головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #2(35)
пошук по сайту
Касян Людмила - Міжнародний конкурс з українознавства – 2010

Міжнародний конкурс з українознавства – 2010 проводився у два етапи. Перший передбачав написання учнями науково-дослідних робіт з українознавства відповідно до Положення про Міжнародний конкурс з українознавства...

читати далі »

Бойко Світлана - Контент-аналіз освітнього проекту «Міжнародний конкурс з українознавства»

По-справжньому пізнати свій народ, його традиції можна тільки шляхом животворчого дослідження. А щоб прилучитися душею до минулого нашого народу і мати майбутнє, потрібно вивчати українознавство, брати участь у різноманітних заходах, пов’язаних з пошуком, збором, узагальненням та розширенням знань про Україну й світове українство. У зв’язку з цим створено освітній проект «Міжнародний конкурс з українознавства»...

читати далі »

Фєсік Олена - Виховний потенціал науково-дослідних робіт з українознавства (аналіз учнівських конкурсних робіт краєзнавчого спрямування)

Формування духовності як провідної якості особистості – велике і складне завдання, яке вирішує суспільство. Щоб не втратити своєї національної самоідентичності, не спустошити себе духовно, українська освіта має подбати про виховання майбутнього державотворця...

читати далі »

Фігурний Юрій - З Україною в серці. Аналітичні роздуми про підготовку, проведення, підсумки та перспективи IV Міжнародного конкурсу з українознавства серед учнів ЗНЗ, який відбувся 24–27 березня 2010 р. у м. Києві

У статті досліджуються процес підготовки, проведення, підсумки та перспективи IV Міжнародного конкурсу з українознавства серед учнів ЗНЗ. Автор переконаний, що цей важливий українознавчий форум сприяє учнівській молоді не тільки усвідомити місце України, українців і світового українства в цілісній системі українознавства, але й реально вказує на здобутки і втрати українського народу у безперервному розвитку світової цивілізації і культури. Проведений аналіз дозволяє автору стверджувати, що цей конкурс допомагає учням осягнути і зрозуміти власну українську ідентичність та місце України, українців і світового українства у сучасних глобалізаційних процесах ХХІ ст.

Ключові слова: Україна, українці, світове українство, українська учнівська молодь, Міжнародний конкурс з українознавства.

С Украиной в сердце. Аналитические размышления о подготовке, проведении, итогах и перспективах IV Международного конкурса по украинознавству среди учащихся ОУЗ, который состоялся 24–27 марта 2010 г. в г. Киеве

В статье исследуются процесс подготовки, проведения, итоги и перспективы IV Международного конкурса по украинознавству среди учащихся ОУЗ. Автор убежден, что этот важный украинознавческий форум не только способствует ученической молодежи понять место Украины, украинцев и мирового украинства в целостной системе украинознавства, но и реально укажет на достижения и утраты украинского народа в развитии мировой цивилизации и культуры. Проведенный анализ дает автору право утверждать, что этот конкурс помогает ученикам постигнуть и понять собственную украинскую идентичность и место Украины, украинцев и мирового украинства в современных глобализационных процессах ХХI в.

Ключевые слова: Украина, украинцы, мировое украинство, украинская ученическая молодежь, Международный конкурс по украинознавству.

In heart with Ukraine. Analytic thoughts about organization and holding, results and prospects of IV International Ukrainoznavstvo awards for pupils of secondary schools which took part in March 24–27, 2010 in Kyiv

The article professionally researches the process of organization and holding, results and prospects of IV International Ukrainoznavstvo awards for pupils of secondary schools (Kyiv, March 2010). The author is convinced that this important forum of Ukrainoznavstvo not only helps school youth to comprehend place of Ukraine, Ukrainians and world Ukrainianship but really indicates to acquirements and losses of Ukrainian people in continual development of world civilization and culture. The analysis which is made allows the author to affirm that this contest helps the pupils to comprehend and understand own Ukrainian identity and place of Ukraine, Ukrainians and world Ukrainianship in modern processes of globalization.

Key words: Ukraine, Ukrainians, world Ukrainianship, Ukrainian school youth, International Ukrainoznavstvo awards.

читати далі »

Чирков Олег - Міжнародний конкурс з українознавства для студентів і молодих учених – важливий етап підготовки нового покоління українознавців

11 лютого 2010 р. у Національному науково-дослідному інституті українознавства відбулося засідання методологічного семінару на тему «Методологічні й навчально-методичні уроки Міжнародного конкурсу з українознавства для студентів та молодих учених 22–23 грудня 2009 р.». У роботі семінару взяли участь співробітники Інституту, викладачі та студенти Національного університету харчових технологій, Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На засіданні було заслухано 10 доповідей, обговорено проблемні питання, що виникають у процесі реформування національної освіти та в організаційному й науковому забезпеченні конкурсу з українознавства серед студентів і молодих учених...

читати далі »

Шамрай Ірина - Історія музею в Асканії-Новій (Скорочено)

читати далі »

Касян Людмила - Конкурсні письмові завдання з українознавства

читати далі »

Балагура Олена - Культурний рівень педагога в умовах інформатизації суспільства

У статті актуалізовано проблеми інформаційної культурної компетентності педагога, формування толерантності до інших культур та систем цінностей, виховання соціально відповідальної особистості з чіткими ціннісними орієнтирами.

Ключові слова: особистість, педагог, культурна компетентність, сучасний інформаційний простір, культура, інформаційна культура.

Культурный уровень педагога в условиях информатизации общества

В статье актуализированы проблемы информационной культурной компетентности педагога, формирование терпимого отношения к другим культурам и ценностям, воспитание социально ответственной личности с четкими ценностными ориентирами.

Ключевые слова: личность, педагог, культурная компетентность, современное информационное пространство, культура, информационная культура.

Culture level of educator in conditions of informatization of society

Informational problems of cultural competence of the educator, formation of the tolerant relation to other cultures and values, education of socially responsible person with accurate valuable reference points are actualized in the article.

Key words: personality, educator, cultural competence, contemporary informational space, culture, information culture.

читати далі »

Базалук Олег - Формування образу людини майбутнього як стратегічна мета філософії освіти

«Філософія освіти» як обов’язковий для вивчення студентами спецкурс забезпечує оволодіння знаннями і технологіями сучасної освітньої діяльності в умовах трансформації суспільства. Також у сферу її функціонування входить обґрунтування аксіологічних та педагогічних передумов формування особистості, яка визначить своє місце в новому динамічному сучасному соціумі з метою самореалізації. Стратегічна ціль філософії освіти – формування планетарно-космічного типу особистості, образу людини майбутнього.

Ключові слова: філософія освіти, примус, планетарно-космічний тип особистості, образ людини майбутнього.

Формирование образа человека будущего как стратегическая цель философии образования

«Философия образования» как обязательный для изучения студентами спецкурс обеспечивает получение знаний и технологий современной образовательной деятельности в условиях трансформации общества. Кроме этого, в поле ее исследований входит обоснование аксиологических и педагогических условий, способствующих формированию личности, которая определяет свое место в новом динамическом современном социуме с целью самореализации. Стратегическая цель философии образования – формирование планетарно-космического типа личности, образа человека будущего.

Ключевые слова: философия образования, принуждение, планетарно-космический тип личности, образ человека будущего.

Formation of image of future human as strategical aim of philosophical education

«Philosophy of education» as a necessary education course for students provides them with knowledge and technology of modern activity in condition of transformation of society. The sphere of its functioning includes argumentation of axiological and pedagogical prerequisite of formation of personality that determine it’s place in the new dynamic modern society with the aim of self-realization. Strategy aim of philosophy of education is to form planetary-cosmic type of personality and image of future human.

Key words: Philosophy of education, compulsion, planetary-cosmic type of personality, image of future human.

читати далі »

ННДІУ - Круглий стіл «Імперативи розвитку освіти в Україні»

До Дня науки 19 травня 2010 року у залі вченої ради Чернігівського державного інституту економіки і управління Національний науково-дослідний інститут українознавства спільно з Чернігівським державним інститутом економіки і управління провели круглий стіл «Імперативи розвитку освіти в Україні»...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet