головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2013   Число: #1(46)
пошук по сайту
Зеленчук Іван - Історія Державної високогірної рільничої школи на Гуцульщині

Співавтор

Ярослав Зеленчук - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділення "Філія Гуцульщина" ННДІУВІ

У статті наведено українознавчу характеристику основних природно-екологічних і соціально-економічних особливостей Гуцульського регіону Українських Карпат. Показано, що основні ідентифікаційні особливості Гуцульщини, які суттєво впливають на традиційний уклад життя, побут та творчу діяльність гуцулів, найбільш яскраво виражені на Верховинщині. Виконано дослідження діяльності Державної високогірної рільничої школи в селі Жаб’є (сучасному селищі Верховина) протягом 1937 – 1940 рр., в якій навчали гуцулів раціональних методів ведення гірського господарства в природних умовах Українських Карпат. Зроблено висновок, що дальше збереження і розвиток традиційної культури гірського господарства гуцулів сприятиме збереженню і розвитку автентичної духовної культури Гуцульщини, а значить, і всієї України.

Ключові слова: Українські Карпати, Гуцульщина, Польща, традиційне гірське господарство гуцулів, Державна високогірна рільнича школа в Жаб’йому, Михайло Поздановський, Василина Трач.

История Государственной высокогорной земледельческой школы на Гуцульщине

В статье дана украинознавческая характеристика основных природно-экологических и социально-экономических особенностей Гуцульского региона Украинских Карпат. Показано, что основные идентификационные особенности Гуцульщины, которые существенно влияют на традиционный уклад жизни, быт и творческую деятельность гуцулов, наиболее ярко выражены на Верховинщине. Исследована деятельность Государственной высокогорной земледельческой школы в селе Жабье (современном поселке Верховина) в течение 1937–1940 гг., в которой гуцулов обучали рациональным методам ведения горного хозяйства в естественных условиях Украинских Карпат. Сделан вывод, что дальнейшее сохранение и развитие традиционной культуры горного хозяйства гуцулов будет способствовать сохранению и развитию подлинной духовной культуры Гуцульщины, а значит, и всей Украины.

Ключевые слова: Украинские Карпаты, Гуцульщина, Польша, традиционное горное хозяйство гуцулов, Государственная высокогорная земледельческая школа в Жабьем, Михаил Поздановский, Василина Трач.

History of state highland agriculture school in Hutsulshyna

The article shows Ukrainian studies characteristic of main natural-ecologic and social-economic peculiarities of the Ukrainian Carpathians. It is shown that main identification peculiarities of Hutsulshyna, which essentially influence the traditional pace of life, customs and creative activity of the Hutsuls, are the brightest in Verhovynshyna. The research of State highland agriculture school in Zhabje village (modern Verhovyna village) is made where during 1937–1940 Hutsuls were taught rational methods of highland agriculture in the conditions of the Ukrainian Carpathians. The conclusion is made that further preservation and development of traditional culture of Hutsul highland agriculture is going to help the preservation and development of authentic spiritual culture of Hutsulshyna and whole Ukraine.

Key words: The Ukrainian Carpathians, Hutsulshyna, Poland, traditional highland Hutsul agriculture, State highland agriculture school in Zhabje, Myhailo Pozdanovkyi, Vasylyna Trach.

читати далі »

Зеленчук Ярослав - Традиційна культура гірського рибальства на Гуцульщині в басейні Черемошу в кінці ХІХ – на початку ХХ століття

Співавтор

Олег Проців - аспірант кафедри управління проектами ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, головний спеціаліст Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства

У статті на основі аналізу українських і польських літературних джерел виконано українознавчо-історичну реконструкцію традиційної культури гірського рибальства на Гуцульщині у басейні річки Черемош, яка була поширена у цьому краї в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Показано, що гірське рибальство гуцулів – один із аспектів традиційної господарської культури, яка потребує відтворення і збереження. На основі теоретично реконструйованої традиційної культури рибальства гуцулів були сформульовані конкретні науково-практичні рекомендації щодо необхідності впровадження екологічних методів гірського рибного господарства на Гуцульщині в сучасних умовах становлення ринкової економіки України.

Ключові слова: Гуцульський регіон Українських Карпат, басейн гірської річки Черемош, цінність традиційної культури гірського рибальства гуцулів, екологічні методи гірського рибальства на Гуцульщині.

Традиционная культура горного рыболовства на Гуцульщине в бассейне Черемоша в конце XIX – начале ХХ века

В статье на основе анализа украинских и польских литературных источников выполнена украинознавческо-историческая реконструкция традиционной культуры горного рыболовства на Гуцульщине в бассейне реки Черемош, которая была распространена в этом крае в конце XIX – начале ХХ в. Показано, что горное рыболовство гуцулов – один из аспектов традиционной хозяйственной культуры, которая нуждается в воспроизводстве и сбережении. На основе теоретически реконструированной традиционной культуры рыболовства гуцулов были сформулированы конкретные научно-практические рекомендации относительно необходимости внедрения экологических методов горного рыбного хозяйства на Гуцульщине в современных условиях становления рыночной экономики Украины.

Ключевые слова: Гуцульский регион Украинских Карпат, бассейн горной реки Черемош, ценность традиционной культуры горного рыболовства гуцулов, экологические методы горного рыболовства на Гуцульщине.

Traditional culture of mountain fishing in Hutsulshyna in the Cheremosh basin in the end of XIX – beginning of XX century

Basing on the analysis of many Ukrainian and Polish literature sources the authors have made Ukrainian historical reconstruction of traditional mountain fishing culture in Hutsulshyna in the Cheremosh river basin, which was spread in this land in the end of XIX – beginning of XX century. It is shown, that Hutsul’s mountain fishing is one of the aspects of traditional agriculture, which needs reproduction and preservation. Basing on theoretic reconstructions of Hutsul’s traditional fishing culture concrete scientific recommendations about the necessity of ecological methods of mountain fishing industry application in Hutsulshyna were formulated according to modern conditions of Ukrainian market formation.

Key words: Hutsul region of the Ukrainian Carpathian, Cheremosh river basin, value of Hutsul’s mountain fishing, ecological methods of mountain fishing in Hutsulshyna.

читати далі »

Чорний Георгій - Де розташовувався дніпровський Самбатас Х століття

Розглянуто повідомлення імператора Візантії Константина Багрянородного про укріплення Самбатас на Дніпрі. Заперечено версію про заснування Самбатаса (Самбата) і Києва хозаро-єврейською общиною. Висунуто версію про те, що збережений народною пам’яттю топонім Самбурки на південній околиці Києва є відображенням назви стародавнього Самбата та орієнтиром місця його розташування. Авторську версію обґрунтовано археологічними, історичними, лінгвістичними та топографічними даними, на основі чого зроблено висновок про те, що стародавній Самбат розташовувався, найімовірніше, в районі нинішніх Самбурок і Китаєва, що його назва відображає не єврейську, а скандинавську присутність у Києві. Запропоновано надати назву «Самбат» одній з нових станцій Київського метрополітену.

Ключові слова: Київ, Самбат, Самбурки, Китаїв, Константин Багрянородний.

Где располагался днепровский Самбатас Х века

Рассмотрено сообщение императора Византии Константина Багрянородного о крепости Самбатас на Днепре. Отрицается версия об основании Самбатаса (Самбата) и Киева хазаро-еврейской общиной. Выдвинута версия о том, что сохраненный народной памятью топоним Самбурки на южной окраине Киева является отражением названия древнего Самбата и ориентиром места его расположения. Авторская версия обоснована археологическими, историческими, лингвистическими и топографическими данными, на основе чего сделан вывод о том, что древний Самбат находился, вероятнее всего, в районе теперешних Самбурок и Китаева, что его название отражает не еврейское, а скандинавское присутствие в Киеве. Предложено присвоить название «Самбат» одной из новых станций Киевского метрополитена.

Ключевые слова: Киев, Самбат, Самбурки, Китаев, Константин Багрянородный.

Where the Dnipro Sambata is situated

The article views the notice of the Byzantine Empire emperor Constantine Porphyrogennetos about the strengthening of Sambata the Dnipro River. Version about the foundation of Sambata and Kyiv by Khazar-Jewish community is raised to objection. A version is advanced that preserved by national memory toponym Samburky on the south suburb of Kyiv is a reflection of ancient name Sambata and is an orientation point for its disposition. Author’s version is proved by archeological, historical, linguistic and topographic data, which gave reasons to make a conclusion that ancient Sambat vas situated, probably, in the region of nowadays Samburky and Kytaievo and that its name reflects not Jewish but Scandinavian presence in Kyiv. It is offered to give the name «Sambat» to one of the new Kyiv metro station.

Key words: Kyiv, Sambat, Samburky, Kytaiv, Constantine Porphyrogennetos.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet