головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2013   Число: #4(48)
пошук по сайту
Гумен Юрій - Особливості вирішення урбоіндустріальних проблем УРСР у 60–80-х роках ХХ століття за участю місцевих органів влади: досвід та перспективи

У статті розкрито та проаналізовано екологічну діяльність органів місцевої влади в умовах інтенсивної індустріалізації 1960–1980 рр. За панування командно-адміністративних відносин та промислово-орієнтованих принципів містофункціонування органи місцевої влади мали обмежений ресурс впливу на вирішення екологічних проблем міст та селищ як Західного регіону, так і республіки загалом. Попри це, навіть у таких умовах не можна констатувати пасивність місцевої влади до усвідомлення та намагання вирішення урбоекологічних проблем. Зміна політичного курсу країни наприкінці 80-х років ХХ ст., а також аварія на ЧАЕС різко змінили ставлення органів місцевої влади до екологічної безпеки урбанізованих територій.
Ключові слова: природоохоронна діяльність, командно-адміністративна система управління, органи місцевого самоврядування.

Особенности решения урбоиндустриальных проблем УССР в 60–80-х годах ХХ века с участием местных органов власти: опыт и перспективы
Аннотация.
В статье раскрыта и проанализирована экологическая деятельность органо­в местной власти в условиях интенсивной индустриализации 1960–1980 гг. При господстве командно-административных отношений и промышленно-ориентированных принципов градофункциониро­вания органы местной власти имели ограниченный ресурс влияния на решение экологических про­блем городов и поселков как Западного региона, так и республики в целом. Несмотря на это, даже в таких условиях нельзя констатировать пассивность местных властей в осознании и попытках решения урбоэкологических проблем. Изменение политического курса страны в конце 80-х годов ХХ в., а также авария на ЧАЭС резко изменили отношение органов местной власти к экологической безопасности урбанизированных территорий.
Ключевые слова: природоохранная деятельность, командно-административная система управления, органы местного самоуправления.

Some Features of Solving Urban and Industrial Problems of Ukrainian SSR in 60’s – 80’s of the XX Century Throuh Local Authorities: Experience and Perspectives
Annotation.
The article is devoted to analysis of ecological activity of local authorities in the age of intensive industrialization in 1960’s – 1980’s. In conditions of command and administration relations and industrial-oriented policy of city development local authorities had limited influence on solving ecological problems of cities and towns of Western Ukraine and the whole republic as well. However we can notice activity of local authorities in understanding and trying to solve urban and ecological problems. Change of political course at the end of 80’s of XX century and Chornobyl disaster caused changes in local authorities’ attitude towards ecological safety of urban lands.
Key words: nature protection activities, command and administration system of management, local authorities.

читати далі »

Сцібан Олександр - Екофільне природокористування та його правове регулювання в контексті цивілізаційного роз­витку українського терену у XV–XVII століттях

У статті в контексті цивілізаційного розвитку розглянуто історичні обставини, в яких функціонували різні форми екофільного природокористування на українському терені у XV–XVІІ ст. Висвітлено політичні, демографічні, культурні, технологічні, природні та інші передумови, що визначали господарську діяльність людини та впливали на запровадження екофільних форм природокористування. Розкрито особливості людських та природних ресурсів, задіяних у процесі екофільного природокористування. Наведено приклади екофільного природокористування на українському терені. Представлено особливості правового регулювання у сфері ощадливого використання природних ресурсів.
Ключові слова: екофільне природокористування, цивілізаційний розвиток, населення українського терену, природні ресурси, правове регулювання.

Экофильное природопользование и его правовое регулирование в контексте цивилизационного развития украинских земель в XV–XVII столетиях
Аннотация.
В статье в контексте цивилизационного развития рассмотрены исторические обстоятельства, в которых функционировали различные формы экофильного природопользования на украинских землях в XV–XVII ст. Освещены политические, демографические, культурные, технологические, природные и другие предпосылки, определявшие хозяйственную деятельность че­ловека и влиявшие на внедрение экофильных форм природопользования. Раскрыты особен­ности человеческих и природных ресурсов, задействованных в процессе экофильного приро­до­пользования. Приведены примеры экофильного природопользования на украинских землях. Представлены особенности правового регулирования в сфере бережного использования природных ресурсов.
Ключевые слова: экофильное природопользование, цивилизационное развитие, население украинских земель, природные ресурсы, правовое регулирование.

Environmental Management and its Legal Regulation in the Context of Civilization Development of the Ukrainian Territory in XV–XVII Centuries
Annotation.
In the article in the context of civilization development author considered historical conditions in which different forms of environmental management in Ukraine in XV–XVII centuries existed. Author examined political, demographic, cultural, technological, natural and other circumstances which determined economic human activity and influenced on introduction of environmental forms of management. Particular qualities of human and natural resources involved in the environmental management process are researched. Author gave some examples of environmental management on the Ukrainian territory. In the article special features of legal regulation of the environmental resources management are presented.
Key words: environmental management, civilization development, population of the Ukrainian territory, natural resources, legal regulation.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet