головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2011   Число: #3(40)
пошук по сайту
Бойко Світлана - Впровадження українознавчих наукових знань в освітньо-виховну систему вітчизняних навчальних закладів у контексті завдань сталого розвитку України

У статті розглядаються наукові принципи сталого розвитку, одним із найважливіших завдань якого є формування нового світогляду людини, позбавленого пріоритету споживацтва без обмежень. Акцентується увага на тому, що діяльність Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії під керівництвом проф. П.Кононенка сприяє виробленню моделі майбутнього розвитку української спільноти. На основі теоретичного та емпіричного підходів автор розкриває значення українознавчої спрямованості освітньо-виховного процесу для розробки загальноукраїнської стратегії збалансованого розвитку, яка може стати чинником мобілізації українського суспільства.

Ключові слова: принципи сталого розвитку, нові світоглядні орієнтири людства, освітньо-виховна система, українознавчі наукові знання, українознавчі дисципліни, національне самовизначення, цінності, модель майбутнього розвитку української спільноти, емпіричне дослідження, підготовка спеціалістів освітньої галузі.

Внедрение научных знаний по украинознавству в учебно-воспитательную систему отечественных учебных заведений в контексте заданий стабильного развития Украины

В статье рассматриваются научные принципы стабильного развития, одной из важнейших задач которого является формирование нового мировоззрения человека, лишенного приоритета потребления без ограничений. Акцентируется внимание на том, что деятельность Национального научно-исследовательского института украинознавства и всемирной истории под руководством проф. П.Кононенко способствует разработке модели будущего развития украинского общества. На основе теоретического и эмпирического подходов автор раскрывает значение украинознавческой направленности учебно-воспитательного процесса для разработки общеукраинской стратегии сбалансированного развития, которая может стать основой мобилизации украинского общества.

Ключевые слова: принципы стабильного развития, новые мировоззренческие ориентиры человечества, учебно-воспитательная система, украинознавческие научные знания, украинознавческие дисциплины, национальное самоопределение, ценности, модель будущего развития украинского общества, эмпирическое исследование, подготовка специалистов в сфере образования.

Implementation of Ukrainian studies scientific knowledge into world educational system of native educational institutions in the context of targets of constant development of Ukraine

Scientific principles of constant development are viewed in the article. One of its main tasks is to form new world-view of the human, deprived of the consumption unrestrictedly. The attention is made on the fact that the activity of National Research Institute of Ukrainian studies and world history under the supervision of professor P.Kononenko contributes to the elaboration of model of future development of Ukrainian community. Based on the theoretic and empiric approaches the author reveals the meaning of Ukrainian studies direction of educational process for the elaboration of general Ukrainian strategy of balanced development which might become the cause of Ukrainian society mobilization.

Key words: principles of constant development, new world-view orientation points of the humanity, educational system, Ukrainian studies scientific knowledge, Ukrainian studies subjects, national self- determination, values, model of future development of Ukrainian community, empiric research, educational branch specialists preparation.

читати далі »

Семчук Надія - Формування інтелігенції як освітологічна проблема

У статті порушується проблема формування інтелігентної людини у контексті сучасних українських реалій. Розглядається роль гуманітарного знання як гносеологічного підґрунтя інтелігентності. Концепція виховання інтелігентів висвітлюється через призму освітології. Роблячи акцент на неперервності процесу формування інтелігентної людини, автор приділяє увагу умовам ефективності вузівської підготовки.

Ключові слова: інтелігенція, гуманітарне знання, освіта, освітологія, світогляд, культура.

Формирование интеллигенции как проблема эдукологии

В статье поднимается проблема формирования интеллигентного человека в контексте современных украинских реалий. Рассматривается роль гуманитарного знания как гносеологического фундамента интеллигентности. Концепция воспитания интеллигентов освещается через призму философии образования. Делая акцент на непрерывности процесса формирования интеллигентного человека, автор уделяет внимание условиям эффективности вузовской подготовки.

Ключевые слова: интеллигенция, гуманитарное знание, образование, эдукология, мировоззрение, культура.

The formation of the intelligentsia as a problem of educology

This article problematises forming of intelligent person in the context of contemporary Ukrainian realias, and considers the role of the humanitarian knowledge as the epistemological foundation of intelligence. The concept of educating intelligentsia is covered through the prism of the philosophy of education.

Key words: intelligentsia, education, humanitarian knowledge, educology, ideology, culture.

читати далі »

Балагура Олена - Змістовні та технологічні особливості виховання духовної культури студентів вищих навчальних закладів

У статті актуалізуються проблеми, пов’язані із вихованням високодуховної, соціально відповідальної особистості з чіткими ціннісними орієнтаціями. Автор доводить, що зміст процесу виховання духовної культури студентів вищих навчальних закладів на даному етапі розвитку суспільства має включати: освітньо-виховні ресурси духовної культури народу; потенціал навчально-виховного і соціокультурного середовища вищого навчального закладу; духовний саморозвиток, самовдосконалення та власне духовну самореалізацію особистості.

Ключові слова: духовність, виховання, національна освіта, студентство.

Содержательные и технологические особенности воспитания духовной культуры студентов высших учебных заведений

В статье актуализируются проблемы, связанные с воспитанием высокодуховной, социально ответственной личности с четкими ценностными ориентирами. Автор убеждает в том, что содержание процесса воспитания духовной культуры студентов высших учебных заведений на данном этапе развития общества должно включать: образовательно-воспитательные ресурсы духовной культуры народа; потенциал учебно-воспитательной и социокультурной среды высшего учебного заведения; духовное саморазвитие, самоусовершенствование и собственно духовную самореализацию личности.

Ключевые слова: духовность, воспитание, национальное образование, студенчество.

Meaningful and technological peculiarities of students of institutions of higher education inner culture training

Problems which are connected with education of high inner, socially responsible personality with clear valuable orientations are actualized in the article. The author proves that substance of educational process of students of higher education institutions on present stage of the society development has to include: educational resources of the nation inner culture, potential of educational and social and cultural environment of higher education institution, inner self-development, self-perfection and properly inner self-realization of personality.

Key words: spirituality, education, national education, the students.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet