головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2011   Число: #2(39)
пошук по сайту
Зеленчук Іван - Концепція експедиційного українознавства

Співавтор

Ярослав Зеленчук - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Філії «Гуцульщина» ННДІУ

В статті викладено концепцію експедиційного українознавства на прикладі Гуцульського регіону України. Вона ґрунтується на наукових роботах учених ННДІУ та практичному досвіді організації підготовки і проведення українознавчих експедицій в Гуцульському регіоні України. Основи концепції організації та методики проведення наукових українознавчих експедицій передбачають певну послідовність виконання емпірично-теоретичних українознавчих досліджень наукових задач і проблем. Основне завдання сучасного експедиційного українознавства полягає у зборі, обробці і зберіганні експедиційного фактичного матеріалу та одержанні на його основі емпірично-теоретичних наукових результатів. Становлення і розвиток експедиційного українознавства цілком відповідає меті українознавства ХХІ ст., орієнтованого на творення нового наукового знання та його практичного застосування в закладах освіти й культури України.

Ключові слова: Україна, Гуцульщина, експедиційне українознавство, концепція, методика, джерельна база, фактичні матеріали.

Концепция экспедиционного украинознавства

В статье изложена концепция экспедиционного украинознавства на примере Гуцульского региона Украины. Она основывается на научных работах ученых ННИИУ и практическом опыте организации подготовки и проведения украинознавческих экспедиций в Гуцульском регионе Украины. Основы концепции организации и методики проведения научных украинознавческих экспедиций предусматривают определенную последовательность выполнения эмпирически-теоретических украинознавческих исследований научных задач и проблем. Основное задание современного экспедиционного украинознавства заключается в сборе, обработке и хранении экспедиционного фактического материала и получении на его основе эмпирически-теоретических научных результатов. Становление и развитие экспедиционного украинознавства полностью отвечает цели украинознавства ХХІ в., ориентированного на создание нового научного знания и его практического использования в образовательных и культурных учреждениях Украины.

Ключевые слова: Украина, Гуцульщина, экспедиционное украинознавство, концепция, методика, источники информации, фактические материалы.

Conception of expedition ukrainoznavstvo

Conception of expedition Ukrainoznavstvo on the example of Hutsul region of Ukraine is presented in the article. It is based on the scientific works of NRIU scientists and practical experience of the preparation organization and realization of Ukrainoznavstvo expeditions in Hutsul region of Ukraine. The bases of organization conception and the methodology of scientific expeditions of Ukrainoznavstvo realization provide definite sequence of empiric and theoretical researches of Ukrainoznavstvo, scientific problems and questions to solve realization. The main task of modern expedition Ukrainoznavstvo is to collect, to treat and to reserve expedition practical material and to receive empiric and theoretical scientific results on its base. Formation and development of expedition Ukrainoznavstvo wholly meets the aim of Ukrainoznavstvo of XXI century which is oriented to creation of new scientific knowledge and its practical usage in educational and cultural institutions of Ukraine.

Key words: Ukraine, Hutsul region, expedition Ukrainoznavstvo, conception, methodology, source base, practical materials.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet