головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2008   Число: #1(26)
пошук по сайту
Вербицький Володимир - Українознавство в навчально-виховних закладах еколого-натуралістичного спрямування

У статті висвітлюється роль позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування у формуванні екологічної культури школярів, усвідомлення мо-лоддю еколого-економічної моделі нероздільності економіки й екології. Окреслено поняття «український етнос», «етнічний характер», «національні традиції». Автор аналізує масові заходи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України з позиції фор-мування в учнів національної свідомості і відповідальності за власні дії.

Ключові слова: еколого-натуралістичне спрямування, екологічна культура, національна свідо-мість.

Украиноведение в учебно-воспитательных учреждениях эколого-натуралистического направле-ния

В статье освещается роль внешкольных учебных учреждений эколого-натуралистического направления в формировании экологической культуры школьников, осоз-нания молодежью эколого-экономической модели нераздельности экономики и экологии. Сформулированы понятия «украинский этнос», «этнический характер», «национальные тради-ции». Автор анализирует массовые мероприятия Национального эколого-натуралистического центра учащейся молодежи МОН Украины с позиции формирования в учениках национального сознания и ответственности за свои действия.

Ключевые слова: эколого-натуралистическое направление, экологическая культура, националь-ное сознание.

Ukrainian Study in Ecological Naturalistic Educational Institutions

In the article an author examines role of out-of-school ecological naturalistic educational institutions for the formation of ecological culture of schoolchildren and awareness of eco-economical model of indivisability of ecology and ecomony. Such notions as “Ukrainian ethnos”, “Ethnical character”, “National traditions” are determined. The author analyzes mass actions of National Eco-logical Naturalistic Youth Center of Ukraine through the prism of formation of students’ national awareness and responsibility for their own actions.

Key words: ecological naturalistic direction, ecological culture, national consciousness.

читати далі »

Баранівський Василь - Болонський процес у контексті реалій духовного життя українців

В статті висвітлюються актуальні духовно-гуманітарні проблеми вищої освіти України в сучасних умовах Болонського процесу.

Ключові слова: Болонський процес, вища освіта в Україні, національно-патріотична свідомість, міжрелігійні та міжконфесійні відносини.

Болонский процесс в контексте реалий духовной жизни украинцев

В статье освещаются актуальные духовно-гуманитарные проблемы высшего образования Украины в современных условиях Болонского процесса.

Ключевые слова: Болонский процесс, высшее образование Украины, национально-патриотическое сознание, межрелигиозные и межконфессиональные отношения.

Bologna Process in the Context of Real Spiritual Life of Ukrainians

In the article an author examined relevant mental and humanitarian problems of Ukrainian higher education in present condition of Bologna process.

Key words: Bologna process, Ukrainian higher education, national and patriotic consciousness, interfaith relations.

читати далі »

Житарюк Іван - Тенденції розвитку математичної освіти на Буковині: соціально-філософський аналіз

У статті здійснено соціально-філософський аналіз становлення і розвитку математичної освіти і науки на Буковині. Акцентовано увагу на реалізації загальнонаціонального інтересу щодо розбудови математичної освіти в краї.

Ключові слова: математична освіта, загальнонаціональний інтерес, соціально-філософський аналіз.

Тенденции развития математического образования на Буковине: социально-философский анализ

В работе осуществлён социально-философский анализ становления и развития математического образования и науки на Буковине. Акцентировано внимание на реализации общенационального интереса относительно перестройки математического образования в крае.

Ключевые слова: математическое образование, общенациональный интерес, социально-философский анализ.

Progress trends of mathematical education on Bukovina: socially-philosophical analysis

The socially-philosophical analysis of becoming and development of mathematical education and science is in-process carried out on Bukovina. Attention is accented on realization of national interest in relation to alteration of mathematical education in a region.

Key words: mathematical education national interest, socially-philosophical analysis.

читати далі »

Дзюнь Микола - Козацька педагогіка у практиці виховної роботи (на прикладі досвіду Вікнинської ЗОШ І – ІІІ ступеня)

Стаття містить опис практичного втілення національно-патріотичного виховання на базі однієї із сільських шкіл України. Розглянутий метод – козацька педагогіка – є оптимальним і, за словами автора, єдино можливим шляхом у сучасних умовах, бо він повною мірою відображає особливості національного характеру. Саме цей метод вирішує одну з найактуальніших проблем сучасного культурного відродження – виховання національно свідомого патріота України.

Ключові слова: козацька педагогіка, національно-патріотичне виховання, козацька рада, козацький курінь, туристично-краєзнавча робота.

Казацкая педагогика в практике воспитательной работы (на примере опыта Викнинской общеобразовательной школы)

Статья содержит описание практического воплощения национально-патриотического воспитания на базе одной из сельских школ Украины. Рассмотренный метод – казацкая педагогика – является оптимальным и единственно возможным путем в современных условиях, так как она полностью отображает особенности национального характера. Именно этот метод решает одну из самых актуальных проблем современного культурного возрождения – воспитания национально сознательного патриота Украины.

Ключевые слова: казацкая педагогика, национально-патриотическое воспитание, казацкий совет, казацкий куринь, туристическая краеведческая работа.

Cossack pedagogics in practice of upbringing (on the example of experience of Vikninska school)

Summary the article contains the description of practical incarnation of the national-patriotic upbringing on basis of Ukrainian country school. Viewed method – cossacks pedagogy is optimal and the only possible way under current conditions, according to the author’s opinion as it reflects patterns of the national character to full extend. This very method solves one of the most actual problems of modern cultural renascence – national-conscious patriots’ upbringing.

Key words: cossacks pedagogy, national education, cossacks advice, cossacks kurin, touristical work.

читати далі »

НДІУ - Українознавство на Львівщині

Львівське крайове товариство “Рідна школа” завершило підготовку і опублікування навчальних підручників з українознавства для V – ІХ класів...

читати далі »

Кононенко Петро - Програма виховання дітей дошкільного віку “Українотворець”

Програму виховання дітей дошкільного віку «Українотворець» розроблено відповідно до Державного стандарту – Базового компонента дошкільної освіти. Програма враховує досвід і традиції української народної та академічної педагогіки, ґрунтується на принципах і засадах міжнародних конвенцій про дітей, Конституції України.

читати далі »

Коваленко Дмитро - Роль сучасних інформаційних технологій у розвитку національної самосвідомості української молоді

Стаття є коротким оглядом додаткових можливостей прикладного вживання цифрових аудіотехнологій, якими автор займається в рамках проекту «Створення комплексу комп'ютерних технологій для здійснення сертифікації рівнів володіння українською мовою та українознавством» у Кримській філії НДІУ. Йдеться про те, як підвищити вплив класичної спадщини української культури і зробити її більш доступною та привабливою, в першу чергу для молоді, шляхом створення аудіоверсій кращих творів вітчизняної літератури.

Ключові слова: аудіоверсія, аудіофайл, інформаційні технології, сучасні технології, українська література.

Роль современных информационных технологий в развитии национального самосознания украинской молодежи

Статья является коротким обзором дополнительных возможностей прикладного использования цифровых аудиотехнологий, которыми автор занимается в рамках проекта «Создание комплекса компьютерных технологий для осуществления сертификации уровней владения украинским языком и украиноведением» в Крымском филиале НИИУ. Речь идет о том, как повысить влияние классического наследия украинской культуры и сделать его более доступным и привлекательным, в первую очередь для молодежи, путем создания аудиоверсий лучших произведений отечественной литературы.

Ключевые слова: аудиоверсия, аудиофайл, информационные технологии, современные технологии, украинская литература.

Role of Modern Information Technologies in the Development of National Consciousness of Ukrainian Youth

This article is a brief overview of extra potentialities of audio technologies applied usage, which is the subject of author’s work in terms of the project “Series of computer technologies creation for Certificate Examination of Levels of Language Proficiency in Ukrainian and Ukrainian science”. It concerns with increasing of influence of classical heritage of Ukrainian culture and making it accessible and more attractive mostly for youngsters by making audio versions of native literary masterpieces.

Key words: audio version, audio file, information technologies, modern technologies, Ukrainian literature.

читати далі »

Кононенко Тарас - Про створення міжнародного українського ліцею

Серед головніших викликів ХХІ століття є вимога всебічного розвитку світової цивілізації і культури, що може здійснитися лише за умови всебічного розвитку та піднесення культури кожного народу. А кожен народ може досягнути розквіту лише за умови гармонійного розвитку всіх його громадян та діяльності інтелектуальної патріотичної еліти...

читати далі »

Лукашенко Віктор - Історія виникнення комунікативного підходу. Основні тези. Моделі комунікативної компетенції

У статті розглядається виникнення та еволюція поняття «комуніктивна компетенція». Пояснюються причини застаріння терміна «мовна компетенція». Розглянуто декілька аспектів і компонентів комунікативної компетенції та різні погляди на її структуру як вітчизняних, так і закордонних лінгвістів.

Ключові слова: функціональна теорія, комунікативний підхід, комунікативна компетенція, граматична компетенція, соціолінгвістична компетенція, дискурсивна компетенція, стратегічна компетенція.

История возникновения коммуникативного подхода. Основные тезисы. Модели коммуникативной компетенции

В статье рассматривается возникновение и эволюция понятия «коммуниктивная компетенция». Объясняются причины устарения термина «языковая компетенция». Рассматриваются различные аспекты и компоненты коммуникативной компетенции и разные взгляды на ее структуру как отечественных, так и зарубежных лингвистов.

Ключевые слова: функциональная теория, коммуникативный подход, коммуникативная компетенция, грамматическая компетенция, социолингвистическая компетенция, дискурсивная компетенция, стратегическая компетенция.

History of Origin of Communicative Approach. Principle Thesis. Models of Communicative Competence.

The article is about origin and evolution of the notion “communicative competence”. The reasons of decline of the term “linguistic competence” are explained. Some aspects and components of communicative competence and different views on the subject are presented in the article.

Key words: functional theory, communicative approach, communicative competence, grammatical competence, sociolinguistic competence, discourse competence, strategic competence.

читати далі »

Нестеренко Лідія - Діяльність волосних правлінь щодо становлення освіти в сільській місцевості у ХІХ столітті (на прикладі Чернігівської губернії)

У статті розглядається освітня політика царизму та діяльність волосних правлінь у дореформений період щодо поширення початкової освіти серед населення державного відомства. Використані архівні дані, які вперше вводяться до наукового обігу.

Ключові слова: волосний схід, сільський схід, сільське товариство, освіта, освітня політика.

Деятельность волостных правлений относительно становления образования в сельской местности в ХІХ веке (на примере Черниговской губернии)

В статье рассматривается политика царизма в сфере народного образования и деятельность волостных правлений в первой половине ХІХ в. относительно начального образования среди населения государственного ведомства. Использованы архивные данные, которые впервые вводятся в научный обиход.

Ключевые слова: волостной сход, сельский сход, сельское общество, образование, образовательная политика.

Policy of District Authorities on Development of Education in Rural Areas in the XIX Century (by Example of the Chernigiv Province)

In the article an author examined tsarism educational policy and activity of district authorities in a pre-reform period concerning development of primary education among the population of state department. The researcher presented new archived materials which first appeared in the scientific use.

Key words: district meeting, ruralmeeting, rural society, education, educational policy.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet