головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #2(31)
пошук по сайту
Касян Людмила - Міжнародний конкурс з українознавства – 2009. Досягнення та перспективи

25 – 28 березня 2009 р. у м. Києві відбувся другий етап Міжнародного конкурсу з українознавства. На конкурс було подано 275 науково-дослідних робіт з усіх (24) областей України, Автономної Республіки Крим, міст Києва, Сімферополя, а також Молдови, Придністров’я, Білорусі, Казахстану, Болгарії (див. Додаток 1)...

читати далі »

Фігурний Юрій - Учнівська молодь – майбутнє Української Самостійної Соборної Держави. Аналітичне осмислення підготовки, проведення, підсумків та перспектив ІІІ Міжнародного конкурсу з українознавства (Київ, березень 2009 р.)

У статті аналітично осмислюється підготовка, проведення, підсумки та перспективи ІІІ Міжнародного конкурсу з українознавства. Автор переконаний, що учнівська молодь, яка взяла активну участь у ІІІ МКУ – це майбутнє Української Самостійної Соборної Держави.

Ключові слова: Україна, українська учнівська молодь, Міжнародний конкурс з українознавства.

Ученическая молодежь – будущее Украинской Самостоятельной Соборной Державы. Аналитическое осмысление подготовки, проведения, итогов и перспектив ІІІ Международного конкурса по украиноведению (Киев, март 2009 г.)

В статье аналитически осмыслена подготовка, проведение, итоги и перспективы ІІІ Международного конкурса по украиноведению. Автор убежден, что ученическая молодежь, которая приняла активное участие в ІІІ МКУ, – это будущее Украинской Самостоятельной Соборной Державы.

Ключевые слова: Украина, украинская ученическая молодежь, Международный конкурс по украиноведению.

School Youth as Future of the Ukrainian Independent State. Analytic Comprehension of Organization and Holding, Results and Prospects of the III International Ukrainian Studies Awards (Kyiv, March, 2009)

In the article author analyzed organization, holding, results and prospects of the III International Ukrainian Studies Awards. The author is convinced that school youth is a future of the Ukrainian Independent State.

Key words: Ukraine, the Ukrainian school youth, International Ukrainian Studies Awards.

читати далі »

Фєсік Олена - Освіта та родинне виховання очима школярів (Аналіз учнівських конкурсних робіт)

Міжнародний конкурс з українознавства – 2009 як показник тематичних уподобань учнів розкрив широке коло питань, які висвітлювали в своїх роботах юні науковці...

читати далі »

Касян Людмила - Конкурсні письмові завдання з українознавства

Співавтор:

Олекса Семенюченко - науковий співробітник відділу національної культури НДІУ

читати далі »

Пономаренко Руслан - Колективізація і голодомор у Степківці (Скорочено.)

В історії кожного народу є події, про які важко говорити і писати. У листопаді 2008 р. Україна відзначила 75-річчя Голодомору 1932 – 33 років. Ця сумна дата в історії нашої держави набула міжнародного резонансу. Вперше в історії ООН голодомор в Україні було визнано трагедією, викликаною діями тоталітарного режиму. Факт свідомо організованого голоду в Україні офіційно визнали парламенти багатьох країн, але не всі...

читати далі »

Карабанович Юлія - Трагедія українців Закерзоння: історія, суть, наслідки (скорочено)

Неділя видалася вже по-справжньому весняною, і тут, у Шевченківському гаю, насиченому розспівами щирих освідчень птаства, у львівському скансені, закладеному ще Іларіоном Свенцицьким, у цьому дивосвіті пам’яток архітектури і побуту українців, де кожна царинка музею просто неба, схил, видолинок, крутояр дихає історією, неможливо сховатися від роздумів про ціннісні орієнтири, якими керуємося в житті...

читати далі »

Ємець Марія - Внутрішня та зовнішня політика Петра Конашевича-Сагайдачного (Скорочено.)

Козацька доба – один із найцікавіших періодів історії України. Іноземні історики зазначають, що українське козацтво не мало аналогії в історії інших народів і є явищем унікальним. П.Сагайдачний був одним із перших гетьманів, що очолювали маси козаків і проводили великі військові кампанії...

читати далі »

Міняйло Світлана - Навчально-методичне забезпечення українознавства у вищих навчальних закладах України

В статті проаналізовано інформацію про викладання українознавства у вищих навчальних закладах України, продемонстровано навчально-методичне забезпечення українознавства як дисципліни, розроблене працівниками НДІУ, а також подано коротку характеристику основних програм та підручників з українознавства для вищих навчальних закладів.

Ключові слова: вищі навчальні заклади, кафедри українознавства, українознавчі центри, програми з українознавства.

Учебно-методическое обеспечение украиноведения в высших учебных заведениях Украины

В статье проанализирована информация о преподавании украиноведения в высших учебных заведениях Украины, продемонстрировано учебно-методическое обеспечение украиноведения как дисциплины, разработанное сотрудниками НИИУ, а также дана краткая характеристика основных программ и учебников по украиноведению для высших учебных заведений.

Ключевые слова: высшие учебные заведения, кафедры украиноведения, украиноведческие центры, программы по украиноведению.

Teaching Support of Ukrainian Studies in Higher Educational Institutions

In the article author analyzed information on teaching Ukrainian studies in higher educational institutions and introduced teaching support of Ukrainian studies that was developed by researchers of the Ukrainian Studies Research Institute. Also the author characterized basic programs and textbooks on Ukrainian studies for higher educational institutions.

Key words: higher educational institutions, of Ukrainian studies, centers of Ukrainian studies, programs on Ukrainian studies.

читати далі »

Присяжна Тетяна - Теоретико-методичні засади викладання українознавства в початковій школі

У виступі на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українознавство в системі освіти і науки» (23 квітня 2009 р.) висвітлено основні теоретичні та методичні засади викладання курсу «Українознавство» у 1– 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів. Особлива увага звертається на цілісне інтегроване викладення програмового матеріалу, його вплив на виховання майбутніх громадян України.

Ключові слова: українознавство, поняття «Україна» і «світове українство», українські культурні та духовні цінності, особистісно орієнтоване навчання.

Теоретико-методические основы преподавания украиноведения в начальной школе

В выступлении на Всеукраинской научно-практической конференции «Украиноведение в системе образования и науки» (23 апреля 2009 г.) изложены основные теоретические и методические основы преподавания курса «Украиноведение» в 1–4 классах общеобразовательных учебных заведений. Обращается особое внимание на целостное интегрированное изложение программного материала, его влияние на воспитание будущих граждан Украины.

Ключевые слова: украиноведение, понятия «Украина» и «мировое украинство», украинские культурные и духовные ценности, личностно ориентированное обучение.

Theoretic and Methodic Basis of Ukrainian Studies Teaching in Primary School

In the report that was delivered at All Ukrainian Conference «Ukrainian Studies in the System of Education and Science» (April, 23, 2009) author examined theoretic and methodic basis of Ukrainian studies teaching in the 1st – 4th forms of secondary educational institutions. Special attention was paid to integral character of program material and its influence on upbringing of future citizens of Ukraine.

Key words: Ukrainian studies, concepts «Ukraine», «Ukrainians in the world», Ukrainian cultural and spiritual values, learner-centered teaching.

читати далі »

Левчишена Оксана - Вища школа України на сучасному етапі розвитку в контексті регуляторної політики держави

У статті досліджено необхідність і функції регулювання вищої освіти в Україні, розкрито цілі та принципи регулювання освітньої діяльності, проаналізовано засоби державного регулювання освітньої діяльності.

Ключові слова: державне регулювання, регуляторна політика, ринкова економіка, постіндустріальне суспільство, ринкові реформи, ієрархія, соціально-економічна політика, ціноутворення, глобалізація.

Высшая школа Украины на современном этапе развития в контексте регуляторной политики государства

В статье исследованы необходимость и функции регулирования высшего образования в Украине, раскрыты цели и принципы регулирования образовательной деятельности, проанализированы способы государственного регулирования образовательной деятельности.

Ключевые слова: государственное регулирование, регуляторная политика, рыночная экономика, постиндустриальное общество, рыночные реформы, иерархия, социально-экономическая политика, ценообразование, глобализация.

Higher School of Ukraine at the Modern Stage of Development in the Context of State Regulatory Policy

In the article author emphasized necessity and functions of regulation of higher education in Ukraine, examined purposes and principles of regulation of educational activity and analyzed methods for state control of educational activity.

Key words: state regulation, regulatory policy, market economy, post-industrial society, market reforms, hierarchy, socio-economic policy, pricing, globalization.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet