головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2013   Число: #1(46)
пошук по сайту
Попович Мирослав - Сталін. З ним і без нього

Передрук з газети «Дзеркало тижня». - № 8. - 1 березня. – 2013.

читати далі »

Сенюк Юрій - У полоні минулого перед викликами майбутнього: зачарована Україна навесні нової епохи

Не помічений раціональною свідомістю «кінець часів» і пов’язане з ним згасання потенцій до розвитку в існуючих форм суспільно-економічного буття активує підсвідомий запит на відкриття нових життєвих просторів та можливостей, а відтак – на інноваційно-орієнтовані способи розширеного відтворення...

читати далі »

Дідик Ольга - «Велика шахівниця» Збігнєва Бжезінського та геополітичні орієнтири європейської України

У статті висвітлюються основні постулати відомої книги «Велика шахівниця» З. Бжезінського щодо обґрунтування утримання контролю над Євразією задля затвердження світового політичного панування США; його критичний аналіз труднощів і переваг сучасного стану нашої країни в контексті визначення її майбутнього шляху та можливої нагоди бути творчим рушієм світової стабільності й встановлення балансу на Євразійському континенті завдяки стратегічному розташуванню й історичному досвіду України. Розглядається необхідність вироблення структури відносин з Європою та Росією шляхом забезпечення життєздатності, безпеки і незалежності української держави та затвердження пріоритету європейського геополітичного вектору.

Ключові слова: геокультурна орієнтація на Захід, демократичні реформи, держава, Євразійський континент, Євросоюз, зовнішня політика США, пріоритет європейського геополітичного вектору, стратегічна мета.

«Великая шахматная доска» Збигнева Бжезинского и геополитические ориентиры европейской Украины

В статье освещаются основные постулаты известной книги З.Бжезинского относительно обоснования удержания контроля над Евразией ради установления мирового политического господства США; его критический анализ трудностей и преимуществ современного положения нашей страны в контексте определения ее будущего направления и возможного шанса быть творческим двигателем мировой стабильности и установления баланса на Евразийском континенте благодаря стратегическому расположению и историческому опыту Украины. Рассматривается необходимость разработки структуры отношений с Европой и Россией путем обеспечения жизнеспособности, безопасности и независимости украинского государства, утверждения приоритета европейского геополитического вектора.

Ключевые слова: геокультурная ориентация на Запад, демократические реформы, государство, Евразийский континент, Евросоюз, внешняя политика США, приоритет европейского геополитического вектора, стратегическая цель.

«Great chessboard» of Zbignev Bzhezinskyi and geopolitical landmarks of European Ukraine

The article shows main postulates of famous book «Great chessboard» of Z. Bzhezinskyi for justification of control maintenance on Eurasia for confirmation of world political supremacy of the USA; its critical analysis of difficulties and advantages of our country modern state in the context of determination of its further way and possible opportunity to be creative mover of world stability and balance establishment in Eurasian continent owning to strategic disposition and historical experience of Ukraine. The article views the necessity to produce structural relationships with Europe and Russia by ensuring of viability, safety and independence of Ukrainian state and confirmation of priority of European geopolitical vector.

Key words: geo-cultural orientation to the West, democratic reforms, state, Eurasian continent, European Union, the USA foreign policy, European geopolitical vector priority, strategic aim.

читати далі »

Турпак Надія - Українська глобалістична думка як пласт вітчизняної культури

У статті з позицій культурологічно-українознавчого аналізу розглянута спадщина вітчизняних мислителів-природознавців другої половини ХІХ – початку ХХ ст. К. Бера, Л. Мечникова, О. Воєйкова. Зроблено спробу довести, що у вітчизняному природознавстві цього періоду відбулося усвідомлення існування глобальних проблем, зокрема проблеми взаємодії природи і суспільства, та намагання вирішити їх з гуманістичних позицій. Тому варто залучити до сфери українознавчого дослідження постаті, праці яких являють собою важливий пласт української світоглядної культури. Це сприятиме формуванню у суспільстві екологічної культури і сучасного глобально орієнтованого типу світогляду.

Ключові слова: українська глобалістична думка, глобальні проблеми, глобалістика, екологічна культура, глобально орієнтований тип світогляду, антропокосмізм, проблема взаємодії природи і суспільства, ноосферна (коеволюційна) традиція у вітчизняній культурі.

Украинская глобалистическая мысль как пласт отечественной культуры

В статье с позиций культурологически-украинознавческого анализа рассмотрено наследие отечественных мыслителей-естествоиспытателей второй половины ХІХ – начала ХХ в. К. Бэра, Л. Мечникова, А. Воейкова. Сделана попытка обоснования того, что в отечественном естествознании данного периода произошло осознание существования глобальных проблем, в частности проблемы взаимодействия природы и общества, а также стремление решить их с гуманистических позиций. Поэтому в сферу украинознавческого исследования следует включить личности, работы которых представляют собой важный пласт украинской мировоззренческой культуры. Это будет способствовать формированию в обществе экологической культуры и современного глобально ориентированного типа мировоззрения.

Ключевые слова: украинская глобалистическая мысль, глобальные проблемы, глобалистика, экологическая культура, глобально ориентированный тип мировоззрения, антропокосмизм, проблема взаимодействия природы и общества, ноосферная (коэволюционная) традиция в отечественной культуре.

Ukrainian globalist thought as a layer of native culture

The article deals with the legacy of native thinkers- naturalists of the second half of XIX – beginning of XX century K.Ber, L.Menchykov, O.Vojeikov, which is viewed from the position of culturological and Ukrainian studies analysis. An attempt is made to prove that in native natural studies of this period there was an understanding of global problems existence, such as problem of society and nature interaction, and attempt to solve them from humanitarian position. That is why figures, whose works represent important layer in society of ecological culture and modern global-oriented world-view type, should be attracted to the sphere of Ukrainian studies research.

Key words: Ukrainian globalist thought, global problems, globalist studies, ecological culture, global oriented type of world-view, antropoksizm, problem of society and nature interaction, noosphere tradition in national culture.

читати далі »

Жадько Павло - Система політичної комунікації як чинник формування іміджу сучасної України

У статті аналізується сучасний стан політичної комунікації, перспективи її розвитку та способи формування іміджу України шляхом підвищення ефективності політико-комунікативних процесів. Зокрема, політична комунікація розглядається як один із головних чинників розвитку демократичної держави в умовах сучасної політичної ситуації в країні. Досліджується зв’язок між системою політичної комунікації та розвитком політичної системи України в цілому. Також розглядаються дослідження політичної комунікації відомих зарубіжних та вітчизняних учених, що дає змогу прослідкувати характер впливу на формування іміджу України. З’ясовано, що формування позитивного іміджу України залежить від ідеальної системи політичної комунікації: поваги до прав і свобод особистості, демократичної культури та свободи мас-медіа від владних структур.

Ключові слова: імідж України, комунікація, політична комунікація, політична культура, інформаційний обмін, громадянське суспільство.

Система политической коммуникации как фактор формирования имиджа современной Украины

В статье анализируется современное состояние политической коммуникации, перспективы ее развития и способы формирования имиджа Украины путем повышения эффективности политико-коммуникативных процессов. В частности, политическая коммуникация рассматривается как один из главных факторов развития демократического государства в условиях современной политической ситуации в стране. Исследуется связь между системой политической коммуникации и развитием политической системы Украины в целом. Также рассматриваются исследования политической коммуникации известных зарубежных и отечественных ученых, что дает возможность проследить характер влияния на формирование имиджа Украины. Выяснено, что формирование положительного имиджа Украины зависит от идеальной системы политической коммуникации: уважения прав и свобод личности, демократической культуры и свободы СМИ от властных структур.

Ключевые слова: имидж Украины, коммуникация, политическая коммуникация, политическая культура, информационный обмен, гражданское общество.

Political communication system as a factor of modern Ukrainian image formation

The article analyses modern state of political communication, perspectives of its development and ways of Ukrainian image formation by means of political and communicative processes effectiveness increase. Especially, political communication is viewed as one of the main factors of democratic state development in the conditions of modern political situation in the country. Connection between Ukrainian political communication system and political system development is researched. Also, famous foreign and native scientists’ researches are viewed, which gives the opportunity to trace influence character on the formation of Ukrainian image. It is clarified that positive Ukrainian image formation depends on ideal system of political communication: respect of individual’s rights, democratic culture and mass-media liberty from power-holding structures.

Key words: Ukrainian image, communication, political communication, political culture, information exchange, civil society.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet