головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2011   Число: #3(40)
пошук по сайту
Сцібан Олександр - Особливості вивчення екофільного природокористування на українському терені

У статті подано загальні підходи до вивчення теми екофільного природокористування на українському терені. Визначено необхідність українознавчих досліджень традиційно-правової сторони екофільного природокористування. Наголошено на зв’язку традиційних та новітніх підходів у регулюванні природокористування. Вказано чинники, що впливають на формування способів природокористування, а також основні типи та форми природокористування на українському терені від давнини до сучасності. Відзначено деякі особливості нового етапу у відносинах людини з природою, зокрема переходу до ноосферного типу природокористування.

Ключові слова: екофільне природокористування, традиційне природокористування, правові аспекти природокористування.

Особенности изучения экофильного природопользования на украинских землях

В статье представлены общие подходы для изучения темы экофильного природопользования на украинских землях. Определена необходимость украинознавческих исследований традиционно-правовой стороны экофильного природопользования. Подчеркивается связь традиционных и новейших подходов в регулировании природопользования. Указаны факторы, влияющие на формирование способов природопользования, а также основные типы и формы природопользования на украинских землях с давнейших времен до современности. Отмечены некоторые особенности нового этапа в отношениях человека с природой, в частности перехода к ноосферному типу природопользования.

Ключевые слова: экофильное природопользование, традиционное природопользование, правовые аспекты природопользования.

Peculiarities of ecophile nature usage on Ukrainian territory study

The article presents general approaches to studying the subject of nature usage on Ukrainian territory. The necessity of Ukrainian studies for traditional and legal side of ecophile nature usage is determined. The connection of traditional and modern approaches to the regulation of natural resources is emphasized. Factors which influence on the nature usage methods formation and the main types and forms of nature usage on Ukrainian territory from ancient times to nowadays are indicated. Some features of a new stage in relations between mankind and nature, particularly transition to the noosphere type of nature usage are noted.

Key words: ecophile nature usage, traditional nature usage, legal aspect of nature usage.

читати далі »

Чирков Олег - Українські рішення задля досягнення українських цілей розвитку?

З приводу оприлюднення національної доповіді про людський розвиток «Україна на шляху до соціального залучення»

читати далі »

Калакура Ярослав - Українознавчий погляд на парадигму «Русского міра» та її небезпеки для України

З’ясовується сутність парадигми «Русского міра», її витоки та історичні трансформації, аналізується мета і сучасне призначення проекту. Викривається геополітична, великодержавна, імперсько-шовіністична та антиукраїнська спрямованість ідеї «Русского міра», розвінчується її політичний та клерикальний характер. Висвітлюється українознавче бачення небезпек концепції «Русского міра» для України, її державності та суверенітету, для утвердження української ідентичності та консолідації українського суспільства, висловлюються деякі пропозиції щодо протидії в реалізації цієї концепції.

Ключові слова: українознавство, концепція «Русского міра», геополітика, шовінізм, український світ, історія, українська ідентичність, національна свідомість, державність, суверенітет, українське православ’я.

Украинознавческий взгляд на парадигму «Русского мира» и ее опасности для Украины

Выясняется сущность парадигмы «Русского мира», ее истоки и исторические трансформации, анализируется цель и современное предназначение проекта. Разоблачается геополитическая, великодержавная, имперско-шовинистическая и антиукраинская направленность идеи «Русского мира», развенчивается ее политический и клерикальный характер. Освещается украинознавческое видение опасностей концепции «Русского мира» для Украины, ее государственности и суверенитета, для утверждения украинской идентичности и консолидации украинского общества, высказываются некоторые предложения по противодействию в реализации этой концепции.

Ключевые слова: украинознавство, концепция «Русского мира», геополитика, шовинизм, украинский мир, история, украинская идентичность, национальное сознание, государственность, суверенитет, украинское православие.

Ukrainian studies view onto paradigm of «Russian world» and its danger for Ukraine

The essence of «Russian world» paradigm, its origin and historical transformations are turned out. Aim and modern assignment of the project are analyzed. Geopolitical, great-power, imperial- chauvinistic and anti-Ukrainian direction of the idea of «Russian world» is exposed, it’s political and clerical character is shown. Ukrainian studies view of the «Russian world» danger for Ukraine, its statehood and sovereignty, for the strengthening of Ukrainian identity and consolidation of Ukrainian society are shown, some offers about the counteraction of this conception are given.

Key words: Ukrainian studies, «Russian world» conception, geopolitics, chauvinism, Ukrainian world, history, Ukrainian identity, national consciousness, statehood, sovereignty, Ukrainian Orthodoxy.

читати далі »

Кононенко Петро - Україна у нас одна!

Українське суспільство стало свідком важливої події – проведення в Києві V Всесвітнього форуму українців, на який зібралися представники всіх континентів Планети, де здійснює колективну життєдіяльність майже 80 мільйонів українців (понад 40 – на Терені батьків і понад 30 – на чужих (тепер – «своїх») землях).

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet