головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #2(35)
пошук по сайту
Санченко Анна - Процес національної консолідації в умовах відновлення незалежності української державності

У статті досліджено українознавчу проблему консолідації українського суспільства в умовах відновлення незалежності української державності. Автор особливу увагу зосередив на чинниках консолідації, найголовнішими серед яких вважає демократизацію, формування політичної нації, розвиток громадянського суспільства. Досліджуючи процес консолідації у різних аспектах, передусім соціокультурному, економічному, політичному, ментально-психологічному та міжнародному, автор прийшов до висновків, що консолідація на сучасному етапі передбачає узгодження інтересів, а саме відчуття пріоритетності деяких загальнодержавних, загальносуспільних інтересів над усіма іншими. Для досягнення позитивних результатів консолідації потрібно гармонійно поєднати всі позитивні чинники та згуртувати націю навколо нової влади й тих цінностей та пріоритетів, які вона проголошує.

Ключові слова: консолідація, українська держава, українознавство, незалежність, євроінтеграція, самозбереження, чинники консолідації, національні цінності.

Процесс национальной консолидации в условиях восстановления независимости украинской государственности

В статье исследована украинознавческая проблема консолидации украинского общества в условиях восстановления независимости украинской государственности. Автор особое внимание сосредоточил на факторах консолидации, главнейшими среди которых считает демократизацию, формирование политической нации, развитие гражданского общества. Исследуя процесс консолидации в различных аспектах, прежде всего социокультурном, экономическом, политическом, ментально-психологическом и международном, автор пришел к выводам, что консолидация на современном этапе предусматривает согласование интересов, а именно ощущение приоритетности некоторых общегосударственных, общеобщественных интересов над всеми другими. Для достижения положительных результатов консолидации нужно гармонично соединить все положительные факторы и сплотить нацию вокруг новой власти, тех ценностей и приоритетов, которые она провозглашает.

Ключевые слова: консолидация, украинское государство, украинознавство, независимость, евроинтеграция, самосохранение, факторы консолидации, национальные ценности.

Process of National Consolidation In Terms of Proceeding In Independence of Ukrainian State System

Problem of ukrainoznavstvo about consolidation of Ukrainian society in the conditions of proceeding in independence of the Ukrainian state system is explored in the article. An author concentrates the special attention on factors of consolidation and among them selects democratization, forming of political nation, development of civil society the most important. Exploring the process of consolidation in different aspects, foremost to social and cultural, economic, political, mentally psychological, international, an author came to conclusions that consolidation on the modern stage foresees the concordance of interests, namely feeling of priority of some national a generalpublic interests above all other. For achieving the positive results of consolidation it is needed harmoniously to combine all positive factors and join nation round new power, those values and priorities which it proclaims.

Key words: Consolidation, Ukrainian state, ukrainoznavstvo, independence, eurointegration, self-preservation, factors of consolidation, national values.

читати далі »

Ковпак Людмила - Пенсійна система в Україні та головні напрямки її реформування (1991–2009 рр.)

У статті аналізуються проблеми пенсійного забезпечення населення та реалізації пенсійної реформи в Україні на сучасному етапі. Визначені негативні фактори, що впливали на пенсійну систему: економічний спад, демографічна ситуація, скорочення тривалості життя населення, зменшення кількості зайнятого населення тощо. Автор зазначає, що серед невідкладних соціальних проблем – підвищення розмірів пенсій (мінімальних та середніх), вдосконалення пенсійного законодавства. Розглядається дискусійне питання про підвищення пенсійного віку, досліджуються головні напрямки пенсійної реформи в Україні у 1991–2009 роках.

Ключові слова: пенсійна система, пенсійна реформа, Пенсійний фонд.

Пенсионная система в Украине и главные направления ее реформирования (1991–2009 гг.)

В статье анализируются проблемы пенсионного обеспечения населения и реализации пенсионной реформы в Украине на современном этапе. Определены негативные факторы, которые влияли на пенсионную систему: экономический спад, неблагоприятная демографическая ситуация, сокращение продолжительности жизни населения, уменьшение численности занятого населения и т. д. Автор отмечает, что среди главных социальных проблем – повышение размеров пенсий (минимальных и средних), усовершенствование пенсионного законодательства. Рассматривается дискуссионный вопрос о повышении пенсионного возраста, исследуются главные направления пенсионной реформы в Украине в 1991–2009 годах.

Ключевые слова: пенсионная система, пенсионная реформа, Пенсионный фонд.

Pension scheme in Ukraine and main courses of its reformation (1991–2009)

The problems of the population pension administration and realization of pension reform in Ukraine on the modern stage are analyzed in the article. Negative factors which had influence on the pension scheme are determined. They are: life of population, decline of duration of life of population etc. The author indicates that among urgent social problems are increase of pension (minimal and average) and improvement of pension legislation. Discussion question about increase of pension age is examined and main directions of pension reform of Ukraine in 1991-2009 are investigated.

Key words: pension scheme, pension reform, Pension foundation.

читати далі »

Савченко Олена - Роль та значення рішень Конституційного Суду України у застосуванні норм Кримінального кодексу України

У статті аналізується кримінально-правове значення рішень Конституційного Суду України у галузі кримінального права України.

Ключові слова: Конституція України, Конституційний Суд України, Закон, стаття, злочин, відповідальність.

Роль и значение решений Конституционного Суда Украины при применении норм Криминального кодекса Украины

В статье анализируется криминально-правовое значение решений Конституционного Суда Украины в отрасли криминального права Украины.

Ключевые слова: Конституция Украины, Конституционный Суд Украины, Закон, статья, преступление, ответственность.

Role and sense of Constitutional Court of Ukraine Awards in Application of Standards of Criminal Codex of Ukraine

Criminal and legal sense of Constitutional Court of Ukraine awards in the branch of Criminal Law of Ukraine is analyzed in the article.

Key words: Constitution of Ukraine, Constitutional Court of Ukraine, law, article, crime, amenability.

читати далі »

Якобчук Світлана - Джерельне значення публікацій Федора Матушевського у газеті «Громадська думка» (1905–1906 роки)

У статті досліджено масив публіцистичних праць громадського діяча, журналіста, письменника та редактора Ф. Матушевського, надрукованих на шпальтах газети «Громадська Думка». Розглянуто структуру, зміст, жанрову специфіку та тематику публікацій. Здійснено класифікацію статей за предметно-тематичними рубриками. Визначено інформаційний потенціал та значення публікацій діяча для дослідження особливостей громадського, політичного, економічного та культурного життя України на початку ХХ ст. Розкрито роль Ф. Матушевського у зародженні та становленні першої української щоденної газети.

Ключові слова: Ф. Матушевський, публіцистика, газета «Громадська Думка», джерела, українська національна преса.

Источническое значение публикаций Федора Матушевского в газете «Громадська Думка» (1905–1906 годы)

В статье исследован массив публицистических трудов общественного деятеля, журналиста, писателя и редактора Ф. Матушевского, напечатанных на страницах газеты «Громадська Думка». Рассмотрены структура, содержание, жанровая специфика и тематика публикаций. Осуществлена классификация статей по предметно-тематическим рубрикам. Определены информационный потенциал и значение публикаций деятеля для исследования особенностей общественной, политической, экономической и культурной жизни Украины в начале ХХ в. Раскрыта роль Ф. Матушевского в зарождении и становлении первой украинской ежедневной газеты.

Ключевые слова: Ф. Матушевский, публицистика, газета «Громадська Думка», источники, украинская национальная пресса.

Source importance of Fedir Matushevskyy’s published works in newspaper «Gromads’ka Dumka» (1905–1906)

Complex of sociopolitical works of public figure, journalist, writer and editor F. Matushevskyy in newspaper «Gromads’ka Dumka» is studied in the article. Structure, contents, genre specification and themes of published works are considered. Classification of articles by subject and theme-based columns is carried out. Information potential and significance of figure’s articles for research of specials of public, political, economic and cultural life beginning XX century are determined. F. Matushevskyy’s role in found and development of fist Ukrainian daily paper is discovered.

Key words: F. Matushevskyy, publicistic writing, newspaper «Gromads’ka Dumka», sources, Ukrainian national press.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet