головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2011   Число: #2(39)
пошук по сайту
Турпак Надія - Діалог як соціокультурна цінність у цивілізаційному просторі сучасного суспільства

У статті розглядається діалог як важливий засіб соціокультурної комунікації в умовах існування сучасного техногенного суспільства. Автор доводить, що діалогова стратегія постає наразі важливим чинником модернізації світоглядної культури українців, спрямованої на плекання загальнолюдських цінностей, нових світоглядних орієнтирів ненасильницького розв’язання соціальних конфліктів, мирного співіснування народів, етносів, суспільств, культур. Наголошується, що ідея діалогу як соціокультурної цінності, сягаючи своїми витоками в діалогову традицію як вітчизняного, так і західноєвропейського філософствування, отримує свій розвиток в сучасному світі, що зазнав глобалізації, і може слугувати методологічним підґрунтям реалізації міжнародної політики української держави.

Ключові слова: світоглядна культура українців, діалог як соціокультурна цінність, ідея ненасильства, діалог культур, культурно-генетичні коди і архетипи.

Диалог как социокультурная ценность в цивилизационном пространстве современного общества

В статье рассматривается диалог как важное средство социокультурной коммуникации в условиях существования современного техногенного общества. Автор доказывает, что диалоговая стратегия выступает сейчас важной составляющей модернизации мировоззренческой культуры украинцев, направленной на развитие общечеловеческих ценностей, мировоззренческих ориентиров ненасильственного решения социальных конфликтов, мирного сосуществования народов, этносов, обществ, культур. Подчеркивается, что идея диалога как социокультурной ценности, вытекающая из диалоговой традиции как отечественного, так и западноевропейского философствования, получает свое развитие в современном глобализированном мире и может служить методологическим основанием реализации международной политики украинского государства.

Ключевые слова: мировоззренческая культура украинцев, диалог как социокультурная ценность, идея ненасилия, диалог культур, культурно-генетические коды и архетипы.

Dialog as social and cultural value civilization space of modern society

Dialog as important means of social and cultural communication in terms of modern technological society existence is examined in the article. The author proves that strategy of dialog is now an important factor of Ukrainians world outlook strategy modernization which is directed to cherishing of common to mankind values, new world outlook landmarks of forcible solution of social conflicts, peaceful coexistence of nations, ethnoses, societies, cultures. It is accented that idea of dialog as social and cultural value which reaches by its flows into dialog tradition of national and Western European philosophy gets its development in modern world which comes under globalization and can be methodological subsoil of Ukraine international policy realization.

Key words: world outlook culture of Ukrainians, dialog as social and cultural value, idea of no-violence, dialog of cultures, cultural and genetic codes and archetypes.

читати далі »

Кухар Вікторія - Молодіжні неформальні рухи в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття)

У статті досліджуються молодіжні неформальні рухи в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Основна увага акцентується на спробі систематизувати і висвітлити головні аспекти існування та діяльності молодіжних субкультур в Україні в пострадянський період, а саме: емо, готів, металістів, хіпі та панків. Українознавче дослідження показало, що молодіжні неформальні рухи є важливою складовою сучасної української суспільної культури. Вони видозмінюються з плином часу і набувають в Україні певних національних особливостей. Разом із тим розвиток українського суспільства, його трансформація на початку XXI ст. змушують нас до більш детального і глибокого дослідження такого явища, як молодіжна субкультура в Україні.

Ключові слова: Україна, українці, молодіжна субкультура, неформальні рухи, емо, готи, металісти, хіпі, панки.

Молодежные неформальные движения в Украине (конец ХХ – начало ХХІ века)

В статье исследуются молодежные неформальные движения в Украине (конец ХХ – начало ХХІ в.). Основное внимание акцентируется на попытке систематизировать и раскрыть главные аспекты существования и деятельности молодежных субкультур в Украине в постсоветский период, а именно: эмо, готов, металлистов, хиппи и панков. Украинознавческое исследование показало, что молодежные неформальные движения являются важной составляющей современной украинской общественной культуры. Они видоизменяются с течением времени и приобретают в Украине определенные национальные особенности. Вместе с тем развитие украинского общества, его трансформация в начале XXI в. ставят нас перед необходимостью более детального и глубокого исследования такого явления, как молодежная субкультура в Украине.

Ключевые слова: Украина, украинцы, молодежная субкультура, неформальные движения, эмо, готы, металлисты, хиппи, панки.

Informal youth movements in Ukraine (end of XX beginning of XXI century)

Informal youth movements in Ukraine (end of XX beginning of XXI century) are investigated in the article. Main accent is made on the attempt to systemize and highlight main aspects of youth subcultures existence and activity in Ukraine in post-Soviet period such as emo, goth, heavy metallist, hippy and punks. Ukrainian studies research has shown that informal youth movements are important component of modern Ukrainian social culture. It changes with time and gain specific national peculiarities. Also the development of Ukrainian society, its transformation in the beginning of XXI century force us to investigate such phenomenon like youth subculture in Ukraine more deeply and in details.

Key words: Ukraine, Ukrainians, youth subculture, informal movements, emo, goth, heavy metallist, hippy, punks.

читати далі »

Дідик Ольга - Парадигмальні трансформації та сучасні тенденції розвитку політології в Україні

У статті аналізується осмислення нових тенденцій розвитку сучасної української політології. Розглядаються принципові положення і поняття парадигмальної теорії розвитку науки, запропонованої Т.Куном, висвітлюється необхідність застосування парадигмального підходу до досліджень у галузі історії політичної думки в Україні. Обґрунтовується необхідність творчого засвоєння нових парадигм – насичення їх національною специфікою у поєднанні із загальноцивілізаційним науковим потенціалом, висуваються вимоги значних змін, що мають утворити політичну систему знань нового рівня.

Ключові слова: нормальна наука, парадигма, теорія наукової революції Т.Куна, історія філософії, політична наука, політика, наукове товариство.

Парадигмальные трансформации и современные тенденции развития политологии в Украине

В статье анализируется осмысление новых тенденций развития в современной украинской политологии. Рассматриваются принципиальные положения и понятия парадигмальной теории развития науки, предложенной Т.Куном, раскрывается необходимость применения парадигмального подхода к исследованиям в сфере истории политической мысли в Украине. Обоснована необходимость творческого осознания новых парадигм – насыщения их национальной спецификой в сочетании со всецивилизационным научным потенциалом, предполагается необходимость значительных изменений, которые должны создать политическую систему знаний нового уровня.

Ключевые слова: нормальная наука, парадигма, теория научной революции Т.Куна, история философии, политическая наука, политика, научное сообщество.

Paradigm transformations and modern progress trends of political science in Ukraine

The article is devoted to analysis of new progress trends development comprehension in modern Ukrainian political science. High-principled positions and paradigm theory of science development concepts offered by T. Kuhn are examined in the article; the necessity of paradigm approach usage to researches in the sphere of history of political thought in Ukraine is cleared up. The necessity of creative awareness of new paradigms is grounded – their satiation by national specificity in combination with general civilization scientific potential, the necessity of considerable changes which must create the political system of knowledge of new level is assumed.

Key words: normal science, paradigm, T. Kuhn’s theory of scientific revolution, history of philosophy, political science, policy, scientific association.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet