головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2004   Число: #2(11)
пошук по сайту
Кравчук Леонід - Україна сьогодні і завтра

Перший президент України Леонід Кравчук аналізує внутрішньополітичну ситуацію в країні, визначає основні чинники, що сприяють встановленню злагоди в суспільстві висвітлює питання, навколо яких розгортається гостра полеміка.

Ключові слова: політична стабільність, економічна стабільність, розвиток демократії, національна політика, зовнішня політика, церква, мова, майбутнє України.

Украина сегодня и завтра

Первый президент Украины Леонид Кравчук анализирует внутриполитическую ситуацию в стране, определяет основные факторы, которые способствуют установлению согласия в обществе освещает вопросы, вокруг которых разворачивается острая полемика.

Ключевые слова: политическая стабильность, экономическая стабильность, развитие демократии, национальная политика, внешняя политика, церковь, язык, будущее Украины.

Ukraine Today and Tomorrow

The first president of Ukraine Leonid Kravchuk analyses domestic situation in Ukraine, determines basic factors which promote establishment of consent in the society and examines some sharp problems.

Key words: political stability, economic stability, development of democracy, national policy, foreign policy, church, language, future of Ukraine.

читати далі »

Євтух Володимир - Осмислюючи історію, аналізуючи сучасність

У статті дається рецензія на двотомник «Україна: проблеми самоорганізації», створений на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за програмою соціально значущих видань.

Ключові слова: історіософія, новизна методологічного підходу, суспільна трансформація, формування української модерної нації, «третій шлях» для України.

Осмысливая историю, анализируя современность

В статье дается рецензия на двухтомник «Украина: проблемы самоорганизации», созданный по заказу Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины по программе социально значимых изданий.

Ключевые слова: историософия, новизна методологического подхода, общественная трансформация, формирование украинской модерной нации, «третий путь», для Украины.

Comprehencion of History and Analysis of Modernity

In the article author reviewed two-volume edition «Ukraine: Problems of Self-Organization» which was created under order of the Ukrainian State Committee on Television and Broadcasting.

Key words: historiosophia, novelty of methodological approach, public transformation, formation of the Ukrainian modern nation, «third way» for Ukraine.

читати далі »

Філіпчук Георгій - Українознавчі цінності, національна ідея у становленні й розвитку громадянського суспільства.

У статті розглядається українська національна ідея як складний феномен суспільного буття, складовими якого є політичний, соціальний, економічний, педагогічний, історичний, психологічний, етичний, духовний фактори. Тому, на думку автора, освіта, державна політика, економіка, засоби масової інформації, суспільно-громадська позиція, церква, наука і культура повинні забезпечувати подальший розвиток національної ідеї.

Ключові слова: еліта, державна свідомість, культура, витоки державності, соціальна політика, демократизм і толерантність, конструктивні підходи.

Украиноведческие ценности, национальная идея в становлении и развитии гражданского общества

В статье рассматривается украинская национальная идея как сложный феномен общественного бытия, составляющими которого являются политический, социальный, экономический, педагогический, исторический, психологический, этический, духовный факторы. Поэтому, по мнению автора, образование, государственная политика, экономика, средства массовой информации, социально-общественная позиция, церковь, наука и культура, должны обеспечивать последующее развитие национальной идеи.

Ключевые слова: элита, государственное сознание, культура, истоки государственности, социальная политика, демократизм и толерантность, конструктивные подходы.

Ukrainian studies Values and National Idea in the Process of Establishment and Development of Civil Society

In the article author examined Ukrainian national idea as complicated phenomenon of public being which consists of political, social, economic, pedagogical, historical, psychological, ethical and spiritual factors. Therefore, education, state policy, economy, mass media, social and public position, church, science and culture must provide subsequent development of the national idea.

Key words: elite, state consciousness, culture, basis of statehood, social policy, democracy and tolrerance, constructive approaches.

читати далі »

Яцків Я. - Науково-технічна сфера України. Загально статистичні дані та спроба передбачення

У статті наводяться статистичні дані щодо еволюції функції науково-технологічної сфери залежно від обсягів фінансування, про фінансування науково-технологічної сфери України у 1991-2002 роках, кадровий потенціал науково-технологічної галузі, матеріально-технічну базу. Автор піднімає питання про стратегію розвитку науково-технологічної сфери України та про передбачення її майбутнього.

Ключові слова: статистичні дані, фінансове забезпечення, теоретичні дослідження, науково-технологічна сфера, динаміка змін, наукова інфраструктура.

Научно-технологическая сфера Украины. Общестатистические данные и попытка предсказания

В статье приводятся статистические данные по эволюции функции научно- технологической сферы в зависимости от объемов финансирования, о финансировании научно-технологической сферы Украины в 1991-2002 годах, кадровый потенциал научно-технологической отрасли, материально-техническую базу. Автор затрагивает вопрос о стратегии развития научно-технологической сферы Украины и о предсказании ее будущего.

Ключевые слова: статистические данные, финансовое обеспечение, теоретические исследования, научно-технологическая сфера, динамика изменений, научная инфраструктура.

Scientific and Technological Sphere of Ukraine. General Statistics and Attempt to Predict Its Future

In the article author presented statistical information on evolution of function of scientific and technological sphere according to amount of financing; on financing of scientific and technological sphere of Ukraine in 1991-2002; on staff potential of scientific and technological industries, material and technical basis. Author analyzed problem of strategy of development of scientific and technological sphere of Ukraine and tried to predict its future.

Key words: statistical information, financial support, theoretical researches, scientific and technological sphere, dynamics of changes, scientific infrastructure.

читати далі »

Дробноход Микола - Про економічне, і не тільки, в українському державотворенні

У статті розглядаються актуальні проблеми переходу України до етапу сталого економічного розвитку, а разом з тим аналізується й комплекс соціально-економічних, політичних, соціально - культурних чинників й традицій, що гальмують цей процес. Автор доводить вирішальну роль й значення коріного етносу у формуванні національної української держави, визначає культуру української нації підвалиною державотворчої ідеї.

Ключові слова: становлення української державності, сталий економічний розвиток, мобілізуюча програма суспільного розвитку, структурно-технологічне оновлення економіки, модернізація виробництва, інноваційна політика, руйнація інтелектуального потенціалу нації, національна ідея.

Об экономическом, и не только, в украинском построении государства

В статье рассматриваются актуальные проблемы перехода Украины к этапу стабильного экономического развития, а вместе с тем анализируется целый комплекс социально-политических, экономических, социально-культурных факторов, традиций которые тормозят этот процесс. Автор показывает решающую роль коренного этноса в формировании украинской государственности, определяет культуру коренной нации и как фундамент национальной идеи и одновременно, как основу развития государственности

Ключевые слова: становление украинской государственности, стабильное экономическое развитие, мобилизационная программа общественного развития, структурно-технологическое обновление экономики, модернизация производства, инновационная политика, разрушение интеллектуального потенциала нации, национальная идея.

About Different Problems (Not Only Economical) in the Ukrainian State Creation

In the article author examined actual problems of Ukraine’s transition to the stage of stable economic development and analyzed the whole complex of socio-political, economical, social and cultural factors and traditions which slow down this process. Author shows the decisive role of native ethnos in formation of the Ukrainian statehood and determines the culture of native nation both as ground of national idea and basis for development of the statehood.

Key words: establishment of the Ukrainian statehood, stable economical development, mobilization program of social development, structural and technological update of economy, modernization of production, innovative policy, destruction of intellectual potential of nation, national idea.

читати далі »

Погрібний Анатолій - Випробування суржиком (“З розмов про наболіле”)

Автор статті викриває суспільно-історичні та культурно-духовні причини виникнення і функціонування в сучасному суспільстві мовного суржика. Він принципово і аргументовано вказує на неможливість сприйняття суржика в загальнодержавному житті і наполягає на необхідності боротьби і протистояння цьому антиукраїнському явищу.

Ключові слова: українська мова, суржик, національна держава, культура, політика.

Испытание суржиком

Автор статьи раскрывает общественно-исторические и культурно-духовные причины возникновения и функционирования в современном обществе языкового суржика. Он принципиально и аргументировано указывает на невозможность восприятия суржика в общегосудаственной жизни и настаивает на необходимости борьбы и противостояния этому антиукраинскому явлению.

Ключевые слова: украинский язык, суржик, национальное государство, культура, политика.

Testing by Surzhyk

Author of the article examined social, historical, cultural and spiritual reasons of origin and functioning of linguistic surzhik in modern society. He argued impossibility of use of surzhik in nationwide life and insisted on necessity of fight and opposition to this anti-Ukrainian phenomenon.

Key words: Ukrainian, surzhik, national state, culture, policy.

читати далі »

Скаленко Олексій - Стратегічна інформаційна булава для українського уряду

Автор пропонує розробляти Національну доктрину інформаційної безпеки на основі системно-інформаційної методології, оскільки вона фіксує фундаментальні основи соціально-економічного процесу. Він також наголошує, що інформаційний ресурс є критерієм глобальності процесів людської діяльності.

Ключові слова: глобалізація, загальносистемний підхід, антикризовий розвиток, інформаційний ресурс, політика інноваційного розвитку.

Стратегическая информационная булава для украинского правительства

Автор предлагает разрабатывать Национальную доктрину информационной безопасности на основе системно-информационной методологии, поскольку она фиксирует фундаментальные основы социально-экономического процесса. Он также отмечает, что информационный ресурс является критерием глобальности процессов человеческой деятельности.

Ключевые слова: глобализация, общесистемный подход, антикризисное развитие, информационный ресурс, политика инновационного развития.

Strategic Informative Club for the Ukrainian Government

In the article author suggested to develop the National Doctrine of Information Security on the basis of system and information methodology as it fixes the fundamental bases of socio-economic process. The researcher also noted that information resource is the criterion of globalness of processes of human activity.

Key words: globalization, general system approach, anticrisis development, information resource, policy of innovative development.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet