головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #1(30)
пошук по сайту
Придатко Тамара - Народне декоративне мистецтво як феномен культури України

На допомогу вчителям з українознавства середніх шкіл. Початок у №4 – 2008.

читати далі »

Алексєєва Вікторія - Проблема дотримання єдиного мовного режиму в школах України

У статті проаналізовано документи, які декларують мовний режим у сучасній системі середньої освіти та проведено спостереження за навчальним процесом. На основі досліджень виявлено ступінь впливу мовного режиму в школі на формування мовної особистості.

Ключові слова: мовний режим, мовна особистість, українознавчий зміст мовної освіти.

Проблема соблюдения языкового режима в школах Украины

В статье проанализированы документы, которые декларируют языковой режим в современной системе среднего образования, и проведено наблюдение за учебным процессом. На основе исследований определена степень влияния языкового режима в школе на формирование языковой личности.

Ключевые слова: языковой режим, языковая личность, украиноведческое содержание языкового образования.

Problem of observance a language mode at schools of Ukraine

In article a number of documents which declare a language mode in modern system of secondary education is analysed and supervision over educational process is spent. On the basis of researches degree of influence of a language regime at school on formation of the language person is defined.

Key words: a language regime, the language personality, Ukrainian science contents of language education.

читати далі »

Левчишена Оксана - Регуляторна політика держави в галузі вищої освіти

У статті досліджено необхідність і функції регулювання вищої освіти в Україні, розкрито цілі та принципи регулювання освітньої діяльності, проаналізовано засоби державного регулювання освітньої діяльності.

Ключові слова: державне регулювання, регуляторна політика, ринкова економіка, постіндустріальне суспільство, ринкові реформи, ієрархія, соціально-економічна політика, ціноутворення, глобалізація.

Регуляторная политика государства в сфере высшего образования

В статье исследованы необходимость и функции регулирования высшего образования в Украине, раскрыты цели и принципы регулирования образовательной деятельности, проанализированы способы государственного регулирования образовательной деятельности.

Ключевые слова: государственное регулирование, регуляторная политика, рыночная экономика, постиндустриальное общество, рыночные реформы, иерархия, социально-экономическая политика, ценообразование, глобализация.

State Regulatory Policy in Higher Education

In the article an author examined functions of regulation of higher education in Ukraine, described purposes and principles of regulation of educational activities, and analyzed methods of state regulation of educational activities.

Key words: state regulation, regulatory policy, market economy, post-industrial society, market reforms, hierarchy, socioeconomic policy, pricing, globalization.

читати далі »

Чопик Володимир - Слово про освіту, охорону довкілля та всього живого на землі

Доповідь проголошена на академічних читаннях, присвячених пам’яті першого президента АНВШ України В.Стріхи

читати далі »

Касян Людмила - Методика роботи з текстами як складова фахової підготовки вчителів українознавства

Співавтор

Олексій Семенюченко - науковий співробітник відділу національної культури НДІУ

У статті запропоновано методику роботи з текстами. На прикладі праці Д. Донцова виокремлено рівні розуміння.

Ключові слова: українознавство, методика, текст, суб’єкт, рефлексивна самоорганізація, самопізнання, самотворення, опорний конспект.

Методика работы с текстами как составляющая специальной подготовки учителей украиноведения

В статье предложена методика работы с текстами. На примере работы Д. Донцова выделены уровни понимания.

Ключевые слова: украиноведение, методика, текст, субъект, рефлексивная самоорганизация, самопознание, самотворение, опорный конспект.

Methods of Work with Text as Component of Special Training of Ukrainian Studies Teachers

In the article authors presented methods of work with texts and examined levels of cognition on the example of work of D. Dontsov.

Key words: Ukrainian studies, methods, text, subject, reflexive self-organization, self-cognition, self-creation, basic scheme of the lesson.

читати далі »

Лукашенко Віктор - Українознавство та українська мова у контексті загальнодержавної сертифікації

У статті шляхом стислого огляду та аналізу етапів історичного розвитку українознавства та української мови доводиться доцільність запровадження в Україні системи загальнодержавної сертифікації зазначених навчальних дисциплін. Робиться висновок про відсутність у них рівневого розподілу знань під час навчання, викладання та оцінювання.

Ключові слова: сертифікат, рівень володіння українською мовою, український правопис, етап розвитку українознавства, мовленнєві уміння, комунікативний метод.

Украиноведение и украинский язык в контексте общегосударственной сертификации

В статье путем краткого обзора и анализа исторических этапов развития украиноведения и украинского языка доказывается целесообразность внедрения в Украине системы общегосударственной сертификации украиноведения и украинского языка. Делается вывод об отсутствии в этих учебных дисциплинах уровневого подхода при обучении, преподавании и оценивании.

Ключевые слова: сертификат, уровень владения украинским языком, украинское правописание, этап развития украиноведения, речевые умения, коммуникативный метод.

Ukrainian Science and the Ukrainian Language in a context of State Certification

The purpose of the article is the demonstration by the short review and the analysis of historical stages of Ukrainian science and the Ukrainian language development, expediency of bringing into service the system of Ukrainian Science and the Ukrainian Language State Certification. The conclusion about absence in these educational disciplines of standardized approach at training, teaching and estimation is made.

Key words: certificate, level of Ukrainian language proficiency, Ukrainian orthography, stages of Ukrainian science development, speaking skills, communicative approach.

читати далі »

Хоменко Олександр - Шкільна візія теорії української літератури

О. Бандура, Г. Бандура. Теорія літератури в тезах, дефініціях, таблицях: Навчальний довідник. – К.: Шкільний світ, 2008. – 128 с.

читати далі »

Нестеренко Лідія - Школа Петра Прокоповича – перший навчальний заклад для підготовки бджолярів у Чернігівській губернії

На основі архівних джерел у статті висвітлюється діяльність школи бджільництва Петра Прокоповича у с. Митченках та роль місцевих органів влади в забезпеченні школи учнівським контингентом та працевлаштуванні випускників.

Ключові слова: професійна освіта, Московське товариство сільського господарства, Міністерство державних маєтностей, Департамент сільського господарства, професійні навчальні заклади, школа бджільництва Петра Прокоповича, волость, сільські старшини.

Школа Петра Прокоповича – первое учебное заведение для подготовки пчеловодов в Черниговской губернии

На основании архивных источников в статье освещается деятельность школы пчеловодства Петра Прокоповича в с. Мытченках и функции местных органов власти в обеспечении школы ученическим контингентом и трудоустройстве выпускников.

Ключевые слова: профессиональное образование, Московское товарищество сельского хозяйства, Департамент сельского хозяйства, Министерство государственных имуществ, профессиональные учебные заведения, школа пчеловодства Петра Прокоповича, волость, сельские старшины.

School by Petro Prokopovych as the First Educational Institution for Training of Bee-Farmers in Chernihiv Guberniya

In the article on the basis of archived records an author examined activity of school of bee-farmers founded by Petro Prokopovych in the village of Mytchenky. Also the researcher analyzed role of local authorities in supply of presence of pupils and employment assistance for school leavers.

Key words: professional education, Agricultural Department, Ministry of Foreign Properties, professional educational institutions, school of bee-farmers by Petro Prokopovych, volost (district), village chairman.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet