головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2013   Число: #4(48)
пошук по сайту
Магась В’ячеслав - Союзи вчителів в Україні та проект створення Всеукраїнської спілки вчителів та діячів народної просвіти (1906–1908 роки)

У статті охарактеризовано діяльність організацій Всеросійського союзу вчителів та діячів народної освіти, Всеросійського союзу вчителів та діячів середньої школи, а також проект створення Всеукраїнської спілки вчителів і діячів народної просвіти. У досліджуваний період (1906–1908 рр.) союзи вчителів перейшли до нелегальної діяльності, що позначилося на формах їх роботи і спричинило збільшення партійних впливів, особливо з боку крайніх партій – ПСР та РСДРП. Зрештою, у 1907 р. постало питання про створення обласного Союзу вчителів в Україні та розроблено проект Всеукраїнської спілки вчителів та діячів народної просвіти, але у зв’язку з поширенням репресій з боку царського самодержавства та закінченням Першої російської революції ці проекти не було втілено в життя.
Ключові слова: Всеросійський союз вчителів та діячів народної освіти, Всеросійський союз вчителів та діячів середньої школи, Всеукраїнська спілка вчителів і діячів народної просвіти, місцеві осередки, проект, професійно-політична організація.

Союзы учителей в Украине и проект создания Всеукраинского союза учителей и деятелей народного образования (1906–1908 годы)
Аннотация.
В статье дается характеристика деятельности организаций Всероссийского союза учителей и деятелей народного образования, Всероссийского союза учителей и деятелей средней школы, а также проекта создания Всеукраинского союза учителей и деятелей народного образования. В исследуемый период (1906–1908 гг.) союзы учителей перешли к нелегальной деятельности, что отразилось на формах их работы и привело к увеличению партийных влияний, особенно со стороны крайних партий – ПСР и РСДРП. Наконец, в 1907 г. встал вопрос о создании областного Союза учителей в Украине и разработан проект Всеукраинского союза учителей и деятелей народного образования, но в связи с распространением репрессий со стороны царского самодержавия и окончанием Первой русской революции эти проекты не были воплощены в жизнь.
Ключевые слова: Всероссийский союз учителей и деятелей народного образования, Всероссийский союз учителей и деятелей средней школы, Всеукраинский союз учителей и деятелей народного образования, местные ячейки, проект, профессионально-политическая организация.

Teacher Unions in Ukraine and Project of Creation of All-Ukrainian Union of Teachers and Workers of National Education (1906–1908)
Annotation.
In the article author examined activities of All-Russian Union of Teachers and Workers of National Education, All-Russian Union of Teachers and Workers of Secondary Education and project of creation of All-Ukrainian Union of Teachers and Workers of National Education. In 1906 – 1908 unions of teachers started their illegal activities that had an impact on forms of their work and led to increase of influence of political parties, especially Socialist-Revolutionary Party and Russian Social Democratic Labour Party. Finally, in 1907 a question of creation of regional Union of Teachers in Ukraine arose and project of All-Ukrainian Union of Teachers and Workers of National Education was developed. But because of increase of czarist government repressions and end of First Russian Revolution those projects were not brought to life.
Key words: All-Russian Union of Teachers and Workers of National Education, All-Russian Union of Teachers and Workers of Secondary Education, All-Ukrainian Union of Teachers and Workers of National Education, local centers, project, professional and political organization.

читати далі »

Ковтач Ілона - Становлення державної середньої жіночої освіти в місті Києві у ХIX столітті

У статті аналізується становлення державної середньої жіночої освіти у місті Києві протягом ХІХ століття, яке полягало у функціонуванні трьох найбільших жіночих освітніх осередків: Інституту шляхетних дівчат (1833–1919 рр.), Києво-Фундуклеївської жіночої гімназії (1859–1920 рр.) та Київської жіночої гімназії св. Ольги (1869–1920 рр.). Розглянуто процес від започаткування цих навчальних закладів, знаходження та надання коштів до розробки і затвердження статуту. Акцентується увага на навчально-виховній системі, особливо на предметах та викладацькому складі. Також подано статистичні дані про кількість вихованок у різні часові проміжки діяльності цих жіночих шкіл, що свідчить про їхню популярність серед населення краю.
Ключові слова: середня державна жіноча освіта, Інститут шляхетних дівчат, жіноча гімназія.

Становление государственного среднего женского образования в городе Киеве в XIX веке
Аннотация.
В статье анализируется становление государственного среднего женского образования в городе Киеве в течение XIX века, которое заключалось в функционировании трех крупнейших образовательных женских учреждений: Института благородных девиц (1833–1919 гг.), Киево-Фундуклеевской женской гимназии (1859–1920 гг.) и Киевской женской гимназии св. Оль­ги (1869–1920 гг.). Рассмотрен процесс от основания этих учебных заведений, нахождения и предоставления средств до разработки и утверждения устава. Акцентируется внимание на учебно-воспитательной системе, особенно на предметах и преподавательском составе. Также представлены статистические данные о количестве воспитанниц в различные временные промежутки деятельности этих женских школ, что свидетельствует об их популярности среди населения края.
Ключевые слова: среднее государственное женское образование, Институт благородных девиц, женская гимназия.

Development of state female secondary education in Kyiv in ХІХ century
Annotation.
The article is devoted to development of state female secondary education in Kyiv in XIX century that was presented by work of three the largest centers of female education: School for Noble Maidens (1833 – 1919), Kyiv-Fundukley Women Gymnasium (1859 – 1920) and Kyiv Women Gymnasium by St. Olga (1869 – 1920). The process of creation of these educational institutions, budgeting and adopting statute is analyzed. Author paid special attention to educational system, in particular to subjects and teaching staff and presented statistics on quantity of pupils in different times of activity of women schools that proves their popularity among citizens of Kyiv.
Key words: state female secondary education, School for Noble Maidens, women gymnasium.

читати далі »

Авілова Олена - Розвиток креативної обдарованості вихованців

У статті висвітлюється досвід роботи гуртка «Фольклор та етнографія народу України», мета якої полягає в тому, щоб сформувати необхідні компетентності, надати ґрунтовні знання з української фольклористики, виховати громадянина, патріота, професіонала, інтелектуально розвинену, духовно й морально зрілу особистість, яка готова служити Україні та протистояти викликам глобалізації. Наголошується на важливості додаткової позашкільної освіти в навчально-виховному процесі учнівської молоді як невід’ємної частини системи безперервної освіти особистості.
Ключові слова: креативна обдарованість, фольклор, науково-дослідницька діяльність.

Развитие креативной одарённости воспитанников
Аннотация.
В статье освещается опыт работы кружка «Фольклор и этнография народа Украины», цель которой состоит в том, чтобы сформировать необходимые компетентности, предоставить обстоятельные знания по украинской фольклористике, воспитать гражданина, патриота, профессионала, интеллектуально развитую, духовно и нравственно зрелую личность, готовую служить Украине и способную противостоять вызовам глобализации. Подчеркивается важность дополнительного внешкольного образования в учебно-воспитательном процессе учащейся молодежи как неотъемлемой части системы беспрерывного образования личности.
Ключевые слова: креативная одарённость, фольклор, научно-исследовательская деятельность.

Development of Creative Abilities of Pupils
Annotation.
In the article author examined professional experience of group «Folklore and Ethnography of the Ukrainian People» which aim is formation of knowledge on Ukrainian folkloristics, education of patriots, intelligent, moral and spiritual personalities ready to serve Ukraine and stand against to globalization processes. Author emphasized importance of additional out-of-school education as integral part of system of continuous education.
Key words: creative abilities, folklore, scientific and research activities.

читати далі »

Матіюк Микола - Коли на струнах бандури народжується патріотизм

Одним із основних чинників державотворення є освіта, а після того, як з 1991 р. на мапі Європи з’явилася нова самостійна держава Україна, постало стратегічне завдання – реформувати загальну середню освіту, невід’ємною складовою якої виступає школа. Пріоритетним напрямом цього значущого процесу є розвиток системи загальноосвітніх навчальних закладів нового покоління, тобто нової національної школи в новій європейській державі.
У зв’язку з цим згідно з Державною націо­нальною програмою «Освіта» (Україна ХХІ сто­ліття) [1] та Національною доктриною розвит­ку освіти України [2] визначено стратегію і основні напрями розвитку освітянської галузі у першій чверті поточного століття, а реалізація цих стратегічних планів забезпечить перехід до нового типу гуманістично-інноваційної освіти, що виходить з її пріоритетності для розвитку України.

читати далі »

Мартинець Лілія - Роль українознавства на сучасному етапі незалежної України

У статті визначено роль українознавства як одного з пріоритетних напрямків розвитку сучасної системи освіти, національної та політичної самосвідомості українського народу, формування загальнолюдських, особистісних цінностей. Підкреслено, що українознавство – це своєрідна органічна духовно-національна лабораторія боротьби за можливість, право й обов’язок бути Людиною. В освіті й вихованні українознавство виступає як інтегрований самостійний нау­ково-методологічний предмет, що теоретично інтерпретує ідею українськості на різних ділянках суспільного життя. В умовах незалежної України надзвичайно важливим є активний розвиток українознавства і як наукової системи, і як системи навчання й виховання. Автор також зазначає основні проблеми розвитку українознавства на сучасному етапі.
Ключові слова: українознавство, цінність, самоідентифікація, концентри українознавства, нав­чальний заклад.

Роль украинознавства на современном этапе независимой Украины
Аннотация.
В статье определена роль украинознавства как одного из приоритетных направлений развития современной системы образования, национального и политического самосознания украинского народа, формирования общечеловеческих, личностных ценностей. Подчеркивается, что украинознавство – это своеобразная органическая духовно-национальная лаборатория борьбы за возможность, право и обязанность быть Человеком. В образовании и воспитании украинознавство выступает как интегрированный самостоятельный научно-методологический предмет, который теоретически интерпретирует идею украинскости на разных участках общест­венной жизни. В условиях независимой Украины чрезвычайно важным является активное развитие украинознавства и как научной системы, и как системы обучения и воспитания. Автор также отмечает основные проблемы развития украинознавства на современном этапе.
Ключевые слова: украинознавство, ценность, самоидентификация, концентры украинознавства, учебное заведение.

Role of Ukrainian Studies in the Modern Period of Ukraine’s Independence
Annotation.
In the article author examined role of Ukrainian studies as one of the priorities in development of modern system of education, national and political consciousness of the Ukrainian people, formation of human and personal values. It is emphasized that Ukrainian studies appear as original natural spiritual and national laboratory of struggle for possibility, order and responsibility to be a Human. In education Ukrainian studies appear as integrated independent scientific and methodological subject which theoretically interprets Ukrainian idea in different areas of social life. Development of Ukrainian studies both as scientific and educational system is very important in conditions of independence of Ukraine. Also author mentioned main problems of development of Ukrainian studies at modern stage.
Key words: Ukrainian studies, value, self-identity, concenters of Ukrainian studies, educational institution.

читати далі »

ННДІУВІ - Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.Українознавство. 5–11 класи (проект)

Метою сучасної освіти є всебічний розвиток людини як особистості й найвищої цінності суспільства, її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого життєвого вибору, збагачення на цій основі їхнього інтелектуального, творчого, культурного потенціалу, підвищення освітнього рівня. Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взає­моповаги між націями і народами.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet