головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2011   Число: #2(39)
пошук по сайту
Фєсік Олена - Міжнародний конкурс з українознавства – 2011

23–26 березня 2011 р. у Національному науково-дослідному інституті українознавства пройшов ІІ етап V Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів, який об’єднав талановиту учнівську молодь з України та закордоння.

читати далі »

Бойко Світлана - Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8–11 класів як один із шляхів впровадження українознавства в освітній вітчизняний простір.

Проблемі впровадження українознавства у освітній вітчизняний простір науковці Національного науково-дослідного інституту українознавства присвятили низку своїх ключових праць: «Українці у світовій цивілізації та культурі» (2008), «Українознавство ХХІ ст.: виміри розвитку» (2009), «Українознавство в системі освіти України» (2009), «Історія українознавства» за заг. ред. П. П. Кононенка (2011) та ін...

читати далі »

Бойко Світлана - Конкурсні письмові завдання з українознавства – 2011

читати далі »

Присяжна Тетяна - Освітньо-виховний аспект природничого концентра українознавства

У статті викладені філософсько-дидактичні основи природничого напрямку наукового українознавства, що становлять теоретико-методичний зміст концентра «Україна – природа, екологія». Основну увагу приділено обґрунтуванню українознавчої парадигми екологічної освіти і виховання як дієвого засобу формування життєво необхідних компетенцій майбутніх поколінь громадян України у їхніх взаємостосунках із рідним природним довкіллям. Сформульовано мету, дидактичні цілі і завдання природничого концентра наукового українознавства, етапи формування екологічної культури підростаючого покоління. Наголошено на важливості комплексного розгляду природного довкілля України як основи буття і свідомості нації, впливового чинника формування особистості.

Ключові слова: Природа, природне довкілля, українознавство, концентр «Україна – природа, екологія», екологічна освіта і виховання.

Образовательно-воспитательный аспект природного концентра украинознавства

В статье изложены философско-дидактические основы природного направления научного украинознавства, которые являются теоретико-методическим содержанием концентра «Украина – природа, экология». Основное внимание уделено обоснованию украинознавческой парадигмы экологического образования и воспитания как действенного средства формирования жизненно необходимых компетенций будущих поколений граждан Украины в их взаимоотношениях с родной природной средой. Сформулированы цели, дидактические задачи и задания природного концентра научного украинознавства, этапы формирования экологической культуры подрастающего поколения. Подчеркивается важность комплексного рассмотрения природы Украины как основы бытия и сознания нации, влиятельного фактора формирования личности.

Ключевые слова: Природа, природная окружающая среда, украинознавство, концентр «Украина – природа, экология», экологическое образование и воспитание.

Natural consenter of ukrainoznavstvi educational aspect

Philosophical and didactic basis of scientific Ukrainoznavstvo natural direction, which are theoretical and methodological content of such consenter as «Ukraine – nature, ecology» are given in the article. Main attention is paid to argumentation of Ukrainian studies paradigm of ecological education as efficient way of vital competences formation of Ukrainian citizens future generation in their interrelationships with native natural environment. Aim, didactic purposes and tasks of scientific Ukrainoznavstvo natural consenter so as the stages of growing generation ecological culture formation are formulated. It is stressed on the significance of Ukrainian natural environment complex examination as the basis of being and consciousness of nation, which is influential factor of identity formation.

Key words: Nature, natural environment, Ukrainoznavstvo (Ukrainian studies), consenter «Ukraine – nature, ecology», Ecological education.

читати далі »

Петрук Вікторія - Проблеми соціалізації та індивідуалізації навчання в умовах сучасного інформаційно-освітнього середовища

У статті аналізуються проблеми реалізації потенціалу кожної особи в рамках персоналізації та соціалізації людства в умовах сучасного інформаційно-освітнього світу. Зокрема, інформатизація освіти висвітлюється з позиції пріоритетного напрямку серед усього розмаїття процесів інформатизації сучасного суспільства. Розв’язанню цих проблем, безперечно, сприяє дистанційна форма навчання. На методи та прийоми дистанційного навчання неминуче впливає поява нових форм мережевих технологій. Розглядаються три історичних типи комунікації в мережевому навчанні: за Девідом Рідом; порівняння, яке описує розвиток і тенденції в сучасних технологіях електронного навчання; еволюція е-learning за Тоні Каррером.

Ключові слова: соціалізація, соціалізаційний процес, соціальні відносини, освіта, виховання, особистість, інформатизація освіти, дистанційне навчання, web, e-learning.

Проблемы социализации и индивидуализации обучения в условиях современной информационно-образовательной среды

В статье анализируются проблемы реализации потенциала каждого человека в рамках персонализации и социализации общества в условиях современного информационно-образовательного мира. В частности, информатизация образования освещается с позиции приоритетного направления среди разнообразия информатизационных процессов современного общества. Решению этих проблем, бесспорно, способствует дистанционная форма обучения. Неизбежно на методы и приёмы дистанционного обучения воздействует появление новых форм сетевых технологий. Рассматриваются три исторических типа коммуникации в сетевом обучении: Дэвида Рида; сравнение, которое описывает развитие и тенденции в современных технологиях электронного обучения; эволюция е-learning Тони Каррера.

Ключевые слова: социализация, социализационный процесс, социальные отношения, образование, воспитание, личность, информатизация образования, дистанционное обучение, web, e-learning.

Problem of socialization and individualization of education in contemporary informational and educational world

The article examines problems of each person potential problems of realization in the context of society personalization and socialization in the conditions of contemporary informational and educational world. In particular, the computerization of education is considered as a priority position in a number of diversity informatization processes of the modern society. Distance learning, undoubtedly, contributes to solution of these problems. Inevitably, the appearance of new forms of networking technologies influences the methods and techniques of distance learning. Accordingly, the article examines three historical types of communication in the network training by David Reed; a comparison which describes the development and trends in modern technologies of e-learning; the evolution of e-learning by Tony Karrer.

Key words: socialization, socialization process, social relations, education, training, personality, informatization of education, distance learning, web, e-learning.

читати далі »

Газізова Олена - Українознавство очима дітей (На матеріалі науково-дослідних робіт учасників міжнародного конкурсу з українознавства–2011 для учнів 8–11 класів)

У статті проаналізовано науково-дослідні роботи учнів на освітянську тематику, подані на Конкурс з українознавства – 2011 для учнів 8–11 класів, з метою дослідити значення викладання курсу «Українознавство» в загальноосвітніх навчальних закладах у формуванні світоглядних і духовних цінностей підростаючого покоління. Акцентується увага на особливостях викладання цього курсу, показано різноманітні форми і методи роботи на уроках українознавства. Розкрито роль українознавства як навчального предмета у становленні кожного школяра як творця – себе, своєї родини, держави, світу.

Ключові слова: українознавство, світогляд, духовні цінності, загальноосвітні навчальні заклади, навчально-виховний процес.

Украинознавство глазами детей (на материале научно-исследовательских работ участников Международного конкурса по украинознавству–2011 для учащихся 8–11 классов)

В статье сделан анализ научно-исследовательских работ учащихся на образовательную тематику, представленных на Конкурс по украинознавству–2011 для учащихся 8–11 классов, с целью исследовать значение преподавания курса «Украинознавство» в общеобразовательных учебных заведениях в формировании мировоззренческих и духовных ценностей подрастающего поколения. Акцентируется внимание на особенностях преподавания этого курса, показаны разнообразные формы и методы работы на уроках украинознавства. Раскрыта роль украинознавства как учебного предмета в становлении каждого школьника как творца – себя, своей семьи, государства, мира.

Ключевые слова: украинознавство, мировоззрение, духовные ценности, общеобразовательные учебные заведения, учебно-воспитательный процесс.

Ukrainian studies with the eyes of children

Scientific research works analysis on educational theme, given to the Ukrainian studies contest 2011 for pupils of 8-11 grades is made. The aim is to research «Ukrainian studies» course tuition meaning in worldview and spiritual values formation within growing generation in general education institutions. The attention is given to «Ukrainian studies» course tuition peculiarities in general education institutions. Different forms and methods of work during the lessons of Ukrainian studies are shown. The role of Ukrainian studies as educational subject in formation of each pupil as an artist of himself, of his family, of the community, of the world is uncovered.

Key words: Ukrainian studies, worldview, spiritual values, general education institutions, educational process.

читати далі »

Дибач Роман - Розвиток сучасного церковного малярства сарненщини (На прикладі релігійної творчості С.Захарчука)

Співавтор

Тетяна Дибач - науковий керівник, заступник директора Сарненської ЗОШ ІІ ст.- економіко-правового ліцею «Лідер»

У статті розглянуто витоки й основні тенденції розвитку православного іконопису, детально досліджено іконопис на Сарненщині, стан іконопису на сучасному етапі на прикладі аналізу ікон місцевого майстра С.Захарчука. Висвітлено теоретичні питання розвитку іконопису в Україні з точки зору богослов’я і мистецтвознавства. Представлено практичні матеріали дослідження: ознайомлення із творчою діяльністю сучасного сарненського іконописця Сергія Захарчука.

Ключові слова: іконопис, малярство, православний іконопис, ікони, церква, сакральне мистецтво.

Развитие современного церковного малярства Сарненщины (на примере религиозного творчества С.Захарчука)

В статье рассмотрены истоки и основные тенденции развития православной иконописи, детально исследована иконопись Сарненщины, состояние иконописи на современном этапе на примере анализа икон местного мастера С.Захарчука. Освещены теоретические вопросы развития иконописи в Украине с точки зрения богословия и искусствоведения. Представлены практические материалы исследования: ознакомление с творческой деятельностью современного сарненского иконописца Сергея Захарчука.

Ключевые слова: иконопись, малярство, православная иконопись, иконы, церковь, сакральное искусство.

Modern church painting of Sarenshyna development

Origins and main tendencies of orthodox icon painting development are viewed in the article. Icon painting in Sarenshyna, its state in the modern stage on the example of local icons of S.Zaharchuk analysis is researched. Theoretical questions of icon painting development in Ukraine from the view of theologian and art criticism are given. Practical materials of research: to get acquainted with activity of modern icon painter Serhiy Zaharchuk.

Key words: icon painting, painting, orthodox icon painting, icons, church, sacral art.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet