головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #2(31)
пошук по сайту
НДІУ - Україна в світовому часопросторі: вчора, сьогодні, завтра

23 квітня 2009 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Українознавство в системі освіти і науки», організована Науково-дослідним інститутом українознавства Міністерства освіти і науки України та Міжнародною асоціацією «Україна і світове українство». Вчені, педагоги-практики, діячі культури і мистецтва, провідні українські політики обговорювали питання про внутрішній розвиткок України та її зовнішні зносини. У розмові з головним редактором журналу «Українознавство» Петром Кононенком учасники круглого столу «Україна учора, сьогодні, завтра у світовому часопросторі», який відбувся 2 червня і став логічним продовженням згаданої вище конференції, його учасники Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ, письменник Юрій Михайлович МУШКЕТИК, народний депутат України Геннадій Йосипович УДОВЕНКО та заступник директора НДІУ Тарас Петрович КОНОНЕНКО висловили свої міркування про стан і перспективи розвитку України, роль української національної ідеї та міру її втілення у життя, значення церкви в духовно-культурному розвитку людини і суспільства, місце національно-державницької еліти, зокрема творчої інтелігенції, в державотворенні.

читати далі »

Петрук Наталія - Українська національна еліта як носій національної ідеї

У статті досліджуються шляхи і механізми реалізації української національної ідеї. Національно свідома еліта розглядається як головний чинник досягнення політичної консолідації та соціокультурної єдності українського етносу в XVI – XVII ст.

Ключові слова: національна еліта, українська національна ідея, політична консолідація, соціокультурна єдність.

Украинская национальная элита как носитель национальной идеи

В статье исследуются пути и механизмы реализации украинской национальной идеи. Национально сознательная элита рассматривается как главный фактор достижения политической консолидации и социокультурного единства украинского этноса в XVI – XVII ст.

Ключевые слова: национальная элита, украинская национальная идея, политическая консолидация, социокультурное единство.

National elite as a national idea

The article investigates the ways and mechanism of realization of Ukrainian national idea. National elite is considered as the main factor of achieving the political consolidation and socio-cultural unity of Ukrainian ethnos in XVI – XVII centuries.

Key words: national elite, the Ukrainian national idea, the consolidation of political, socio-cultural unity.

читати далі »

Ковпак Людмила - Соціальний розвиток України та процеси євроінтеграції: демографічний аспект (1991–2008 роки)

У статті здійснено компаративний аналіз основних соціальних параметрів розвитку України та країн Європейського Союзу в контексті євроінтеграційного курсу держави на сучасному етапі. Проаналізовано основні тенденції демографічного розвитку в Україні у порівнянні з іншими європейськими країнами. Проблематику досліджено у зв’язку з залученням новітніх матеріалів Держкомстату України, звітів ООН, Світового банку та ін. Також описано участь України у міжнародних конференціях та форумах щодо реалізації соціальних програм у 1991–2008 роках.

Ключові слова: соціальний розвиток України, демографічна ситуація, євроінтеграційний курс України у 1991 – 2008 роках.

Социальное развитие Украины и процессы евроинтеграции: демографический аспект (1991–2008 годы)

В статье осуществлён компаративный анализ основных параметров социального развития Украины и стран Европейского Союза в контексте евроинтеграционного курса государства на современном этапе. Проанализированы основные тенденции демографического развития в Украине в сравнении с другими европейскими странами. Проблематика исследована на базе использования новых материалов Госкомстата Украины, докладов ООН, Всемирного банка и др. Автор исследует участие Украины в международных конференциях и форумах по реализации социальных программ в 1991–2008 годах.

Ключевые слова: cоциальное развитие Украины, демографическая ситуация, евроинтеграционный курс Украины в 1991–2008 годах.

Social Development of Ukraine and Processes of European Integration: Demographic Aspects (1991–2008 years)

In the article author made comparative analysis of basic characteristics of social development of Ukraine and countries of European Union in the context of the Eurointegrational course of our state at the present stage. The basic demographic tendencies in Ukraine are analyzed in comparison with other European countries. The newest statistics, reports of UNO, World Вank etc. were used in the research. Author researched participation of Ukraine in international conferences and forums devoted to realization of social programs in 1991 –2008.

Key words: social development of Ukraine, demographic situation, Eurointegrational course of Ukraine in 1991–2008.

читати далі »

Крисаченко Валентин - Інтеграція кримських татар в українське суспільство: проблеми і перспективи

Співавтор:

Олена Дякова - молодший науковий співробітник відділу геополітики та геостратегії НДІУ

У статті проаналізовано проблеми інтеграції кримських татар в українське суспільство на основі законодавчих баз СРСР, УРСР, України. З’ясовано причини загрози національній безпеці України в контексті поставленої проблеми.

Ключові слова: Крим, кримські татари, етнополітична ситуація, законодавча база, меджліс, національна безпека.

Интеграция крымских татар в украинское общество: проблемы и перспективы

В статье проанализированы проблемы интеграции крымских татар в украинское общество на основе законодательных баз СССР, УССР, Украины. Установлены причины угрозы национальной безопасности Украины в контексте поставленной проблемы.

Ключевые слова: Крым, крымские татары, этнополитическая ситуация, законодательная база, меджлис, национальная безопасность.

Integration of the Crimean tatars into the Ukrainian society: problems and prospects

Problems of integration of the Crimean tatars into the Ukrainian society which bases on the legislative bases of USSR, UUSR, Ukraine are analysed in the article. The reasons of threat of national safety of Ukraine in a context this problem are established.

Key words: Crime, the Crimean tatars, an ethnopolitical situation, legislative base, Medjlise, national safety.

читати далі »

Баранов Віктор - Шевченко і ми

Ніколи не забуду епізоду з часів студентства. На військовій кафедрі столичного університету імені Тараса Шевченка під час заняття з цивільної оборони викладач-підполковник (жаль, не запам?ятав його прізвища) раптом зачепив мовне питання і, перейшовши на українську, що на цій кафедрі взагалі вважалося мало не злочином, сказав дослівно таке: «Начитаєшся «Вечірнього Києва» – і хапаєшся за Шевченка, бо пропадеш»...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet