головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2003   Число: #3(8)
пошук по сайту
Мокренко А.Ю. - Наша дума, наша пісня

Діти. Найдорожчий, безцінний спадок, який ми лишаємо Майбутньому, інстинктивно відчуваючи сенс життя у простому його продовженні та покращенні його на землі. Щоб діти несли наш дух далі і щоб вони були щасливіші за нас. Усі людські боріння - ідеологічні, політичні, економічні, соціальні, екологічні – у цьому простому руслі підсвідомої філософії усього живого, хоча зіткнення протиріч надто часто у людській історії приводило і приводить до протилежного результату: страждають саме діти. Бо вони най-незахищеніші...

читати далі »

Хоменко Олександр - Фізіологія «парнокопитних»

Що в цій ситуації направду вражає якнайбільше -так це те, що за цілих 50 з гаком років, починаючи десь від кінця 40-х минулого вже століття, коли тов. Жданов дав класичні в своїй завершеності зразки жанру, структурні й напрямні погромної журналістики залишились у принципі незмінними...

читати далі »

Хоменко Олександр - Досвід полемічної прози наприкінці тисячоліття, або репортаж із «України навпаки»

Твердження про те, що якість літературного твору, його місце в системі координат культурної ієрархії обернено пропорційне його популярності серед громади і, сказати б, «читабельності», вже стало певним загальним місцем в сучасному українському «високочолому» літературно-критичному дискурсі...

читати далі »

Вернудіна Ірина - Закони поетичної асоціації ідей в контексті теорії художньої творчості І.Я.Франка

Стаття присвячена поглядам Івана Франка як митця, літературознавця і філософа на природу творчого процесу. Розвідка заснована на аналізі його літературно-критичного трактату «Із секретів поетичної творчості», яка висвітлює розуміння механізмів пізнання через свідоме і несвідоме, виникнення художніх асоціацій, що на їх основі мислитель склав особливі закони поетичної асоціації ідей.

Ключові слова: філософсько-естетичні наукові пошуки, естетико-термінологічний словник, механізми творчого процесу, «верхня» і «нижня» свідомість, еруптивність, художні асоціації.

Законы поэтической ассоциации идей в контексте теории художественного творчества И.Я. Франка

Статья посвящена взглядам Ивана Франка как художника, литературоведа и философа на природу творческого процесса и основана на анализе его литературно-критического трактата «Из секретов поэтического творчества», который раскрывает понимание механизмов познания через сознательное и бессознательное, возникновение художественных ассоциаций, на основе которых мыслитель сформулировал специфические законы поэтической ассоциации идей.

Ключевые слова: философско-эстетические научные поиски, эстетико-терминологический словарь, механизмы творческого процесса, «верхнее» и «нижнее» сознание, эруптивность, художественные ассоциации.

Laws of Poetic Connection of Ideas in the Context of Franko’s Artistic Theory

The article is devoted to Franko’s opinion concerning nature of creative process. The researcher analyzed Franko’s literary-critical tractate devoted to examination of mechanisms of consciousness and appearance of artistic connection which became the basis for specific laws of poetic connection of ideas.

Key words: philosophical and aesthetic scientific researches, aesthetic terminological dictionary, mechanisms of creative process, “upper” and “lower” consciousness, artisctic connections.

читати далі »

Чолану Людмила - Образ пісні в ліриці М.Рильського

15-літнім юнаком М.Рильський написав вірш "Пісня" і присвятив його Миколі Лисенкові...

читати далі »

Гомотюк Оксана - Українознавчі дослідження Івана Франка

Мета статті полягає у висвітленні напрямів наукової діяльності Івана Франка як українознавця, який вперше почав утверджувати думку про самобутність культури українського народу як рівноправного члена світової громадськості. Автор зосереджується на детальному огляді складових українознавчого доробку вченого і відстежує головну мету його пошуків.

Ключові слова: наукова творчість, система поглядів на Україну, самобутність українського народу, українська освіта, українці як економічна, культурна і етнічна спільнота, етнографічні дослідження, служіння Україні, українознавство, народництво, філософське осмислення, історичний компонент, нова література, періодизація, методологічні принципи

Украиноведческие исследования Ивана Франка

Цель статьи – показать направления научной деятельности Ивана Франка как украиноведа, который впервые начал утверждать мысль о самобытности культуры украинского народа как равноправного члена мировой общественности. Автор сосредотачивается на детальном описании составных частей укриноведческого наследия ученого и прослеживает главную цель его поисков.

Ключевые слова: научное творчество, система взглядов на Украину, самобытность украинского народа, украинское образование, украинцы как економическая, культурная и этническая общность, этнографические исследования, служение Украине, украиноведение, народничество, философское осмысление, исторический компонент, новая литература, периодизация, методологические принципы.

Ivan Franko’s Researchers in Ukrainoznavstvo

The purpose of the article is to analyze directions of scientific activity of Ivan Franko as the first Ukrainian researcher who proved the idea of originality of culture of the Ukrainian people as equal member of the world public. Author focused on the detailed review of components of Franko’s works on Ukrainoznavstvo and followed the main aim of his researches.

Key words: scientific creation, originality of the Ukrainian people, Ukrainian education, Ukrainians as economic, cultural and ethnic community, ethnographic researches, Ukrainoznavstvo, philosophical comprehension, historical component, new literature, periodization, methodological principles.

читати далі »

Йовенко Світлана - Феномен Рауля Чілачави у контексті культури «Двох Вітчизн»

15 Травня цього року відомому письменнику, перекладачеві, заслуженому діячу мистецтв України Раулю Чілачаві виповнюється п'ятдесят п'ять років.

читати далі »

Горський Вілен - Подорож як феномен культури (погляд з українського берега)

У статті осмислюється сутність сучасного стану української культури, з огляду на роль мандрівки в історії українського народу. Починаючи від часів періоду Київської Русі аналізується традиція описів мандрівок по святих місцях і розглядається настанова на подорож як суттєвий компонент життєвої позиції представників тогочасної києво-руської культури, як фактор, що сприяє розвиткові мислення людини.

Ключові слова: культура, мандрівка, ментальність, враження, буття, мислення.

Путешествие как феномен культуры (взгляд с украинского берега)

В статье осмысливается сущность современного состояния украинской культуры, с точки зрения роли путешествия в истории украинского народа. Начиная с периода Киевской Руси, анализируется традиция описания путешествия святыми местами и рассматривается настрой на путешествие как существенный компонент жизненной позиции представителей киево-русской культуры, как фактор, который способствует развитию мышления человека.

Ключевые слова: культура, путешествие, менталитет, впечатление, бытие, мышление.

Traveling as Phenomenon of Culture

The article is devoted to analysis of current state of the Ukrainian culture. Author analyzed tradition of description of traveling to holy places and examined intention to travel as substantial component of life position in Kievo-Russian culture and as factor of development of human thinking.

Key words: culture, traveling, mentality, impression, being, thinking.

читати далі »

Гірник Катерина - Поезії. Читаючи «Диво»...

читати далі »

Придатко Тамара - Народне мистецтво у контексті українознавства

Мистецтво – складова частина загального процесу естетичного розвитку людини. У багатогранному порядку естетичних явищ культури воно відрізняється своїм внутрішнім законом – умінням створювати прекрасний предмет незалежно від виду художньої діяльності. Розвиток техніки, раціоналізація життя, прогрес знань, інформаційні навантаження, стандартизоване серійне виробництво створюють такі умови, що розвиток особи значною мірою залежить від гармонізуючих властивостей мистецтва...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet