головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2003   Число: #1(6)
пошук по сайту
Омельченко Олександр - Київ: минуле – сучасне – майбутнє

З 2003 року журнал «Українознавство» в кожному своєму виданні буде уміщувати матеріали, присвячені Україні та світовому українству, зокрема – містам України. Природно, що редакційна колегія ухвалила почати з Києва – столиці України, міста-символу долі і ролі народу у вітчизняній та світовій історії, міста-легенди і образу грядущого...

читати далі »

Філіпенко Антон - Україна – європейський союз: трансформація економічної моделі

Автор розкриває завдання, що постають перед Україною у зв’язку наближення її до Євросоюзу, визначає головну мету нової моделі соціально-економічного устрою держави, її функції, завдання та головні риси.

Ключові слова: модель соціально-економічного устрою, змішана економіка, демократизація економічного життя, глобалізаційні виміри, економічна інтеграція, національна економічна безпека держави.

Украина – Европейский союз: трансформация экономической модели

Автор раскрывает задания, которые предстают перед Украиной в связи с ее приближением к Евросоюзу, определяет главную цель новой модели социально-экономического уклада государства, его функции, задание и главные черты.

Ключевые слова: модель социально-экономического уклада, смешанная экономика, демократизация экономической жизни, глобализационные измерения, экономическая интеграция, национальная экономическая безопасность государства.

Ukraine – European Union: Transformation of Economic Model

In the article author examined tasks which appeared before Ukraine in the context of its approach to European Union and determined main purpose of new model of socio-economic system of the state, its functions, tasks and main features.

Key words: model of socio-economic system, mixed economy, democratization of economic life, economic integration, national economic security of state.

читати далі »

Ситник К. - Проблеми сталого розвитку в усьому світі і в Україні

У статті порушуються проблеми сучасного екологічного стану на планеті. Автор підкреслює глобальний характер проблем екології і вважає, що саме наукова громадськість має формувати інвайронментальний підхід до кризової ситуації.

Ключові слова: eкологічні проблеми, світогляд сучасної цивілізації, інвайронментальна криза, екологічний імператив, проблема ресурсів, загальнопланетарна науково-технічна політика, нова парадигма національного розвитку.

Проблемы стабильного развития в мире и в Украине

В статье рассматриваются проблемы современного экологического состояния на планете. Автор подчеркивает глобальный характер проблем экологии и считает, что именно научная общественность должна формировать инвайронментальний подход к кризисной ситуации.

Ключевые слова: экологические проблемы, мировоззрение современной цивилизации, инвайронментальный кризис, экологический императив, проблема ресурсов, общепланетарная научно-техническая политика, новая парадигма национального развития.

Problems of Constant Development in the World and in Ukraine

In the article author examined current state of ecology on the planet. The researcher emphasized global character of ecological problems and considered that scientific public must form environmental approach to crisis.

Key words: ecological problems, ideology of modern civilization, environmental crisis, ecological imperative, problem of resources, all-planet scientific and technical policy, new paradigm of national development.

читати далі »

Погрібний Анатолій - Що ми не будуємо в Україні (з розмов про наболіле)

Хоча з часу проголошення у серпні 1991-го державної Незалежності України йде вже друге десятиріччя, намагання підірвати ЇЇ, не дати утвердитися, не послаблюються. Чи й назвемо іншу якусь країну, патріотичне та свідоме громадянство якої такою мірою було б приречене на повсякчасний настрій нетривкості, непевності, на відчуття остогидлої тривоги, остраху за долю держави! Годі й казати, що такий стан психологічно та морально змучує, зневолює, краде у багатьох енергію, варту конструктивного, державорозбудовчого застосування.

читати далі »

Вольвач Петро - Кримські аномалії (хто навчає і кого виховують у кримських вузах?)

Світовий досвід переконливо доводить, що загальноосвітня школа, середні та вищі навчальні заклади у більшості країн світу готують не лише майбутніх фахівців, а й виховують патріотів своєї держави. Мабуть, не випадково щоденне навчання в американських школах розпочинається з виконання Національного гімну та внесенням у клас державного прапора. Для кожного американця ці державні символи є священними. Вони згуртовують і цементують різноплемінну американську спільноту у політичну націю.

читати далі »

Мартинюк Анатолій - Українознавство в дію

Чи зобов'язаний український народ, облаштовуючи своє життя у власній державі, мати в якості основної науки українську метафізику у формі українознавства, предметом якого є творення цілісного знання про Україну, український етнос, народ, націю, державу, їх долю та історичну місію шляхом інтегрування досягнень спеціальних наук в одне ціле, як нове знання. До завдань українознавства слід віднести спонукання вітчизняних вчених до ліквідації так званих "білих плям" в історії України й наштовхувати на вивчення нагальних проблем, що виникають на стиках наук та в практиці націєтворення і державного будівництва.

читати далі »

Недюха Микола - До питання про сутність реформи як системи

Автор розкриває онтологічне та гносеологічне значення поняття «реформа», аналізує результати реформаторської діяльності в різних сферах українського суспільства, зокрема – державного менеджменту, освітньої галузі, інформаційного забезпечення тощо.

Ключові слова: трансформаційний розвиток, функціональна модель, відносини соціального партнерства, реформаторський проект, системотворча мета.

К вопросу о сущности реформы как системы

Автор раскрывает онтологическое и гносеологическое значение понятия «реформа», анализирует результаты реформаторской деятельности в разных сферах украинского общества, в частности – государственного менеджмента, образовательной отрасли, информационного обеспечения и тому подобное.

Ключевые слова: трансформационное развитие, функциональная модель, отношения социального партнерства, реформаторский проект, системотворческая цель.

Essence of Reform as a System

Author examined ontological and gnoseological meaning of notion «reform», analyzed results of reformative activity in different spheres of the Ukrainian society, in particular, state management, education, information support etc.

Key words: transformational development, functional model, relations of social partnership, reformative project.

читати далі »

Лук’яненко Левко - У листопадові жалобні дні

Що для нас українців голодомор 1932 – 1933 років? А що голодомори 1921 – 1923, 1946 – 1947 років? Наше ставлення до північно-східного загарбника, що намагався нас звести зі світу? Що для нас наша минувшина: це те, що колись було, відійшло, мохом поросло і не має відношення до сьогодення? Чи це трагедії бездержавної нації на історичному шляху, які треба знати і розуміти, щоб більше не допустити? Як ми, як нація, організовувалися в спільноту для оборони терену свого розселення? Які уроки ми виводимо з голодоморів?

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet