головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Токар Леонід - Етнонаціональне і загальнолюдське в українознавстві

Проблема співвідношення особистого й етнонаціонального (суспільного), етнонаціонального і загальнолюдського завжди хвилювала людей. І це можна зрозуміти, бо саме тут кореняться першопричини людських стосунків. Без відповіді на питання, де починається «моє» і які його межі та наскільки воно дотичне до «нашого» і загальнолюдського, не може відбутися й самопізнання та самотворення людської особистості...

читати далі »

Жовтий Сергій - Поширення традицій українського архітектурного бароко в Росії у другій половині XVII – першій половині XVIII століття

Актуальність даного напряму дослідження та його вибір пояснюються унікальністю власне самого стилю українського бароко, і зокрема його прояву в архітектурі. Стиль українського бароко проявився в багатьох жанрах вітчизняного мистецтва, проте саме пам’ятки архітектури здебільшого дійшли до нас у майже первозданному вигляді, або у вигляді реконструкцій давньоруських храмів чи новозбудованих у XVII–XVIII ст. споруд. Крім того, саме українське архітектурне бароко слугувало одним із зразків творення так званого московського, наришкінського, бароко і, таким чином, у такому зміненому вигляді поширювалось поза межами України. Важливим залишається і той факт, що ряд українських гетьманів, які часто виступали замовниками нових храмів і фінансували їх будівництво за власний кошт, надавали перевагу саме стилю українського бароко. Іноземні майстри (в тому числі і російські) змушені були переймати майстерність місцевих майстрів, аби догодити своїм замовникам.

Ключові слова: українське бароко, архітектура, ярусність у будівництві, трьохкупольний храм, І.Зарудний.

Распространение традиций украинского архитектурного барокко в России во второй половине ХVII – первой половине XVIII века

Актуальность данного направления исследования и его выбор объясняются уникальностью собственно самого стиля украинского барокко, и в частности его проявления в архитектуре. Стиль украинского барокко проявился во многих жанрах отечественного искусства, однако именно памятники архитектуры в большинстве случаев дошли до нас почти в первозданном виде, либо в виде реконструкций древнерусских храмов или новопостроенных в XVII–XVIII вв. сооружений. Кроме того, именно украинское архитектурное барокко служило одним из образцов создания так называемого московского, нарышкинского, барокко и, таким образом, в таком измененном виде распространялось за пределами Украины. Важным остается и тот факт, что ряд украинских гетманов, которые часто выступали заказчиками новых храмов и финансировали их строительство, предпочитали именно стиль украинского барокко. А иностранные мастера (в том числе и русские) вынуждены были заимствовать мастерство местных мастеров, чтобы угодить своим заказчикам.

Ключевые слова: украинское барокко, архитектура, ярусность в строительстве, трехкупольный храм, И.Зарудный.

Distribution of the architectural traditions of the Ukrainian baroque in Russia in the second half of XVII – first half of XVIII century

The relevance of the research direction and its choice is explained by unique property of the Ukrainian Baroque style, and in particular its manifestation in architecture. Ukrainian Baroque style manifested itself in many genres of domestic art, however, that the monuments of architecture, in many cases have come down to us almost intact, whether in the form of reconstructions of ancient temples, the newly-built in the XVII–XVIII centuries structures. In addition, it served as a baroque architectural Ukrainian one of the models a so-called Moscow Baroque, and «Baroque Naryshkinsky», and thus, in a modified form spread beyond the borders of Ukraine. Important is the fact that a number of Ukrainian hetman, who often were customers of new churches and often financed their construction on the money – it is preferred Ukrainian baroque style. A foreign masters (including Russian) had to learn the skill of local craftsmen, in order to please their customers.

Key words: Ukrainian Baroque architecture, layering in the construction of three domed church, I. Zarudnyy.

читати далі »

Головай Ірина - Роль курсу українознавства у збереженні національної ідентичності українців

Питання національної ідентичності українців на 21-му році незалежної Української держави не втрачає своєї актуальності. Це зумовлено багатьма чинниками, серед яких варто назвати: відсутність чіткої національної ідеології з боку держави (за роки незалежності України не було створено жодної спільної ідеї, навколо якої могли б об’єднатися громадяни України, а декларування формули «національна ідея не спрацювала» і по сьогодні влаштовує певні політичні кола); незавершеність українського державо- та націєтворення та процесів постколоніального самовизначення; нівеляція українськості, повільне формування громадянського суспільства, української модерної політичної нації; пропагування ідей русифікації, космополітизації та глобалізації.

читати далі »

Ходорич Оксана - Формування життєвих компетентностей учнів на уроках світової літератури (на прикладі школи-гімназії №323 м. Києва)

Особливістю сучасної доби є те, що ми живемо у постіндустріальному світі високотехнологічних інтелектуальних технологій, які постійно впливають на світ людини, змінюючи не тільки її світоглядні позиції, а й безпосередній матеріальний простір. Безумовно, сучасне життя вимагає великої відповідальності від освіти та педагогів із формування соціально-активної, інтелектуально-розвиненої, полікультурної, комунікабельної особистості. На сучасному етапі розвитку освіти головним виміром результативності педагогічної майстерності є здатність молоді повноцінно жити й активно діяти у новому світі, постійно самовдосконалюватися. Саме через освіту ми маємо виховувати людину, здатну творити та мислити в добу інформаційно-технологічних змін.

читати далі »

Смолов Олег - Визначення предмета філософії науки у працях І.Лакатоса

У статті висвітлюється одна з кращих моделей філософії науки – методологія науково-дослідницьких програм Імре Лакатоса. Шляхом огляду методологічного фальсифікаціонізму та концепції методології наукового пізнання в працях І.Лакатоса, їх актуальності, сутності і значущості зроблено висновок про важливість його універсальної концепції розвитку науки та ідеї конкуруючих науково-дослідницьких програм. Розглядається важливість проблеми наукового формалізму на основі філософії математики як найбільш близького напрямку філософії науки.

Ключові слова: Імре Лакатос, філософія науки, методологія конкуруючих науково-дослідницьких програм, науковий формалізм.

Определение предмета философии науки в работах И.Лакатоса

В статье освещена одна из лучших моделей философии науки – методология научно-исследовательских программ Имре Лакатоса. Путем обзора методологического фальсификационизма и концепции методологии научного познания в работах И.Лакатоса, их актуальности, сущности и значимости сделан вывод о важности его универсальной концепции развития науки и идеи конкурирующих научно-исследовательских программ. Рассматривается важность проблемы научного формализма на основе философии математики как наиболее близкого направления философии науки.

Ключевые слова: Имре Лакатос, философия науки, методология конкурирующих научно-исследовательских программ, научный формализм.

The identification if philosophy object in the works of I. Lakatos

One of the best models of philosophical science – methodology of research programs by Imre Lakatos is viewed in the article. Viewing methodological falsificationizm and the concept of scientific perception methodology in the works of I.Lakatos, their actuality, essence and significance the conclusion is made about the importance of its universal conception of development of science and the idea of rival research programs. The importance of scientific formalism problem based on philosophy of math as the closest direction of science philosophy is viewed.

Key words: Imre Lakatos, pfilosophy of science, methodology of rival research programs, scientific formalism.

читати далі »

Гомотюк Оксана - Ментальність українського народу: вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на процес її формування

Тенденції розвитку післявоєнного світу, статус українців, яких об’єднано чи, вірніше сказати, приєднано до імперії під назвою СРСР, потік емігрантів у західному напрямку слугували окресленню нових тем в українознавчих студіях діаспори. Серед їх числа проблематика української ментальності. Ця тема стала однією із визначальних упродовж 2-ої половини ХХ та початку нинішнього століття.

читати далі »

Газін Володимир - Проблема вивчення всесвітньої історії в Україні

Стаття присвячена аналізу актуальної проблеми вивчення різноманітних аспектів всесвітньої історії в Україні. Розглянуто основні причини повільного розвитку всесвітньо-історичних студій на теренах України, порушено питання щодо перегляду і нового трактування суперечливих історичних фактів, видання державною мовою збірників документів з історії країн світу, написання фундаментальних праць із всесвітньої історії. Вказано на необхідність створення єдиного державного наукового центру з вивчення всесвітньої історії.

Ключові слова: наука, всесвітня історія, проблема, дослідження, історичне минуле, аналіз.

Проблема изучения всемирной истории в Украине

Статья посвящена анализу актуальной проблемы изучения различных аспектов всемирной истории в Украине. Рассмотрены основные причины медленного развития исследований по всемирной истории на территории Украины, поставлен вопрос о пересмотре и новой трактовке определенных исторических фактов, издании на государственном языке сборников документов по истории стран мира, написании фундаментальных трудов по всемирной истории. Указана необходимость создания единого государственного научного центра для изучения всемирной истории.

Ключевые слова: наука, всемирная история, проблема, исследования, историческое прошлое, анализ.

The problem of studying world history in Ukraine

The article is dedicated to the current problem of studying various aspects of world history in Ukraine. The main reasons for slow development of world history studies on the territory of Ukraine, touched on the new view and interpretation of certain historical facts, publishing collections of documents on the world history by an official language, writing the fundamental works of world history, the need for a single state research center for the study of World history was indicated.

Key words: science, world history, the problem, research, the historical past, analysis.

читати далі »

Печеранський Ігор - Вчення Ф.Голубинського про пізнання

У статті викладено гносеологічні погляди творця «першої системи російської православно-християнської філософії», професора Московської духовної академії Федора Олександровича Голубинського (1797–1854). Автор зосередив увагу не лише на концептуальних засадах та структурних елементах теоретико-пізнавального підходу вченого, але й на його відношенні до релігійно-філософської парадигми духовно-академічної думки XIX ст.

Ключові слова: Московська духовна академія, духовно-академічна гносеологія, Ф.Голубинський, метафізика, умоглядне богослов’я, розум (intellectus), ум (ratio), віра.

Учение Ф.Голубинского о познании

В статье изложены гносеологические взгляды творца «первой системы русской православно-христианской философии», профессора Московской духовной академии Федора Александровича Голубинского (1797–1854). Автор сосредоточил внимание не только на концептуальных принципах и структурных элементах теоретико-познавательного подхода ученого, но и на его отношении к религиозно-философской парадигме духовно-академической мысли XIX в.

Ключевые слова: Московская духовная академия, духовно-академическая гносеология, Ф. Голубинский, метафизика, умозрительное богословие, разум (intellectus), ум (ratio), вера.

F.Golubinskii Teaching of Cognition

The article describes epistemological views of the creator of «the first system of Russian Orthodox-Christian philosophy», professor of the Moscow Theological Academy – Fedor A. Golubinskii (1797–1854). The author has focused his attention not only on the conceptual principles and structural elements of the scientist’s epistemological approach, but also on his relation to religious and philosophical paradigms of spiritual and academic thought of the XIX century.

Key words: Moscow Theological Academy, spiritual and academic epistemology, F. Golubinskii, metaphysics, speculative theology, intellect (intellectus), mind (ratio), faith.

читати далі »

Отрошко Любов - Природна вмотивованість української символіки

Стаття присвячена дослідженню детермінованості натурфілософських і психоетнічних символічних смислів. Розглянуті основні підходи до проблеми вмотивованості української символіки в рамках загальнолюдських цивілізаційних динамічних моделей загалом і етнічних спільнот зокрема. Доведено, що основою для вмотивованості слугує природне довкілля, компоненти якого український народ використовує у процесі символотворчості. Визначено, що українськість як якісна екзистенційна особливість існування українського етносу становить квінтесенцію природної обумовленості української символіки.

Ключові слова: вмотивованість, соціоприродне довкілля України, людськість, українськість, цивілізаційна динамічна модель, досвід, знак, значення, смисл, символ, ідея, сутність символу, екзистенція як якісна особливість сутності людини, трансцендентальність, інтенція, феномен, життєва енергія («психічна енергія»), символотворення.

Природная мотивированность украинской символики

Статья посвящена исследованию детерминированности натурфилософских и психоэтнических символических смыслов. Рассмотрены основные подходы к проблеме мотивированности украинской символики в рамках общечеловеческих цивилизационных динамических моделей вообще и этнических общностей в частности. Доказано, что основой для мотивированности служит естественная окружающая среда, компоненты которой украинский народ использует в процессе символотворчества. Определено, что украинскость как качественная экзистенциальная особенность существования украинского этноса составляет квинтэссенцию природной обусловленности украинской символики.

Ключевые слова: мотивированность, социоприродная среда Украины, человечность, украинскость, цивилизационная динамическая модель, опыт, знак, значение, смысл, символ, идея, сущность символа, экзистенция как качественная особенность сущности человека, трансцендентальность, интенция, феномен, жизненная энергия («психическая энергия»), символотворчество.

Natural motivation in Ukrainian symbolіс

The article is dedicated to the research of determination of natural philosophical and psycho-ethic symbolic senses. Main approaches to the problem of motivation of Ukrainian symbolic in the limits of general human civilization dynamic models in general and etnic community especially are viewed. It is proved that the basis for motivation is natural environment which component Ukrainian people use in the process of symbolic art. It is defined that Ukrainian essence as qualitative peculiarity of Ukrainian ethnos existence sets the quintessence of natural conditionality of Ukrainian symbolic.

Key words: motivation, social and natural environment of Ukraine, humanity, Ukrainian essence, civilization dynamic model, experience, sign, meaning, symbol, idea, symbol essence, existence as qualitative peculiarity of human essence, transcendence, intention, phenomenon, life energy («psychic energy»), symbol creation.

читати далі »

Кухаренко Володимир - Масові відкриті дистанційні курси у світовому просторі

У сучасному світі набули поширення, особливо в Канаді та США, масові відкриті дистанційні курси. Вони базуються на коннективістському підході, запропонованому Дж. Сіменсом у 2005 р. Основними особливостями масових відкритих дистанційних курсів є відкритість, самоконтроль (контроль відсутній), співпраця. На таких курсах навчаються від 500 до 2500 студентів з усього світу, на дистанційному курсі Стенфордського університету «Штучний інтелект» – понад 160000 осіб. Наведено результати пілотного навчання слухачів СНД на відкритих дистанційних курсах «Стратегія розвитку дистанційного навчання в корпорації» та «Соціальні сервіси у дистанційному навчанні». На останньому курсі зареєструвалося 43 особи (Україна – 64%, Росія – 23%, США – 9%, Білорусія – 4%).

Ключові слова: масовий відкритий дистанційний курс, персональне навчальне середовище, коннективізм, тьютор.

Массовые открытые дистанционные курсы в мировом пространстве

В современном мире широко используются, особенно в Канаде и США, массовые дистанционные открытые курсы. Они базируются на коннективистском подходе, предложенном Дж. Сименсом в 2005 г. Основными особенностями массовых открытых дистанционных курсов являются открытость, самоконтроль (контроль отсутствует), сотрудничество. На таких курсах учатся от 500 до 2500 студентов со всего мира, на дистанционном курсе Стенфордского университета «Искусственный интеллект» – более 160000 человек. Приведены результаты пилотного обучения слушателей СНГ на открытых дистанционных курсах «Стратегия развития дистанционного обучения в корпорации» и «Социальные сервисы в дистанционном обучении». На последний курс зарегистрировались 43 человека (Украина – 64%, Россия – 23%, США – 9%, Беларусь – 4%).

Ключевые слова: массовый открытый дистанционный курс, персональная учебная среда, коннективизм, тьютор.

Massive open on-line course

Currently in the world massive open on-line courses have become widespread, especially in Canada and the U.S. They are based on connectivism approach proposed by George Siemens in 2005. The main features of the mass of open on-line courses are open, self-control (no control), cooperation. In such courses of study from 500 to 2,500 students from around the world, in distance course at Stanford University «Artificial intelligence» trained over 160,000 people. The results of a pilot study of CIS students in open distance learning courses’ «Strategy Distance Learning in the corporation» and «Social services in distance learning». In the most recent year registered 43 persons (Ukraine – 64%, Russia – 23%, USA – 9%, Belarus – 4%).

Key words: massive open on-line course, a personal learning environment, connectivism, tutor.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet