головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2006   Число: #4(21)
пошук по сайту
Тимофієва Марина - Самовираження особистості як форма потреби в саморозвитку

Співавтор

Надія Захарук – викладачка кафедри психології та соціології Буковинського державного медичного університету.

Статтю присвячено проблемам саморозвитку особистості. Аналізується вплив методик виховання батьків на самовираження дитини. Запропонована арт-терапевтична методика для психокорекційної роботи психолога.

Ключові слова: акмеологія, творче мислення, людиноцентризм, саморозвиток, самовираження, самопрезентація, ендотимна основа особистості, наратив.

Самовыражение личности как форма потребности в саморазвитии.

Проанализирована роль самоуважения и желания к самовыражению личности как форма становления потребности в саморазвитии. Приведены примеры методов воспитания детей в семье, которые приводят к нежелательным психоэмоциональным расстройствам личности. Предлагается арт-терапевтический метод, который помогает психологу в психодиагностической и психокоррекционной работе.

Ключевые слова: акмеология, творческое мышление, человекоцентризм, саморазвитие, самовыражение.

The role of self-esteem and the desire to express one’s personality as the way of formation of the necessity of self development are analyzed in the article. There are shown the examples of some methods of children’s up-bringing in the family which lead to undesirable psycho-emotional disorders of a personality. The art-therapy method which helps the psychologist in the psycho-diagnostic and psycho correction work is suggested.

читати далі »

Горбачова Ольга - Відображення чинників консолідації української нації в статутних документах громадських організацій (90-ті роки ХХ ст.)

У статті аналізуються статутні документи громадських організацій Товариства Лева, «Меморіалу», Української студентської спілки, в яких знайшли відображення чинники консолідації української нації.

Ключові слова: громадські організації, консолідація української нації, статутні документи.

Отражение факторов консолидации украинской нации в уставных документах общественных организаций (90-е года ХХ ст.)

В статье анализируются уставные документы общественных организаций Общества Льва, «Мемориала» и Украинского студенческого союза, в которых нашли отражение факторы консолидации украинской нации.

Ключевые слова: общественные организации, консолидация украинской нации, уставные документы.

The reflection of factors of the consolidation of Ukrainian nation in the statute documents of public organizations (the 1990-th)

In the article – the statute documents of public organizations the Society Lewa, the “Memorial”, the Ukrainian Student Union, where in the factors of consolidation of Ukrainian nation found their reflection, are analized.

читати далі »

Мащенко Станіслав - Літературно-філософські роздуми Олександра Довженка про особу і суспільство

Розкриваються колізії формування поглядів О.П.Довженка на співвідношення в людині індивідуального та суспільного начал. Показані намагання митця-філософа діалектично синтезувати есенціалістський та екзистенціальний підходи розуміння особи.

Ключові слова: людина, особа, суспільство, свобода, екзистенціалізм, есенціалізм, філософська антропологія, кордоцентризм, конформізм.

Литературно-философские размышления Александра Довженко о личности и обществе

Раскрываются коллизии формирования взглядов А. Довженка на соотношение в человеке инфивидуального и общественного начал. Показаны попытки художника-философа диалектически синтезировать эсенциалистский и экзистенциальный подходы в понимании личности

Ключевые слова: человек, личность, общество, свобода, экзистенциализм, эсенциализм, философская антропология, кордоцентризм, конформизм.

Literary and Philosophical Thoughts of Oleksandr Dovzhenko about Person and Society

In the article an author examined collisions of forming of Oleksandr Dovzhenko’s views on correlation of individual and public basis in a man. The author showed attempts of artist-philosopher to synthesize dialectically essential and existential approaches to understanding of a person.

Key words: a man, a person, society, freedom, existentialism, esentsializm, philosophical anthropology, cordocentrizm, conformism.

читати далі »

Гордієнко Михайло - Мовно-культурні та політичні чинники виховання патріотичної особистості в умовах кризи національної свідомості

У статті розглядається комплекс духовно-культурних цінностей, які формують світогляд і виступають основними засобами виховання національної свідомості українських громадян. Стверджується, що патріотичні почуття, любов до Батьківщини, повагу до національних цінностей слід виховувати з самого дитинства через вивчення вітчизняної історії, культури, релігійної та політичної спадщини. Засвоєння національної культури неможливе без знання української мови. Сьогодні важливою потребою є відродження, удосконалення і пропаганда рідної мови, яка в умовах чужоземного панування виконувала місію рятівника нації і держави. В статті наголошується, що важливою передумовою гармонійного існування сучасного українського суспільства, стабільного розвитку політичної системи є належний захист духовно-культурної спадщини, виховання патріотичної молоді.

Ключові слова: суспільство, мова, культура, духовність, виховання, держава, патріотизм, нація, демократія, свідомість.

Языково-культурные и политические факторы воспитания патриотической личности в условиях кризиса национальной сознательности

В статье рассматривается комплекс духовно-культурных ценностей, которые формируют мировоззрение и выступают основными средствами воспитания национальной сознательности украинских граждан. Утверждается, что патриотические чувства, любовь к Родине, уважение к национальным ценностям следует воспитывать с самого детства через изучение отечественной истории, культуры, религиозного и политического наследства. Усвоение национальной культуры невозможно без знания украинского языка. Сегодня важной потребностью является возрождение, усовершенствование и пропаганда родного языка, который в условиях чужеземного господства выполнял миссию спасателя нации и государства. В исследовании отмечается, что важной предпосылкой гармоничного существования современного украинского общества, стабильного развития политической системы является надлежащая защита духовно-культурного наследства, воспитание патриотической молодежи.

Ключевые слова: общество, речь, культура, духовность, воспитание, государство, патриотизм, нация, демократия, сознательность.

Linguistic, Cultural and Political Factors of Patriotic Education of a Person in the Conditions of Crisis of National Consciousness

In the article an author examined a complex of spiritual and cultural values which form world outlook and are the basic means of education of national consciousness. The author confirms that patriotic senses, love to Motherland, respect to national values must be inculcated from the childhood through learning native history, culture, religious and political heritage. Learning national culture is impossible without knowledge of Ukrainian language. It is very important today to revive, perfect and popularize Ukrainian language. The researcher noted that protection of spiritual and cultural heritage, education of patriotic youth is important prerequisite of harmonic existence of modern Ukrainian society.

Key words: society, language, culture, spirituality, education, state, patriotism, nation, democracy, consciousness.

читати далі »

Дрожжина Світлана - Теоретичні аспекти впливу процесів децентралізації влади на рівень демократії в державі

В роботі розглядається зв’язок процесів демократизації суспільства та децентралізації влади через автономізацію і федералізацію державного устрою.

Ключові слова: регіон, федералізація, сепаратизм, автономія.

Теоретические аспекты влияния процессов децентрализации власти на уровень демократии в государстве.

В работе рассматривается связь процессов демократизации общества и децентрализации власти через автономизацию и федерализацию государственного устройства.

Ключевые слова: регион, федерализация, сепаратизм, автономия.

Theoretical Aspects of Influence of the Processes of Decentralization of the Authority on the Level of State Democracy

In the article an author examined connection of processes of democratization of a society and decentralization of a power through autonomization and federalization of the State organization.

Key words: regions, federalization, separatism, autonomy.

читати далі »

Огієнко Віталій - Зародження українського націонал-комунізму в КП(б)У на прикладі діяльності групи «федералістів» (1919 – 1920 рр.)

У статті аналізуються особливості формування націонал-комуністичного руху в КП(б)У в 1919 – 1920 рр. на прикладі групи «федералістів».

Ключові слова: український націонал-комунізм, Г. Лапчинський, «федералісти».

Зарождение украинского национал - коммунизма в КП(б)У на примере деятельности группы «Федералистов»

В статье анализируются особенности формирования национал-коммунистического движения в КП(б)У в 1919 – 1920 гг. на примере деятельности группы «федералистов».

Ключевые слова: украинский национал-коммунизм, Г. Лапчинский, «федералисты».

Origin of the Ukrainian national-communism in CP(b)U on an example of activity of group of “federalists”.

This article deals with the analysis of features of national communism movement in CP(b)U in 1919 – 1920 on the example of activity of group of “federalists”.

Key words: ukrainian national communism, G. Lapchinsky, “federalists group”.

читати далі »

Хоменко Олександр - Історія з-під землі

У статті проаналізовано трагічні наслідки для долі українського народу зорганізованого більшовицькою партією Голодомору 1933 р. Особливу увагу приділено соціо-культурним аспектам розвитку села, яке після катастрофи т. зв. «розкуркулювання» так і не змогло відновити свою традиційну націєстверджувальну пасіонарність.

Ключові слова: Голодомор, репресії, традиційна Україна, селянська звичаєвість.

История из-под земли

В статье анализируются трагические последствия для судьбы украинского народа организованого большевицкой партией Голодомора 1933 г. Особенное внимание обращается на социо-культурные аспекты развития села: после катастрофы т. н. «раскулачивания» оно так и не смогло восстановить свою нациеутверждающую пассионарность

Ключевые слова: Голодомор,репрессии, традиционная Украина, уклад крестьянской жизни.

History From Under the Earth

In the article an author analyzed Holodomor of 1933 which was organized by Bolshevist Party and its tragic consequences for the fate of Ukrainian people. The author paid special attention to the socio-cultural aspects of development of a village: after a catastrophe of so-called «rozkurkulyuvannya» it was not able to recover its native-consolidated passionarity.

Key words: Holodomor, repressions, traditional Ukraine, way of peasant life.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet