головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Базилевич В.Д. - Утвердження нової філософії економічної освіти як чинник інноваційного майбутнього України

На основі власного педагогічного та наукового досвіду автор статті обґрунтовує нову концепцію економічної освіти. На його думку, перехід до нової парадигми економічної освіти неможливий без рішучого подолання застарілих стереотипів та штампів минулого в організації навчально-виховного процесу, наповнення його інноваційним змістом, виходу на якісно нові параметри та стандарти підготовки висококваліфікованих фахівців.

Ключові слова: парадигма економічної освіти, інноваційний вплив знань, людський капітал, гуманізація соціально-економічних перетворень, інноваційна освіта, культура вищої школи.

Утверждение новой философии экономического образования как условие инновационного будущего Украины

На основании личного педагогического опыта автор статьи обосновывает новую концепцию экономического образования. По его мнению, переход к новой парадигме экономического образования невозможно осуществить без решительного преодоления застарелых стереотипов и штампов прошлого в организации учебно-воспитательного процесса, наполнения его новым инновационным содержанием, выходом на качественно новые параметры и стандарты подготовки высококвалифицированных специалистов.

Ключевые слова: парадигма экономического образования, инновационное влияние знаний, человеческий капитал, гуманизация социально-экономических преобразований, инновационная культура, культура высшей школы.

Establishment of New Philosophy of Economic Education as Factor of Innovative Future of Ukraine

On the basis of his personal pedagogical experience an author of the article proves new conception of economic education. He considers that transition to new paradigm of economic education is impossible without decisive overcoming of old stereotypes and stamps of the past in organization of eduactional process, without filling it with new innovative content, and without transition to new quality parameters and standards of preparation of highly skilled specialists.

Key words: paradigm of economic education, innovative influence of knowledge, human capital, humanization of socio-economic transformations, innovative culture, culture of higher school.

читати далі »

Яресько Людмила - Українознавство у вихованні національної гідності

У статті автор розповідає про восьмирічний досвід педагогічного колективу школи №252 у м.Києві в організації навчально-виховного процесу на основі українознавства, оновлення змістової основи освіти, запровадження прогресивних методів вивчення українознавства, виховання патріотично налаштованих, національно-свідомих громадян України.

Ключові слова: уроки з українознавства, духовні цінності молоді, національне виховання, формування української нації, національно-зорієнтована діяльність школи, історична місія української нації, національна освіта, професіоналізм, патріотизм.

Украиноведение в воспитании национального достоинства

В статье рассказывается о восьмилетнем опыте работы педагогического коллектива, школы №252 г. Киева, направленном на организацию учебно-воспитательного процесса на основе изучения украиноведения, наполнения соответствующим содержанием учебных предметов, внедрения прогрессивных методов изучения украиноведения, воспитание патриотически устремленных, национально-сознательных граждан Украины.

Ключевые слова: уроки изучения украиноноведения, духовные ценности молодежи, национальное воспитание, формирование украинской нации, ориентация школы на национальные ценности, национальное образование, профессионализм, патріотизм.

Ukrainian Study in Education of National Dignity

In the article author described eight-year experience of teachers of Kyiv school №252. Their work was directed on organization of educational process on the basis of study of Ukrainian study, filling educational subjects with the proper content, introduction of progressive methods of study of Ukrainian study science, education of patriotic and nationally conscious citizens of Ukraine

Key words: Ukrainian study lessons, spiritual values of youth, national education, formation of Ukrainian nation, direction of school to national values, national education, professionalism, patriotism.

читати далі »

Карпенко Наталя - Анкетування як метод соціолінгвістики (на матеріалах опитування школярів Полтавщини)

У статті пропонується аналіз стану функціонування української мови в середовищі учнівської молоді шляхом репрезентації масиву інформації непрямими запитаннями. Відстежуючи особливості побутування мови в певних вікових групах школярів, маємо на меті показати суспільству, яким чином сприймають мову учні, тим самим пропонуючи відповідні практичні дії з підтримки мови в освіті.

Анкетирование как метод социолингвистики

В статье предлагается анализ состояния функционирования украинского языка в среде ученической молодежи путем репрезентации массива информации непрямыми вопросами. Отслеживая особенности использования языка в определенных возрастных группах школьников, целью выступает намерение показать обществу, каким образом воспринимают язык ученики, тем самым предлагая соответствующие практические действия в поддержку языка в образовании.

Questionnaire as Method of Sociolinguistic

In the article author offered analysis of current state of Ukrainian among students through representation of information with indirect questions. The researcher discovered peculiarities of use of Ukrainian language in certain age groups of schoolchildren and described how students perceive a language. With this article the author offers proper practical activities to support language in the sphere of education.

читати далі »

Невінчана Ірина - Вплив системи шкільної освіти на процес націєтворення в Україні у 1920 – 1930-х рр.

У статті висвітлюється місце і вплив шкільної системи освіти на процес формування української модерної нації в умовах Радянської України у 1920 – 1930-х роках.

В статье рассматривается место и влияние школьной системы образования на процесс формирования украинской модерной нации в условиях Советской Украины в 1920-1930-х гг.

In the article an author examined place and influence of system of school education for the process of forming of the Ukrainian modern nation in Soviet Ukraine in 1920-1930.

читати далі »

Гречка Анна - Зародження політичного освітнього руху на лівобережній Україні в 1900 – 1902 рр.

У статті розглядається позиція Революційної української партії щодо вирішення національних культурно-освітніх проблем на Лівобережній Україні в 1900 – 1902 рр.

В статье рассматривается позиция Революционной украинской партии в решении национальных культурно-образовательных проблем на Левобережной Украине в 1900-1902 гг.

In the article an author examined a position of the Revolutionary Ukrainian Party in making decisions on national and cultural problems of Left-Bank Ukraine in 1900-1902.

читати далі »

Поліщук Володимир - Вища школа як національний пріоритет держави і суспільства

читати далі »

Триус Юрій - Інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі ВНЗ

На кожному історичному етапі еволюції суспільства діє безліч факторів, що у сукупності визначають напрям соціального розвитку. Однак, макротенденції суспільного прогресу обумовлюються тими з них, які є головними, домінуючими. На початку ХХІ ст. до таких факторів, за визнанням вчених, політологів, соціологів, фахівців з різних галузей економіки, належать „рівень і характер соціальної комунікації або техніка і технологія так званих інформаційно-обмінних процесів, що, по суті, є характерною ознакою суспільства як соціального організму, що живе в сьогоденні. Саме тому сучасне суспільство спрямоване в епоху інформатизації, а безпосередньо явище інформатизації з об’єкта академічного інтересу стало об’єктом державного регулювання в індустріально-розвинених країнах” ...

читати далі »

Тесля Юрій - Нові технології управління у вищих навчальних закладах

Необхідність нового підходу до побудови системи освіти зумовлена входженням України у світовий освітній простір, впровадженням нових методів навчання для підготовки спеціалістів, здатних працювати у нових економічних умовах, підвищенням вимог до професійного рівня випускників вищих навчальних закладів...

читати далі »

Савченко О. - Перспективи модернізації системи освіти України в умовах Болонського процесу

Інтеграційні процеси, що проходять у світовому співтоваристві в усіх сферах людської діяльності, торкнулися також і системи освіти: організовується єдиний світовий освітній простір. В українському суспільстві вже сформувалося негативне ставлення до словосполучення „реформа освіти”, хоч очевидним є факт, що система освіти України потребує модернізації і вдосконалення...

читати далі »

Сазоненко Ганна - Ліцей доби змін (роздуми про проблеми та перспективи ліцейної освіти)

„Світ, де житимуть наш діти, змінюється в чотири рази швидше, ніж наші школи” (з виступу директора Міжнародного центру керівництва та освіти у штаті Колорадо доктора Віллард Деджетт) – вислів, який спонукає до роздумів будь-кого з освітян. За короткий час (15 років!) Україна стала незалежною (дай Боже!), самостійною і навіть правовою Державою, а зараз (нібито вже визнано світом) – з ринковою економікою. Зміни економічні приводять до змін у „царині духу”. Так трактуємо ми, ті, хто у вузах вивчав теорію К.Маркса про первинність у суспільстві „базису” (економічного ладу і засобів виробництва) і вторинність „надбудови” – моралі, релігії, ідеології, державного устрою тощо.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet