головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2003   Число: #1(6)
пошук по сайту
Пасемко Іван - Хранителька українського народного мелосу

читати далі »

Мокренко А.Ю. - Анатолію Юрійовичу Мокренку – 70.

Анатолію Юрійовичу Мокренку – 70.

читати далі »

Мокренко А.Ю. - Козацькі кургани в тривожному сні... (окремі штрихи до портрета нашої культури)

Культура людини – це її внутрішній світ, сформований вихованням, світ, до ідеальних обрисів якого людина прагне наблизити реальне життя своєю діяльністю. Тобто це – дух, переконання, уподобання, мрія, віра, уявлення про Добро, Красу, справедливість. Це – кодекс честі.

читати далі »

Мельник Лариса - І хай оберігає час... Урочисте святкування 90-річчя київського Будинку вчителя

Справжня цінність таких організацій, як Будинок учителя, полягає в тому, що вони не залишають напризволяще освітян, лише спостерігаючи, чи потонуть вони в морі труднощів, проблем, змін, переживань. Ні, такі організації, як Будинок учителя, розпалюють жагу до моральної мети, щоб сприяти її досягненню...

читати далі »

Пасічник Ігор - Острозька академія в історії української освіти та культури

В статті охарактеризовано основні періоди діяльності Острозької академії. Окреслено напрямки діяльності навчального закладу в нинішній час.

Ключові слова: Острозька академія, Василь-Костянтин Острозький, видавництво, науковий осередок, студентське наукове товариство «Академік».

Острожская академия в истории украинского образования та культуры

В статье характеризированы основные периоды деятельности Острожской академии. Освещены направления деятельности учебного заведения в настоящее время.

Ключевые слова: Острожская академия, Василий-Константин Острожский, издательство, научный центр, студенческое научное товарищество «Академик».

Ostroh Academy in the History of Ukrainian Education and Culture

In the article author analyzed main periods of work of Ostroh Academy and examined directions of work of the Academy nowadays.

Key words: Ostroh Academy, Vasyl-Kostiantyn Ostrozkyi, publishing house, scientific center, student scientific association “Academician”.

читати далі »

Безкоровайна Наталка - Українська пісня в Криму

В статті розглядається сучасний стан вітчизняної культури і зокрема української пісні в Криму. Проаналізовано причини загострення негативних тенденцій у сфері культури та намічено шляхи їх подолання.

Ключові слова: культура, пісня, дума, митці, репертуар, жанри, етнос, заходи.

Украинская песня в Крыму

В статье рассматривается современное состояние отечественной культуры и в частности украинской песни в Крыму. Анализируются причины заострения отрицательных тенденций в области культуры и намечены пути их преодоления.

Ключевые слова: культура, песня, дума, певцы, репертуар, жанры, этнос, мероприятия.

Ukrainian Song in the Crimea

The article is devoted to analysis of modern state of national culture and Ukrainian song in the Crimea. Author examined reasons of intensification of negative tendencies in culture and determined ways of their overcoming.

Key words: culture, song, singers, repertoire, genres, ethnos, events.

читати далі »

Євхан Н. - Традиції світового письменства творчій спадщині В.Шевчука

Статтю присвячено трансформації поетики фольклорно-фантастичних моделей світового письменства та її проекції на вітчизняний літературний грунт. Використовуються типологічні зіставлення творчості В. Шевчука із зразками світової художньої літератури.

Ключові слова: поетика, фольклорно-фантастичні моделі, світове письменство, типологічне зіставлення, творчість В. Шевчука, світова художня література.

Традиции мирового писательства в творческом наследии В. Шевчука

Статья посвящена вопросу трансформации поэтики фольклорно-фантастических моделей мирового писательства и его проекции на отечественную литературную почву. Используются типологические сопоставления творчества В. Шевчука с образцами мировой художественной литературы.

Ключевые слова: поэтика, фольклорно-фантастические модели, мировое писательство, типологическое сопоставление, творчество В. Шевчука, мировая художественная литература.

Traditions of the World Literature in Creative Legacy of V. Shevchuk

The article is devoted to the problem of transformation of poetics of folk-lore and fantastic models of the world literature and it projection on the native literature. Author used typological comparisons of V. Shevchuk’s creation with standards of the world literature.

Key words: poetics, folk-lore and fantastic models, world literature, typological comparison, creation of V. Shevchuk, world literature.

читати далі »

Триліс Василь - Яничарство як психічна хвороба

Нікому так не шкодить демократія, як тим, хто до неї доріс. (Щось подібне казав Вацлав Гавел.)...

читати далі »

Шумило Наталка - Національна самоусвідомленість літературного процесу

У статті розглядається національна іманентність художнього розвитку як дослідницький аспект виявлення внутрішніх механізмів творення літературного процесу. Аналізується його самоусвідомленість, що спричинилася в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. до дискурсу ідеї національного літературного розвитку.

Ключові слова: національна іманентність, художній розвиток, літературний процес, само усвідомленість, ідея національного літературного розвитку.

Национальная самоосознанность литературного процесса

В статье рассматривается национальная имманентность развития как исследовательский аспект выявления внутренних механизмов становления литературного процесса. Анализируется его самоосознанность, которая обусловила в конце ХІХ – в начале ХХ в.в. дискурс идеи национального литературного развития.

Ключевые слова: национальная имманентность, художественное развитие, литературный процесс, самоосознанность, идея национального литературного развития.

National Self-Consciousness of the Literary Process

In the article author examined national immanence of development as research aspect of definition of internal mechanisms of establishment of literary process. The researcher analyzed its self-consciousness which determined discourse of the idea of national literary development at the end of the XIX – beginning of the XX centuries.

Key words: national immanence, artistic development, literary process, self-awareness, idea of national literary development.

читати далі »

Береза Роман - Український театр початку XX ст. і виховна концепція Симона Петлюри

Співавтор:

Єлісовенко Юрій - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри телебачення і радіомовлення Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

В статті аналізується виховна концепція Симона Петлюри щодо стану й реформування сучасного йому театрального життя в Україні. Розгляд мистецько-критичної спадщини С.Петлюри показав, що визначені ним основні напрямки для створення новітніх театрально-педагогічних методик, з часом допомогли вивести феномен українського театру на обрії державного та професійного становлення.

Ключові слова: мистецтво, театр, актор, методика, концепція, драматичний, сцена.

Украинский театр начала ХХ ст. и воспитательная концепция Симона Петлюры.

В статье анализируется воспитательная концепция Симона Петлюры касающаяся состояния реформирования современной ему театральной жизни в Украине. Рассмотрение художественно-критического наследия С.Петлюры показало, что определенные им основные направления для создания новейших театрально-педагогических методик, со временем помогли вывести феномен украинского театра на рубежи государственного и профессионального становления.

Ключевые слова: искусство, театр, актер, методика, концепция, драматический, сцена.

Ukrainian Theater at the Beginning of the XX Century and Symon Petliura’s Educational Conception

In the article author analyzed educational conception of Symon Petliura concerning state of reformation of theatrical life in Ukraine. Examination of artistic and critical legacy of S.Petliura showed that basic directions he had developed for creation of the newest theatrical-pedagogical methods in future helped to introduce the phenomenon of the Ukrainian theatre at the level of state and professional establishment.

Key words: art, theatre, actor, methods, conception, dramatic, scene.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet