головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2004   Число: #2(11)
пошук по сайту
Барабаш Світлана - Поезії

читати далі »

Попович Людмила - Стереотип мови в українській мовній картині світу

У статті досліджено мовну картину світу українців та виокремлено її стеоретипи за різними когнітивними моделями.

Ключові слова: мовна картина світу, когнітивні моделі, принцип аналогії, антропологія, стеоретипи, індивідуальні прототипні концентри, мовлення, мова, комунікація.

Стерeoтипы языка в украинской языковой картине мира

В статье исследовано языковую картину мира украинцев и выделено стеоретипы за разными когнитивными моделями.

Ключевые слова: языковая картина мира, когнитивные модели, принцип аналогии, антропология, стеоретипы, индивидуальные прототипные концентры, речь, язык, коммуникация.

Language Stereotypes in Ukrainian Linguistic Picture of the World

In the article author researched Ukrainians’ linguistic picture of the world and distinguished its stereotypes according to different cognitive models.

Key words: linguistic picture of the world, cognitive models, principle of analogy, anthropology, stereotype, individual prototype concenters, speech, language, communication.

читати далі »

Зорівчак Р. - Григорій Кочур як історик українського перекладу (цитати)

читати далі »

Кононенко Петро - Григорій Кочур у ролі Гамлета

Уявляю подив, який може виникнути в читача, котрий знає: Григорій Кочур на сцені ролі Гамлета не виконував. Хіба що десь, колись, на аматорській сцені. Але заспокою: про це й не йдеться...

читати далі »

Стріха Максим - Кочур і Данте

В статті робиться огляд дантівських мотивів у житті і творчості українського перекладача й літературознавця Григорія Кочура. Автор підкреслює, що творчість Г. Кочура для українського літературознавства була етапною і за енциклопедною широтою охоплення, за сумлінністю і за відсутністю ідеологічних штампів.

Ключові слова: дантівські мотиви, українська література, переклад, редактор, літературознавство.

Кочур и Данте

В статье делается осмотр дантовских мотивов в жизни и творчестве украинского переводчика и литературоведа Григория Кочура. Автор подчеркивает, что творчество Г. Кочура для украинского литературоведения былo этапным и за энциклопедичной широтой объема, за добросовестностью и за отсутствием идеологических штампов.

Ключевые слова: дантовские мотивы, украинская литература, перевод, редактор, литературоведение.

Kochur and Dante

In the article author examined Dante motives in life and creative activity of famous Ukrainian translator and literary critic Grigory Kochur. The author emphasized that his creation has a great significance for Ukrainian literary criticism.

Key words: Dante’s motives, Ukrainian literature, translation, editor, literary criticism.

читати далі »

Хоменко Олександр - Десять років довкола озера (огляд українського літпроцесу з 1993до 2003 рр.)

Автор статті робить аналіз літературних реалій в Україні з 1993 до 2003 рр. в суспільно-історичному контексті сучасності. В досліженні за психолого-філософським критерієм оглядаеться творчість літераторів станіславсько-львівської, київсько-житомирської, харківської літературних шкіл. Автор окремо характеризує прозу, поезію, есеїстику цього періоду, роблячи висновок, що саме завдяки есеїстиці українському слову найефективніше вдається долати глобалізаційні процеси.

Ключові слова: літературний процес, література, національне письменство, проза, поезія, ессеїстика, екзистенційний традиціоналізм, глобалізація, сучасність.

Десять лет вокруг озера

Автор статьи делает анализ литературных реалий в Украине с 1993 до 2003 г. в общественно-историческом контексте современности. В исследовании за психолого-философским критерием осматривается творчество литераторов станиславско-львовской, киевско-житомирской, харьковской литературных школ. Автор отдельно характеризирует прозу, поэзию, ессеистику этого периода, делая вывод, что именно благодаря эссеистике украинскому слову эффективнее всего удается превозмогать глобализационные процессы.

Ключевые слова: литературный процесс, литература, национальное писательство, проза, поэзия, ессеистика, экзистенциональный традиционализм, глобализация, современность.

Ten Years around the Lake (Review of Ukrainian Literary Process from 1993 till 2003)

Literary realities in Ukraine from 1993 till 2003 in social and historical context of modernity are analyzed in the article. In the research according to psychological and philosophical criterion author examined creation of writers from Stanislav-Lviv, Kyiv-Zhytomyr, Kharkiv literary schools. The researcher gave separate characteristics to prose, poetry and essayistics of that period.

Key words: literary process, literature, national writing, prose, poetry, essayistics, existential traditionalism, globalization, modernity.

читати далі »

Гумецька Ася - Поет Абрам Кацнельсон як зразок інтеграції

Автор статті на прикладі життя і творчості Абрама Кацнельсона розглядає українську мову як базовий фактор інтеграції українського суспільства. В статті наголошується, що любов до рідної мови є початком українізації. Думки, висловлені в дослідження підкріпляються прикладом життя і творчості визначного українського поета, культурного і суспільного діяча Абрама Кацнельсона.

Ключові слова: українська мова, інтеграція, українізація, культура, патріотизм.

Поэт Абрам Кацнельсон как пример интеграции

Автор статьи на примере жизни и творчества Абрама Кацнельсона рассматривает украинский язык как главный фактор интеграции украинского общества. В статье подчеркивается, что любовь к родному языку является началом украинизации. Мысли, изложенные в исследовании подкрепляются примером жизни и творчества выдающегося украинского поэта, культурного и общественного деятеля Абрама Кацнельсона.

Ключевые слова: украинский язык, интеграция, украинизация, культура, патриотизм.

Poet Abram Katsnelson as Example of Integration

Author of the article by example of life and creation of Abram Katsnel'son examines Ukrainian language as a main factor of integration of the Ukrainian society. He emphasized that love to the mother tongue is a beginning of Ukrainization. Ideas developed in the research are confirmed by example of life and creative activity of Abram Katsnel'son, a prominent Ukrainian poet, cultural and public figure.

Key words: Ukrainian, integration, Ukrainization, culture, patriotism.

читати далі »

Мельничук Богдан - Серце, що вмістило Буковину й світ

В статті розглядається роль і місце творчості О. Кобилянської в суспільно-культурному житті України. Письменниці надається центрове місце в українському літературному процесі. Автор наголошує, що Ольга Кобилянська – як християнка, громадянка, патріотка показала своїм життям і творчістю велику любов і до Буковини, і до України, і до всього світу.

Ключові слова: український народ, громадське життя, суспільство, мистецтво, екологія.

Сердце, что охватило Буковину и мир

В статье рассматриваются роль и место творчества О. Кобылянской в общественно-культурной жизни Украины. Писательнице определяется ценральное место в украинском литературном процессе. Автор подчеркивает, что О. Кобылянская – как христианка, гражданка, патриотка показала своей жизнью и творчеством большую любовь и к Буковине, и к Украине, и ко всему миру.

Ключевые слова: украинский народ, общественная жизнь, общество, искусcтво, экология.

Heart Which Comprehended Bukovyna and the World

In the article uthor examined role of Olha Kobylyanska’s creation in public and cultural life of Ukraine. The researcher considers that Kobylyanska took a central place in the Ukrainian literary process. The author emphasizes that Olha Kobylyanska as a christian, citizen and patriot of her country expressed with her life and creation a large love to Bukovyna, to Ukraine, and to the whole world.

Key words: Ukrainian people, public life, society, art, ecology.

читати далі »

Філіпчук Наталія - Мистецькі традиції у родинному вихованні сім’ї Івасюків

У статті розповідається про виховні традиції й підходи сімейного виховання в середовищі сучасної української інтелігенції, зокрема, у відомій родині Івасюків, яка виростила талановитого украинского композитора Володимира Івасюка.

Ключові слова: сімейне виховання, родинні традиції, особисто - орієнтована освіта, творча взаємодія дітей і батьків, формування ідеалів, неповторність індивідуального виховання в сім’ї, виховний вплив батьків на дітей.

Традиции искусства в семейном воспитании семьи Ивасюков

В статье рассказывается о традициях воспитания и подходах семейного воспитания в известной семье Ивасюков, которая воспитала талантливого украинского композитора Владимир Ивасюка.

Ключевые слова: семейное воспитание, семейные традиции, ориентация на индивидуальное, личностное образование, творческое взаимодействие детей и родителей, формирование идеалов, неповторность индивидуального воспитания в семье, влияние родителей на воспитьание детей.

Artistic Traditions in the Ivasyuks’ Family Education

In the article author described educational traditions and approaches to family education in the famous family of the Ivasyuks which brought up talented Ukrainian composer Volodymyr Ivasyuk.

Key words: family education, family traditions, personalized education, creative co-operation of children and parents, formation of ideals, uniqueness of individual education in the family, influence of parents on children.

читати далі »

Данюк Наталія - Проблема української мови у літературній творчості та громадському світогляді А.Свидницького

У статті висвітлено проблему української мови у літературній та громадській діяльності А. Свидницького та виокремлено шляхи вирішення проблеми мови у світогляді письменника.

Ключові слова: лінгвоцид, дискримінація, мовне питання, русифікація, полонізація, національна ідентичність, літературна мова, поліфункціональність.

Проблема украинского языка в литературном творчестве и общественном мировоззрении А. Свидницкого

В статье отражена проблема украинского языка в литературной и общественной деятельности А. Свидницкого и выделены пути решения проблемы языка в мировоззрении писателя.

Ключевые слова: лингвоцид, дискриминация, языковой вопрос, русификация, полонизация, национальная идентичность, литературный язык, полифункциональность.

Problem of the Ukrainian Language in Svydnytskyi’s Literary Creation and Public Outlook

In the article author described the problem of Ukrainian language in Svydnytskyi’s literary and public activity and examined the ways of solving of the problem in the world view of a writer.

Key words: linguocide, discrimination, linguistic question, Russification, Polonization, national identity, literary language, poly-functionality.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet