головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2008   Число: #4(29)
пошук по сайту
Шляхова Валентина - Українознавче наповнення нового покоління підручників рідної мови

У статті висвітлено питання про реалізацію українознавчого підходу до підручникотворення, з’ясовано засоби його втілення у альтернативних підручниках української мови, описано готовність сучасних студентів-україністів до забезпечення формування мовної особистості на українознавчих засадах.

Ключові слова: українознавчий світогляд, соціокультурна змістова лінія, підручник, текстові і позатекстові компоненти українознавчого наповнення.

Информация по украиноведению в новом поколении учебников родного (украинского) языка

В статье рассмотрены вопросы реализации украиноведческого подхода к процессу создания нового поколения школьных учебников, обозначены средства его внедрения в альтернативные учебники по украинскому языку, констатирован уровень готовности студентов-украинистов к работе по формированию языковой личности с учётом принципов украиноведения.

Ключевые слова: украиноведческое мировоззрение, социокультурная линия содержания обучения, учебник, текстовые и внетекстовые украиноведческие компоненты учебника.

Ukrainian Studies Material in Contemporary Books for Study of the Ukrainian Language

The article deals with the problems of realization of Ukrainian-oriented approach to creation of new type of school text-books. The author defined ways of implement of such approach into alternative school text-books in Ukrainian and described level of Ukrainian philologists’ readiness to work with formation of linguistic personality according to principles of Ukrainian studies.

Key words: Ukrainian-oriented mentality, sociocultural approach to the content of education, school text-book, textual and extra-textual Ukrainian-oriented components of school text-book.

читати далі »

Задорожна-Княгницька Леніна - „Провінційний університет для бідних”: Глухівський вчительський інститут 1874 – 1917 років

Статтю присвячено аналізу діяльності викладачів Глухівського вчительського інституту 1874–1917 років, який є одним з перших вищих педагогічних закладів України. Розкрито своєрідність форм, методів та засобів фахової підготовки майбутнього вчителя в навчальному закладі.

Ключові слова: фахова підготовка, професійні знання та вміння, спільне викладання, бібліографо-аналітична робота, педагогічна практика, творча навчальна діяльність, різнобічність та енциклопедизм педагога.

«Провинциальный университет для бедных»: Глуховский учительский институт 1874 – 1917 годов

Статья посвящена анализу деятельности преподавателей Глуховского учительского института 1874–1917 годов, который является одним из первых высших педагогических заведений Украины. Раскрыто своеобразие форм, методов и средств специальной подготовки будущего учителя в учебном заведении.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессиональные знания и умения, общее преподавание, библиографо-аналитическая работа, педагогическая практика, творческая деятельность, разносторонность и энциклопедизм педагога.

“Provincial University for Poor”: Glukhiv Teacher Training Institute of 1874 – 1917

In the article an author analyzed work of teachers of Glukhiv teacher training institute in 1874–1917 which was among the first Ukrainian higher pedagogical institutions. The variety of forms and methods of training of future teachers are examined in the article.

Key words: professional training, professional knowledge and experience, general teaching, bibliographic and analytic work, pedagogical practice, creative activity, versatility and encyclopedism of a teacher.

читати далі »

Січкаренко Галина - Початок структурних перетворень в системі вищої освіти незалежної України

На основі архівних джерел аналізуються процеси реформування на початку 1990-х років національної системи вищої освіти: формування ступеневої освіти, мережі ВНЗ, структури підготовки, працевлаштування випускників тощо.

Ключові слова: вища освіта, національна освіта, вищий навчальний заклад, навчально-виробничий комплекс, ступенева освіта, працевлаштування випускників.

Начало структурных преобразований в системе высшего образования независимой Украины

На основе архивных источников анализируются процессы реформирования в начале 1990-х годов национальной системы высшего образования: формирование ступенчатого образования, сети вузов, структуры подготовки, трудоустройства выпускников и т.д.

Ключевые слова: высшее образование, национальное образование, высшее учебное заведение, учебно-производственный комплекс, ступенчатое образование, распределение выпускников.

The beginning of the structural transformations in the system of higher education of the independent Ukraine

On the basis of archival sources reforming processes of the national system of higher education in the early nineties are analyzed: the formation of step education, the network of higher educational institutions, the structures of the preparation, employment of the graduates etc.

Key words: higher education national education, high educational institution, scholastic-production complex, multistage education, distribution graduate.

читати далі »

Семенова Оксана - Вивчення українських прізвищ у навчально-виховному процесі середньої школи (науково-методичні рекомендації). Початок у №3 за 2008 р.

Стаття присвячена проблемі вивчення елементів української антропоніміки, зокрема прізвищ людей, та їх використання на уроках та позакласних навчально-виховних заходах. Розроблені науково-методичні рекомендації щодо вивчення українських прізвищ в навчально-виховному процесі, представлені види робіт з антропонімічним матеріалом.

Ключові слова: антропоніміка, антропонімічні відомості, тематика антропонімічних відомостей, методичні умови, науково-методичні рекомендації.

Изучение украинских фамилий в учебно-воспитательном процессе средней школы (научно-методические рекомендации)

Статья посвящена проблеме изучения элементов украинской антропонимики, в частности фамилий людей, и их использованию на уроках и внеклассных учебно-воспитательных мероприятиях. Разработаны научно-методические рекомендации по изучению украинских фамилий в учебно-воспитательном процессе, представлены виды работ с антропонимическим материалом.

Ключевые слова: антропонимика, антропонимический материал, тематика антропонимического материала, методические условия, научно-методические рекомендации.

Study of the Ukrainian Surnames in Educational Process of Secondary School (Scientific and Methodic Recommendations)

The article is devoted to the problem of study of Ukrainian anthroponimics, in particular surnames, at the lessons and during out-of-school activities. The researcher developed scientific and methodic recommendations and presented work types with antroponimical material at the lessons.

Key words: anthroponimics, anthroponimical information, subjects of anthroponimical information, methodic conditions, scientific and methodic recommendations.

читати далі »

Купрата Надія - Національне питання у світоглядній концепції Олени Пчілки

У статті на основі архівних документів, художніх творів та публіцистичних праць журналу «Рідний край» розглядається світоглядна концепція національного питання письменниці, редактора, перекладача, громадського діяча, матері Лесі Українки – Олени Пчілки. Аналізуються маловідомі літературні твори, у яких письменниця торкалася питання національно-патріотичних почуттів українців. Розглянуто погляди Олени Пчілки на культурний розвиток української нації.

Ключові слова: український народ, національне питання, відродження, просвіта.

Национальный вопрос в мировоззренческой концепции Олэны Пчилкы

В статье на основе архивных документов, художественных произведений и публицистических работ журнала «Рідний край» рассматривается мировоззренческая концепция национального вопроса писательницы, редактора, переводчика, общественного деятеля, хранительницы украинского языка, матери Леси Украинки – Олэны Пчилкы. Анализируются малоизвестные произведения, в которых писательница касалась национально-патриотических чувств украинцев.

Ключевые слова: украинский народ, национальный вопрос, возрождение, просвещение.

National question of vision Olena Pchilka

In the article philosophical concept concerning national problem of the writer, translator, editor and public figure and mother of Lesia Ukrainka – Olena Pchilka are being put under consideration. Almost unknown works which concern national patriotic feelings of Ukrainians. The topic concerning national reviwal.

Key words: Ukrainian nation, national question, reviwal, cultural.

читати далі »

Карацюба Антоніна - Студентство історико-філологічного факультету університету св. Володимира періоду навчання М. Грушевського (1886–1890)

У статті досліджується студентство Університету св. Володимира кінця ХІХ ст., окремо розглядається його соціальний портрет.

Ключові слова: студентство, Університет св. Володимира, статут.

Студенчество историко-филологического факультета Университета св. Владимира периода обучения М.Грушевского (1886–1890)

В статье исследуется студенчество Университета св. Владимира конца XIX ст., отдельно рассматривается его социальный портрет.

Ключевые слова: студенчество, Университет св. Владимира, устав.

The students of historical and philology faculty of st. Volodymyr university in period of M. Grushevskyy study (1886–1890)

In the article the analysis of students of st. Volodymyr university in the end of XIX century, separately examinated it’s social portrait.

Key words: students, st. Volodymyr university, statut.

читати далі »

Левчишена Оксана - Пріоритетність знань у трансформаційному суспільстві

В статті досліджено проблему генезису знань у трансформаційному суспільстві, показано роль знань у подальшому розвитку України.

Ключові слова: трансформаційне суспільство, аспекти освіти, роль знань, Україна.

Приоритетность знаний в трансформационном обществе

В статье исследуется проблема генезиса знаний в трансформационном обществе, показана роль знаний в дальнейшем развитии Украины.

Ключевые слова: трансформационное общество, аспекты образования, роль знаний, Украина.

читати далі »

Кузьменко Аліна - Деякі сторінки розвитку освіти національних меншин України (1917 – 1920)

В статті досліджується становище національних меншин України протягом 1917 – 1920 років, аналізується політика українознавчого виміру в освіті національних меншин.

Ключові слова: освіта, національні меншини, українська мова, освітня політика, національна школа.

Некоторые страницы развития образования национальных меньшинств Украины (1917 – 1920)

В работе исследуется положение национальных меньшинств Украины на протяжении 1917 – 1920 годов, анализируется политика относительно украинизации в образовании национальных меньшинств.

Ключевые слова: образование, национальные меньшинства, украинский язык, образовательная политика, национальная школа.

Some pages of educational development of national minority of Ukrainian Nation in 1917 – 1920 years

The aim of the present work is to research the national minority of Ukrainian Nation in 1917 – 1920 years. We will also analyzing Ukrainian scientific measurement for national minority educational aspect.

Key words: education, national minority, ukrainian language, national policy, national school.

читати далі »

Фєсік Олена - Взаємодія сім’ї та освітніх закладів як необхідна умова продуктивності навчально-виховного процесу, виховання підростаючого покоління

У статті висвітлено питання про важливість взаємодії сім’ї та навчального закладу в навчально-виховному процесі як необхідну умову виховання підростаючого покоління.

Ключові слова: національна освіта, виховання, педагогіка, взаємодія, родинне виховання, підростаюче покоління, особистість.

Взаимодействие семьи и образовательных заведений как необходимое условие продуктивности учебно-воспитательного процесса, воспитания подрастающего поколения

В статье освещён вопрос важности сотрудничества семьи и учебного заведения в учебно-воспитательном процессе как необходимого условия воспитания подрастающего поколения.

Ключевые слова: национальное образование, воспитание, педагогика, взаимодействие, семейное воспитание, подрастающее поколение, личность.

читати далі »

Чегусова Зоя - Скромна привабливість Тамари Придатко

Ніхто не може взяти під сумнів молодість Тамари Олександрівни Придатко через її невгамовний характер і небайдуже ставлення до життя. А головне – плодотворну активність і нескінченні творчі задуми цієї гідної подиву жінки.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet