головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2008   Число: #3(28)
пошук по сайту
Касян Людмила - Підсумки міжнародного конкурсу з українознавства (успішно складений іспит майбутньою українською елітою)

Співавтор Пасемко І.

У статті йдеться про підсумки Міжнародного конкурсу з українознавства 2008 року, передано зміст виступів та перелічено нагороджених переможців з відповідних регіонів України та із-за кордону.

Ключові слова: Міжнародний конкурс, українознавство, конкурсант, переможець, диплом, грамота, сертифікати, книжки, скейти.

Итоги Международного конкурса по украиноведению (Успешно сданный экзамен будущей украинской элитой)

В статье речь идет об итогах Международного конкурса по украиноведению 2008 года, передано содержание выступлений и перечислены награжденные победители из соответствующих регионов Украины и из-за рубежа.

Ключевые слова: Международный конкурс, украиноведение, конкурсант, победитель, диплом, грамота, сертификаты, книги, скейты.

Results of International Ukrainian Studies Competitions

In the article authors reported on results of International Ukrainian Studies Competition (2008), repeated content of speeches and named winners from Ukraine and foreign countries.

Key words: International Competition, Ukrainian studies, competitor, winner, diploma, certificates, books, skates.

читати далі »

Баранівський Василь - Освіта і духовна безпека українського суспільства

У статті показано роль освіти у формуванні системи духовної безпеки суспільства, обґрунтована необхідність посилення ролі гуманітарної освіти в забезпеченні духовної безпеки українського суспільства.

Ключові слова: духовна безпека, духовна культура, освіта, гуманітарна освіта, українське суспільство, трансформація суспільства, національна самосвідомість.

Образование и духовная безопасность украинского общества

В статье показана роль образования в формировании системы духовной безопасности общества, обоснована необходимость усиления роли гуманитарного образования в обеспечении духовной безопасности украинского общества.

Ключевые слова: духовная безопасность, духовная культура, образование, гуманитарное образование, украинское общество, трансформация общества, национальное самосознание.

Education and Spiritual Safety of the Ukrainian Society

In the article an author examined role of education in formation of system of spiritual safety of society and grounded necessity of intensification of humanitarian education for spiritual safety of the Ukrainian society.

Key words: spiritual safety, spiritual culture, education, humanitarian education, Ukrainian society, transformation of society, national consciousness.

читати далі »

Гречка Анна - Виступи чернігівського земства за національну школу в другій половині ХІХ століття

В статті розкриваються різноманітні виступи губернського і повітових земств Чернігівської губернії щодо використання в школах української мови. Висвітлюється боротьба на земських зібраннях з приводу націоналізації початкової школи.

Ключові слова: українська мова, націоналізація початкової школи.

Выступления Черниговского земства за национальную школу во второй половине ХІХ столетия

В статье раскрыты разные выступления губернского и уездных земств Черниговской губернии относительно использования в школах украинского языка. Отображена борьба на земских собраниях по поводу национализации начальной школы.

Ключевые слова: украинский язык, национализация начальной школы.

Actions of Chernihiv Zemstvo for National School in the Second Half of the XІX Century

In the article an author examined different actions of regional and district zemstvo of Chernihiv province regarding use of Ukrainian language in schools and described debates for nationalization of primary school during zemstvo meetings.

Key words: Ukrainian language, nationalization of primary school.

читати далі »

Семенова Оксана - Вивчення українських прізвищ у навчально-виховному процесі середньої школи

Стаття присвячена проблемі вивчення елементів української антропоніміки, зокрема прізвищ людей, та їх використання на уроках та позакласних навчально-виховних заходах. Розкривається сутність науки антропоніміки, її місце у навчально-виховному процесі. Подана інформація про походження українських прізвищ, презентовано словник-довідник найбільш уживаних українських прізвищ. Стаття розпочинає цикл публікацій, присвячених дослідженню українських прізвищ та їх використанню у роботі вчителя.

Ключові слова: антропоніміка, антропонімічні відомості, етимологія українських прізвищ, словник-довідник українських прізвищ, походження українських прізвищ.

Изучение украинских фамилий в учебно-воспитательном процессе средней школы

Статья посвящена проблеме изучения элементов украинской антропонимики, в частности фамилий людей, и их использованию на уроках и внеклассных учебно-воспитательных мероприятиях. Раскрывается сущность науки антропонимики, ее место в языковом учебно-воспитательном процессе. Подается информация о происхождении украинских фамилий, представлен словарь-справочник наиболее распространенных украинских фамилий. Статья является началом цикла публикаций, посвященных исследованию украинских фамилий и их использованию в работе учителя.

Ключевые слова: антропонимика, антропонимический материал, этимология украинских фамилий, словарь-справочник украинских фамилий, происхождение украинских фамилий.

Study of the Ukrainian Surnames in Educational Process of Secondary School

The article is devoted to the problem of study of Ukrainian anthroponimics, in particular surnames, at the lessons and during out-of-school activities. The author described the science of antrhoponimics and its place in linguistic educational process. The researcher informed about origin of the Ukrainian surnames and presented dictionary of the most widespread Ukrainian surnames. The article starts cycle of publications devoted to the research of the Ukrainian surnames and their use by teachers.

Key words: anthroponimics, anthroponimical information, etymology of the Ukrainian surnames, dictionary of the Ukrainian surnames, origin of the Ukrainian surnames.

читати далі »

НДІУ - Завдання письмової конкурсної роботи міжнародного конкурсу з українознавства

читати далі »

Касян Людмила - Стратегії реалізації навчально-виховних програм з українознавства в освітньому просторі

Співавтор Семенюченко О.

В статті розглянуто стратегії реалізації навчально-виховних програм з українознавства в освітньому просторі. Представлено методичні підходи до викладання українознавства у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.

Ключові слова: українознавство, програма, навчально-виховний предмет, виховний процес, дошкілля, початкова, середня, старша школа, вищий навчальний заклад, суб’єкт, рефлексивна самоорганізація, самопізнання, самотворення.

Стратегии реализации учебно-воспитательных программ по украиноведению в образовательном пространстве

В статье рассмотрены стратегии реализации учебно-воспитательных программ по украиноведению в образовательном пространстве. Представлены методические подходы к преподаванию украиноведения в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях.

Ключевые слова: украиноведение, программа, учебно-воспитательный предмет, воспитательный процесс, дошкольное воспитание, начальная, средняя, старшая школа, высшее учебное заведение, субъект, рефлексивная самоорганизация, самопознание, самотворение.

Strategies of Realization of Educational Ukrainian Studies Programs in Educational Space

In the article authors examined strategies of realization of educational Ukrainian studies programs in educational space and presented methodic approaches to teaching Ukrainian studies at pre-school and secondary educational institutions.

Key words: Ukrainian studies, program, educational subject, educational process, pre-school, primary, middle school, senior high school, higher educational institution, subject, reflexive self-organization, self-cognition, self-creation.

читати далі »

Пригоровська Лідія - Фольклор і його педагогічна функція у творах Олександра Довженка

У статті аналізуються й узагальнюються види фольклорного матеріалу, які О.Довженко використовував у своїх творах у педагогічних цілях.

Ключові слова: фольклор, народна звичаєвість і обрядовість, гармонійний розвиток індивіда, турбота про благородну сутність людини.

Педагогическая функция фольклора в произведениях Александра Довженко

В статье анализируются и обобщаются виды фольклорного материала, которые А.Довженко использовал в своих произведениях в педагогических целях.

Ключевые слова: фольклор, народная обычность и обрядность, гармоническое развитие индивида, забота о благородной сущности человека.

Pedagogical functions of folklore in the works of Oleksandr Dovzhenko

In this article kinds of folklore materials are analyzed and summarized. These materials were used by O.Dovzhenko in his warks for the pedagogical aims.

Key words: folklore, folk customs and ceremonials, harmonious development of an individua, concern about the noble essence of a man.

читати далі »

НДІУ - МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet