головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #4(33)
пошук по сайту
Давидов Павло - Використання національної філософії в освітній політиці вищої школи україни

У статті аналізуються сучасний стан освітньої політики вищої школи України та перспективи його вдосконалення на підґрунті національної педагогіки. Зокрема, розглядаються можливість застосування педагогічної спадщини Бориса Грінченка для відродження духовності та національної ментальності, а також питання формування національно свідомої інтелігенції під час навчання у вищих навчальних закладах.

Ключові слова: освіта, духовність, національна свідомість, менталітет, антеїзм, національний характер.

Использование национальной философии в образовательной политике высшей школы Украины

В статье анализируются современное состояние образовательной политики высшей школы Украины и перспективы ее совершенствования на основе национальной педагогики. В частности, рассматриваются возможность применения педагогического наследия Бориса Гринченко для возрождения духовности и национальной ментальности, а также вопрос формирования национально сознательной интеллигенции во время обучения в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: образование, духовность, национальное сознание, менталитет, антеизм, национальный характер.

Usage of National Philosophy in Educational Policy of Higher School in Ukraine

Modern state of the higher school education policy in Ukraine and perspectives of its perfection on the base of national pedagogy are analyzed in the article. In particular possibility of B. Hrinchenko’s pedagogic heritage application for revival of spirituality and national mentality and the problem of nationally conscious intelligentsia forming during education in higher educational establishments are determined.

Key words: education, spirituality, national consciousness, mentality, antheism, national character.

читати далі »

Мамчич Інна - Складні питання зовнішнього незалежного оцінювання: причини і шляхи подолання

У статті подано аналіз складних питань зовнішнього незалежного оцінювання з української мови 2007–2009 років і намічено шляхи їх подолання.

Ключові слова: зовнішнє незалежне оцінювання, українська мова, український правопис, шкільний курс української мови.

Трудные вопросы внешнего независимого оценивания: причины и пути преодоления

В статье дан анализ трудных вопросов внешнего независимого оценивания по украинскому языку 2007–2009 годов и определены пути их преодоления.

Ключевые слова: внешнее независимое оценивание, украинский язык, украинское правописание, школьный курс украинского языка.

Difficult questions of exterior independent estimation: reasons and ways of overcoming

The analysis of difficult questions in exterior independent estimation on Ukrainian in 2007-2009 is presented in the article. Also the ways of overcoming are defined.

Key words: exterior independent estimation, Ukrainian, Ukrainian orthography, school course of Ukrainian.

читати далі »

Назаренко Людмила - Єдність сім’ї та школи у формуванні ціннісних орієнтацій учнівської молоді

У статті розглянуто проблеми формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді засобами родинно-шкільного виховання, створення системи громадянського виховання; розкривається сутність таких понять, як ціннісно-смислова сфера та соціальна зрілість особистості; міститься практичний виховний досвід формування громадянських цінностей школярів.

Ключові слова: ціннісні орієнтації, ціннісно-смислова сфера людини, соціальна зрілість особистості, ієрархія сімейних цінностей, технологія соціального проектування.

Единство семьи и школы в формировании ценностных ориентаций ученической молодежи

В статье рассматриваются проблемы формирования ценностных ориентаций ученической молодежи средствами семейного и школьного воспитания, создания системы гражданского воспитания; раскрывается сущность таких понятий, как ценностно-смысловая сфера и социальная зрелость личности; содержится практический опыт формирования гражданских ценностей учащихся.

Ключевые слова: ценностные ориентации, ценностно-смысловая сфера человека, социальная зрелость личности, семейные ценности, технология социального проектирования.

Unity of Family and School in Forming of Valued Orientations of Students

Problems of formation of the students’ valuable orientations by means of family and school education are examined in the article. Also article opens essence of such terms as value and sense sphere and social maturity of a person and contains practical educational experience of the pupils’ civil values formations.

Key words: valued orientations, valued-semantic sphere of person, social maturity of personality, hierarchy of domestic values, technology of social projection.

читати далі »

Кухаренко Володимир - Аналіз законодавства про дистанційну освіту в Україні

Співавтор

Вікторія Петрук - молодший науковий співробітник відділу інноваційних досліджень ННДІУ

У статті розглянуто нормативно-правову базу, яка є основою для впровадження і розвитку дистанційної форми навчання у системі вищої, професійної, загальної і післядипломної освіти. Досліджено аспекти достатності цих документів для подальшого розвитку такої форми навчання в Україні, а також приклади внутрішніх нормативних документів вищих навчальних закладів.

Ключові слова: дистанційна освіта, дистанційна форма навчання, закон, загальна освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта.

Анализ законодательства о дистанционном образовании в Украине

В статье рассматривается нормативно-правовая основа, необходимая для развития и внедрения дистанционной формы обучения в системе высшего, профессионального, среднего, последипломного образования. Рассматриваются аспекты достаточности этих документов для дальнейшего развития такой формы обучения в Украине и примеры внутренних нормативных документов высших учебных заведений.

Ключевые слова: дистанционное образование, дистанционная форма обучения, закон, последипломное образование, высшее образование, общее образование, профессионально-техническое образование.

The Analysis of Distance Education in Ukraine

This article deals with the development of distance learning within the framework of regulatory support. It also enables us to discover the causes of its slow development and to ascertain whether the current regulatory and legal framework is sufficient for free application of distance form of learning in all directions of Ukrainian education and examples of internal normative documents of higher educational establishments.

Key words: distance learning, distance form of learning, law, professional and technical education, higher education, postgraduate education.

читати далі »

Балагура Олена - Перспективи використання культурної спадщини Михайла Брайчевського в сучасних загальноосвітніх закладах

У статті популяризується діяльність науковця-універсала М. Брайчевського, актуалізується його культурна спадщина. Авторка переконана у доцільності введення в програмний курс загальноосвітніх навчальних закладів (навчальні дисципліни «Українська література», «Історія України») як наукових, так і творчих розробок (праць) вченого.

Ключові слова: вчений, М. Брайчевський, духовна спадщина, культура, школа, наукові праці, Україна.

Перспективы использования культурного наследия Михаила Брайчевского в современных общеобразовательных заведениях

В статье популяризируется деятельность ученого-универсала М. Брайчевского, актуализируется его культурное наследие. Автор убеждена в целесообразности введения в программный курс общеобразовательных учебных заведений (учебные дисциплины «Украинская литература», «История Украины») как научных, так и творческих разработок (трудов) ученого.

Ключевые слова: ученый, М. Брайчевский, духовное наследие, культура, школа, научные работы, Украина.

Prospects of use of cultural heritage of Mykhaіlo Braіchevskyі in modern secondary educational establishments

The article popularises the activity of universal scientist M. Braichevskyі, and makes his cultural heritage actual. The autor is sure in reasonability of introduction into program course of secondary educational establishments (educational subjects «Ukrainian literature», «History Ukraine») as scientific and creative works of the scientist as well.

Key words: scientist, M. Braichevskyі, cultural heritage, culture, school, scientific works, Ukraine.

читати далі »

Терешко Інна - Національне виховання в елітарних родинах Уманщини (початок ХХ століття)

У статті проаналізовано національне виховання в елітарних родинах Уманщини початку ХХ ст. на прикладі родинно-виховного досвіду сімей Мейєндорфів, Крамаренків, Суровцевих. Виявлено умови, форми, методи, засоби виховання.

Ключові слова: національна еліта, національне виховання, українська родина, родинне виховання.

Национальное воспитание в элитарных семьях Уманщины (начало ХХ столетия)

В статье анализируется национальное воспитание в семьях уманской элиты начала ХХ ст. на примере опыта воспитания в семьях Мейендорф, Крамаренко, Суровцевых. Определены методы, формы, условия, способы воспитания.

Ключевые слова: национальная элита, национальное воспитание, украинская семья, семейное воспитание.

National Education in Famalies of Uman Elite (the Beginning of XX Century)

In article the analysis of national education in families of Uman elite of the beginning of XX century is carried out by the example of experience of education in families Meendorf, Kramarenko, Syrovzevy, methods, forms, conditions of means of national education are determined.

Key words: national elite, elite personality, national education, Ukrainian family, family education.

читати далі »

Денисюк Оксана - Питання виховного потенціалу фольклору в історико-педагогічній думці 1-ої чверті ХХ століття

У статті висвітлюється питання виховного потенціалу фольклору в становленні української національної школи 1-ої чверті ХХ ст.

Ключові слова: фольклор, виховний потенціал.

Вопрос воспитательного потенциала фольклора в историко-педагогической мысли 1-ой четверти ХХ столетия

В статье освещается вопрос воспитательного потенциала фольклора в становлении украинской национальной школы 1-ой четверти ХХ ст.

Ключевые слова: фольклор, воспитательный потенциал.

Problems of Educational Potential of Folklore in Historical Pedagogical Press in 1st Quarters of XX Century

In article process of illumination in historical pedagogical press of a question of educational potential of folklore in becoming the Ukrainian national school І quarters of XX century is considered.

Key words: folklore, educational potential.

читати далі »

Гончарук Валентина - Шляхи впровадження українознавства в освіту

У статті розглянуто українознавство як ефективний засіб національного виховання підростаючого покоління, розкрито шляхи його впровадження в навчально-виховний процес. Зроблено висновок, що навчальний предмет «українознавство» має відновити свій високий статус у всіх навчальних закладах, оскільки саме він забезпечує виховання еліти нашого народу. Учнів слід активно залучати до проведення пошукової українознавчої роботи, метою якої є дослідження локально-регіональних особливостей традиційної народної культури.

Ключові слова: українознавство, пошукова українознавча діяльність, експедиційна робота, традиційна народна культура.

Пути внедрения украинознавства в образование

В статье рассматривается украинознавство как эффективное средство национального воспитания подрастающего поколения, раскрываются пути его внедрения в учебно-воспитательный процесс. Сделан вывод, что учебный предмет «украинознавство» должен восстановить свой высокий статус во всех учебных заведениях, поскольку именно он обеспечивает воспитание национальной элиты нашего народа. Учащихся нужно активно приобщать к проведению поисковой украинознавческой деятельности, целью которой является исследование локально-региональных особенностей традиционной народной культуры.

Ключевые слова: украинознавство, поисковая украинознавческая деятельность, экспедиционная работа, традиционная народная культура.

Ways of Ukrainoznavstvo Introduction into Education

Ukrainoznavstvo as effective means of rising generation national education is considered in the article, ways of its introduction into teaching and educational process are opened. It is concluded that subject «Ukrainoznavstvo» would get back its high status in all educational institutions as it provides education of our people national elite. Pupils have to be attached actively to carry out search activity of Ukrainoznavstvo which purpose is research of local – regional features of traditional national culture.

Key words: Ukrainoznavstvo, research activity of Ukrainoznavstvo, the forwarding work, traditional national culture.

читати далі »

Білецька Світлана - Системний характер національного виховання студентської молоді: проблеми і перспективи

У статті висвітлюється потреба впровадження та вдосконалення системи національного виховання, яка, як і в інших народів, історично склалася в Україні. Аналізуються проблеми підготовки майбутніх спеціалістів у ВНЗ до виховної діяльності. Розкривається перспективність національного виховання студентів у контексті світового освітнього і наукового простору у навчальному процесі.

Ключові слова: об’єкт, суб’єкт виховання, Концепція національного виховання, патріотичне виховання, громадянські цінності, система національного виховання.

Системный характер национального воспитания студенческой молодежи: проблемы и перспективы

В статье освещается необходимость внедрения и совершенствования системы национального воспитания, которая, как и у других народов, исторически сложилась в Украине. Анализируются проблемы подготовки будущих специалистов в вузах к воспитательной работе. Раскрывается перспективность национального воспитания студентов в контексте мирового образовательного и научного пространства в учебном процессе.

Ключевые слова: объект, субъект воспитания, Концепция национального воспитания, патриотическое воспитание, гражданские ценности, система национального воспитания.

System charakter of students’ national education: problems and prospects

The article clears up the necessity of introduction and perfection of the national education system, which as well as for other nations had been created in Ukraine historically. The problems of preparation of future specialists in the Universities are analysed too. Availability of national education of students in the context of world educational and scientific space in educational process is cleared up.

Key words: object, subject of education, conception of national education, patriotic education, civil values, system of national education.

читати далі »

Чернега Петро - Українознавство у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова

Співавтор

Володимир Лущай - кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології Інституту історичної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова

У статті аналізуються стан викладання українознавства у НПУ імені М.П.Драгоманова, концепція українознавства кафедри етнології Інституту історичної освіти, визначається місце українознавства як науки в системі гуманітарних наук.

Ключові слова: українознавство, дисципліни українознавчого циклу, науково-методичний комплекс, етнологія, інтегрований нормативний курс.

Украинознавство в Национальном педагогическом университете имени М.П. Драгоманова

В статье анализируются состояние преподавания украинознавства в НПУ имени М.П.Драгоманова, концепция украинознавства кафедры этнологии Института исторического образования, определяется место украинознавства как науки в системе гуманитарных наук.

Ключевые слова: украинознавство, дисциплины украинознавческого цикла, научно-методический комплекс, этнология, интегрированный нормативный курс.

Ukrainoznavstvo in National M.P. Drahomanov Pedagogical University

The article analyzes the status of ukrainoznavstvo teaching in M.P. Drahomanov NPU, concept of ukrainoznavstvo in the cathedra of Ethnology of the Institute of Historical Education the place of Ukrainoznavstvo as science in the system of Humanities is determined.

Key words: Ukrainoznavstvo, disciplines of Ukrainoznavstvo cycle, scientific-methodical complex, Ethnology, integrated normative rate.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet