головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2007   Число: #4(25)
пошук по сайту
Завгородній Юрій - Деякі роздуми з приводу концепції та методології української системи національного виховання й освіти

У тексті викладено міркування щодо концепції та методології української системи національного виховання й освіти у зв’язку із статтею П. П. Кононенка і Т. П. Кононенка «Концепційні основи програми національно-державницького виховання».

Ключові слова: концепція, методологія, українська система національного виховання й освіти, українська місія, українське послання, українська надідея.

Размышления о концепции и методологии украинской системы национального воспитания и образования

В тексте излагаются некоторые размышления о концепции и методологии украинской системы национального воспитания и образования в связи со статьей П.Кононенко и Т.Кононенко «Концептуальные основы программы национально-государственного воспитания».

Ключевые слова: концепция, методология, украинская система национального воспитания и образования, украинская миссия, украинское послание, украинская сверхидея.

About conception and methodology of Ukrainian system of National education

Text deals with reflection about conception and methodology of Ukrainian system of national education. The reflection was inspired by article of P.Kononenko and T.Kononenko “Conceptual foundation of the programme of national and state education”.

Key words: conception, methodology, Ukrainian system of national education, Ukrainian mission, Ukrainian message, Ukrainian super-idea.

читати далі »

Денисенко Володимир - Проблеми релігійної освіти в Україні (За матеріалами релігійної періодики ХІХ ст.)

Історично склалося так, що з давніх-давен в Україні шкільництво й освіта були нерозривно пов’язані з духовенством. Як зазначає В. Біднов, «…історія школи, а разом з тим і освіти на Україні починається з того часу, коли Володимир Великий (980?1015) розпочав організовувати християнську церкву»[1]. Не випадково одним з перших кроків державника для зміцнення християнства й для поширення греко-візантійської культури було заснування в Києві школи для дітей вищих верств українського громадянства...

читати далі »

Хоменко Олександр - До питання про методологічні засади формування державних стандартів та програм для середньої школи (з особливою увагою до специфіки викладання предмета «Українська література»)

У статті аналізуються методологічні принципи формування державних стандартів освіти для початкової та середньої школи.

Ключові слова: державні стандарти, національна освіта, українознавство, педагогічні принципи, українська література.

К вопросу о методологических принципах формирования государственных стандартов и программ для средней школы (с пристальным вниманием к специфике преподавания предмета «Украинская литература»)

В статье анализируются методологические принципы формирования государственных стандартов для начального и среднего образования.

Ключевые слова: государственные стандарты, национальное образование, украиноведение, педагогические принципы, украинская литература.

On the question about methodologic basis of formation of National standarts and programs for secondary school (with special attention to specificity of teaching of subject «Ukrainian literature»)

Methodologic principles of formation of National education standarts for primary and secondary school are analysed in the article.

Key words: national standarts, national education, Ukrainian study, pedagogic principles, Ukrainian literature.

читати далі »

Касян Людмила - Дошкільна освіта в українській державі мовою базових документів (аналіз, висновки, пропозиції)

У статті проаналізовано законодавчу базу дошкільної освіти України. Розглянуто змістове наповнення програм дошкільного виховання та методичних рекомендацій до них.

Ключові слова: дошкільна освіта, базовий компонент, державний стандарт, програми дошкільного виховання, методичні рекомендації, патріотичне, національно-державницьке виховання, школа–родина.

Дошкольное образование в украинском государстве на языке базовых документов (анализ, выводы, предложения)

В статье проанализирована законодательная база дошкольного образования Украины. Рассмотрено содержательное наполнение программ дошкольного воспитания и методических рекомендаций к ним.

Ключевые слова: дошкольное образование, базовый компонент, государственный стандарт, программы дошкольного воспитания, методические рекомендации, патриотическое, национально-государственническое воспитание, школа–семья.

Pre-school education in Ukraine in basic document language (analysis, conclusions, propositions)

In article was analyzed legislative base pre-school education in Ukraine. Also were inspected pithy filling programs of the pre-school education, methodical recommendations for them.

Key words: pre-school education, basic component, State standard, programs of the pre-school education, methodical recommendations, patriotic, national-State education, school– family.

читати далі »

Житарюк Іван - Освіта як ресурс розвитку

У статті в історично-філософському аспекті досліджено проблеми освіти, які стосуються державної політики щодо надання освіті загальнонаціонального пріоритету та соціального престижу. Акцентовано увагу на реалізації загальнонаціонального інтересу щодо розбудови сучасної національно орієнтованої освіти в Україні, котра відповідатиме вимогам ХХІ ст.

Ключові слова: держава, національно орієнтована освіта, загальнонаціональний пріоритет.

Образование как ресурс развития

В статье в историко-философском аспекте исследованы проблемы образования, которые касаются государственной политики относительно предоставления образованию общенационального приоритета и социального престижа. Акцентируется внимание на реализации общенационального интереса относительно перестройки современного национально ориентированного образования в Украине, которое будет отвечать требованиям ХХІ века.

Ключевые слова: государство, национально ориентированное образование, общенациональный приоритет.

In work in a history-philosophical aspect the problems of education are explored that a state policy is touched in relation to the grant to formation of national priority and social prestige. Attention is accented on realization of national interest in relation to alteration of modern, national-oriented education in Ukraine which will respond to request ХХІ century.

Key words: state, national-oriented education, national priority.

читати далі »

Чернілевський Дмитро - Гуманітарна освіта в умовах глобалізації

Автор порушує проблему бездуховності, аналізує стан сучасної освіти в умовах глобалізації; орієнтує на формування духовних принципів освітнього процесу.

Ключові слова: освіта, глобалізація, суспільство, культура, духовність, віра, честь, совість, мораль.

Гуманитарное образование в условиях глобализации

Автор затрагивает проблему бездуховности, анализирует положение современного образования в условиях глобализации; ориентирует на формирование духовных принципов образовательного процесса.

Ключевые слова: образование, глобализация, общество, культура, духовность, вера, честь, совесть, мораль.

читати далі »

Найденко Людмила - Виховання дітей українського походження в умовах подвійного іншомовного оточення. Проблеми і досягнення

Національно-культурна автономія „Українське товариство “Вербиченька” від початку свого заснування в м. Нижньокамську, на теренах Татарстану, в жовтні 1995 р. вирішилo зосередитися на відродженні української мови, культури, розвитку українського руху в Росії. У діаспорі українські організації переважно займаються співом і танцями. “Вербиченька” відрізняється саме культурно-просвітницькою роботою...

читати далі »

Козлов Анатолій - Програма «Державного іспиту з українознавства»

У статті подано авторську програму “Державного іспиту з українознавства” для студентів факультету української філології зі спеціальності “українська мова і література та українознавство”.

Ключові слова: українознавство, методика викладання українознавства.

Программа «Государственного экзамена по украиноведению»

В статье представлена авторская программа «Государственного экзамена по украиноведению» для студентов факультета украинской филологии по специальности «украинский язык и литература и украиноведение».

Ключевые слова: украиноведение, методика преподавания украиноведения.

Programme final examination Ukrainian Studies

In the article to present “Programmer final examination Ukrainian Studies” for students faculty of language and Literature.

Key words: Ukrainian Studies, methods of teaching Ukrainian Studies.

читати далі »

Януш Ядвіга - Українська мова в системі національної освіти в Україні і за її межами

Розглянуто проблему функціонування української мови в Україні та за її межами, зокрема функціонування української мови в системі національної освіти України, необхідність значних змін у ній, цивілізованого етапу в її розвитку.

Ключові слова: українська мова, національна освіта, культура, моральне виховання, вища школа, середні навчальні заклади освіти, українське суспільство.

Украинский язык в системе национального образования в Украине и за рубежом

В статье рассматривается проблема функционирования украинского языка в Украине и за рубежом, в частности вопрос о функционировании украинского языка в системе национального образования Украины, необходимость значительных изменений в ней, цивилизованного этапа в ее развитии.

Ключевые слова: украинский язык, национальное образование, культура, моральное воспитание, высшая школа, средние учебные заведения, украинское общество.

Ukrainian in system of national community in Ukraine and after its scopes

An author in the article examines the problem of functioning of Ukrainian in Ukraine and after its scopes and considers that question about functioning of Ukrainian in the system of national community in Ukraine in our time requires not only the special attention but also considerable changes in the system of education, appearance of the new, civilized stage in its development.

Key words: Ukrainian, national community, culture, moral education, higher school, middle educational establishments of education, Ukrainian society.

читати далі »

Приходько Тамара - Історичні передумови формування кафедри ветеринарної паразитології у харківському ветеринарному інституті (1924–1931)

У статті наведено результати аналізу історичних передумов виникнення, формування і подальшої наукової діяльності кафедри паразитології Харківського ветеринарного інституту та методології викладання дисципліни.

Ключові слова: ветеринарія, паразитологія, Харківський ветеринарний інститут, кабінет, методика викладання.

Исторические предпосылки формирования кафедры паразитологии в Харьковском ветеринарном институте (1924–1931)

В статье изложены результаты анализа исторических предпосылок возникновения, формирования и последующей научной деятельности кафедры паразитологии Харьковского ветеринарного института и методологии преподавания дисциплины.

Ключевые слова: ветеринария, паразитология, Харьковский ветеринарный институт, кабинет, методика преподавания.

Historical premises of Parasitology Chair formation in Kharkov Veterinary Institute (1924–1931)

There are given the results of analysis of historical premises of rise, formation and consequent scientific activities of Parasitology Chair of Kharkov Veterinary Institute and methodology of teaching the branch of science.

Key words: veterinary, parasitology, Kharkov Veterinary Institute, department, teaching method.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet