головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2012   Число: #1(42)
пошук по сайту
Кухаренко Володимир - Підготовка вчителя до дистанційного навчального процесу

Під час проведення експерименту з дистанційного навчання для школярів велика увага приділялась підготовці учителів. Для них були проведені: дистанційний курс «Основи дистанційного навчання», серія вебінарів з питань роботи у системі керування навчанням Moodle та особливостей дистанційного навчального процесу, дистанційний курс «Практикум тьютора». Після проходження навчання кожний тьютор провів пілотне дистанційне навчання та звітував у вебінарі. Під час пілотного навчання було отримано методичні рекомендації до дистанційного навчального процесу школярів. Велику роль у підвищенні кваліфікації вчителів відіграють щотижневі вебінари.

Ключові слова: дистанційне навчання, тьютор, школярі, експеримент, вчитель, дистанційний курс.

Подготовка учителя к дистанционному учебному процессу

Во время проведения эксперимента по дистанционному обучению для школьников большое внимание уделялось подготовке учителей. Для них были проведены: дистанционный курс «Основы дистанционного обучения», серия вебинаров по вопросам работы в системе управления обучением Moodle и особенностей дистанционного учебного процесса, дистанционный курс «Практикум тьютора». По окончании обучения каждый тьютор провел пилотное дистанционное обучение и отчитался на вебинаре. В процессе пилотного обучения получены методические рекомендации по дистанционному учебному процессу школьников. Большую роль для повышения квалификации учителей играют еженедельные вебинары.

Ключевые слова: дистанционное обучение, тьютор, школьники, эксперимент, учитель, дистанционный курс.

Teacher training to distance learning process

During the experiment with distance learning for schoolchildren much attention is paid to the preparation of teachers. They were made: distance course «Basics of Distance Learning», a series of webinars on work in the Learning Management System Moodle and features of distance learning process; distance course «Tutor’s Practicum». After training, each tutor spent pilot distance learning and reported in the webinars. During the pilot study guidelines for distance learning process students was received. Important role in improving the skills of teachers play weekly webinars.

Key words: distance learning, tutor, schoolchildren, experiment, teacher, distance course.

читати далі »

Іщук Валентина - Формування національної свідомості учнів через експедиційне українознавство (на прикладі загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №21 м. Білої Церкви Київської області)

Співавтор

Катерина Рибалка - учитель музичного мистецтва загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №21 м. Білої Церкви

У статті розкрито роль експедиційного українознавства як однієї з форм організації виховної роботи, участь у якій сприяє поглибленню знань учнів про історію та культуру рідного краю, розвитку їхніх організаторських, пізнавальних і творчих здібностей, формуванню загальної культури, вихованню моральних якостей і рис характеру юних дослідників, активних будівників власного життя та щасливого майбутнього України. Висвітлено екскурсійно-туристичну роботу з учнями, її роль у формуванні й розвитку особистості громадянина України, для якого Київщина є найдорожчим місцем на Землі.

Ключові слова: експедиційне українознавство, екскурсія, держава, Україна, Київщина, національна свідомість, духовність, культура.

Формирование национального сознания учащихся через экспедиционное украинознавство (на примере общеобразовательной школы І–ІІІ ступеней №21 г. Белой Церкви Киевской области)

В статье раскрыта роль экспедиционного украинознавства как одной из форм организации воспитательной роботы, участие в которой способствует углублению знаний учащихся об истории и культуре родного края, развитию их организаторских, познавательных и творческих способностей, формированию общей культуры, воспитанию моральных качеств и черт характера юных исследователей, активных строителей собственной жизни и счастливого будущего Украины. Освещена экскурсионно-туристическая работа с учащимися, ее роль в формировании и развитии личности гражданина Украины, для которого Киевщина – самое дорогое место на Земле.

Ключевые слова: экспедиционное украинознавство, экскурсия, государство, Украина, Киевщина, национальное сознание, духовность, культура.

Formation of national consciousness of students through expedition Ukrainoznavstvo (on the example of general school of I–III stage №21 Bila Tserkva town Kyiv region)

The role of expedition Ukrainoznavstvo as one of the forms of educational work organization, participation in which promotes intensification of knowledge about the history and culture of native region, development of their organization, cognitive and creative abilities, formation of general culture, training of moral qualities and traits of character of young researchers, active builders of their own life and happy future of Ukraine is revealed in the article. Excursion and tourist work with students, its role in the formation and development of personality of Ukrainian citizen for which Kyiv region is the most valuable place on Earth.

Key words: expedition Ukrainoznavstvo (Ukrainian studies), excursion, state, Ukraine, Kyiv region, national consciousness, spirituality, culture.

читати далі »

Кравченко Юрій - Українознавство у системі роботи вчителя природничо-математичних дисциплін

У статті розглянуто шляхи впровадження діяльнісного українознавчого підходу до викладання шкільного курсу природничо-математичних дисциплін. Автор акцентує увагу на прикладному характері українознавства, пропонує систему інтегративного його використання з метою створення єдиного навчально-виховного середовища, у якому дитина формується й розвивається як невід’ємна частина української нації.

Ключові слова: українознавство, діяльнісний підхід, навчально-виховне середовище, пізнавальна активність, міжпредметна інтеграція, навчальний проект.

Украинознавство в системе работы учителя естественно-математических дисциплин

В статье рассмотрены пути внедрения украинознавческого подхода к преподаванию школьного курса естественно-математических дисциплин. Автор акцентирует внимание на практическом характере украинознавства, предлагает систему интегративного его использования с целью создания единого учебно-воспитательного поля, в котором ребенок формируется и развивается как неотъемлемая часть украинской нации.

Ключевые слова: украинознавство, деятельностный подход, учебно-воспитательная среда, познавательная активность, межпредметная интеграция, учебный проект.

Ukrainoznavstvo in the system of natural-mathematics teacher’s work

The ways of Ukrainian studies approach realization in teaching of school course of natural-mathematics are viewed in the article. Author accents his attention on practical character of Ukrainoznavstvo and offers system of its integrative use with the aim to create single educational field which the child forms and develops in as inalienable part of Ukrainian nation.

Key words: Ukrainoznavstvo (Ukrainian studies), activity approach, educational environment, cognitive activity, international integration, educational project

читати далі »

Петрук Вікторія - Динаміка розвитку дистанційної освіти в межах її соціально-філософського значення

У статті досліджуються динамічний розвиток і тенденції дистанційної освіти з точки зору використання її в сучасних практичних цілях, аби зрозуміти сутність, закономірності й перспективи розвитку цього явища, а також роль, яку воно має зіграти в розвитку суспільства. За допомогою соціально-філософського підходу дистанційна освіта розглядається крізь призму найбільш загальних законів розвитку людини й суспільства. Розглядаються зміни, що відбулися на етапі проектування та створення дистанційного курсу у віртуальному середовищі, та можливість залучення нової педагогічної теорії – коннективізму. Порушуються також філософські та методологічні проблеми дистанційного навчання з точки зору розвитку культури і відповідно соціуму.

Ключові слова: дистанційне навчання, соціально-філософський підхід, коннективізм, особистість, самоосвіта, віртуальна реальність, філософія освіти, інформаційне суспільство.

Динамика развития дистанционного образования в рамках его социально-философского значения

В статье исследуются динамическое развитие и тенденции дистанционного образования с позиции использования его в современных практических целях, чтобы понять сущность, закономерности и перспективы развития этого явления, а также роль, которую оно должно сыграть в развитии общества. Посредством социально-философского подхода дистанционное образование рассматривается сквозь призму общих законов развития человека и общества. Рассматриваются изменения, которые произошли на этапе проектирования и создания дистанционного курса в виртуальной среде, и возможность использования новой педагогической теории – коннективизма. Затронуты также философские и методологические проблемы дистанционного обучения с точки зрения развития культуры и соответственно социума.

Ключевые слова: дистанционное обучение, социально-философский подход, коннективизм, личность, самообразование, виртуальная реальность, философия образования, информационное общество.

Dynamics of the development of distance education in its social and philosophical sense

The article examines the dynamic development and tendency in distance education from the perspective of its use in modern practical purposes, to understand the nature, regularities and perspectives of this phenomenon, and the role that it should play in the development of society. Through social and philosophical approach the distance education is viewed through the prism of the general laws of human and social development. The changes that occurred during the planning and creation of a distance course in a virtual environment and the use of new educational theory – connectives are viewed. It also considered the philosophical and methodological problems of distance learning in terms of the culture’s development and society, respectively.

Key words: distance learning, social and philosophical approach, connectives, personality, self-education, virtual reality, the philosophy of education, information society.

читати далі »

Шинкарик Юліана - Українознавчі домінанти сучасної стратегії видання українських казок

Стаття присвячена українській казці та специфіці її видання в контексті модерних і постмодерних дискурсів сучасної України. Проаналізовано казку як один із жанрів усної народної творчості, яка має безпосередній вплив на формування світогляду дитини. Акцентовано увагу на проблемі глобалізації суспільства, наслідком якої є трансформація фольклорних надбань українського народу. Розглянуто питання важливості видання казок та перевидання відповідних раритетів. Доведено необхідність осмислення казки в сукупності її світоглядних та естетичних координат.

Ключові слова: фольклор, казка, видання казок, міф, міфологічне мислення, казкотворчість.

Украинознавческие доминанты современной стратегии издания украинских сказок

Статья посвящена украинской сказке и специфике ее издания в контексте модерных и постмодерных дискурсов современной Украины. Проанализирована сказка как один из жанров устного народного творчества, имеющего непосредственное влияние на формирование мировоззрения ребенка. Акцентируется внимание на проблеме глобализации общества, следствием которой является трансформация фольклорных приобретений украинского народа. Рассмотрен вопрос важности издания сказок и переиздания соответствующих раритетов. Доказана необходимость осмысления сказки в совокупности ее мировоззренческих и эстетических координат.

Ключевые слова: фольклор, cказка, издание сказок, миф, мифологическое мышление, создание сказок.

Ukrainian studies dominants of Ukrainian tales publishing modern strategy

This article is dedicated to Ukrainian tale and to the specific of its publishing in the context of modern and postmodern discourses of contemporary Ukraine. The tale is analyzed as one of the genre of oral national creative work, which has direct influence on the formation of child’s worldview. Attention is stressed on the problem of society globalization, which causes transformation of folklore acquirements of Ukrainians. The question of tales publishing importance and republishing of appropriate rarities is viewed. The necessity to comprehend tales in whole its worldview and aesthetic coordinates is proved.

Key words: folklore, tale, tale publishing, myth, mythological thinking, tale creation.

читати далі »

Жовтий Сергій - Становлення системи освіти в Росії: український внесок (друга половина XVII–XVIII століття)

У статті аналізується роль представників України у становленні та розвитку системи освіти в Росії у другій половині XVII – XVIII ст. Розглядаються причини залучення вихідців з України до поширення освіти на території Росії, а також акцентується увага на їх участі у заснуванні шкіл в Росії. На чолі російських єпархій у зазначений період перебувало більше вісімдесяти архієреїв українського походження, котрі відзначались високим рівнем освіти. Така кількість високоосвіченого українського духовенства позитивно вплинула на розвиток російської культури, зокрема освіти. Встановлено, що більша частина російських навчальних закладів, як духовних, так і цивільних, були або засновані, або утверджені саме українцями. За їхньої ж ініціативи у ці школи з України масово викликаються вчителі. Загалом можна стверджувати, що українські традиції освіти стали початком російського шкільництва та науки.

Ключові слова: освіта, школа, семінарія, викладацький склад, українське духовенство.

Становление системы образования в России: украинский вклад (вторая половина XVII–XVIII вв.)

В статье анализируется роль представителей Украины в становлении и развитии системы образования в России во второй половине XVII–XVIII вв. Рассматриваются причины привлечения выходцев из Украины к распространению образования в России, а также акцентируется внимание на их участии в создании школ в России. Во главе российских епархий в указанный период находилось более восьмидесяти архиереев украинского происхождения, которые имели высокий уровень образования. Такое количество высокообразованного украинского духовенства положительно повлияло на развитие русской культуры, в частности образования. Установлено, что большая часть российских учебных заведений, как духовных, так и гражданских, были либо основаны, либо утверждены именно украинцами. По их же инициативе в эти школы из Украины массово вызываются учителя. В общем можно утверждать, что украинские традиции образования стали началом русского школьного дела и науки.

Ключевые слова: образование, школа, семинария, преподавательский состав, украинское духовенство.

Formation of the education system in Russia: Ukrainian contributions (the second half of XVII–XVIII centuries)

The article analyzes the role of the representatives of Ukraine in the development of the education system in Russia in the second half of the XVII – XVIII centuries. The reasons to attract immigrants from Ukraine to the spread of education in Russia, and focuses on their participation in the establishment of schools in Russia. At the head of Russian dioceses, in this period there were more than eighty bishops of the Ukrainian origin, who noted the high level of education. Such number of highly educated Ukrainian clergy had a positive impact on the development of Russian culture,espacially in education.It is found that the majority of Russian schools, as spiritual and civil, were either founded, or is approved by Ukrainians. On their own initiative in the schools of the Ukrainian mass caused by the teacher. In general, it can be argued that the Ukrainian tradition of education was the beginning of the school and Russian science.

Key words: education, school, seminary faculty, Ukrainian clergy.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet