетичне накладання, демократична спрямованість, фольклорні зразки, «слов'янська тема», почуття патріотизму і національної гордості, інтернаціональне єднання, універсалізм.

Инонациональные мотивы поэзии Юрия Федьковича

Статья посвящена изучению инонациональных мотивов в украинской литературе на примере творчества Юрия Федьковича как одного из звеньев в системе связей с мировой культурой и литературой. Автор анализирует разные формы идейно-художественной реализации этих связей в публицистических и художественных произведениях писателя.

Ключевые слова: интернациональные черты литературы, инонациональная культурная среда, генетические связи, поэтическое наложение, демократическая направленность, фольклорные примеры, «славянская тема», чувство патриотизма и национальной гордости, интернациональное единение, универсализм.

Alien National Motives of Fed’kovych’s Poetry

The article is devoted to study of alien national motives in Ukrainian literature on the example of Fed’kovych’s poetry as one of links in the system of connections with the world culture and literature. Author analyses different forms of ideological and artistic realization of these connections in publicistic and artistic works of the writer.

Key words: international features of literature, alien national cultural environment, genetic connections, democratic direction, folk-lore examples, “Slavic” theme, sense of patriotism and national pride, international unity, universalism.

читати далі »

Горенко-Баранівська Лариса - Національна культура та освіта в контексті сучасних реалій глобалізації

У статті висвітлюються та аналізуються сучасні актуальні проблеми національної освіти, культури в контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Обгрунтовується визначальна роль характеру, спрямованості освіти та культури у вирішенні сучасних проблем глобалізації та перспектив розвитку українського суспільства.

Ключові слова: українська національна культура, національна освіта, державотворення, культуротворення, культурна політика, інтеграція, культурознавство, українознавство, концентр “Україна – культура”.

Национальная культура и образование в контексте современных реалий глобализации

В статье отображены и проанализированы современные актуальные проблемы национального образования, культуры в контексте интеграции в eвропейское образовательное пространство. Также обосновывается определяющая роль характера, направленности образования и культуры для решения современных проблем глобализации и перспектив развития украинского общества.

Ключевые слова: украинская национальная культура, национальное образование, построение государства, культурная политика, интеграция, культуроведение, украиноведение, концентр “Украина – культура”.

National Culture and Education in the Context of Modern Realities of Globalization

In the article author analyzed current problems of national education and culture in the context of integration into European educational area. The researcher examined important role of essence and orientation of education and culture for the decision of modern problems of globalization and prospects of development of the Ukrainian society.

Key words: Ukrainian national culture, national education, state creation, culture creation, cultural policy, integration, cultural studies, Ukrainian studies, concenter “Ukraine – culture”.

читати далі »

Хоменко Олександр - Григорій Косинка як вербальний практикум: ідеологія модернізації та автентика надчасся

Автор статті аналізує літературну ситуацію 20 – 30-х рр., яка склалася довкола критично сприйнятого сучасниками українського письменника Григорія Косинки. У статті досліджується феномен «випадання» письменника зі свого часу й водночас суголосності їй в органічній творчій реалізації автентики національного екзистенційного коду.

Ключові слова: критичне збурення, офіційна «схема-канал», «світоглядне відчуження», суголосність добі, автентика, екзистенційний національний код.

Григорий Косынка как вербальный практикум

Автор статьи анализирует литературную ситуацию 20 – 30-х гг., которая сложилась вокруг критически воспринятого современниками украинского писателя Григория Косинки. В статье исследуется феномен «выпадения» писателя из своего времени и одновременно созвучности ей в органической творческой реализации автентики национального экзистенциального кода.

Ключевые слова: критическое возмущение, официальная «схема-канал», «мировоззренческое отчуждение», созвучие эпохе, автентика, национальный экзистенциальный код.

Grygoriy Kosynka as Verbal Practice

The article is devoted to analysis of literary events of 20-s – 30-s of the XX century involving Ukrainian writer Grygoriy Kosynka.

Key words: critical indignation, official «scheme-channel», “ideal subtraction”, existential national code.

читати далі »

Ляxоцький В. - Чи готова національна інтелігенція до розбудови консенсусної демократії...

У статті розкривається походження поняття «інтелігенція» та трансформація, яка відбулася з його значенням в різних культурах. Особливо автор зупиняється на українських дослідженнях та аналізує значення української інтелігенції на сучасному етапі.

Ключові слова: італійське походження, символічне значення, національна еліта, поділ, менталітет, інтелектуальний продукт, питання влади.

Готова ли национальная интеллигенция к перестройке консенсусной демократии

В статье раскрывается происхождение понятия «интеллигенция» и трансформация, которая состоялась с его значением в разных культурах. Особенно автор останавливается на украинских исследованиях и анализирует значение украинской интеллигенции на современном этапе.

Ключевые слова: итальянское происхождение, символическое значение, национальная элита, разделение, менталитет, интеллектуальный продукт, вопрос власти.

Whether National Intelligentsia Is Ready to Rebuild Consensus Democracy

The article is devoted to examination of origin of notion «intelligentsia» and transformation of its meaning in different cultures. Author distinguished the Ukrainian researches and analyzed value of the Ukrainian intelligentsia at the present stage.

Key words: Italian origin, symbolic meaning, national elite, division, mentality, intellectual product, problem of power.

читати далі »

Костянтинова Світлана - Культ мови в культурі середовища

Співавтори

Аліна Пономаренко - к. філол.н., зав. відділу мови

Світлана Яременко - н.с. відділу мови НДІУ м.Київ

У статті наведено практичне обґрунтування результатів моніторингу з мовних питань, що був проведений у НПУ імені М.П. Драгоманова на соціально-гуманітарному факультеті та факультеті української філології.

Ключові слова: антропоцентрична парадигма, соціолінгвістичні дослідження, моніторинг, сучасна мовна особистість, мовна політика, мовна стійкість, духовний універсум мови, українська мовна амбітність.

Культ языка в культуре среды

В статье приведено практическое обоснование результатов мониторинга по языковым вопросам, который был проведен в НПУ имени М.П. Драгоманова на социальногуманитарном факультете и факультете украинской филологии.

Ключевые слова: антропоцентрическая парадигма, социолингвистические исследования, мониторинг, современная языковая личность, языковая политика, языковая стойкость, духовный универсум языка, украинская языковая амбициозность.

Cult of Language in the Culture of Environment

In the article authors substantiated results of monitoring of linguistic problems which was held at Philological and Humanitarian Departments of National Pedagogical University named after Mykhailo Drahomanov.

Key words: anthropocentric paradigm, sociolinguistic researches, monitoring, modern linguistic individuality, linguistic policy, linguistic firmness, spiritual universe of a language, Ukrainian linguistic ambish.

читати далі »

Єрмоленко Світлана - Феномен української літературної мови: історичний та національно-культурний вимір

У статті йдеться про статус української мови як самостійного історично-культурного феномена, характерної ознаки української нації; розглянуто термінологічний зміст поняття «рідна мова».

Ключові слова: мовне питання, українська літературна мова, рідна мова, денаціоналізація, рідномовні обов’язки, етнос (нація), національна мова.

Феномен украинского литературного языка: историческое и национально-культурное измерение

В статье идет речь о статусе украинского языка как самостоятельном исторически культурного феномена, характерного признака украинской нации; рассмотрено терминологическое содержание понятия «родной язык».

Ключевые слова: языковой вопрос, украинский литературный язык, родной язык, денационализация, родноязычные обязанности, этнос (нация), феномен, национальный язык.

Phenomenon of the Ukrainian Literary Language: Historical, National and Cultural Dimension

In the article author analyzed the Ukrainian language as independent historical and cultural phenomenon of the Ukrainian nation and examined notion of the term “native language”.

Key words: linguistic question, Ukrainian literary language, native language, denationalization, ethnos (nation), national language.

читати далі »

Кириченко Раїса - Тарас Шевченко і Франція: до історії франко-українських культурних взаємин

У статті даний огляд франкомовної україніки впродовж кінця ХІХ ст. і до сьогодення, присвячений вивченню творчого доробку українського поета Т.Г.Шевченка.

Ключові слова: україніка, джерельна база, світове письменство, українська діаспора, шевченкознавці.

Тарас Шевченко и Франция: к истории франко-украинских культурных взаимоотношений

В статье дан обзор франкоязычной украиники за период с конца ХІХ века и по сегодняшний день, посвященный творческому наследию украинского поэта Т.Г.Шевченка.

Ключевые слова: украиника, источниковая база, всемирные писатели, украинская диаспора, шевченковеды.

Taras Shevchenko and France: History of Franco-Ukrainian Cultural Relations

In the article author examined Francophone Ukrainian literature (Ukrainika) devoted to research of Taras Shevchenko’s creative work.

Key words: Ukrainika, source base, worldwide literature, Ukrainian Diaspora, researchers of Shevchenko’s life and creative activity.

читати далі »

Красавіна Валентина - Мовний образ України, українського народу в історичних романах про добу козацтва

У статті простежено як в історичних романах Пантелеймона Куліша, І. Нечуя-Левицького, Андрія Чайковського репрезентовано поняття Україна. Автор вказує на існування національно-культурних мовних стереотипів.

Ключові слова: національна свідомість, запорізьке козацтво, патріотизм, лексеми, епітети, порівняння, мовні стеоретипи.

Языковой образ Украины, украинского народа в исторических романах об эпохе казачества

В статье прослежено как в исторических романах Пантелеймона Кулиша, И. Нечуя-Левицкого, Андрея Чайковского представлено понятие Украина. Автор указывает на существование национально-культурных языковых стереотипов.

Ключевые слова: национальное сознание, запорожское казачество, патриотизм, лексемы, эпитеты, сравнение, языковые стереотипы.

Linguistic Image of Ukraine and Ukrainian people in Historical Novels about Cossack Times

The article is devoted to examination of image of Ukraine in the historical novels of P. Kulish, I. Nechui-Levyts’kyi, and A. Chaikovs’kyi. Author pointed at existence of national and cultural linguistic stereotypes.

Key words: national consciousness, Zaporizhian Cossacks, patriotism, lexemes, epithets, comparison, linguistic stereotypes.

читати далі »

Поповичук Олеся - Кольористика у фольклорі та в романі Валерія Шевчука "Дім на горі": спроба порівняльного аналізу

Науковий керівник:

Н. Шпильова - зав. відділом соціально - гуманітарних дисциплін гімназії

У статті на основі аналізу творів В.Шевчука трактується погляд письменника на колористичний епітет та розкривається глибинна закоріненність його творчості у фольклорній традиції. Простежуються шляхи, якими В.Шевчук розкриває ідейний зміст своїх творів крізь призму фольклорної колористики.

Ключові слова: колористика, епітет, поетичність, фольклор, ідея, тема, зміст, народна творчість, символ.

Колористика в фольклоре и в романе Валерия Шевчука «Дом на горе»: попытка сравнительного анализа.

В статье на основе анализа произведений В.Шевчука трактуется взгляд писателя на колористический эпитет и показано, что фольклорные традиции – основные истоки его творчества. Прослеживаются пути, посредством каких В.Шевчук раскрывает идейное содержание своих произведений сквозь призму фольклорной колористики./p>

Ключевые слова: колористика, эпитет, поэтичность, фольклор, идея, тема, содержание, народное творчество, символ.

Coloristics in Folklore and in Roman Shevchuk’s Novel “Hill House”: Attempt of Comparative Analysis.

The article is devoted to examination of Shevchuk’s views on coloristic epithet and connection of his creative activity with folklore tradition. Author analyzed methods of Shevchuk’s expression of ideal content of his works through the prism of folklore coloristics.

Key words: coloristics, epithet, poetry, folklore, idea, theme, content, folklore, symbol.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet